Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Pháp lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Tăng Cường - Học Toàn Tập

2 9 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:56

Vocabulaire : vêtements, mode, couleurs, magasins, météo,. environnement, pays, villes 2.[r] (1)8 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN : PHÁP TĂNG CƯỜNG A COMPRÉHENSION ORALE(10 points) I Document Source : Delf Junior scolaire A1 – Exercice 32 1a – 2a - 3Des manteaux – 4c – Dans le sud II Document Source : Delf Junior scolaire A1 – Exercice 33 1a – À 18h30 – 3a – 4b -5b B COMPRÉHENSION ÉCRITE (10 points) I Document 1b – 2a – 3b – 4a – 5a II Document 1b – 2c - 3.Nous devons éteindre la lumière quand on sort d’une pièce.-4 Pour changer l’air.- 5b C CONNAISSANCES DE LANGUE ET DE CULTURE (10pts) Coche la bonne réponse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A x x x x x B x x x x x C x x x x D x x x x x x 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A x x x x x x B x x x x C x x x D x x x x x x x (2)9 MA TRẬN Nội dung kiểm tra / Cấp độ đánh giá 1 nhận biết 2 hiểu 3 vận dụng Tổng số câu I NGHE HIỂU (10 điểm) Các chủ đề sách Netado.vn2 Tiếng Pháp NN2(Từ Unité đến Unité 6) 2 tài liệu ghi âm có độ dài khoảng – 5 câu 4 câu Vrai/faux (4 điểm) 4 câu QCM (4 điểm) 2 câu Questions ouvertes (2 điểm) 10 câu II ĐỌC HIỂU VÀ TỪ VỰNG (10 điểm) Các chủ đề sách Netado.vn2 Tiếng Pháp NN2(Từ Unité đến Unité 6) 2 Văn đơn giản có độ dài khoảng 50 – 60 từ 4 câu (vrai/faux/on sp) (2 điểm) 6 câu QCM (6 điểm) 2 câu Questions ouvertes (2 điểm) 10 câu III KIẾN THỨC NGÔN NGỮ (10 điểm/0.25đ/câu) 1 Vocabulaire : vêtements, mode, couleurs, magasins, météo, environnement, pays, villes Grammaire : - Expressions de quantité - Accords des adjectifs de couleur - Adjectifs démonstratifs - Prépositions de lieu - Prépositions devant villes/ pays - Verbes : devoir, faire, vouloir, pouvoir, partir - Futur proche Phonétique : 4 câu 2 câu câu câu câu câu câu câu câu 6 câu 1 câu câu câu câu câu câu câu câu 40 câu QCM IV DIỄN ĐẠT VIẾT :(10 điểm) Các chủ đề sách Netado.vn2 Tiếng Pháp NN2(Từ Unité đến Unité 6) VI DIỄN ĐẠT NÓI (10 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Pháp lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Tăng Cường - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Pháp lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Tăng Cường - Học Toàn Tập

Từ khóa liên quan