KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ NGUYÊN LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG

14 285 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 01:20

Phiếu nhập kho Thẻ chi tiết nguyên vật liệu Kế toán tổng hợpBảng tổng hợp nhập xuất tồn Thẻ kho Phiếu xuấtkho KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT DỰ TRỮ NGUYÊN LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động thể hiện dưới dạng vật hoá. Vật liệu chỉ tham gia vào vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định toàn bộ giá trị vật liệu được chuyển hết một lần vào chi phí kinh doanh trong kỳ Trong Công ty ô tô vận tải số 3, toàn bộ nhiên liệu, nguyên vật liệu sử dụng tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, công ty phải mua ở bên ngoài thị trường. Mặt khác nhiên liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn nên trong quá trình sản xuất đòi hỏi việc quản lý sử dụng nguyên liệu, vật liệu tiếp kiệm hay lãng phí có ảnh hưởng lớn đến sự biến động của giá cước vận tải giá thành của nhiên liệu. Nguyên liệu, nhiên liệu chính của công ty là xăng , dầu, săm, lốp. Đây là những nguyên liệu, nhiên liệu chính mà công ty thường dùng để sản xuất kinh doanh Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn về giá trị thời gian sử dụng quy định để xếp vào TSCĐ. Bởi vậy, công cụ dụng cụ cũng mang những tính chất đặc điểm của TSCĐ hữu hình như tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, giá trị bị hao mòn dần trong quá trình sử dụng, nhưng giữ nguyên hình thái ban đầu cho đầu cho đến lúc hư hỏng. I.Phương pháp hạch toán nguyên vật liệu tại công ty 1. Sơ đồ hạch toán 2.Tài khoản sử dụng Nguyên, nhiên liệu là xăng được theo dõi trên tài khoản 152(1) Nguên , nhiên liệu là dầu được theo dõi trên tài khoản là 152(2) Phụ tùng thay thế được theo dõi trên tài khoản 152(3) Nguyên liệu là Săm lốp được kế toán theo dõi trên tài khoản 152(4) 3 Phương pháp tính giá xuất kho NVL dùng ở phân xưởng sửa chữa bộ phận sản xuất vận tải Giá thực tế NVL Gía trị NVL tồn đầu kỳ + Giá trị NVL nhập trong kỳ = xuất kho Số lượng NVL tồn đầu kỳ + Số lượng NVL nhập trong kỳ *)Tình hình mua sắm nguyên liệu, vật liệu tại công ty ô tô vận tải số 3. Trong quý 3 năm 2001 có tình hình biến động về nguyên liệu, nhiên liệu tại công ty ô tô vận tải số 3 như sau: Cụ thể : ngày 2/7 công ty có mua dầu của tổng công ty xăng dầu việt nam với số tiền cả thuế là 283.000.000 . Trong đó thuế VAT là 10% . Công ty đã thanh toán một nửa bằng tiền giửu ngân hàng số còn lại công ty chưa thanh toán với người bán. Kế toán định khoản như sau: +Ngày 2 tháng 7 Nợ TK 152(2) : 283.500.000 Nợ TK 133 : 28.350.000 Có TK 112 : 155.925.000 Có TK 331 : 155.925.000 - Ngày 3/7 công ty mua phụ tùng thày thế của công ty cơ khí Hà Nội với số tiền chưa có thuế là 23.000.000, thuế VAT 10% là 2.300.000. Công ty chưa thanh toán với người bán +Ngày 3 tháng 7 Nợ TK 152(3) : 23.000.000 Nợ TK 133 :2.300.000 Có TK 331 : 25.300.000 - Ngày 4/7 Công ty có mua săm lốp của công ty cao su sao vàng trị giá chưa thuế là 35.000.000 trong đó thuế GTGT l0% là 3.500.000 . Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt +Ngày 4 tháng 7 Nợ TK 152(4) :35.000.000.000 Nợ TK 133 : 3.500.000 Có TK 111 : 38.500.000.000 - Ngày 4/7 công ty mua phụ tùng thày thế của công ty TNHH Mai Hà Với trị giá 15.800.000 thuế VAT 10% là 1.580.000. Công ty đã thanh bằng toán bằng tiền mặt + Ngày 4/7 Nợ TK 152(3) : 15.800.000 Nợ TK 133 : 1.580.000 Có TK 111 : 17.380.000 - Ngày 5/7 công ty mua xăng A90 của tổng công ty xăng dầu Việt Nam số lượng 160.000 lít với giá 5.050 đ/ 1 lít. Công ty đã thanh toán một nửa bằng tiền mặt , số còn lại công ty chưa thanh toán cho người bán biết thuế VTA là 5%. +Ngày 5 tháng 7 Nợ TK 152(1) : 808.000.000 Nợ TK 133 : 40.400.000 Có TK 111 : 424.200.000 Có TK 331 : 424.200.000 - Ngày 10/8 công ty mua dầu diezen của tổng công ty xăng dầu Việt Nam với số lượng 180.000 lít đơn giá 4.050đ/ lít. Công ty đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, biết thuế GTGT là 10%. kế toán định khoản như sau: +Ngày 5 tháng 7 Nợ TK 152(2) : 729.000.000 Nợ TK 133 : 72.900.000 Có TK 112 : 801.900.000 HOÁ ĐƠN (GTGT) Liên (Giao cho khách hàng) Ngày 10/8/2001 Đơn vị bán hàng : Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Địa chỉ :75 Cầu giấy – Hà Nội – Điện thoại : 5253967 Số tài khoản : 01001425 Họ tên người mua hàng : Nguễn Văn Khánh Đơn vị Công ty ô tô vận tải số 3 Hình thức thanh toán : tiền gửi ngân hàng ST T Tên hàng hoádịch vụ ĐV T Số lượng Đ/giá Thành tiền 1 Xuất bán dầu Diezen Lít 180.000 4.050 729.000.000 Tổng cộng Lít 10.000 4.050 729.000.000 Cộng thành tiền : Dầu diezen : 729.000.000 Thuế GTGT:Dầu diezen 10% : 72.900.000 Tổng tiền thanh toán : 801.800.000 Số tiền bằng chữ: Tám trăm linh một triệu tám trăm đồng chẵn./ - Căn cứ vào hoá đơn GTGT, biên bản kiểm nghiệm , kế toán lập phiếu nhập kho. PHIẾU NHẬP KHO Đơn vị: Cty ô tô vận tải số 3 Số: 35 Mẫu số : 01 VT - Địa chỉ : 65 phố cảm hội NợTK : 111 QĐ số :114 – TC/QĐ/CĐKT Có TK : 152(2) Ngày 10 tháng8 năm 995 của bộ tài chính Họ, tên người giao hàng : Nguyễn thị Hà Theo hóa đơn số 35 ngày 10/8 năm 2001 cuả tổng công ty xăng dầuViệt Nam Nhận tại cửa hàng xăng dầu số 2 ST T Tên hàng hoádịch vụ ĐV T Số lượng Đ/giá Thành tiền 1 Dầu Diezen Lít 180.000 4.050 729.000.000 Cộng Lít 10.000 4.050 729.000.000 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người mua hàng Người bán hàng (ký, đóng dấu) (ký, đóng dấu) (ký, họ tên) (ký, họ tên) PHIẾU CHI Ngày 10/8/2001 Số 512 Nợ TK 111 Có TK 152(2) Họ tên người nhận tiền tiền : Nguyễn thị Hà Địa chỉ: Tổng công ty xăng dầu việt Nam Lý do chi : thanh toán tiền mua hàng Số tiền : 801.800.000viết bằng chữ) : Tám trăm linh một triệu tám trăm đồng chẵn./ Kèm theo: 01 giấy biên nhận, chứng từ gốc. Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Tám trăm linh một triệu tám trăm đồng chẵn./ Ngày 10/8 Năm 2001 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nộp tiền (ký, đóng dấu) (ký, đóng dấu) (ký, họ tên) (ký, đóng dấu) (ký, đóng dấu) Kế toán 2. Tình hình xuất kho nguyên liệu, vật liệu, xuất bán xăng dầu tại công ty ô tô vận tải số 3 như sau: Trong quý 3 công ty có xuất kho phân bổ nguyên vật liệu cho các đội xe xuất bán như sau : Cụ thể: Ngày 4/8 công ty xuất dầu diezen cho đội xe 304 số lượng 10.000 lít, trị giá 45.100.000 bao gồm cả thuế GTGT.kế toán tiến hành định khoản như sau: +Ngày 4/8 Nợ TK 621(304) : 41.000.000 Nợ TK 133 : 4.100.00 Có TK 152(2) :45.100.000 - Ngày 6/8 công ty xuất dầu diezen cho đội xe 302 với số lượng là 5.000 lít trị giá bao gồm cả thuế là 20.500.000 biết thuế GTGT là 10%. Kế toán định khoản như sau: +Ngày 6/8 Nợ TK 621(302) :63.700.000 Nợ TK 133 :6.370.000 Có TK 152 : 70.070.000 - Ngày 12/8 công ty xuất dầu diezen cho đội xe 308 với số lượng là 6.000 lít trị giá bao gồm cả thuế là 27.060.000 biết thuế GTGT là 10%. Kế toán định khoản như sau: +Ngày 12/8 Nợ TK 621(308) : 27.060.000 Nợ TK 133 : 2.460.000 Có TK152(2) : 24.600.000 - Ngày 20/8 Công ty xuất bán dầu diezen cho công ty xây dựng số 2 với số lượng10.000 lít đơn giá là 4.100 đ/1lít Thuế VAT 10%. khách hàng đã trả bằng tiền gửi ngân hàng kế