Nghiên cứu xây dựng Website dạy và học cho nghành tin học tại cộng đồng Hà Tây

132 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 08:39

Nghiên cứu xây dựng Website dạy và học cho nghành tin học tại cộng đồng Hà TâyNghiên cứu xây dựng Website dạy và học cho nghành tin học tại cộng đồng Hà TâyNghiên cứu xây dựng Website dạy và học cho nghành tin học tại cộng đồng Hà Tâyluận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp luận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp ÂY Bộ giáo dục đào tạo Trường đại học bách khoa hà nội Nguyễn Văn Duy nghiên cứu xây dựng website dạy học cho ngành tin học trường cao đẳNG cộNG đồNG hà TÂY luận văn thạc sĩ sư phạm kỹ thuật Hà Nội - 2008 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN VĂN DUY NGHIẤN CỨU XÂY DỰNG WEBSITE DẠY VÀ HỌC CHO NGÀNH TIN HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM KỸ THUẬT Ng­êi h­íng dÉn khoa häc: TS Lª Thanh Nhu HÀ NỘI - 2008 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, mà tơi viết luận văn tìm hiểu nghiên cứu thân Mọi kết nghiên cứu ý tưởng tác giả khác có trích dẫn nguồn gốc cụ thể Luận văn chưa bảo vệ hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ chưa công bố phương tiện thơng tin Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm mà tơi cam đoan Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2008 Tác giả Nguyễn Văn Duy LỜI CẢM ƠN Sau gần năm tháng nghiên cứu làm việc khẩn trương với giúp đỡ, hướng dẫn tận tình TS Lê Thanh Nhu (Khoa Sư phạm kỹ thuật, trường đại học Bách Khoa Hà Nội) luận văn "Nghiên cứu xây dựng website dạy học cho ngành tin học trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây" hồn thành Nhân dịp này, tơi xin chân thành cảm ơn TS Lê Thanh Nhu trực tiếp hướng dẫn dành thời gian q báu để tơi hồn thành luận văn Và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy, cô khoa Sư phạm Kỹ thuật, Viện đào tạo Bồi dưỡng sau đại học trường đại học Bách Khoa Hà Nội, thầy Ban giám hiệu, khoa Công nghệ kỹ thuật thầy cô đồng nghiệp trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây giúp đỡ nhiều kiến thức chuyên môn, tài liệu nghiên cứu để tơi hồn thành thành luận văn Tuy cố gắng, khơng thể khơng thiếu sót luận văn này, mong nhận góp ý thầy cô khoa Sư phạm kỹ thuật bạn bè đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2008 Tác giả Nguyễn Văn Duy MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH MINH HỌA PHẦN MỞ ĐẦU Chương I TỔNG QUAN VỀ E-LEARNING 1.1 Xu phát triển giáo dục đào tạo kỷ 21 11 1.1.1 Các xu hướng phát triển 11 1.1.2 Sự đời tất yếu e-Learning 11 1.2 Định nghĩa e-Learning 12 1.3 Đặc điểm phát triển e-Learning 13 1.3.1 Một số hình thức e-Learning 13 1.3.2 Ưu nhược điểm e-Learning 13 1.4 Các khái niệm e-Learning 15 1.4.1 Các khái niệm e-Learning 15 1.4.2 Kiến trúc hệ thống e-Learning 18 1.5 Các thành phần hệ e-Learning 19 1.5.1 Internet 19 1.5.2 World Wide Web ứng dụng 22 1.5.3 Cổng đào tạo 25 1.5.4 Môđun học tập 25 1.5.5 Hệ thống quản lý học tập 25 1.5.6 Hệ thống quản lý nội dung học tập 26 1.6 Các yêu cầu thiết kế e-Learning 26 1.7 Các bước thiết kế nội dung dạy học cho e-Learning 26 1.8 Cơ sở lý luận đào tạo theo hình thức e-Learning 27 1.8.1 Về nhiệm vụ dạy học 27 1.8.2 Quá trình dạy học 28 1.8.3 Phương