Mẫu silde kế hoạch internet marketing

12 1,542 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 18:49

Mau silde kế hoạch internet marketing Kế HOạCH Kế HOạCH INTERNET MARKETING INTERNET MARKETING Trình bày bởi: Marketing Manager LOGO slide.tailieu.vn Nội Dung 1. Xác định mục tiêu e-Marketing 2. Nghiên cứu thị trường 3. Phân tích SWOT sản phẩm 4. Phân tích cạnh tranh 5. Chiến lược Internet Marketing 6. Phương pháp marketing 7. Ngân sách marketing 8. Kế hoạch triển khai 9. Giám sát và phân tích kết quả LOGO slide.tailieu.vn Mục Tiêu Objectives & Goal Strategy Method Effective + Mục tiêu 1 Mục tiêu 1 Mục tiêu 2 Mục tiêu 2 Mục Tiêu 3 Mục Tiêu 3 GOAL GOAL Mục Tiêu …… Mục Tiêu …… LOGO slide.tailieu.vn Nghiên Cứu Thị Trường Identify trends Market research / analysis reports Marketing plans SWOT analysis report Location analysis Report Competitive analysis Target market analysis Domestic / international competitors Price analysis Market research Nghiên Cứu Thị Trường LOGO slide.tailieu.vn Phân tích SWOT Positive Negative External FactorsInternal Factors W Weaknesses Threats T Opportunities O S Strengths S Phân tích các điểm mạnh điểm yếu của sản phẩm dịch vụ, những cơ hội và thách thức của sản phẩm và dịch vụ thông qua mô hình phân tích SWOT LOGO slide.tailieu.vn Phân Tích Cạnh Tranh Phân tích 5 yêu tố cạnh tranh Porter’s Five Forces  Sức mạnh nhà cung cấp: Mức độ tập trung của các nhà cung cấp, Tầm quan trọng của số lượng sản phẩm đối với nhà cung cấp, Sự khác biệt của các nhà cung cấp,  Nguy cơ thay thế: Xu hướng sử dụng hàng thay thế của khách hàng,Tương quan giữa giá cả và chất lượng của các mặt hàng thay thế.  Các rào cản gia nhập: Các lợi thế chi phí tuyệt đối, Sự hiểu biết về chu kỳ dao động thị trường, Khả năng tiếp cận các yếu tố đầu vào  Sức mạnh khách hàng: Vi thế mặc cả, Số lượng người mua, Thông tin mà người mua có được, Tính đặc trưng của nhãn hiệu hàng hóa,  Mức độ cạnh tranh: Các rào cản nếu muốn “thoát ra” khỏi ngành, Mức độ tập trung của ngành, Khác biệt giữa các sản phẩm, Threat Of Substitute Products Or Services Threat Of New Entrans Bargaining Power Of Suppliers Bargaining Power Of Buyers Rivalr y LOGO slide.tailieu.vn Chiến Lược Marketing MARKETING Advertising Strategy Branding Product Research Internet Làm sao để lôi kéo khách hàng và giữ khách hàng khi đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn. Làm thế nào để khách hàng biết sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp ? Chiến lược marketing nào là tốt nhất để làm điều đó ? LOGO slide.tailieu.vn Phương thức Marketing  Đưa ra các phương thức Internet marketing cho sản phẩm và dịch vụ  Để làm Internet markting đòi hỏi phải có website để thu hút người dùng visit website của bạn  Triển khai các phương thức như SEO, Social Merketing, e-Mail marketing, …  Đ lường hiệu quả Internet markting qua Google analysis MARKETING Method Website Design Banner Ads Online PR E-Mail Marketing Social Marketing Mobile Marketing Analysis Tools SEO LOGO slide.tailieu.vn Ngân Sách Marketing Phương Thức Thời gian Ngân sách Target SEO ….days …. …. Social marketing ….days …. …. Banner ads ….days …. …. E-Mail Marketing ….days …. …. Online PR ….days …. …. ……. Lập bảng dự trù ngân sách cho các phương thức Internet Marketing như SEO, Social Marketing, Banner Ads, Online –PR LOGO slide.tailieu.vn Kế Hoạch Thực Hiện T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Công việc 2 Công việc 4Công việc 1 Công việc 3 Công việc 1 Công việc 1 Công việc 2 Công việc 2 Công việc 3 Công việc 3 Công việc 4 Công việc 4 Liệt các hoạt động chi tiết để doanh nghiệp đạt được mục đích đề ra và càng chi tiết càng tốt. Đặt ra những ưu tiên và thời hạn cho mỗi công việc, dành thời gian cho những công việc phát sinh và những khó khăn khách quan trong quá trình thực hiện. . Kế HOạCH Kế HOạCH INTERNET MARKETING INTERNET MARKETING Trình bày bởi: Marketing Manager LOGO slide.tailieu.vn Nội Dung 1. Xác định mục tiêu e -Marketing. tranh 5. Chiến lược Internet Marketing 6. Phương pháp marketing 7. Ngân sách marketing 8. Kế hoạch triển khai 9. Giám sát và phân tích kết quả LOGO slide.tailieu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu silde kế hoạch internet marketing, Mẫu silde kế hoạch internet marketing