Đề thi KSCL lớp 12 Sinh học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 306 - Học Toàn Tập

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 08:12

Câu 106: Trong các nhân tố vô sinh gây biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật, nhân tố nào sau đây ảnh hưởng thường xuyên và rõ rệt nhấtA. Nhân tố khí hậu.[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 306 SỞ GD&DT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN MÃ ĐỀ: 306 (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN III Năm học 2018 - 2019 Môn: SINH - 12 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 81: Trong q trình nhân đơi ADN, vai trị enzim ADN pơlimeraza A tổng hợp mạch theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN B bẻ gãy liên kết hiđrô hai mạch phân tử ADN C nối đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục D tháo xoắn làm tách hai mạch phân tử ADN Câu 82: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ, alen a quy đinh hoa vàng, hệ ban đầu có hoa đỏ (Aa) hoa vàng (aa) Cho tự thụ phấn liên tục qua hệ, sau cho ngẫu phối hệ thứ Theo lý thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình hệ thứ A 70% đỏ : 30% vàng B 31,6% đỏ : 69,4% vàng C 66.5% đỏ :33,5% vàng D 33,5% đỏ : 66,5% vàng Câu 83: Phát biểu sau nói giới hạn sinh thái A Sinh vật sống khoảng giới hạn sinh thái gặp điều kiện thuận lợi B Giới hạn sinh thái khoảng giá trị nhiều nhân tố thái mà sinh vật phát triển ổn định theo thời gian C Giới hạn sinh thái với nhân tố vô sinh D Trong khoảng chống chịu, nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí sinh vật Câu 84: Khi nói đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu sau sai? A Sự xếp lại gen đảo đoạn góp phần tạo nguồn ngun liệu cho q trình tiến hố B Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể, hoạt động gen bị thay đổi C Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn làm giảm khả sinh sản D Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo nằm đầu mút hay nhiễm sắc thể không mang tâm động Câu 85: Hoocmôn thực vật chất hữu cho thể thực vật tiết A chỉ có tác dụng kích thích sinh trưởng B Có tác dụng điều hịa hoạt động C có tác dụng kháng bệnh cho D Chỉ có tác dụng ức chế hoạt động Câu 86: Cho phát biểu sau chế cách li q trình hình thành lồi I Hình thành lồi đường sinh thái khơng cần thiết phải có tham gia cách li địa lý II Mọi đường hình thành lồi lồi giao phối cần có tham gia cách li sinh sản III Mọi đường hình thành lồi có tham gia nhân tố tiến hóa IV Hình thành lồi đường địa lý đường sinh thái diễn khu phân bố Số phát biểu A 4 B 2 C 1 D 3 Câu 87: Ruồi giấm có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, cặp nhiễm sắc thể giới tính xét gen có hai alen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Nếu rối loạn phân li xảy cặp nhiễm sắc thể thường số lần giảm phân thứ số tế bào sinh tinh ruồi đực có kiểu gen khác gen xét giảm phân tạo tối đa loại tinh trùng? A 128 B 144 C 336 D 192 Câu 88: Ở thể đực lồi động vật có kiểu gen Ab aB , theo dõi 1000 tế bào sinh tinh điều kiện thí nghiệm, người ta phát co 900 tế bào xảy hoán vị gen B b. Tính theo lí thuyết, tần số hốn vị gen A 20% B 30% C 45% D 10% Câu 89: Nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực cấu tạo từ thành phần chủ yếu gồm A ADN prôtêin loại histon B ARN prôtêin loại histon C lipit pôlisaccarit D ARN pơlipeptit Câu 90: Ở lồi thực vật, alen A quy định tính trạng đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Giao phấn vàng với đỏ Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình đời F1 A 100% đỏ đỏ : vàng B 100% vàng (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 306 D 75% đỏ: 25% vàng Câu 91: Các hệ rút từ nguyên tắc bổ sung A = T, G = X, T + X = A + G 2 Trong ADN, tổng hai loại nuclêơtit có kích thước lớn (A, G) ln ln bằn tổng hai loại nuclêơtit có kích thước nhỏ (T, X) 3 Biết trình tự nuclêơtit mạch ta suy trình tự nuclêơtit mạch A = G, T = X, G + X = A + T