pháp dạy học 28 Kết luận 30 Chương II THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG WEBSITE DẠY VÀ HỌC CHO NGÀNH TIN HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY 2.1 Thực trạng sở vật chất nhà trường 31 2.1.1 Sơ lược trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây 31 2.1.2 Thực trạng sở vật chất 32 2.2 Khảo sát thực trạng trình độ tin học, ngồi ngữ giảng viên Nhà trường 34 2.3 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng website dạy học ngành tin học 35 2.3.1 Nội dung chương trình mơn tin học giảng dạy trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây 37 2.3.2 Đặc điểm nội dung môn ngành Tin học 39 2.3.3 Giới thiệu số phần mềm, ngôn ngữ soạn giảng điện tử hỗ trợ trình đánh giá kiểm tra 40 Kết luận 70 Chương III XÂY DỰNG WEBSITE DẠY VÀ HỌC CHO NGÀNH TIN HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY 3.1 Cổng quản lý Moodle 71 3.1.1 Giới thiệu hệ quản trị đào tạo Moodle 71 3.1.2 Cài đặt Moodle 77 3.2 Xây dựng website dạy học cho ngành tin học trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây 3.2.1 Cài đặt website dạy học Moodle 3.2.2 Hoàn thành website dạy học 3.3 Đề xuất quy trình đưa giảng vào Moodle 86 86 121 124 Kết luận 125 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 126 TÀI LIỆU THAM KHẢO 128 DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ MINH HỌA Hình 1.1 Kiến trúc hệ thống e-Learning Hình 1.2: Các thành phần dịch vụ LMS Hình 1.3: Các bước thiết kế nội dung học tập Bảng 2.1: Trình độ đội ngũ giảng viên trường Hình 2.1: Các mơđun Hot Potatoes Hình 2.2: Màn hình nhập liệu JQuiz Hình 2.3: Cấu hình Hot Potatoes Hình 2.4: Thêm đoạn văn Hình 2.5: Thiết lập thời gian làm Hình 2.6: Chèn ảnh từ trang Web Hình 2.7: Chèn ảnh từ file máy Hình 2.8: Chèn file media Hình 2.9: JQuiz Hình 2.10: Chế độ soạn thảo Advanced Hình 2.11: Quản lý câu hỏi Hình 2.12: Xóa câu hỏi Hình 2.13: Tự động điền thơng tin phản hồi Hình 2.14: Cấu hình JQuiz Hình 2.15: Bài tập tạo mơđun JQuiz Hình 2.16: Màn hình soạn thảo JCloze Hình 2.17: Soạn thảo đoạn trống Hình 2.18: Màn hình soạn thảo JCloze Hình 2.19: Cấu hình JCloze Hình 2.20: Câu hỏi JCloze (Textbox) Hình 2.21: Câu hỏi JCloze (Listbox) Hình 2.22: Màn hình soạn thảo mơđun JMatch Hình 2.23: Tráo đổi câu hỏi vai trị so khớp Hình 2.24: JMatch Drag/Drop Hình 2.25: JMatch (List) Hình 2.26: JMatch (Flashcards) Hình 2.27: Màn hình soạn thảo JMix Hình 2.28: Cấu hỏi JMix Hình 2.29: Lỗi thực câu hỏi JMix Hình 2.30: Màn hình soạn thảo JCross Hình 2.31: Soạn thảo gợi ý cho chữ Hình 2.32: Soạn thảo nhanh thơng qua chức Make the grid Hình 2.33: Ơ chữ tạo JCross Hình 2.34: Màn hình soạn thảo Masher Hình 2.35: File Index tạo mơđun Masher Hình 2.36: Quản lý Hotpot Hình 2.37: Các thơng tin thống kê cho thi Hình 2.38: Chi tiết thơng tin thống kê cho thi Hình 3.1: Thị phần LMS Hình 3.2: Cài đặt XAPPP 1.6.0a Hình 3.3: Chọn thư mục cài đặt Hình 3.4: Tùy chọn cài đặt Hình 3.5: Kết thúc trình cài đặt XAMPP 1.6.0a Hình 3.6: Khởi động Apache MySql Hình 3.7: Tạo sở liệu cho Moodle Hình 3.8: Cài đặt Moodle Hình 3.9: Kiểm tra thiết lập PHP Hình 3.10: Cấu hình địa Moodle_Apache Hình 3.11: Cấu hình sở liệu Hình 3.12: Lỗi cấu hình Hình 3.13: Yêu cầu quyền Hình 3.14: Thơng tin phiên hành Hình 3.15: Thiết lập thơng số cấu hình Hình 3.16: Giao diện thiết kế sau cài đặt Moodle hồn thành Hình 3.17: Đăng nhập hệ thống Hình 3.18: Quên mật Hình 3.19: Trang chủ khóa học Hình 3.20: Điều hành khóa học Hình 3.21: Chỉ định vai trị người sử dụng Hình 3.22: Sao lưu khóa học Hình 3.23: Chi tiết lưu khóa học Hình 3.24: File lưu Hình 3.25: Nạp file liệu khóa học Hình 3.26: Bắt đầu lại liệu khóa học Hình 3.27: Báo cáo cho hoạt động Hình 3.28: Tạo Scales Hình 3.29: Khối danh sách Hình 3.30: Khối lịch hoạt động Hình 3.31: Danh sách khóa học của người học Hình 3.32: Các khối hoạt động Hình 3.33: Những việc dự kiến Hình 3.34: Khối quản trị khóa học Hình 3.35: Các hoạt động gần Hình 3.36: Khối thơng báo Hình 3.37: Thêm tài nguyên hoạt động Hình 3.38: Các loại tài nguyên Hình 3.39: Soạn thảo văn Hình 3.40: Soạn thảo trang web Hình 3.41: Liên kết tới File website Hình 3.42: File tạo lên Hình 3.43: Danh sách hoạt động khóa học Hình 3.44: Thêm học Hình 3.45: Trang giới thiệu Hình 3.46: Thêm bảng phân nhánh Hình 3.47: Thêm trang câu hỏi Hình 3.48: Thêm diễn đàn Hình 3.49: Thêm tập dạng File Hình 3.50: Thêm tập dạng tập tin Hình 3.51: Thêm tập dạng Văn Hình 3.52: Thêm tập dạng offline Hình 3.53: Thêm Scorm Hình 3.54: Thêm đề thi Hình 3.55: Thêm câu hỏi cho đề thi Hình 3.56: Soạn thảo danh mục Hình 3.57: Hiển thị thơng tin đề thi Hình 3.58: Soạn thảo danh mục Hình 3.59: Nhập câu hỏi từ file Hình 3.60: Lựa chọn soạn thảo câu hỏi Hình 3.61: Thêm câu hỏi cho đề thi Hình 3.62: Thêm câu hỏi tự luận Hình 3.63: Giao diện trang chủ Hình 3.64: Tạo tài khoản Hình 3.65: Các khóa học học viên Hình 3.66: Sau Giáo viên đăng nhập Hình 3.67: Quy trình đưa giảng điện tử vào Moodle Thêm câu hỏi Khi click vào nút Lưu lại thay đổi, xuất bên dưới, để tạo đề thi cách thêm vào câu hỏi thang điểm (chú ý truy xuất phần trang câu hỏi thơng qua liên kết khối Quản trị trang khóa học): Hình 3.55: Thêm câu hỏi cho đề thi Màn hình Soạn thảo danh mục sau: Hình 3.56: Soạn thảo danh mục Trong chọn loại danh mục từ danh sách danh mục xổ xuống trên, danh mục mở ra, chọn câu hỏi để thêm vào đề thi Khi câu hỏi thêm vào đề thi, gán trọng số liên quan số điểm ứng với câu hỏi, câu hỏi khó tăng 114 số điểm nhiều so với câu dễ Lưu lại trọng số liên quan cách click vào nút Lưu thay đổi Tổng số điểm lớn không vượt số điểm tối đa mà thiết lập cho khóa học Chẳng hạn như, có tổng điểm liên quan 99 mức điểm tối đa đề Như tổng số điểm thu sinh viên tính cơng cụ tính điểm để khớp với thang điểm từ đến Dưới hình hiển thị thông tin đề thi tạo được: Hình 3.57: Hiển thị thơng tin đề thi Trên cách nhanh để tạo đề thi, khơng có danh mục riêng câu hỏi riêng sẵn sàng cho việc sử dụng, cần đề thi thực đề thi thử Lúc đó, tạo thứ bắt đầu với đề thi khóa học sau tạo danh mục (Chú ý với đề thi đơn giản, sử dụng danh mục mặc định, có nhiều đề thi cần sử dụng câu hỏi ngẫu nhiên, phải tạo thêm danh mục Hình 3.58: Soạn thảo danh mục Khi click vào nút Hiệu chỉnh danh mục, tab Các danh mục, nhìn thấy hình 3.58 trên, mà định nghĩa danh mục câu hỏi Những danh mục giống thư mục để lưu trữ câu hỏi Nhớ không xuất danh mục giáo viên (bởi mở cho hệ thống giống danh mục thử) Giáo viên phải định rõ danh mục cho câu 115 hỏi sinh viên sử dụng danh mục mặc định Đó cách tốt đặt