toán tiến hành định khoản như sau: Nợ TK 112 : 4.510.000 Có TK 511 : 4.100.000 Có TK 333 : 410.000 - Ngày 22/8 công ty xuất xăng A92 cho công ty du lịch Hà Nội với số lượng là 3.000 lít đơn giá là 5050 đ/ 1lít công ty đã thanh toán bằng tiền mặt kế toán tiến hành định khoản như sau: Nợ TK 111 : 15.907.500 Có TK 511 : 15.150.000 Có TK 333 : 757.500 HOÁ ĐƠN (GTGT) liên 1 (lưu) Ngày 9/8/2001 Đơn vị bán hàng : Công ty ô tô vận tải số 3 Địa chỉ : 65 phố Cảm Hội – Hà Nội – Điện thoại : 5583967 Số tài khoản : 01001425 Họ tên người mua hàng : Nguễn Văn Khánh Đơn vị Công ty xây dựng số 2 Hình thức thanh toán : tiền mặt ST T Tên hàng hoádịch vụ ĐV T Số lượng Đ/giá Thành tiền 1 Xuất bán dầu Diezen Lít 1.000 4.100 4.100.000 Tổng cộng Lít 1.000 4.100 4.100.000 Cộng thành tiền : Dầu diezen : 4.100.000 Thuế GTGT:Dầu diezen 10% : 410.000 Tổng tiền thanh toán : 4.510.000 Số tiền bằng chữ: Bốn triệu năm trăm mười nghìn đồng chẵn./ PHIẾU THU Ngày 18/9/2001 Số 512 Nợ TK 111 Có TK 152(2) Họ tên người nộp tiền : Nguyễn Văn khánh Địa chỉ: Công ty xây dựng số 2 Lý do nộp : thanh toán tiền mua hàng Số tiền : 4.510.000viết bằng chữ) : Bốn triệu năm trăm mười nghìn đồng chẵn./ Kèm theo: 01 giấy biên nhận, chứng từ gốc. Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Bốn triệu năm trăm mười nghìn đồng chẵn./ Ngày 18/9 năm2001 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nộp tiền (ký, đóng dấu) (ký, đóng dấu) (ký, họ tên) (ký, đóng dấu) (ký, đóng dấu) Kế toán Đối với nguyên liệu xuất kho căn cứ vào kế hoạch sản xuất từng bộ phận đề nghị lập phiếu xuất kho NVL cho sản xuất. - Căn cứ vào tình hình, nhập xuất vật liệu kế toán theo dõi trên thẻ kho cho từng thứ vật liệu. [...]... II Kế toán công cụ dụng cụ Về cơ bản phương pháp tính gía công cụ dụng cụ xuất kho trình tự hạch toán cũng giống như hạch toán NVL Tuy nhiên để hạch toán công cụ dụng cụ, kế toán sử dụng tài khoản 153 “ công cụ dụng cụ” Trong qúy 3 /2001 công ty chỉ phát sinh một nghiệp vụ đó là mua công cụ dụng cụ về nhập kho, công ty chưa thanh toán tiền hàng với tổng gía là 4.100.000đ Công ty không mở sổ chi. .. 10/8 /2001 Tờ số :12 Tên nhãn hiệu, quy cách vật liệu :xuất xăng dầu cho các đội xe Đơn vị tính : Lít Ngày Chứng từ Diễn giải Số lượng tháng Số Ngày năm hiệu tháng Nhập Xuất Nhập Xuất Ký xác nhận của kế toán Tồn Tồn đầu kỳ 401 785 24/9 Cộng Căn cứ vào những chứng từ xuất, nhập nguyên vật liệu để lên sổ cái TK 152 SỔ CÁI TK152 Tài khoản 152 - Nguyên vật liệu- Số Nợ 555.685.405 ST T 1 2 3 4 đầu kỳ... công cụ dụng cụ về nhập kho, công ty chưa thanh toán tiền hàng với tổng gía là 4.100.000đ Công ty không mở sổ chi tiết cho tài khoản 153 mà theo dõi tình hình nhập xuất tồn kho trên bảng số 3 sổ cái TK 153 SỔ CÁI 153 Tài khoản 153 - Công cụ dụng cụSố Nợ 75.565.000 ST T đầu kỳ Có Ghi có TK đối ứng Nợ với TK này Quý I Quý II QuýIII Quý IV 331 Cộng số phát sinh Nợ Cộng số phát sinh Có Sô Nợ 4.100.000 . Phiếu nhập kho Thẻ chi tiết nguyên vật liệu Kế toán tổng hợpBảng tổng hợp nhập xuất tồn Thẻ kho Phiếu xuấtkho KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ NGUYÊN LIỆU. LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động thể hiện dưới dạng vật hoá. Vật liệu chỉ tham gia vào vào một chu kỳ sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ NGUYÊN LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG, KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ NGUYÊN LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG, KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ NGUYÊN LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn