LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

8 407 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 19:20

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY I. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Công tác lập Báo cáo tài chính kế toán là báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn, công nợ, tình hình kết quả SXKD trong kỳ của Công ty. Nói cách khác Báo cáo tài chính là thông tin, là căn cứ quan trọng cho công việc đề ra quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư của các Công ty chủ sở hữu, các chủ đầu, các chủ hộ hiện tại tương lai của Công ty. Tại Công ty cổ phần Bắc Long lập báo cáo như sau: + Bảng cân đối kế toán. + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Những báo cáo này được gửi cho các cơ quan như : Cơ quan tài chính của tỉnh, cơ quan thuế, ngân hàng. Để lập được bảng cân đối kế toán thì kế toán phải căn cứ vào: Bảng cân đối kế toán kỳ trước, sổ cái tổng hợp các tài khoản, bảng cân đối tài khoản các sổ sách có liên quan như: Sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết, bảng kê . Do điều kiện phần hạch toán của các tài khoản trong Công ty nhiều nên trong phần báo cáo em xin được chia ra các số liệu cụ thể các tài khoản phát sinh trong kỳ của Công ty như sau: + Phải thu nội bộ: 136 + Phải thu của khách hàng: 131 + Tạm ứng: 141 + Đầu tư chứng khoán: 221 + Phải trả cho người bán: 331 . *Phương pháp hạch toán bảng cân đối kế toán: Cột "số đầu năm": Căn cứ vào số liệu ở cột cuối kỳ trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12 để ghi. Cột "số cuối kỳ" : Căn cứ vào số liệu trên sổ cái các TK để phản ánh vào số cuối kỳ. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tóm lược các khoản doanh thu, chi phí kinh doanh của Công ty trong một kỳ nhất định. *Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Phần I : Lãi - Lỗ Phần này phản ánh kết quả kinh doanh của Công ty gồm: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động bất thường. Phương pháp hạch toán phần lãi, lỗ. Cột "Kỳ trước" : Căn cứ vào cột kỳ này của báo cáo kỳ trước. Cột "Luỹ kế từ đầu năm": Của báo cáo kỳ này, căn cứ vào số liệu của cột này trên báo cáo kỳ trước cộng với số liệu ở cột kỳ này của báo cáo kỳ này, cột kỳ này từng chỉ tiêu được lập như sau: Tổng doanh thu: Được phản sánh qua TK 511 - Tổng doanh thu bán hàng của Công ty. Các khoản giảm trừ: Phản ánh các khoản giảm trừ vào doanh thu bán hàng gồm chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu. Phần II: Phần này phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, phản ánh về thuế các khoản khác. Ở phần này cột "số còn phải nộp đầu kỳ": Căn cứ vào số còn phải nộp cuối kỳ trên báo cáo kỳ trước để ghi. Cột này phản ánh tổng số tiền phải nộp chi tiết từng loại còn đến đầu kỳ này chưa nộp (kể cả số năm trước chuyển sang). Phần III: Thuế GTGT được hoàn lại, được miễn giảm Cột "Luỹ kế từ đầu năm". Căn cứ vào số liệu ở cột này trên báo cáo trước cộng với số liệu ghi ở cột 3 kỳ này trên báo cáo kỳ này/ Cột "Kỳ này" căn cứ vào số liệu thực tế trong kỳ Công ty cổ phần Bắc Long Địa chỉ: TP Hạ Long- Quảng Ninh KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Từ ngày 01/1 đến 30/3/2006 ---------------- Phần 1: Lãi - Lỗ TT Chỉ tiêusố Kỳ trước Kỳ này Luỹ kế từ đầu năm 1 2 3 4 5 6 *Tổng doanh thu 2.208.350.000 Trong đó: Doanh thu bán sản phẩm gạch 2.160.500.000 Doanh thu nội bộ *Các khoản giảm trừ (3=5+6+7) 30 Giảm giá 05 Hàng bán bị trả lại 06 Thuế TTĐB, thuế XK phải nộp 07 1 Doanh thu thuần (10= 01-02) 10 2.160.500.000 2 Giá vốn hàng bán 11 1.316.276.077 3 Lợi nhuận gộp (20= 10-11) 20 844.223.923 4 Chi phí bán hàng 21 57.928.000 5 Chi phí quản lý Công ty 22 68.350.000 6 Lợi nhuận từ HĐKD 30 .717.945.923 7 Thu nhập HĐTC 31 47.850.000 8 Chi phí từ HĐTC 32 32.683.000 9 Lợi nhuận từ HĐTC 40 15.167.000 10 Các khoản chi phí bất thường 41 11 Chi phí bất thường 42 12 LN từ hoạt động bất thường 50 13 Tổng lợi nhuận trước thuế 60 733.112.923 14 Thuế TNDN phải nộp 70 205.271618 15 Lợi nhuận sau thuế (80= 60-70) 80 527.841.305 NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 200 . KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) PHẦN 2 : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC T T Chỉ tiêusố Số còn phải nộp đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Luỹ kế đầu kỳ Số còn phải nộp cuối kỳ Số phải nộp Số đã nộp Số phải nộp Số đã nộp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Thuế 10 23.867.561 368.627.618 345.000.000 215.495.179 1 Thuế GTGT phải nộp 11 23.867.561 148.410.000 0 172.277.561 Trong đó Thuế GTGT hàng NK 12 2 Thuế TTĐB 13 3 Thuế XK 15 4 Thuế TNDN 16 205.217.618 167.000.000 38.217.618 5 Thuế thu tiền vốn 17 6 Thuế tài nguyên 18 7 Thuế nhà đất 19 15.000.000 10.000.000 5.000.000 8 Các khoản phải nộp NN 20 II Các khoản phải nộp 30 TỔNG CỘNG 40 23.867.561 368.627.618 345.000.000 215.495.179 NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 200 . KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) Phần 3: Thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại, được miễn giảm Mã số Chỉ tiêu Số tiền Ghi chú Kỳ này Luỹ kế 1 2 3 4 5 10 Thuế GTGT được khấu trừ 1. Số thuế GTGT còn lại được khấu trừ 17.810.000 2. Còn được hoàn lại đầu kỳ 11 Số thuế GTGT được KT phát sinh 132.460.000 12 Số thuế GTGT được khấu trừ 200.000.000 (12= 13 +14 +15) Trong đó: 13 a. Số thuế GTGT đã được khấu trừ 67.540.000 14 b. Số thuế GTGT đã được hoàn lại 15 c. Số thuế GTGT không được khấu trừ 16 d. Số thuế GTGT còn được khấu trừ 132.460.000 Còn được hoàn lại cuối kỳ II. Thuế GTGT đã được phân loại 20 1.Số thuế GTGT đã được hoàn lại đầu kỳ 21 2.Số thuế GTGT đã được hoàn lại 22 3. Số thuế GTGT đã hoàn lại 23 4. Số thuế GTGT đã được hoàn lại cuối kỳ III. Thuế GTGT được miễn giảm 30 1.Số thuế GTGT còn được miễn giảm C.kỳ 31 2. Số thuế GTGT còn được miễn giảm 32 3. Số thuế GTGT đã được miễn giảm 33 4. Số thuế GTGT còn được miễn giảm C.kỳ NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 200 . KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) II. Phân tích tình hình hoạt động của Công ty. Để đánh giá khái quát tình hình tổ chức của Công ty chúng ta phải căn cứ vào số liệu trên bản cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đánh giá đúng được mục đích chính của tài chính Công ty thì em chỉ có thể lựa chọn một số chỉ tiêu cụ thể hay nói cách khác là có thể phân tích khái quát tình hình tổ chức của Công ty. Tuy vậy nội dung phân tích của Công ty chủ yếu dựa trên các chỉ tiêu sau: - Phân tích tình hình khả năng thanh toán. - Các chỉ tiêu về sử dụng các nguồn lực. - Các chỉ tiêu kết cấu tài chính. - Các chỉ tiêu lợi nhuận. Để biết được khả năng thanh toán của Công ty chúng ta cần tính các chỉ tiêu sau: Tỷ suất thanh toán tức thời CN = Tổng vốn bằng tiền *100 Tổng nợ ngắn hạn = 968,453,000 *100=73,9 % 1.310.523.656 Chỉ tiêu này cho biết khả năng thanh toán tức thời đối với các khoản nợ Tỷ suất thanh toán vốn lưu động = Tổng vốn bằng tiền *100 Tổng tài sản lưu động = 968,453,000 *100 = 45.56% 2.079.948.122 Chỉ tiêu này cho biết khả năng chuyển đổi thành tiền của tài sản lưu động. Tỷ suất thanh toán hiện hành = Tổng tài sản lưu động *100 Tổng số nợ ngắn hạn = 2.079.948.122 *100= 158.71% 1.310.523.656 Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp cổ phần Bắc Long có khả năng thanh toán tức thời các khoản nợ ngắn hạn của DN. Sức sản xuất của STCĐ = Doanh thu thuần *100 NG TSCĐ bình quân = 2.160.500.000 *100 = 3,7% 5.762.649.173 Chỉ tiêu này phản ánh 1 đồng TSCĐ đem lại 3,7 đồng doanh thu. Sức sinh lời = Lợi nhuận thuần NG TSCĐ bình quân = 733.112.923 = 1,2 5.762.649.173 Vậy cứ 1 đồng nguyên giá TSCĐ bình quân thì đem lại 1,2 đồng lợi nhuận. Tỷ Suất hao phí TSCĐ = NG TSCĐ bình quân Doanh thu thuần = 5.762.649.173 =2,7 2.160.500.000 Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng doanh thu thuần thì cần 2.7 đồng nguyên giá TSCĐ Số vòng quay của VLĐ = Tổng DT thuần = 2.160.500.000 Tổng VLĐ bình quân 1.583.885.487 = 1.36 (vòng) Trong kỳ kinh doanh số VLĐ quay được 1.36 vòng Thời gian vòng luân chuyển = N = 90 = 66,18 (ngày) Số vòng quay 1.36 Phân tích khả năng sinh lời của vốn doanh nghiệp: Hệ số doanh lợi của vốn KD = Lợi nhuận = 733.112.923 = 0.1 VKD bình quân 7.504.420.040 Hệ số sinh lợi của TSCDD = Lợi nhuận = 733.112.923 = 0,13 NG TSCĐ bình quân 5.762.649.173 Thông qua phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp giúp cho các nhà đầu tư biết được tình hình hoạt động khả năng sinh lời của DN từ đó họ ra các quyết định đầu tư đầu tư như thế nào cho DN. Đối với DN nắm được khả năng sinh lời nhằm đề ra các biện pháp hợp lý để tăng lợi nhuận hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ tiêu này cho biết hiệu suất VLĐ tổng hợp, ngoài ra nó còn để tính hiệu suất sử dụng VLĐ ở các khâu dự trữ, sản xuất lưu động. Hay nói cách khác chỉ tiêu này cho biết một đồng VLĐ tạo ra bao nhiêu đồng trước thuế sau thuế TNDN. Hiệu suất 1 đồng VLĐ = Doanh thu thuần VLĐ bình quân Chỉ tiêu này phản ánh 1 đồng VLĐ làm ra bao nhiêu đồng VLĐ lợi nhuận. Tỷ lệ lợi nhuận = Lợi nhuận trong kỳ Tổng số vốn bq trong kỳ Thông qua chỉ tiêu này cho chúng ta biết trình độ sử dụng vật tư, tài sản tiền vốn của Công ty thông qua một đồng vốn thì tạo được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế. Tỷ suất LN vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận ròng *100 Vốn CSH bình quân Chỉ tiêu này cho ta biết một đồng vốn chủ sở hữu bình quân của Công ty tạo ra bao nhiêu lợi nhuận ròng. Tỷ suất LN giá thành = LN do HĐ SXKD Giá thành toàn bộ Chỉ tiêu này cho ta biết hiệu quả của chi phí sản xuất tiêu thụ sản phẩm. qua phân tích một số chỉ tiêu nói trên ta thấy tổng doanh thu tăng lên nhiều nhưng không đáng kể so với cùng kỳ năm 2004 chỉ đạt có 19,8%. doanh thu thuần chỉ có đạt tới 18,7% do giá bán của sản phẩm không tăn. Mặt khác, mức tăng giá vốn hàng hoá (gạch) tăng, đây là một xu hướng không tốt cho Công ty cần phải đi sâu tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Qua bản báo cáo của Công ty thì lợi nhuận trước thuế là 6,54% mức biến động này là một con số không thực sự đáng lo ngại cho nhà sản xuất so với tổng doanh thu của Công ty. Cũng không vì thế mà Công ty sao nhãng việc đi sâu về vấn đề này, điều đó thể hiện cụ thể là: So với năm trước lợi nhuận hoạt động SXKD năm nay tăng lên 56.785.162đ là ảnh hưởng của các nguyên nhân: + Do tổng doanh thu tăng 19,8% làm lợi nhuận tăng lên. + Do chi phí bán hàng tăng 21.000.000đ Các nhà Công ty cũng như các nhà đầu tư Công ty thường dựa, căn cứ vào số liệu được phản ánh thực tế qua các chỉ tiêu về Công ty trên sổ sách tài chính là bản báo cáo rõ nét của Công ty. Vì vậy để đánh giá được Công tytỷ lệ lãi suất, tỷ lệ thanh toán lãi vay, hay doanh thu thuần của Công ty chúng ta phải đánh giá kỹ lưỡng chi tiết từng tài khoản của Công ty. . LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY I. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Công tác lập Báo cáo tài chính kế. kế toán là báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn, công nợ, tình hình và kết quả SXKD trong kỳ của Công ty. Nói cách khác Báo cáo tài chính là thông
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY, LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY, LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn