Luận văn Xây dựng Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL tại Khu công nghiệp Long Bình - Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

80 1,327 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 19:39

MỤC LỤC ................................ ................................ ................................ .......................... 1MỞ ĐẦU ................................ ................................ ................................ ............................ 11. Đặt vấn đề ................................ ................................ ................................ ............ 12. Mục đích nghiên cứu ................................ ................................ ............................ 23. Nội dung chính của đề tài ................................ ................................ ..................... 24. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường ................................ ................... 35. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM ................................ .......... 55.1. Cơ sở pháp lý ................................ ................................ ................................ ........ 55.2. Cơ sở kỹ thuật................................ ................................ ................................ ....... 66. Giới hạn đề tài ................................ ................................ ................................ ...... 6CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM LƯỢC DỰ ÁN NHÀ MÁY ................................ ................. 71.1. Tên dự án ................................ ................................ ................................ ................. 71.2. Cơ quan chủ đầu tư : ................................ ................................ ................................ . 71.3. Vị trí địa lý của Dự án ................................ ................................ .............................. 71.3.1. Vị trí địa lý ................................ ................................ ................................ ........ 71.3.2. Điều kiện cơ sở hạ tầng ................................ ................................ ...................... 71.4. Nội dung chủ y ếu của Dự án ................................ ................................ ..................... 71.4.1. Quy hoạch cải tạo và phát triển cơ sở hạ tầng ................................ ..................... 71.4.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu ................................ ................................ ... 81.4.3.Quy trình công nghệ........................................................................................... 91.4.4. Sản phẩm ................................ ................................ ................................ ......... 121.4.5. Vốn đầu tư, ngu ồn vốn và kế hoạch đầu tư trang thiết b ị ................................ .. 131.4.6. Trang thiết b ị máy móc ................................ ................................ ................... 141.4.7. Sơ đồ tổ chức của nhà máy................................ ................................ ............... 17CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI .... 182.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường ................................ ................................ ........... 182.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất - Hiện trạng Khu công nghiệp Long Bình, Đồng Nai 182.1.2. Đặc điểm khí tượng - th ủ y văn ................................ ................................ ......... 192.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên ................................................ 232.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội khu v ực xâ y dựng Dự án ................................ ............... 272.2.1. Điều kiện kinh tế phường Long Bình nói riêng và Thành phố Biên Hòa nói chung ................................ ................................ ................................ ........................ 27 2.2.2. Điều kiện xã hội ph ường Long Bì nh - Thành phố Biên Hòa ............................. 28CHƯƠNG 3 .ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT FORMALYN 37%, CÔNG SUẤT 120 TẤN/NGÀY................................ .......... 283.1. GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN ..................................................... 293.1.1. Nguồn gây tác động trong quá trình xâ y dựng nhà máy ................................ .... 293.1.2. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn xâ y dựng ................................ . 313.1.3. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng ................................ .. 323.1.3.1. Các tác động đến con người v à môi trường trong quá trình xây dựng Nhà máy................................................................................................ ................................ .. 323.1.3.2. Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội khu vực ............................................ 353.1.3.3. Các tác động khác ......................................................................................... 353.1.4. Đánh giá tổng hợp tác động môi trường do các hoạt động xâ y dựng Dự án ...... 363.2. GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG ................................ ................................ ................... 