Đáp án đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

6 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:57

Bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước và xã hội, quyền con người của công dân.. Các lời khuyên còn lại là mê tín dị đoan, nếu nghe theo có thể dẫn đến hậu quả xấu cho cá nhân và gia đ[r] (1)ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Ý Nội dung Điểm 1 1.1 Sơ đồ phân cấp máy nhà nước Bộ máy nhà nước cấp Trung Ương Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung Ương) Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) 1,5 1.2 1,5 2 2.1 HS điền cụm từ thiếu 0,25 điểm 2.1.1 (a): giá trị lịch sử; (b): lưu truyền 2.1.2 Để bảo vệ di sản văn hóa, pháp luật nước ta nghiêm cấm hành vi: - (a): sai lệch - (b): nguy - (c): Đào bới, (d): lấn chiếm 1,5 2.2 * Di sản văn hóa vật thể: Chùa cột; Lăng Tự Đức; Biển Lăng Cơ … * Di sản văn hóa phi vật thể: Ca Huế ; Ca Trù; Quan họ Bắc Ninh … 1,5 2.3 HS đề xuất giải pháp nhằm góp phần bảo vệ di sản văn hóa 3.1 Nêu số cách ứng xử sau: - Bỏ đi, khơng có ý kiến -Phê bình bạn cách gay gắt bỏ - Ngăn cản, không để bạn vứt gà chết xuống hồ giải thích để bạn hiểu tác hại việc làm - Khun bạn nên rắc vơi bột đem chôn gà sâu để 2 Nhân dân Quốc hội Hội đồng nhân dân Chính phủ (2)- Báo cho người có trách nhiệm biết để xử lí 3.2 Chọn cách ứng xử đúng: - Ngăn cản việc làm đó, giải thích để bạn hiểu tác hại Khun bạn chơn gà sâu để tránh ô nhiễm môi trường - Nếu không ngăn cản được, em báo cho người có trách nhiệm biết để xử lí (3)SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THCS Nguyễn Tri Phương Môn: GDCD - Lớp: Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC - ĐỀ B Câu 1: (3điểm) 1.1 (a) Nhận biết 1.2 (b) Thông hiểu Câu 2: (4 điểm) 2.1 (a) Nhận biết 2.2 (b) Thông hiểu 2.3 (b) Thông hiểu Câu 3: (3 điểm) (4)SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG THCS Nguyễn Tri Phương Mơn: GDCD - Lớp:7 ĐỀ CHÍNH THỨC - ĐỀ A Thời gian làm bài: 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TL TL TL Bảo vệ di sản văn hóa - Biết di sản văn hóa - Biết quy định pháp luật bảo vệ di sản văn hóa - Kể di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa phi vật thể nước ta - Biết đề xuất giải pháp bảo vệ di sản văn hóa Số câu Số điểm Tỉ lệ (%) 1/3 1,5 15 2/3 2,5 25 1 4 40 Quyền tự tín ngưỡng tơn giáo Biết vận dụng nội dung học để giải tình liên quan Số câu Số điểm Tỉ lệ (%) 1 30 1 3 30 Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - Vẽ sơ đồ phân cấp máy nhà nước Biết lựa chọn cách thức bầu quan nhà nước Số câu Số điểm Tỉ lệ (%) 1/2 1,5 15 1/2 1,5 15 1 3 30 Tổng Câu Điểm % (5)ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Ý Nội dung Điểm 1.1 Sơ đồ phân công máy nhà nước Các quan quyền lực, đại biểu nhân dân Các quan hành nhà nước Các quan xét xử Các quan kiểm sát 1,5 1.2 Mỗi cụm từ điền 0,25 điểm: Chức nhiệm vụ Quốc hội Chức nhiệm vụ Chính phủ Làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp Làm Luật, sửa Luật Tổ chức thi hành Hiến pháp, Luật, nghị Quốc hội Quyết định mục tiêu, tiêu, sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước Thống quản lí kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường Quyết định nguyên tắc chủ yếu tổ chức hoạt động máy nhà nước hoạt động công dân Bảo vệ quyền lợi ích nhà nước xã hội, quyền người công dân Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 1,5 2 2.1 HS điền cụm từ thiếu 0,25 điểm 2.1.1 (a): giá trị lịch sử; (b): lưu truyền 2.1.2 Để bảo vệ di sản văn hóa, pháp luật nước ta nghiêm cấm hành vi: - (a): sai lệch - (b): nguy - (c): Đào bới, (d): lấn chiếm 1,5 2.2 * Di sản văn hóa vật thể: Chùa cột; Lăng Tự Đức; Biển Lăng BỘ MÁY (6)* Di sản văn hóa phi vật thể: Ca Huế ; Ca Trù; Quan họ Bắc Ninh … 2.3 HS đề xuất giải pháp nhằm góp phần bảo vệ di sản văn hóa 3 HS trình bày theo cách nêu được: Ông A nên theo lời khuyên thứ ba (c) Các lời khuyên lại mê tín dị đoan, nghe theo dẫn đến hậu xấu cho cá nhân gia đình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Từ khóa liên quan