Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 905 - Học Toàn Tập

3 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:44

quì tím không đổ i màu.[r] (1) Trang 1/3 - Mã đề thi 903 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Mơn thi: HỐ HỌC - Phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 903 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (33 câu, t câu đến câu 33) Câu 1: Chất không khửđược sắt oxit (ở nhiệt độ cao) A H2 B Cu C CO D Al Câu 2: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 A dùng Na khử Ca2+ dung dịch CaCl2 B điện phân CaCl2 nóng chảy C điện phân dung dịch CaCl2 D nhiệt phân CaCl2 Câu 3: Polietilen được điều chế phản ứng trùng hợp A CH≡CH B CH2=CHCH3 C CH2=CHCl D CH2=CH2 Câu 4: Ởnhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng với dung dịch A KNO3 B Cu(NO3)2 C Mg(NO3)2 D Ca(NO3)2 Câu 5: Chất trùng hợp tạo polime A CH3OH B CH2=CHCOOH C CH3COOH D HCOOCH3 Câu 6: Chất dùng làm mềm nước cứng tạm thời A HCl B NaHSO4 C Ca(OH)2 D NaCl Câu 7: Tính chất hóa học đặc trưng kim loại A tính bazơ B tính oxi hóa C tính khử D tính axit Câu 8: Chất có tính bazơ A CH3CHO B CH3NH2 C CH3COOH D C6H5OH Câu 9: Chất X vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ Chất X A CH3NH2 B H2NCH2COOH C CH3COOH D CH3CHO Câu 10: Dung dịch FeSO4 dung dịch CuSO4đều tác dụng với A Fe B Ag C Zn D Cu Câu 11: Ba chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2đựng ba lọ riêng biệt Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất A dung dịch Br2 B dung dịch NaOH C quỳ tím D kim loại Na Câu 12: Dung dịch metylamin nước làm A phenolphtalein không đổi màu B phenolphtalein hố xanh C q tím hóa xanh D q tím khơng đổi màu Câu 13: Hịa tan 6,5 gam Zn dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cạn dung dịch số gam muối khan thu (Cho H = 1, Zn = 65, Cl = 35,5) A 20,7 gam B 14,96 gam C 13,6 gam D 27,2 gam Câu 14: Kim loại không phản ứng với nước nhiệt độ thường A Ca B Na C Ba D Be Câu 15: Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 sản phẩm phản ứng nhiệt phân A Na2CO3, CO2, H2O B NaOH, CO2, H2 C Na2O, CO2, H2O D NaOH, CO2, H2O Câu 16: Cho kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 (2) Trang 2/3 - Mã đề thi 903 Câu 17: Hoà tan m gam Fe dung dịch HCl dư, sau phản ứng kết thúc thu 4,48 lít khí H2 (ởđktc) Giá trị m (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5) A 1,4 B 2,8 C 11,2 D 5,6 Câu 18: Chất thuộc loại đường đisaccarit A glucozơ B xenlulozơ C fructozơ D mantozơ Câu 19: Hai kim loại thuộc nhóm IIA bảng tuần hoàn A Be, Al B Na,Ba C Ca, Ba D Sr, K Câu 20: Chất sau vừa tác dụng với H2NCH2COOH, vừa tác dụng với CH3NH2? A CH3OH B NaCl C HCl D NaOH Câu 21: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch A H2SO4đặc, nguội B H2SO4 lỗng C H2SO4đặc, nóng D NaOH lỗng Câu 22: Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thể tích khí CO2 (ở đktc) A 0,448 lít B 0,336 lít C 0,224 lít D 0,672 lít Câu 23: Để trung hoà dung dịch chứa gam axit X (no, đơn chức, mạch hở) cần 100 ml dung dịch NaOH 1M Công thức X (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A C2H5COOH B HCOOH C CH3COOH D C2H3COOH Câu 24: Kim loại Cu phản ứng với dung dịch A FeSO4 B AgNO3 