Giải pháp phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn huyện na hang tỉnh tuyên quang

144 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:55

Giải pháp phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn huyện Na Hang tỉnh Tuyên QuangGiải pháp phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn huyện Na Hang tỉnh Tuyên QuangGiải pháp phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn huyện Na Hang tỉnh Tuyên QuangGiải pháp phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn huyện Na Hang tỉnh Tuyên QuangGiải pháp phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN NGỌC LĨNH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỦY SẢN BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG LUÂN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN NGỌC LĨNH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỦY SẢN BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã ngành: 62 01 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn: PGS.TS DƯƠNG VĂN SƠN THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Mọi trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng chấm luận văn, trước nhà trường phòng Đào tạo thông tin, số liệu đề tài luận văn Tác giả luận văn Trần Ngọc Lĩnh ii LỜI CÁM ƠN Trong thời gian thực tập nghiên cứu huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, hồn thành xong luận văn tốt nghiệp Để có kết này, ngồi nỗ lực thân, nhận giúp đỡ chu đáo, tận tình nhà trường, quan, thầy cơ, gia đình bạn bè Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban Giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, Phịng Đào tạo tồn thể Thầy, Cơ tận tụy giúp đỡ suốt thời gian học tập thời gian hồn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Dương Văn Sơn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi q trình thực hiện, phân tích số liệu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, UBND huyện Na Hang, Phịng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Na Hang, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang,… tạo điều kiện cho tơi hồn thành đề tài luận văn Với trình độ thời gian có hạn, luận văn tơi khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì tơi mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô để đề tài tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2019 Học viên Trần Ngọc Lĩnh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài luận văn 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò phát triển thủy sản 10 1.1.3 Nội dung nghiên cứu giải pháp phát triển thủy sản 11 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thuỷ sản 14 1.1.5 Phát triển bền vững thủy sản 19 1.2 Cơ sở thực tiễn 21 1.2.1 Tình hình ni trồng thủy sản giới 21 1.2.2 Tình hình ni trồng thủy sản Việt Nam 23 1.2.3 Tình hình phát triển thủy sản huyện Na Hang 27 1.3 Tổng quan số cơng trình nghiên cứu có liên quan 29 Chương ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 iv 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 34 2.2 Nội dung nghiên cứu 37 2.3 Tiếp cận phương pháp nghiên cứu 38 2.3.1 Tiếp cận nghiên cứu 38 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 38 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 42 2.4.1 Nhóm thơng tin chung hộ ni trồng thủy sản 42 2.4.2 Nhóm tiêu quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản 42 2.4.3 Nhóm tiêu nguồn lực sở sản xuất kinh doanh thủy sản 42 2.4.4 Nhóm tiêu sản xuất thủy sản 42 2.4.5 Nhóm tiêu kết sản xuất hiệu sản xuất thuỷ sản 43 2.4.6 Nhóm tiêu phát triển thị trường thủy