Phương án A 1 B 1, 2, 3, C 1, 2, D 1, Câu 92: Trong trình nguyên phân, NST co xoắn cực đại kỳ A đầu B cuối C sau D giữa Câu 93: Cho nhân tố sau: I Giao phối không ngẫu nhiên II Chọn lọc tự nhiên III Đột biến gen IV Giao phối ngẫu nhiên Theo quan niệm tiến hoá đại, nhân tố làm thay đổi tần số alen quần thể A I IV B II III C II IV D III IV Câu 94: Hai quần thể thuộc loài trở thành hai loài chúng A sống sinh cảnh khác B không giao phối với C có hình thái hồn tồn khác D trở nên cách li sinh sản với Câu 95: Phát biểu sau không đúng? Ở sinh vật nhân thực, phân tử ADN bền vững phân tử mARN A ADN có mạch cịn mARN có mạch B ADN nằm nhân, mARN nằm chủ yếu tế bào chất nên chịu tác động enzim phân hủy C ADN liên kết với prôtêin nên bảo vệ tốt D ADN chứa nhiều đơn phân mARN Câu 96: Phân bố đồng cá thể quần thể thường gặp A điều kiện sống môi trường phân bố đồng khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể B điều kiện sống phân bố khơng khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể C các cá thể quần thể sống thành bầy đàn nơi có nguồn sống dồi D điều kiện sống phân bố cách đồng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Câu 97: Xét tập tính sau : (1) người thấy đèn đỏ dừng lại (2) Chuột chạy nghe tiếng mèo kêu (3) Ve kêu vào mùa hè (4) Học sinh nghe kể chuyển cảm động khóc (5) Ếch đực kêu vào mùa sinh sản Trong trường hợp trên, tập tính bẩm sinh A (3) (5) B (3) (4) C (4) (5) D (2) (5) Câu 98: Một đặc điểm thường biến A có thể có lợi, có hại trung tính B xuất đồng loạt theo hướng xác định C di truyền cho đời sau, nguyên liệu tiến hóa D phát sinh q trình sinh sản hữu tính Câu 99: Ở ngơ, tính trạng kích thước chiều cao thân gen quy định, gen có alen Mỗi alen lặn làm cao thêm 10 cm, chiều cao thấp 80 cm Chiều cao cao A 110 cm B 100 cm C 140 cm.- D 120 cm Câu 100: Cho thành tựu sau: (1) Tạo chủng vi khuẩn E Coli sản xuất insulin người (2) Tạo giống dưa hấu tam bội khơng có hạt, có hàm lượng đường cao (3) Tạo giống giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ thuốc cảnh Petunia (4) Tạo giống nho cho to, khơng có hạt (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 306 (6) Tạo giống trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tất gen (7) Tạo giống cừu sản sinh protêin huyết người sữa Những thành tựu có ứng dụng cơng nghệ tế bào A (2), (4), (6) B (3), (4), (5), (7) C (1), (2), (4), (5) D (1), (3), (5), (7) Câu 101: Phát biểu sau nói chứng sinh học phân tử? A Tất thể sinh vật từ đơn bào đến động vật, thực vật cấu tạo từ tế bào B Mã di truyền loài khác khác C Tất sinh vật có ADN giống số lượng nuclêôtit D Axit nucleic protein lồi có đơn phân giống Câu 102: Trong trình phát triển giới sinh vật qua đại địa chất, sinh vật kỉ Cacbon đại Cổ sinh có đặc điểm: A dương xỉ phát triển mạnh B thực vật hạt kín xuất C cây có mạch động vật di cư lên cạn D bò sát khổng lồ phát triển Câu 103: Phát biểu sau sai nói ổ sinh thái? A Ổ sinh thái biểu cách sống loài B Hai lồi trùng ổ sinh thái dinh dưỡng dẫn đến cạnh tranh C Nơi ổ sinh thái sinh vật D Sinh vật tồn phát triển ổn định ổ sinh thái Câu 104: Một nhóm tế bào sinh tinh có kiểu gen AaDdEe giảm phân hình thành giao tử bình thường, theo lý thuyết số loại giao tử tối đa tạo từ thể A 6 B 16 C 4 D 8 Câu 105: Ở người, alen A quy định da bình thường, alen đột biến a quy định da bạch tạng, gen nằm nhiễm sắc thể thường Trong gia đình bố mẹ bình thường sinh trai bị bạch tạng Biết người khác gia đình bình thường, trình giảm phân diễn bình thường Kiểu gen bố mẹ A AA x AA B XAXa x XAY. C Aa x Aa. D Aa x AA. Câu 106: Trong nhân tố vô sinh gây biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật, nhân tố sau ảnh hưởng thường xuyên rõ rệt nhất? A Nhân tố khí hậu B Các chất vơ C Các chất hữu D Mật độ cá thể Câu 107: Sản phẩm pha sáng gồm: A ATP, NADPH VÀ CO2 B ATP, NADPH VÀ O2 C ATP, NADP+ VÀ O 2 D ATP, NADPH Câu 108: Nếu kích thước quần thể xuống mức tối thiểu quần thể suy thối dễ bị diệt vong Giải