Ma trận đề thi HK1 môn Địa Lí 12. Năm Học 2010-2011

1 829 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 17:11

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1459 /SGDĐT-GDTrH Thành phố Cao Lãnh, ngày 03 tháng 12 năm 2010 V/v thông báo ma trận đề kiểm tra học kỳ I năm học 2010-2011 các môn Sở ra đề Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT Ngày 19 tháng 11 năm 2010, Sở GDĐT phát hành công văn số 1403/SGDĐT- GDTrH hướng dẫn cấu trúc đề kiểm tra học kỳ I năm học 2010-2011, theo mục II tại công văn nầy, Sở GDĐT tổ chức cho các đại biểu thảo luận thống nhất ma trận đề kiểm tra tại ngày tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập học sinh phổ thông. Trên cơ sở kết quả thảo luận của đại diện các rường THPT, thừa lệnh Giám đốc Sở GDĐT phòng Giáo dục trung học thông báo ma trận đề kiểm tra học kỳ I năm học học 2010 – 2011 các môn do Sở GDĐT tổ chức ra đề như sau: ĐỊA LÝ lớp 12: MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I *Ghi chú: - X 1 : Câu tự chọn của chương trình chuẩn - X 2 : Câu tự chọn của chương trình nâng cao - Thời gian làm bài: 60 phút - Cấu trúc đề: 4 – 3 – 3 TT CHỦ ĐỀ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng số 1 Vị trí địa và lịch sử phát triển lãnh thổ X 2 2 2 Đặc điểm chung của tự nhiên X 1 2 X 3 5 3 Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên X 3 3 4 Địa dân cư (nâng cao) X 2 2 2 5 ĐL nông nghiệp (nâng cao) TỔNG SỐ 4 3 5 12 . học thông báo ma trận đề kiểm tra học kỳ I năm học học 2010 – 2011 các môn do Sở GDĐT tổ chức ra đề như sau: ĐỊA LÝ lớp 12: MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I *Ghi chú:. tháng 12 năm 2010 V/v thông báo ma trận đề kiểm tra học kỳ I năm học 2010-2011 các môn Sở ra đề Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT Ngày 19 tháng 11 năm 2010,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận đề thi HK1 môn Địa Lí 12. Năm Học 2010-2011, Ma trận đề thi HK1 môn Địa Lí 12. Năm Học 2010-2011, Ma trận đề thi HK1 môn Địa Lí 12. Năm Học 2010-2011