tên cho danh mục sau khóa học Cũng khơng nên có nhiều danh mục cho khóa học (trừ phi muốn trộn câu hỏi ngẫu nhiên) Sau tạo danh mục mình, click vào tab Đề thi để quay lại trang đề thi tab Các câu hỏi để đến trang Các câu hỏi Chọn danh mục từ danh sách xổ xuống Bây bắt đầu thêm câu hỏi vào cho Những câu hỏi tải lên nhiều định dạng khác Có nhiều trường hợp câu hỏi import từ file câu hỏi sẵn có: Hình 3.59: Nhập câu hỏi từ file Tuy nhiên, hầu hết trường hợp, tạo câu hỏi sử dụng tùy chọn hệ thống Hệ thống đưa số lượng lớn lựa chọn cho loại câu hỏi Dưới chi tiết cho loại câu hỏi nói Câu hỏi đa lựa chọn Một câu hỏi đa lựa chọn câu hỏi dễ để trả lời, lại khó để soạn thảo Câu hỏi phải trình bày xác câu trả lời phải có logic, thực kiểm tra kiến thức sinh viên Để tạo câu hỏi đa lựa chọn, lựa chọn loại câu hỏi danh sách xổ xuống: 116 Hình 3.60: Lựa chọn soạn thảo câu hỏi Sau chọn xong loại câu hỏi này, đến tiếp trang soạn thảo sau: Hình 3.61: Thêm câu hỏi cho đề thi Sau điền đầy đủ thông tin cho câu hỏi, cho lựa chọn trả lời, cho phản hồi phần trăm điểm, click nút Lưu thay đổi, lúc câu hỏi thêm vào danh mục chọn Đúng/Sai 117 Loại câu hỏi dạng khác câu hỏi đa lựa chọn với hai câu trả lời có thể, Đúng/Sai (hoặc Có/Khơng) Câu hỏi thường dạng câu tường thuật Trang tạo câu hỏi u cầu tên mơ tả cho câu hỏi Giáo viên phải câu trả lời điền vào mục phản hồi cho hai câu trả lời Chú ý câu trả lời “Sai” đáp án Những câu hỏi dạng Đúng/Sai có hội thành cơng 50%, sinh viên dễ để đốn Vì vậy, câu hỏi loại thường không tốt để kiểm tra kiến thức sinh viên, chúng sử dụng để giới thiệu chủ đề học Câu trả lời ngắn Câu trả lời ngắn tốt cho câu hỏi có giới hạn câu trả lời đúng, giống việc đưa định nghĩa thuật ngữ Những câu trả lời khơng có q nhiều từ Vì vậy, câu hỏi có câu trả lời ngắn khơng thích hợp cho dịch, câu trả lời phải cung cấp câu hỏi tạo ra, dịch có nhiều câu trả lời Để tạo câu hỏi có câu trả lời ngắn chọn loại câu hỏi từ danh sách menu xổ xuống xuất trang tạo câu hỏi sau: Câu hỏi trả lời số Một câu hỏi trả lời số trông giống câu hỏi có câu trả lời ngắn Tuy nhiên, có điểm khác loại câu hỏi có câu trả lời dạng số cho phép có sai số Điều cho phép đưa giới hạn liên tục câu trả lời thiết lập Chẳng hạn, câu trả lời 30 với sai số cho phép 5, số nằm khoảng từ 25 đến 35 chấp nhận đáp án Để tạo câu hỏi trả lời số điền tên câu hỏi câu hỏi vào (thường câu hỏi dạng tốn học) Sau đó, phải đưa câu trả lời sai số cho phép Cuối điền vào đơn vị đơn vị khác (chẳng hạn km, cm,…) Những câu hỏi dạng có câu trả lời khơng dạng số Điều hữu dụng câu hỏi cho câu trả lời số dạng N/A, +inf, -inf, NaN, … Câu hỏi tính tốn 118 Câu hỏi tính tốn dạng mở rộng câu hỏi trả lời số mà cho phép tạo hàm phương trình với biến Diễn giải chi tiết cho loại câu hỏi xem phần help loại câu hỏi Câu hỏi so khớp Những câu hỏi so khớp giới thiệu hai danh sách mục mà người dùng phải kết nối chúng theo cặp thích hợp Đây cách để kiểm tra khả người học việc kết hợp hai phần khái niệm Khi chọn loại câu hỏi so khớp danh sách loại câu hỏi, hiển thị hình sau cho phép tạo câu hỏi Mơ tả Tùy chọn mô tả thực câu hỏi, cung cấp cho soạn thảo văn cho phép thêm vào đoạn văn cơng cụ đa phương tiện khóa học Chẳng hạn, muốn sinh viên trả lời câu hỏi đoạn văn bản, sử dụng Mô tả để thêm vào đoạn văn cho đề thi (tất nhiên, với đề thi đảo trật tự câu hỏi) Câu hỏi ngẫu nhiên Một câu hỏi ngẫu nhiên đề thi xóa, đề thi nạp lên, câu hỏi chọn ngẫu nhiên từ câu hỏi chưa có đề thi Có số câu hỏi ngẫu nhiên đề thi có nghĩa sinh viên có câu hỏi khác đề thi họ nạp lên Với việc đảo trật tự câu hỏi đề thi giúp hạn chế việc gian lận sinh viên lúc thi Những câu hỏi ngẫu nhiên làm việc tốt đề thi tạo từ danh mục chứa số lượng lớn câu hỏi giống Chú ý thêm số câu hỏi vào danh mục (và vào đề thi) cách sử dụng nút đặc biệt Thêm số câu hỏi ngẫu nhiên vào đề thi (nút ngày cho phép dễ dàng việc tạo câu hỏi ngẫu nhiên so với việc thêm chúng vào đề thi) Cũng ý số câu hỏi ngẫu nhiên nhiều so với số câu hỏi thực tế danh mục! Câu hỏi so khớp ngẫu nhiên 119 Đây câu hỏi ngẫu nhiên tạo câu hỏi so khớp ngồi câu hỏi có câu trả lời ngắn danh mục Chọn số cặp so khớp sử dụng câu hỏi, số cao tổng số câu hỏi có câu trả lời ngắn danh mục mà tạo Mỗi câu hỏi nạp lên, tạo câu hỏi khác thứ tự khác nhau, hạn chế gian lận sinh viên Câu hỏi tự luận Câu hỏi tự luận khác so với loại câu hỏi khác khơng thể cho điểm cách tự động modul đề thi, mà phải chấm điểm tay giáo viên Vì vậy, điểm thuận lợi câu hỏi tự luận cho phép kiểm tra chi tiết kiến thức khả hiểu biết sinh viên Tùy thuộc vào tình cụ thể quan trọng đề thi, điều tốt để giới hạn hầu hết đề thi câu hỏi tự chấm điểm tập trung vào khả viết sinh viên nhiều tốt Vì vậy, đề thi mà hầu hết có chứa câu hỏi tự luận cách để kiểm tra khả sinh viên môi trường bị giới hạn thời gian, kiểm tra cuối cho tồn khóa học dù yêu cầu nhận nhiều ý giáo viên Chú ý thêm vào nhiều câu hỏi tự luận vào đề thi, giáo viên nên thiết lập số câu hỏi cho trang Các sinh viên tự click thông qua trang Một cách khác, có nhiều câu hỏi khác đề, sử dụng chức hiển thị ngắt trang để xếp ngắt trang theo cách để tránh hai câu hỏi tự luận xuất trang (một cách tự nhiên, chức đảo trật tự câu hỏi bị tắt thiết lập đề thi để tránh việc câu hỏi bị di chuyển) Để thêm câu hỏi tự luận, ta có hình sau: 120 Hình 3.62: Thêm câu hỏi tự luận 3.2.2 Hoàn thành website thực nghiệm Moodle Sau giáo viên xây dựng danh mục khóa học giảng, đề thi câu hỏi thi trắc nghiệm cho website sau: Hình 3.63: Giao diện trang chủ Nếu học viên để vào học phải nhập Tên đăng nhập Mật khẩu, chưa có tài khoản phải tạo tài khoản gửi đến ban quản trị ban quản trị kích hoạt tài khoản, tài khoản đăng nhập vào hệ thống 121 Tạo tài khoản: Hình 3.64: Tạo tài khoản Chú ý phải nhập đầy đủ thông tin yêu cầu mục Tài khoản Đăng nhập với phân cấp học viên: Hình 3.65: Các khóa học học viên Học viên đăng ký khóa học để học, để vào khóa học click vào khóa học Sau đăng nhập với phân cấp giáo viên: 122 Hình 3.66: Sau Giáo viên đăng nhập Giáo viên cập nhật sửa xóa thơng tin mơn học ban quản trị định, phần giới thiệu chi tiết phần Đăng nhập hệ thống với quyền Quản trị website (admin): phần giới thiệu chi tiết phần 3.2.1 123 3.3 ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH ĐƯA BÀI GIẢNG VÀO MOODLE Sau nghiên cứu xây dựng website dạy học môn Lập trình C, tác giả luận văn đề xuất quy trình đưa giảng lên mạng nhằm hỗ trợ giáo viên trường: Giai đoạn thứ nhất: Xây dựng giảng điện tử với mục đích cung cấp lý thuyết cho sinh viên cách xác, ngắn