thích sau không nguyên nhân dẫn đến tượng trên? A Giảm hiệu nhóm B Các cá thể không kiếm đủ thức ăn C Xác suất gặp cá thể đực, mùa sinh sản giảm D Xảy tượng giao phối gần dẫn đến gen lặn có hại biểu Câu 109: Cho phát biểu sau kích thước quần thề (1) Được tính số lượng khối lượng lượng tất cá thể quần thể (2) Kích thước tối đa số lượng thể tối đa mà quần thể đạt (3) Khi kích thước quần thể vượt mức đạt tối đa cạnh tranh cá thể quần thể diễn gay gắt (4) Nếu kích thước quần thể xuống mức tối thiểu quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong (5) Kích thước quần thể số lượng cá thể đơn vị diện tích thể tích Số phát biểu đúng A 4 B 2 C 3 D 1 Câu 110: Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn a nhiễm sắc thể thường quy định Trong quần thể người cân bằng, tỉ lệ người dị hợp Aa số người bình thường 1% Xác suất để cặp vợ chồng bình thường sinh đứa trai bạch tạng A 0,0025% B 0,00125% C 25% D 12,5% Câu 111: Gen B có 250 guanin có tổng số liên kết hiđrô 1530, bị đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác thành gen b Gen b gen B liên kết hiđrơ Số nuclêôtit loại gen b là: A G = X = 610; A = T = 390 B G = X = 250; A = T = 390 (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 306 Câu 112: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Cho thân cao, đỏ giao phấn với thân cao, đỏ (P) thu F1 có kiểu hình Trong đó, số có kiểu hình thân thấp, vàng chiếm tỉ lệ 1% Biết không xảy đột biến Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân cao, đỏ có kiểu gen đồng hợp tử hai cặp gen nói F1 A 1% B 51% C 59% D 66% Câu 113: Cho quần thể thực vật có 100% số cá thể mang kiểu gen Aa Sau hệ tự thụ phấn liên tiếp tỉ lệ cá thể mang kiểu gen đồng hợp A 93,75% B 46,875% C 50% D 6,25% Câu 114: Xét ngành thực vật sau: (1) Hạt trần (2) Rêu (3) Quyết (4) Hạt kín Sinh sản bao tử có A (1) (4) B (3) (4) C (2) (3) D (1) (2) Câu 115: Một phân tử mARN sinh vật nhân sơ gồm loại ba mã với số lượng loại sau: 1GUG, 1UAG, 40XAX, 60XXA, 68GXG, 150AUU, 180GXA Gen tổng hợp mARN chứa loại nuclêôtit là: A A = T = 733; G = X = 777 B A = T = 733; G = X = 767 C A = T = 533; G = X = 767 D A = T = 573; G = X = 767 Câu 116: Ở loài thực vật, alen A quy định hạt có khả nảy mầm đất bị nhiễm mặn, alen a quy định hạt khơng có khả Từ quần thể trạng thái cân di truyền thu tổng số 10000 hạt Đem gieo hạt vùng đất bị nhiễm mặn thấy có 6400 hạt nảy mầm Theo lý thuyết, số hạt nảy mầm, tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp A 0,57 B 0,25 C 0,16 D 0,75 Câu 117: Quần thể có cấu trúc di truyền đạt trạng thái cân bằng? QT 1: 1AA; QT 2: 0,5AA : 0,5Aa; QT 3: 0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa; QT 4: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa A 2,3 B 1 C 1 D 1 Câu 118: Một nhiễm sắc thể (NST) có trình tự gen sau ABCDEFGHI Do rối loạn giảm phân tạo giao tử có trình tự gen NST ABCDEHGFI Có thể kết luận, giảm phân xảy đột biến A chuyển đoạn NST làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể B đảo đoạn khơng làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể C đảo đoạn chứa tâm động làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể D chuyển đoạn NST không làm thay đổi hình dạng NST Câu 119: Ở lồi thú, lai lông đen với đực lông trắng, thu F1 100% lông đen Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với thu F2 gồm lơng đen : lơng trắng Trong lơng trắng mang tồn gen lặn có đực Cho lông đen F2 giao phối với tỉ lệ lơng đen thu F3 ? Biết giảm phân thụ tinh xảy bình thường khơng có đột biến A 32 B 3 16 C 7 9 D 9 16 Câu 120: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, xác suất sinh đầu lịng khơng mang alen gây bệnh cặp vợ chồng III.14 - III.15 A 7 . 15 B 3 5 C 29 30 D 4 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL lớp 12 Sinh học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 306 - Học Toàn Tập, Đề thi KSCL lớp 12 Sinh học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 306 - Học Toàn Tập