373.2.1. Nguồn gây ô nhiễm và các sự cố có th ể xảy ra ................................ ................. 373.2.2. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động ................................ 383.2.3. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động ................................ . 383.2.3.1.Tác động đến con người v à môi trường ................................ .......................... 383.2.3.2. Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội khu vực ............................................ 473.3. Đánh giá về các phương pháp sử dụng ................................ ................................ .... 473.3.1. Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường ............................. 473.3.2. Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp......................................................... 47CHƯƠNG 4. CÁC PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM VÀ GIẢM THIỂU NHỮNG TÁC ĐỘNG CÓ HẠI ................................ ................................ ...................... 494.1. ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG XẤU ................................ ................................ ......... 494.1.1. Khống chế và giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xâ y dựng ............................. 494.1.1.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí trong giai đoạn xây dựng ......... 494.1.1.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong giai đoạn xây dựng ................ 504.1.1.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đất, thu gom và xử lý chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng ................................................................ ................................ ........... 504.1.1.4. Các biện pháp giảm thiểu các tác động xã hội trong giai đoạn xâ y dựng ........ 504.1.1.5. Các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho công nhân trong giai đoạn xây dựng .... 504.1.2. Khống chế, giảm thiểu và xử lý ô nhiễm trong giai đoạn Nhà máy đi vào hoạt động ................................ ................................ ................................ .......................... 51 4.1.2.1. Biện pháp xử lý khí thải ................................................................................ 514.1.2.2. Biện pháp khống chế ô nhiễm dung môi hữu cơ ............................................ 524.1.2.3. Biện pháp khống chế tiếng ồn, rung động. ..................................................... 534.1.2.4. Biện pháp hạn chế ô nhiễm nhiệt ................................................................... 544.1.2.5. Biện pháp xử lý chất th ải rắn ................................ ................................ ........ 544.1.2.6. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước thải ......................................................... 554.1.2.7. Các yếu tố vi khí hậu..................................................................................... 564.2. ĐỐI VỚI CÁC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ................................ ................................ . 574.2.1. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn xâ y dựng ................................ ................................ ................................ .......................... 574.2.2. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động. ......................................................................................................................... 57CHƯƠNG 5 .CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ......... 63CHƯƠNG 6 .CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ................................ ................................ .............. 656.1. Danh mục các công trình xử lý ................................ ................................ ............... 656.1.1. Nước thải ................................ ................................ ................................ ......... 656.1.2. Khí thải ................................ ............................................................................ 656.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường ......................................................... 656.2.1. Chương trình quản lý môi trường ................................ ................................ ..... 656.2.2. Chương trình giám sát môi trường ................................................................... 66CHƯƠNG 7. DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG ...... 68CHƯƠNG 8. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG ................................ ...................... 70CHƯƠNG 9. CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ................................................................ ................................ ........... 709.1. Nguồn cung cấp dữ liệu, số liệu ................................ ................................ .............. 719.1.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo ................................ ................................ .... 719.1.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập ................................ ................. 729.2. Ph ương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM ................................ ............................ 729.3. Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậ y của các đánh giá ................................ ............. 72KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................................... 731. Kết luận ..................................................................................................................... 732. Kiến nghị................................ ................................ ................................ ................... 73 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Đức Cảnh SVTH: Đặng Thị Tuyết Hạnh MSSV: 103108053 Luận văn Xây dựng Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL tại Khu công nghiệp Long Bình - Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Đức Cảnh SVTH: Đặng Thị Tuyết Hạnh MSSV: 103108053 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 1 1. Đặt vấn đề 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Nội dung chính của đề tài . 2 4. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường . 3 5. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 5 5.1. Cơ sở pháp lý 5 5.2. Cơ sở kỹ thuật . 6 6. Giới hạn đề tài 6 CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM LƯỢC DỰ ÁN NHÀ MÁY . 7 1.1. Tên dự án . 7 1.2. Cơ quan chủ đầu tư : . 7 1.3. Vị trí địa lý của Dự án 7 1.3.1. Vị trí địa lý 7 1.3.2. Điều kiện cơ sở hạ tầng 7 1.4. Nội dung chủ yếu của Dự án . 7 1.4.1. Quy hoạch cải tạo và phát triển cơ sở hạ tầng . 7 1.4.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu . 8 1.4.3.Quy trình công nghệ . 9 1.4.4. Sản phẩm . 12 1.4.5. Vốn đầu tư, nguồn vốn và kế hoạch đầu tư trang thiết bị 13 1.4.6. Trang thiết bị máy móc . 14 1.4.7. Sơ đồ tổ chức của nhà máy . 17 CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 18 2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường . 18 2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất - Hiện trạng Khu công nghiệp Long Bình, Đồng Nai 18 2.1.2. Đặc điểm khí tượng - thủy văn . 19 2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 23 2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội khu vực xây dựng Dự án . 27 2.2.1. Điều kiện kinh tế phường Long Bình nói riêng và Thành phố Biên Hòa nói chung 27 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Đức Cảnh SVTH: Đặng Thị Tuyết Hạnh MSSV: 103108053 2.2.2. Điều kiện xã hội phường Long Bình - Thành phố Biên Hòa . 28 CHƯƠNG 3 .ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT FORMALYN 37%, CÔNG SUẤT 120 TẤN/NGÀY 28 3.1. GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN . 29 3.1.1. Nguồn gây tác động trong quá trình xây dựng nhà máy 29 3.1.2. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng . 31 3.1.3. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng 32 3.1.3.1. Các tác động đến con người và môi trường trong quá trình xây dựng Nhà máy 32 3.1.3.2. Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội khu vực 35 3.1.3.3. Các tác động khác . 35 3.1.4. Đánh giá tổng hợp tác động môi trường do các hoạt động xây dựng Dự án 36 3.2. GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG . 37 3.2.1. Nguồn gây ô nhiễm và các sự cố có thể xảy ra . 37 3.2.2. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động 38 3.2.3. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động . 38 3.2.3.1.Tác động đến con người và môi trường 38 3.2.3.2. Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội khu vực 47 3.3. Đánh giá về các phương pháp sử dụng 47 3.3.1. Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường . 47 3.3.2. Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp . 47 CHƯƠNG 4. CÁC PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM VÀ GIẢM THIỂU NHỮNG TÁC ĐỘNG CÓ HẠI 49 4.1. ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG XẤU . 49 4.1.1. Khống chế và giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng . 49 4.1.1.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí trong giai đoạn xây dựng . 49 4.1.1.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong giai đoạn xây dựng 50 4.1.1.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đất, thu gom và xử lý chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng . 50 4.1.1.4. Các biện pháp giảm thiểu các tác động xã hội trong giai đoạn xây dựng 50 4.1.1.5. Các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho công nhân trong giai đoạn xây dựng 50 4.1.2. Khống chế, giảm thiểu và xử lý ô nhiễm trong giai đoạn Nhà máy đi vào hoạt động 51 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Đức Cảnh SVTH: Đặng Thị Tuyết Hạnh MSSV: 103108053 4.1.2.1. Biện pháp xử lý khí thải 51 4.1.2.2. Biện pháp khống chế ô nhiễm dung môi hữu cơ 52 4.1.2.3. Biện pháp khống chế tiếng ồn, rung động. . 53 4.1.2.4. Biện pháp hạn chế ô nhiễm nhiệt . 54 4.1.2.5. Biện pháp xử lý chất thải rắn 54 4.1.2.6. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước thải . 55 4.1.2.7. Các yếu tố vi khí hậu . 56 4.2. ĐỐI VỚI CÁC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG . 57 4.2.1. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng 57 4.2.2. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động. . 57 CHƯƠNG 5 .CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG . 63 CHƯƠNG 6 .CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 65 6.1. Danh mục các công trình xử lý . 65 6.1.1. Nước thải . 65 6.1.2. Khí thải 65 6.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường . 65 6.2.1. Chương trình quản lý môi trường . 65 6.2.2. Chương trình giám sát môi trường . 66 CHƯƠNG 7. DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 68 CHƯƠNG 8. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 70 CHƯƠNG 9. CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ . 70 9.1. Nguồn cung cấp dữ liệu, số liệu 71 9.1.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 71 9.1.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập . 72 9.2. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 72 9.3. Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá . 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 73 1. Kết luận . 73 2. Kiến nghị . 73 Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Đức Cảnh SVTH: Đặng Thị Tuyết Hạnh MSSV: 103108053 Trang 1 MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Hiện nay, môi trường tự nhiên mà ta đang sống đã và đang có xu hướng bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng. Môi trường đô thị và các khu công nghiệp, nhất là các vùng kinh tế trọng điểm đã bị ô nhiễm do chất thải các loại không được thu gom và xử lý kịp thời. Chính vì vậy, phát triển kinh tế, xã hội gắn kết với bảo vệ môi trường bền vững là vấn đề rất quan trọng trong thời đại hiện nay. Đó cũng là mối quan tâm sâu sắc không những của cơ quan quản lý nhà nước mà còn là của từng người dân, từng nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài tại Việt Nam. Nhằm hỗ trợ cho công tác bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ môi trường đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/06. Trong đó, đánh giá tác động môi trường được xem là công cụ để quản lý và kiểm soát môi trường đối với các Dự án đầu tư. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL có mục đích chính thay thế hàng nhập khẩu, được cung cấp nhiều trong ngành gỗ (90%-95%) đang phát triển ở nước ta và cũng được sử dụng trong công nghiệp, chất khử trùng. Do vậy Dự án sẽ đóng góp yêu cầu phát triển của ngành chế biến gỗ xuất khẩu đang phát triển rất mạnh tại tỉnh Đồng Nai và các vùng lân cận. Trong quá trình thực hiện Dự án này chắc chắn sẽ phát sinh những vấn đề ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất, hệ sinh thái… Do vậy việc dự báo, đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động ô nhiễm môi trường của Dự án là cần thiết. Báo cáo đánh giá tác động môi trường được xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý bảo vệ môi trường, đề xuất các dự báo, các biện pháp tổng hợp để ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của quá trình xây dựng và hoạt động của Dự án đến môi trường xung quanh. Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Đức Cảnh SVTH: Đặng Thị Tuyết Hạnh MSSV: 103108053 Trang 2 Đó là tất cả lý do để em lựa chọn đề tài “Xây dựng Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL tại Khu công nghiệp Long Bình - Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai”. 2. Mục đích nghiên cứu Trước những bức xúc về những hiện trạng ô nhiễm của các nghành công nghiệp nói chung và ngành sản xuất Formalyn nói riêng. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta phải có các biện pháp đánh giá xem xét và đưa ra giải pháp phù hợp để làm giảm ô nhiễm của nhà máy góp phần bảo vệ môi trường. Do đó mục đích nghiên cứu chủ yếu là: - Mô tả tình hình chung của địa phương và xác định hiện trạng môi trường tại khu vực đề nghị xây dựng Dự án. - Liệt kê và dự báo quy mô và cường độ có thể ảnh hưởng đến chất lượng môi trường do các hoạt động của Dự án gây ra. - Đề xuất các biện pháp quản lý và công nghệ để giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm môi trường do hoạt động của Dự án gây ra. - Lập chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường trong quá trình hoạt động Dự án. - Đánh giá những tác động của Dự án sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của con người. - Đề xuất các biện pháp hạn chế ô nhiễm thích hợp. - Phân tích và xác định những tác động có lợi, có hại từ những hoạt động của Dự án đến môi trường tại khu vực cũng như các vùng lân cận nơi dự kiến xây dựng công trình. 3. Nội dung chính của đề tài Khảo sát các số liệu liên quan đến địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, xã hội của địa phương cụ thể là khu vực xây dựng Dự án. Các tiêu chuẩn môi trường được Nhà nước quy định. Xác định nguồn nguyên liệu, nhiên liệu để phục vụ cho quá trình hoạt động Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Đức Cảnh SVTH: Đặng Thị Tuyết Hạnh MSSV: 103108053 Trang 3 của Dự án. Xác định nguồn ô nhiễm và tác hại của chúng đến môi trường. Đánh giá tác động của Dự án trong giai đoạn xây dựng cũng như khi Dự án đi vào hoạt động. Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm khống chế các tác động có hại đến môi trường tự nhiên - kinh tế - xã hội do Dự án gây ra. 4. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường 1) Phương pháp mạng lưới 2) Phương pháp phân tích so sánh 3) Phương pháp chi phí, lợi ích bằng biểu đồ 4) Phương pháp ma trận 5) Phương pháp chỉ số môi trường 6) Phương pháp lập bảng kiểm tra 7) Phương pháp nghiên cứu khảo sát thực địa 8) Phương pháp mô hình hóa Đặc điểm chung của các phương pháp đánh giá 1). Phương pháp lập bảng kiểm tra: là liệt kê các thành phần môi trường liên quan đến các hoạt động phát triển. Sau đó đem đối chiếu với các tiêu chuẩn môi trường đã được ban hành. 2). Phương pháp ma trận: là liệt kê các hành động (hoạt động) từ khi chuẩn bị đến khi Dự án đi vào hoạt động, lập bảng đối chiếu giữa các nhân tố môi trường có thể bị tác động (tiêu cực hay tích cực) với các hoạt động phát triển. 