C HCl D KNO3 Câu 25: Đun nóng xenlulozơ dung dịch axit vơ cơ, thu sản phẩm A glucozơ B saccarozơ C fructozơ D mantozơ Câu 26: Trong chất: phenol, etyl axetat, ancol etylic, axit axetic; số chất tác dụng với dung dịch NaOH A 1 B 4 C 3 D 2 Câu 27: Hai dung dịch tác dụng với Fe A MgCl2 FeCl3 B CuSO4 ZnCl2 C HCl CaCl2 D CuSO4 HCl Câu 28: Amino axit hợp chất hữu phân tử A chứa nhóm cacboxyl nhóm amino B chỉ chứa nhóm amino C chỉ chứa nhóm cacboxyl D chỉ chứa nitơ cacbon Câu 29: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 A HCOOH B CH3CHO C CH3COOH D C2H5OH Câu 30: Khi so sánh một điều kiện Cr kim loại có tính khử mạnh A Fe B Ca C K D Na Câu 31: Hai kim loại có thểđiều chế phương pháp nhiệt luyện A Fe Cu B Ca Fe C Na Cu D Mg Zn Câu 32: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư Sau phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ởđktc) (Cho Al = 27) A 3,36 lít B 4,48 lít C 2,24 lít D 6,72 lít Câu 33: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu Zn, ta dùng lượng dư dung dịch A AlCl3 B AgNO3 C CuSO4 D HCl _ PHẦN RIÊNG (Thí sinh hc theo ban phi làm phn đề thi riêng ca ban đó) Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Tự nhiên (7 câu, t câu 34 đến câu 40) Câu 34: Để tác dụng hết với dung dịch chứa 0,01 mol KCl 0,02 mol NaCl thể tích dung dịch AgNO3 1M cần dùng (3) Trang 3/3 - Mã đề thi 903 Câu 35: Trong điều kiện thích hợp, xeton phản ứng với A [Ag(NH3)2]OH B Na C H2 D NaOH Câu 36: Dung dịch muối sau tác dụng với Ni Pb? A Cu(NO3)2 B Fe(NO3)2 C Pb(NO3)2 D Ni(NO3)2 Câu 37: Phản ứng xảy cực âm pin Zn - Cu A Zn → Zn2+ + 2e B Cu → Cu2+ + 2e C Cu2+ + 2e → Cu D Zn2+ + 2e → Zn Câu 38: Để phân biệt hai dung dịch KNO3 Zn(NO3)2 đựng hai lọ riêng biệt, ta dùng dung dịch A HCl B MgCl2 C NaOH D NaCl Câu 39: Để loại bỏ kim loại Cu khỏi hỗn hợp bột gồm Ag Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại vào lượng dư dung dịch A Cu(NO3)2 B HNO3 C Fe(NO3)2 D AgNO3 Câu 40: Tất kim loại Fe, Zn, Cu, Ag tác dụng với dung dịch A HCl B H2SO4 loãng C KOH D HNO3 loãng _ Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Xã hội Nhân văn (7 câu, t câu 41 đến câu 47). Câu 41: Phản ứng hoá học sau không xảy ra? A CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O B 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 C 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2 D C6H5OH + CH3COOH → CH3COOC6H5 + H2O Câu 42: Ancol no, đơn chức, mạch hở có cơng thức chung A CnH2n + 1CHO (n≥0) B CnH2n - 1OH (n≥3) C CnH2n + 1OH (n≥1) D CnH2n + 1COOH (n≥0) Câu 43: Trong điều kiện thích hợp, anđehit tác dụng với chất X tạo thành ancol bậc Chất X A AgNO3 B Na C NaOH D H2 Câu 44: Thể tích dung dịch NaOH 1M cần dùng để phản ứng hết với dung dịch chứa 0,1 mol CH3COOH 0,1 mol C6H5OH (phenol) A 200 ml B 400 ml C 300 ml D 100 ml Câu 45: Khi thuỷ phân lipit mơi trường kiềm thu muối axit béo A phenol B glixerol C este đơn chức D ancol đơn chức Câu 46: Hai chất tác dụng với phenol A CH3COOH Br2 B C2H5OH NaOH C Na CH3COOH D Na KOH Câu 47: Chất phản ứng với CaCO3 A C6H5OH B HCOOC2H5 C C2H5OH D CH3COOH -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 905 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 905 - Học Toàn Tập