gọn dễ hiểu cách sử dụng số phần mềm thông dụng Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft FrontPage Giai đoạn thứ hai: Hoàn thiện giảng điện tử nhúng vào hệ thống học tập Moodle Chọn cổng quản lý Moodle Đánh giá đặc điểm nội dung môn học ngành tin học Văn Chọn phần mềm soạn giảng điện tử Quy chuẩn giảng điện tử Tiến hành soạn giảng điện tử Hình ảnh tĩnh/động Âm Kiểm tra, đánh giá Trình tự liên kết nội dung Đưa giảng điện tử lên mạng Hình 3.67: Quy trình đưa giảng điện tử vào Moodle 124 KẾT LUẬN CHƯƠNG III Trong chương này, tác giả tìm hiểu cổng quản lý Moodle, lựa chọn ngơn ngữ PHP MySQL sau cài Moodle lên máy tính cục để thiết kế môn học, câu hỏi đề thi trắc nghiệm môn Lập trình C chuyên ngành tin học trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây Kết thực nghiệm thành công website dạy học, bước đầu để phát triển môn học hay cho ngành học khác trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây Trong Moodle mà tác giả nghiên cứu, số mơđun khác thời gian nghiên cứu có hạn nên chương tác giả không đề cập đến Trong thời gian tới, để hoàn thiện tốt trang web nhà trường, tác giả nghiên cứu đầy đủ để khẳng định mạnh phương pháp dạy học mạng thông qua cổng quản lý Moodle 125 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 1.1 Đánh giá, nhận xét khó khăn gặp phải Do điều kiện thời gian hạn chế, hệ thống chưa ứng dụng vào thực tế để thực phương pháp dạy học theo hình thức eLearning trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây Sản phẩm đưa đánh giá theo phương pháp chuyên gia Sau số khó khăn việc triển khai hệ thống: Thứ làm thay đổi thói quen theo phương pháp giảng dạy truyền thống để ứng dụng phương pháp dạy học theo công nghệ dạy học đại vào trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây Thứ hai điều kiện sở hạ tầng thông tin phục vụ cho hệ thống Moodle cịn q thấp khơng thể đáp ứng điều kiện Moodle, ví dụ điều kiện băng thông, đường truyền Nhà trường lại nằm cách xa bưu điện đường thuê bao ADSL hay bị lỗi, không liên tục Thứ ba việc tải nội dung học tập băng hình minh họa lên Moodle cịn bị hạn chế dung lượng tải tối đa cho phép bị giới hạn băng thông mạng Internet không cao Bên cạnh đó, hỗ trợ trình diễn phương tiện kiểu chữ, hình ảnh, video, Moodle chưa cao 1.2 Những kết đạt Qua trình nghiên cứu thực đề tài, tác giả đạt kết sau: - Nghiên cứu tổng quan e-Learning, phương tiện dạy học xây dựng câu hỏi HotPotatoes 126 - Tìm hiểu, đánh giá thực trạng sở vật chất trang thiết bị công nghệ thông tin, truyền thơng thực trạng trình độ giảng viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây - Tìm hiểu, đánh giá số công cụ hỗ trợ giảng viên soạn giảng điện tử theo chuẩn Moodle - Nghiên cứu cài đặt, xây dựng website dạy học môn học cho ngành Tin học trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây Tạo điều kiện thuận lợi sử dụng thiết kế cho môn học đa dạng hóa phương pháp dạy học trường KIẾN NGHỊ Để việc ứng dụng công nghệ dạy học đại, ứng dụng hệ thống Moodle hỗ trợ giảng viên soạn giảng điện tử, câu hỏi thi trắc nghiệm, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây có hiệu lãnh đạo nhà trường cần quan tâm đến vấn đề: - Xây dựng sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông (hệ thống máy