Đề thi HSG Địa lí lớp 8 Nam Trực, Nam Định 2015-2016 - Học Toàn Tập

1 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:44

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm xã hội của hai quốc gia Lào và Phi - lip - pin năm 2000.2[r] (1)PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015-2016 Môn: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 120 phút (Đề thi gồm 01 trang) Câu 1: (5,0 điểm) Dựa vào kiến thức học, hãy: 1 Chứng minh giải thích khí hậu châu Á phân hóa đa dạng? Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào? Cho biết vùng phân bố lúa gạo lúa mì Châu Á? Giải thích sao? Câu 2: (4 điểm) Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam kiến thức học cho biết lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam trải qua giai đoạn nào? Trình bày đặc điểm giai đoạn Tân kiến tạo? Câu 3: (6,0 điểm) Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam kiến thức học, trả lời câu hỏi sau: 1 Địa hình đồi núi nước ta chia thành vùng ? Đó vùng nào? Hãy kể tên vài dãy núi cao điển hình nước ta? 2 “Sơng ngịi sản phẩm địa hình khí hậu” Qua đặc điểm sơng ngịi Việt Nam, làm sáng tỏ nhận định ? 3 Trong thơ có câu: “… Trường Sơn đông nắng, tây mưa Ai chưa đến chưa hiểu mình.” Hãy cho biết tượng thời tiết gì? Nêu phạm vi, thời gian hoạt động tuợng nước ta ? Câu 4: (5,0 điểm) Cho bảng sau: Tỉ trọng ngành tổng sản phẩm xã hội số nước Đông Nam Á Giai đoạn 1980 – 2000 (đơn vị %) Quốc gia Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 1980 2000 1980 2000 1980 2000 Lào 61.2 52.9 14.5 22.8 24.3 24.3 Phi - lip – pin 25.1 16.0 38.8 31.1 36.1 52.9 a Vẽ biểu đồ thích hợp thể tỉ trọng ngành tổng sản phẩm xã hội hai quốc gia Lào Phi - lip - pin năm 2000 b Nhận xét cấu thay đổi cấu tỉ trọng ngành tổng sản phẩm xã hội hai quốc gia trên, giai đoạn 1980 - 2000? -HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Địa lí lớp 8 Nam Trực, Nam Định 2015-2016 - Học Toàn Tập, Đề thi HSG Địa lí lớp 8 Nam Trực, Nam Định 2015-2016 - Học Toàn Tập