sản 43 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44 3.1 Thực trạng phát triển thủy sản huyện Na Hang 44 3.1.1 Một số thơng tin tình hình sản xuất thủy sản huyện Na Hang 44 3.1.2 Một số đặc điểm sản xuất thủy sản huyện Na Hang 48 3.1.3 Kết sản xuất hiệu sản xuất thủy sản huyện Na Hang 52 3.2 Khó khăn yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thủy sản huyện Na Hang 58 3.2.1 Khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sản xuất thủy sản huyện Na Hang 58 3.2.2 Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Na Hang 61 3.3 Quan điểm, mục tiêu giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Na Hang 70 v 3.3.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu 70 3.3.2 Một số giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 72 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATTP An toàn thực phẩm CP Chính phủ ĐBSCL Đồng Sông Cửu Long ĐBSH Đồng Sông Hồng ĐNB Đông Nam FAO Tổ chức Nông nghiệp Lương thực Liên hợp quốc HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã MTV Một thành viên NĐ Nghị định PTNT Phát triển nông thôn QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng TDMNPB Trung du miền núi phía Bắc TNHH Trách nhiệm hữu hạn USD Đồng đô la Mỹ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình sản xuất thủy sản huyện Na Hang năm 20152017 45 Bảng 3.2 Giá trị cấu giá trị thủy sản huyện Na Hang năm 2015-2017 47 Bảng 3.3 Nhu cầu chủng loại số lượng cá giống theo địa điểm nuôi 49 Bảng 3.4 Lượng thức ăn chăn nuôi thủy sản 50 Bảng 3.5 Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản phântheo hình thức tổ chức sản xuất 52 Bảng 3.6 Một số thông tin công ty sản xuất kinh doanh thủy sản huyện Na Hang 54 Bảng 3.7 Số lượng tỷ lệ sở sản xuất kinh doanh thủy sản phân theo học vấn 54 Bảng 3.8 Số lượng tỷ lệ sở sản xuất kinh doanh thủy sản phân theo địa bàn 55 Bảng 3.9 Tuổi, thâm niên kinh doanh vốn đầu tưcủa sở sản xuất kinh doanh 56 Bảng 3.10 Một số tiêu sản xuất hiệu sản xuấtphân theo hình thức tổ chức sản xuất 57 Bảng 3.11 Một số tiêu sản xuất hiệu sản xuất phân theo học vấn chủ sở sản xuất kinh doanh thủy sản 58 Bảng 3.12 Diễn giải biến số mơ hình hồi quy đa biến 62 Bảng 3.13 Tóm tắt mơ hình hồi quy đa biến ảnh hưởng đến sản lượng thủy sản, giá trị sản xuất lợi nhuận sở sản xuất kinh doanh thủy sản 64 viii Bảng 3.14 Tóm tắt mơ hình hồi quy đa biến ảnh hưởng đến thu nhập người lao động sở sản xuất kinh doanh thủy sản 68 Notes REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) Syntax /NOORIGIN /DEPENDENT LOINHUAN /METHOD=ENTER SOLAODONG VONDAUTU THAMNIENKINHDOANH TUOI HINHTHUCTOCHUCSANXUAT GIOITINH /RESIDUALS DURBIN /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3) Resources Processor Time 00:00:00.05 Elapsed Time 00:00:00.02 Memory Required Additional Memory Required for Residual Plots 3180 bytes bytes Descriptive Statistics Mean LOI NHUAN Std Deviation N 134.76 139.608 90 2.87 1.247 90 231.06 371.940 90 5.58 2.375 90 41.27 6.774 90 HINH THUC TO CHUC SAN XUAT 03 181 90 GIOI TINH 92 269 90 SO LAO DONG VON DAU TU THAM NIEN KINH DOANH TUOI Correlations LOI NHUAN Pearson Correlation LOI NHUAN VON DAU TU THAM NIEN KINH DOANH HINH THUC TO CHUC SAN XUAT TUOI GIOI TINH 1.000 825 927 112 040 726 -.201 SO LAO DONG 825 1.000 844 -.114 173 769 -.065 VON DAU TU 927 844 1.000 107 122 804 -.167 THAM NIEN KINH DOANH 112 -.114 107 1.000 -.390 059 036 TUOI 040 173 122 -.390 1.000 222 073 HINH THUC TO CHUC SAN XUAT GIOI TINH Sig (1-tailed) SO LAO DONG LOI NHUAN 726 769 804 059 222 1.000 -.177 -.201 -.065 -.167 036 073 -.177 1.000 000 000 146 352 000 029 SO LAO DONG 000 000 142 051 000 272 VON DAU TU 000 000 159 126 000 058 THAM NIEN KINH DOANH 146 142 159 000 289 368 TUOI 352 051 126 000 018 247 HINH THUC TO CHUC SAN XUAT 000 000 000 289 018 047 GIOI TINH 029 272 058 368 247 047 Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed GIOI TINH, THAM NIEN KINH DOANH, SO LAO DONG, TUOI, HINH THUC TO CHUC SAN XUAT, VON DAU Method Enter TUb a Dependent Variable: LOI NHUAN b All requested variables entered Model Summaryb Model R 938a R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate 879 870 50.258 Change Statistics R Square Change 879 F Change df1 100.625 df2 83 Sig F Change 000 a Predictors: (Constant), GIOI TINH, THAM NIEN KINH DOANH, SO LAO DONG, TUOI, HINH THUC TO CHUC SAN XUAT, VON DAU TU b Dependent Variable: LOI NHUAN ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 1524997.519 254166.253 209647.103 83 2525.869 1734644.622 89 F 100.625 Sig .000b a Dependent Variable: LOI NHUAN b Predictors: (Constant), GIOI TINH, THAM NIEN KINH DOANH, SO LAO DONG, TUOI, HINH THUC TO CHUC SAN XUAT, VON DAU TU Durbin-Watson 2.090 Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std Error (Constant) 55.105 53.988 SO LAO DONG 27.277 9.279 299 95.0% Confidence Interval for B t Correlations Sig Beta Lower Bound Zero- Upper Bound order Part 1.021 310 -52.275 162.485 244 2.940 004 8.821 45.732 825 307 112 032 796 9.302 000 235 362 927 714 355 2.517 2.736 043 920 360 -2.924 7.959 112 100 035 -1.114 906 -.054 -1.230 222 -2.915 687 040 -.134 -.047 HINH THUC TO CHUC SAN XUAT -80.640 54.088 -.104 -1.491 140 -188.219 26.938 726 -.162 -.057 GIOI TINH -35.688 20.906 -.069 -1.707 092 -77.269 5.892 -.201 -.184 -.065 VON DAU TU THAM NIEN KINH DOANH TUOI Coefficientsa Model Collinearity Statistics Tolerance Partial VIF (Constant) SO LAO DONG 212 4.718 VON DAU TU 199 5.024 THAM NIEN KINH DOANH 672 1.487 TUOI 754 1.326 HINH THUC TO CHUC SAN XUAT 298 3.359 GIOI TINH 895 1.117 a Dependent Variable: LOI NHUAN Coefficient Correlationsa GIOI THAM NIEN Model TINH Correlations Covariances SO LAO KINH DOANH TUOI DONG HINH THUC TO VON CHUC SAN XUAT DAU TU GIOI TINH 1.000 -.190 -.226 -.172 167 175 THAM NIEN KINH DOANH -.190 1.000 415 431 -.184 -.319 SO LAO DONG -.226 415 1.000 131 -.326 -.654 TUOI -.172 431 131 1.000 -.251 -.043 HINH THUC TO CHUC SAN XUAT 167 -.184 -.326 -.251 1.000 -.352 VON DAU TU 175 -.319 -.654 -.043 -.352 1.000 GIOI TINH 437.049 -10.843 -43.763 -3.265 189.209 117 THAM NIEN KINH DOANH -10.843 7.484 10.546 1.067 -27.233 -.028 SO LAO DONG -43.763 10.546 86.098 1.098 -163.437 -.195 -3.265 1.067 1.098 820 -12.296 -.001 189.209 -27.233 -163.437 -12.296 2925.485 -.611 117 -.028 -.195 -.001 -.611 001 TUOI HINH THUC TO CHUC SAN XUAT VON DAU TU a Dependent Variable: LOI NHUAN Collinearity Diagnosticsa Eigenvalue Condition Index Variance Proportions Model Dimension 1 5.181 1.000 00 00 00 1.415 1.914 00 00 161 5.665 00 00 154 5.801 00 052 9.980 02 030 13.226 007 28.147 a Dependent Variable: LOI NHUAN TUOI HINH THUC TO CHUC SAN XUAT 00 00 00 00 03 00 00 11 00 46 00 00 72 01 02 00 50 01 03 01 01 02 01 06 01 95 00 69 41 04 18 01 02 98 27 07 44 74 12 00 (Constant) SO LAO DONG VON DAU TU THAM NIEN KINH DOANH GIOI TINH Casewise Diagnosticsa Case Number Std Residual LOI NHUAN Predicted Value Residual -3.911 880 1076.58 -196.582 3.322 448 281.04 166.963 17 3.348 416 247.74 168.257 a Dependent Variable: LOI NHUAN Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual a Dependent Variable: LOI NHUAN Maximum Mean Std Deviation N 47.73 1076.58 134.76 130.900 90 -196.582 168.257 000 48.534 90 -.665 7.195 000 1.000 90 -3.911 3.348 000 966 90 PHU LUC PHAN TICH YEU TO ANH HUONG DEN THU NHAP NGUOI LAO DONG GET DATA /TYPE=XLS /FILE='E:\data\My Documents\Cao hoc-Tien sy\Cao hoc khoa 25\10 Tran Ngoc Linh\Phan tich so lieu dieu tra.xls' /SHEET=name 'Yeu to anh huong' /CELLRANGE=full /READNAMES=on /ASSUMEDSTRWIDTH=32767 EXECUTE DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT THUNHAPNGUOILAODONG /METHOD=ENTER SOLAODONG VONDAUTU THAMNIENKINHDOANH TUOI HINHTHUCTOCHUCSANXUAT GIOITINH /RESIDUALS DURBIN /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3) Regression Notes Output Created 02-NOV-2018 15:17:31 Comments Input Active Dataset DataSet1 Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Missing Value Handling 90 Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing Cases Used Statistics are based on cases with no missing values for any variable used Notes Syntax REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT THUNHAPNGUOILAODONG /METHOD=ENTER SOLAODONG VONDAUTU THAMNIENKINHDOANH TUOI HINHTHUCTOCHUCSANXUAT GIOITINH /RESIDUALS DURBIN /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3) Descriptive Statistics Mean SO LAO DONG Std Deviation N 2.87 1.247 90 231.06 371.940 90 5.58 2.375 90 41.27 6.774 90 HINH THUC TO CHUC SAN XUAT 03 181 90 GIOI TINH 92 269 90 VON DAU TU THAM NIEN KINH DOANH TUOI Correlations THU NHAP NGUOI LAO DONG Pearson THU NHAP NGUOI LAO DONG Correlation GIA TRI SAN XUAT SAN LUONG SO LUONG LONG NUOI SO LAO DONG 1.000 259 259 259 259 234 SO LAO DONG 234 825 825 825 825 1.000 VON DAU TU 208 927 927 927 927 844 THAM NIEN KINH DOANH 166 112 112 112 112 -.114 -.073 040 040 040 040 173 HINH THUC TO CHUC SAN XUAT 145 726 726 726 726 769 GIOI TINH 003 -.201 -.201 -.201 -.201 -.065 007 007 007 007 013 SO LAO DONG 013 000 000 000 000 VON DAU TU 025 000 000 000 000 000 TUOI Sig (1-tailed) LOI NHUAN THU NHAP NGUOI LAO DONG VON DAU TU 208 166 -.073 SO LAO DONG 844 -.114 173 1.000 107 122 THAM NIEN KINH DOANH 107 1.000 -.390 TUOI 122 -.390 1.000 HINH THUC TO CHUC SAN XUAT 804 059 222 -.167 036 073 THU NHAP NGUOI LAO DONG 025 059 247 SO LAO DONG 000 142 051 159 126 GIOI TINH Sig (1-tailed) TUOI THU NHAP NGUOI LAO DONG VON DAU TU Pearson Correlation THAM NIEN KINH DOANH VON DAU TU THU NHAP NGUOI LOI NHUAN GIA TRI SAN XUAT SAN LUONG LAO DONG Sig (1-tailed) THAM NIEN KINH DOANH 059 146 146 146 TUOI 247 352 352 352 HINH THUC TO CHUC SAN XUAT 086 000 000 000 GIOI TINH 488 029 029 029 VON DAU TU Sig (1-tailed) THAM NIEN KINH DOANH TUOI THAM NIEN KINH DOANH 159 000 TUOI 126 000 HINH THUC TO CHUC SAN XUAT 000 289 018 GIOI TINH 058 368 247 Model Variables Entered Variables Removed GIOI TINH, THAM NIEN KINH DOANH, SO LAO DONG, TUOI, HINH THUC TO CHUC SAN XUAT, VON DAU TUb a Dependent Variable: THU NHAP NGUOI LAO DONG b Tolerance = 000 limits reached Model R R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate R Square Change 342a 117 042 9226253635016 117 F Change 1.556 df1 df2 82 Model Sum of Squares Regression df Mean Square 9.274 1.325 Residual 69.801 82 851 Total 79.075 89 Model (Constant) F 1.556 Unstandardized Coefficients B Std Error 5.120 997 248 179 -.001 THAM NIEN KINH DOANH TUOI SO LAO DONG VON DAU TU HINH THUC TO CHUC SAN XUAT GIOI TINH Standardized Coefficients Beta Sig Lower Bound 5.134 000 3.136 328 1.385 170 -.108 001 -.316 -.951 345 -.002 081 050 204 1.605 112 -.019 000 017 -.002 -.019 985 -.034 -.565 1.006 -.108 -.562 576 -2.567 048 390 014 124 902 -.729 Correlations Model Partial t Part Tolerance (Constant) SO LAO DONG 151 144 192 -.104 -.099 097 175 167 666 TUOI -.002 -.002 741 HINH THUC TO CHUC SAN XUAT -.062 -.058 290 014 013 865 VON DAU TU THAM NIEN KINH DOANH GIOI TINH Excluded Variablesa Model Beta In t Sig Partial Collinearity Statistics Correlation Tolerance VIF Minimum Tolerance LOI NHUAN b 000 000 SAN LUONG b 000 000 SO LUONG LONG NUOI b 000 000 a Dependent Variable: THU NHAP NGUOI LAO DONG b Predictors in the Model: (Constant), GIOI TINH, THAM NIEN KINH DOANH, SO LAO DONG, TUOI, HINH THUC TO CHUC SAN XUAT, VON DAU TU Model Correlations SO LAO KINH DOANH DONG HINH THUC TUOI TO CHUC SAN XUAT GIOI TINH 1.000 -.204 -.268 -.143 192 THAM NIEN KINH DOANH -.204 1.000 424 411 -.197 SO LAO DONG -.268 424 1.000 082 -.355 TUOI -.143 411 082 1.000 -.224 192 -.197 -.355 -.224 1.000 -.011 -.150 -.216 -.125 -.358 152 -.004 -.019 -.001 075 THAM NIEN KINH DOANH -.004 003 004 000 -.010 SO LAO DONG -.019 004 032 000 -.064 TUOI -.001 000 000 000 -.004 075 -.010 -.064 -.004 1.012 -3.737E-006 -6.379E-006 -3.255E-005 -1.773E-006 000 HINH THUC TO CHUC SAN XUAT VON DAU TU Covariances GIOI TINH THAM NIEN GIOI TINH HINH THUC TO CHUC SAN XUAT VON DAU TU Coefficient Correlationsa Model VON DAU TU Correlations Covariances GIOI TINH -.011 THAM NIEN KINH DOANH -.150 SO LAO DONG -.216 TUOI -.125 HINH THUC TO CHUC SAN XUAT -.358 VON DAU TU 1.000 GIOI TINH -3.737E-006 THAM NIEN KINH DOANH -6.379E-006 SO LAO DONG -3.255E-005 TUOI -1.773E-006 HINH THUC TO CHUC SAN XUAT 000 VON DAU TU 7.094E-007 a Dependent Variable: THU NHAP NGUOI LAO DONG Collinearity Diagnosticsa Eigenvalue Condition Index Model Dimension 1 5.921 1.000 1.575 1.939 225 154 Variance Proportions SO LAO DONG VON DAU TU THAM NIEN KINH DOANH 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 08 5.129 00 00 05 00 00 63 6.200 00 02 00 50 01 02 054 10.466 01 01 16 00 04 00 039 12.316 00 03 70 00 08 09 (Constant) TUOI HINH THUC TO CHUC SAN XUAT Collinearity Diagnosticsa Model Variance Proportions GIOI TINH Dimension 1 a Dependent Variable: THU NHAP NGUOI LAO DONG 00 00 01 01 75 13 09 00 Casewise Diagnosticsa Case Number 62 Std Residual THU NHAP NGUOI LAO DONG -6.140 598290598291 Predicted Value 6.26310164165495 Residual -5.664811043364352 a Dependent Variable: THU NHAP NGUOI LAO DONG Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 5.80035066604614 7.41069650650024 6.41906375381119 322799005440946 90 -5.664811134338379 1.472376823425293 1E-15 885599397303487 90 Std Predicted Value -1.917 3.072 000 1.000 90 Std Residual -6.140 1.596 000 960 90 Residual a Dependent Variable: THU NHAP NGUOI LAO DONG ... trạng phát triển nuôi trồng thủy sản triển khai giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Kết nghiên cứu Qua nghiên cứu đề tài ? ?giải pháp phát triển thủy sản bền vững địa bàn huyện Na Hang, tỉnh. .. động thủy sản phát triển thủy sản huyện Na Hang, tỉnh Tun Quang - Phân tích khó khăn, bất cập số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thủy sản huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang - Đề xuất số định hướng giải. .. trồng thủy sản số giải pháp nuôi trồng thủy sản tác giả đề tài công bố, đồng thời đánh giá giải pháp nuôi trồng thủy sản huyện Na Hang triển khai; bổ sung giải pháp phát triển thuỷ sản huyện Na Hang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn huyện na hang tỉnh tuyên quang, Giải pháp phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn huyện na hang tỉnh tuyên quang