chủ, đường cáp quang băng thông Internet) với hệ thống đủ mạnh đáp ứng cho công việc Hệ thống phải liên kết đến phòng, ban, giảng đường theo đường trục cáp quang Và thuê băng thông lớn để đưa liệu lên mạng tải đủ nhanh Là sở cho giảng viên trường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc biên soạn giảng điện tử, xây dựng câu hỏi thi trắc nghiệm phục vụ cho công việc giảng dạy trực tuyến - Tiến hành thực nghiệm sư phạm trình dạy học cho giảng xây dựng, đánh giá kết học tập so sánh với trình dạy học truyền thống - Tối ưu hóa cơng tác quản lý, phục vụ việc dạy học cách thuận lợi, dễ dàng - Tiếp tục nghiên cứu, cài đặt, xây dựng website dạy học cho phù hợp với giảng dạy theo chuẩn Moodle thống chung với Bộ Giáo dục đào tạo lựa chọn để phát triển nhà trường ngày vững mạnh Đáp ứng nhu cầu xã hội ngày 127 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Xuân Lạc (2002 - 2006), Bài giảng phương pháp luận nghiên cứu khoa học công nghệ, Đại học Bách Khoa Hà Nội [2] Nguyễn Xuân Lạc (2002 - 2006), Bài giảng Nhập môn Công nghệ đại, Đại học Bách Khoa Hà Nội [3] Lê Thanh Nhu (2004), Bài giảng Lý luận dạy học chuyên ngành kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội [4] Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010, NXB Giáo dục [5] Hội thảo Quốc gia Công nghệ thông tin giáo dục (29/08/2008), Tại Hà Nội điểm truyền hình qua web điện thoại [6] Khoa Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2000) Chương trình chi tiết học phần đào tạo giáo viên có trình độ ĐHSP, ngành kỹ thuật công nghiệp [7] Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Bách Khoa Hà Nội (2006), đề tài cấp Bộ “E-learning lĩnh vực dạy học môn sư phạm kỹ thuật” [8] Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Báo cáo tổng kết năm học 2007 - 2008 [9] Trang chủ Moodle: http://moodle.com [10] Cộng đồng Moodle Việt Nam: http://moodle.org [11] Tài liệu trợ giúp Moodle: http://moodle.org/help [12] Trung tâm tin học Bộ Giáo dục đào tạo: http://el.edu.net.vn [13] Các tài nguyên Moodle: http://moodle.org/mod/resource/view.php?id=3856 [14] Thông tin Hot Potatoes http://hotpot.uvic.ca/ [15] Advance Distributed Learning SCORM CAM 2004 (Sharable Content Object Reference Model – Content Aggregation Model) [16] Advance Distributed Learning: SCORM 2004 Overview [17] ADL SCORM best practice guide for content developers, 2003 128 ... văn "Nghiên cứu xây dựng website dạy học cho ngành tin học trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây" nhằm nâng cao hiệu dạy học đa dạng hóa hình thức dạy học giúp cho người học: - Học lúc - Học nơi - Học. .. 3.2 Xây dựng website dạy học cho ngành tin học trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây 3.2.1 Cài đặt website dạy học Moodle 3.2.2 Hoàn thành website dạy học 3.3 Đề xuất quy trình đưa giảng vào... giá thực trạng việc dạy học tin học trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây - Nghiên cứu đặc điểm việc dạy học môn chuyên ngành tin học trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây mạng - Nghiên cứu, đánh giá lựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng Website dạy và học cho nghành tin học tại cộng đồng Hà Tây, Nghiên cứu xây dựng Website dạy và học cho nghành tin học tại cộng đồng Hà Tây