3). Phương pháp chỉ số môi trường: là đưa ra các đánh giá chung về chất lượng môi trường khi chưa có Dự án so với khi Dự án đi vào hoạt động. 4). Phương pháp khảo sát thực địa: nó được nghiên cứu trên thực tế, các thông số và các dữ liệu cũng được đo đạc cụ thể, phương pháp mang tính chất thực tế và độ chính xác rõ ràng cao. 5). Phương pháp phân tích chi phí, lợi ích: là sử dụng biểu đồ hai chiều dùng để mô tả những chi phí trong quá trình thực hiện Dự án và những lợi ích của chúng đem lại thuận lợi tốt nhất sau khi Dự án đi vào hoạt động. 6). Phương pháp so sánh: là lấy dữ liệu có sẵn đem so sánh với những tiêu Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Đức Cảnh SVTH: Đặng Thị Tuyết Hạnh MSSV: 103108053 Trang 4 chuẩn và những số liệu của Dự án trước, nhằm mục đích đem lại hiệu quả tốt nhất. 7). Phương pháp mạng lưới: là phương pháp phân tích các tác động song song và nối tiếp nhau xác định mối quan hệ nhân quả giữa các tác động đó với các mối quan hệ đó có thể kết nối lại với nhau thành một mạng lưới tác động môi trường. 8). Phương pháp mô hình hóa: là phương pháp tổng hợp các kiến thức khác nhau như toán học, vật lý học, hóa học… cộng với sự hiểu biết về tác động sẽ được mô hình hóa. Nó được ứng dụng để đánh giá khả năng lan truyền chất ô nhiễm, mức độ ô nhiễm, ước tính giá trị các thông số chi phí lợi ích… của một số chất ô nhiễm có khả năng gây tác hại đến môi trường trong khu vực. Hiện nay nhiều phương pháp đánh giá tác động môi trường đã được sử dụng trên thế giới nhưng nói chung phương pháp đánh giá tác động môi trường có thể được phân loại như sau:  Phương pháp nhận dạng: Mô tả hiện trạng của hệ thống môi trường Xác định tất cả các thành phần của hoạt động sản xuất Để thực hiện được phần này có thể sử dụng các phương pháp sau: + Phương pháp liệt kê + Phương pháp ma trận môi trường  Phương pháp dự đoán: Xác định sự thay đổi đáng kể của môi trường Dự đoán về khối lượng và không gian của sự thay đổi đã xác định ở trên Đánh giá khả năng ảnh hưởng sẽ xảy ra theo thời gian Để thực hiện được phần này có thể sử dụng các phương pháp sau: + Các hệ thống thông tin môi trường và mô hình khuếch tán + Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tỉ lệ hóa và đo đạc phân tích  Phương pháp đánh giá: Xác định mức độ thiệt hại và lợi ích của các nhóm cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện Dự án Xác định và so sánh lợi ích giữa các phương án thực hiện Để thực hiện được phần này có thể sử dụng các phương pháp sau: + Hệ thống đánh giá môi trường Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Đức Cảnh SVTH: Đặng Thị Tuyết Hạnh MSSV: 103108053 Trang 5 + Phân tích kinh tế 5. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 5.1. Cơ sở pháp lý Luật bảo vệ môi trường do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại. Nghị định số 149/2004NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ngày 24/06/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định 149/2004NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/05/2005 của Chính phủ về việc Quy định về an toàn hóa chất. Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy. Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07/04/2006 của Bộ Công nghiệp về việc Công bố danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Quyết định số 40/2006/QĐ-BCN ngày 01/12/2006 của Bộ Công nghiệp về việc Bổ sung danh mục các loại hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 80/11/2006 của Chính phủ về việc Quy Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Đức Cảnh SVTH: Đặng Thị Tuyết Hạnh MSSV: 103108053 Trang 6 định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL. Quyết định số 406/GP-KCN-ĐN của Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Đồng Nai ngày 26/07/2005 về việc cho phép thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có tên gọi Công ty TNHH GREEN CHEMICAL. 5.2. Cơ sở kỹ thuật Báo cáo khảo sát địa chất công trình của Liên đoàn địa chất thủy văn địa chất công trình Miền Nam - Đoàn địa chất 801 tháng 09/2004. Số liệu khảo sát, đo đạt hiện trạng chất lượng môi trường không khí, nước tại khu vực Dự án do Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc Ký TP Hồ Chí Minh thực hiện. Bản vẽ và sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí đất khu vực Dự án. Ý kiến của Uỷ Ban Nhân Dân và Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc phường Long Bình - Thành Phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai. TCVN 5937:2005 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh. TCVN 5938:2005 - Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh. TCVN 5939:2005 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. TCVN 5940:2005 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. TCVN 5945:2005 - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải. 6. Giới hạn đề tài Đề tài được thực hiện trong phạm vi khu công nghiệp Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là nơi xây dựng Nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày. Đề tài được tiến hành từ 1/10/2007 đến 25/12/2007
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Xây dựng Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL tại Khu công nghiệp Long Bình - Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai, Luận văn Xây dựng Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL tại Khu công nghiệp Long Bình - Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

Từ khóa liên quan