Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2017-2018 - Học Toàn Tập

2 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 08:12

Lupng khi hidroclorua sinh ra dupe hda tan hodn todn vao nude, trung hda dung dich thu dupe blng 500 ml dung dich NaOH 1M.. Tim dieu kien cua V de m dat gid trj ldn nhlt.[r] (1)Sd GIAO DQC VA DAO TAO K Y T H I CHQN HQC SINH G l l L6P CAP THANH PH6 HANQI DE CHfNH THUG NAM HOC 2017-2018 M6n: HOA HQC Ngdythi: 04/4/2018 Thdi gian lam bdi: 150phut (Di thi gdm 02 trang) Y v W Z A Dung djch X B M I (3,0 diim) ^ Hinh ve ben m6 ta thi nghifm dieu che Z Khi Z co the la ndo s6 cac sau: H2, NH3, S02, HCI Viet phuang trinh hoa hpc minh hpa va chi ro cdc chit X, Y phan ung 2 Gidi thich tai sao: - Nude da kho thudng dupe dung de bao quan thpc phlm ? - Khi C02 khong the dung de dap tit cac dam chdy kim loai nhu Mg, AI ? 3 B i AgCl (mau trdng) ngodi dnh sdng, thay chuyen dan thdnh chit rln mau den Giai thich hif n tupng vd vilt phuang trinh hoa hpc minh hpa B M H (4,0 diim) 1 Chpn cac chit phu hop vd vilt phuang trinh hoa hpc thpc hifn sa chuyln hoa sau: HQ v v X(r)maudea " (1): HQ X3(di)mkvJng > X2(iJ)Hi&igciaa (9) (5) mausanh V v V H2S O 4<l|c,t0v v ' > I2(da)mauxanh > I3(r)maud6 ~ * 14 (ddjmiuxanli (6) (7) (8) >M Bilt phan t& khli cac chat thoamdn: MX+MY =167; MXi +MYi =396; MXj +MYj =226,5 2 Chpn cac chat phu hop vd hodn cdc phuang trinh hda hpc sau: a) K M n — A i + A2 + 02T ( b) B * + B 2 » B a S 04| + C 02| + + A i + H C l d c -A2 + HCI m -> CI2T + »+ ».+ -(2) U c i 2t + + (3) Bi + BaCl2 • B2 + H2S04 B2 + NaOH + BaS04| + + (1) (2) + BaS04l + C02T + (3) - » B3| + + (4) Bum(4,0aim) > 1 B i t chay hodn toan m gam donchat X (la chit rln mau do) oxi du thu dupe chdt rln Y (chit Y tan nuac tao mpt axit tucrng ting vdi Y) Cho toan bp chit rln Y vdo 500 ml dung djch chua hon hpp NaOH 0,5M va KOH 1M din cac phdn ung xay hodn todn, co can dung djch sau phan ung, lam kho cdc chit thu dupe 47,24 gam chat rln khan Tim gia trj cua m 2 Bft hai clc A, B co khli lupng blng len dia can, can d vj tri thdng blng Cho 120 gam h6n hpp kali hidrocacbonat vd natri hidrocacbonat vao clc A; 85 gam b^c nitrat vao clc B Them tu tir 100 gam dung djch axit sunfiiric 19,6% vdo clc A; 100 gam dung djch axit clohidric 36,5% vdo clc B Sau thi nghifm, can co d vj tri thdng blng khong ? Neu can khorig d vj tri thdng blng thi can them,bao nhieu gam dung djch axit clohidric 36,5% vao clc ndo de can trd lai vj tri thang blng ? (Gia thiet C02 khong tan nude, bo qua qua trinh bay hai cda nude vd hidroclorua) (2)BhiTV (4,0diim) 1 Cho ankan X tdc dpng vdi clo dieu kifn cd dnh sdng thu dupe hidroclorua va 26,25 gam hon hpp Y glm hai dan xult monoclo vd diclo Lupng hidroclorua sinh dupe hda tan hodn todn vao nude, trung hda dung dich thu dupe blng 500 ml dung dich NaOH 1M a) Tim cdng thdc phdn tii cua ankan X b) Dot chay hodn toan V lit (d dktc) ankan X blng oxi du, todn bf lupng C 02 sinh dupe hap thy vao 250 ml dung dich Y chda dong thai Ba(OH)2 0,2M vd NaOH 0,32M thu dupe m gam ket tda Tim dieu kien cua V de m dat gid trj ldn nhlt 2 Dot chay hodn toan 0,99 moi hon hpp X gom CH3COOCH3, CH3COOC3H7 vd ba hidrocacbon mach hd cdn vira du 3,81 moi 02 thu dupe C02 vd 43,2 gam H20 Neu cho 0,165 moi hon hpp X tdc dung vdi dung dich Br2 du thi co bao nhieu moi Br2 phdn timg ? BkiV (5,0 diim) 1 Hoa tan mft lupng hon hpp gom Al va A i203 dung djch H2S04 Ioang vua du thu dupe dung djch X dd co so nguyen tir hidro blng 1,76 i l n s6 nguyen tir oxi Tinh ndng dp phan trdm cua chit tan cd dung dich X 2 Cho m gam Zn vdo dung dich chvra 0,1 moi AgN03 vd 0,15 moi Cu(N03)2, sau mft thai gian thu dupe 26,9 gam ket tua vd dung djch X chda muoi Lpc bo ket tua, them tiep 5,6 gam bf t sit vdo dung djch X, sau cdc phan dng xay hodn todn thu dupe gam ket tua Tim gia tr} cua m 3 Cho 5,102 gam hon hpp X glm hai muoi M2C 03 va MHC03 tdc dyng vdi dung djch HCI du, din toan bf thodt vdo 500 ml dung djch Y glm KOH 0,024M vd Ba(OH)2 0,09M thu dupe 7,88 gam ket tua Xdc djnh c6ng thuc vd tinh phln trdm khli lupng moi muli hln hpp X Cho: H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; A l = 27; P = 31; S = 32; CI = 35,5; K = 39; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Ret-Luu y: Cdn b$ coi thi khong gidi thich gi them Hp va ten thi sinh: „ Si bao dank „ Gidmthjl: Gidmthj2:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2017-2018 - Học Toàn Tập, Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2017-2018 - Học Toàn Tập

Từ khóa liên quan