Giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

101 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:44

Giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc NinhGiải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc NinhGiải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninhluận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp luận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN ĐIỆP GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN ĐIỆP GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 62 01 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS HÀ QUANG TRUNG THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học TS Hà Quang Trung Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngồi luận văn cịn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan, tổ chức khác có thích trích dẫn nguồn gốc Nếu phát có gian lận tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm nội dung luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2019 Học viên Nguyễn Văn Điệp ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực nghiên cứu luận văn Được trí Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế & Phát triển nơng thơn, phịng Đào tạo nhà trường thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho tơi Với lịng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn thầy giáo - Tiến sĩ Hà Quang Trung, người thầy trực tiếp bảo, hướng dẫn khoa học giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng chí lãnh đạo Sở Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh, UBND xã HTXNN địa bàn tỉnh giúp đỡ thu thập thơng tin, số liệu suốt q trình thực nghiên cứu luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể bạn bè, gia đình cô hợp tác xã nông nghiệp giúp đỡ nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Cuối tơi xin kính chúc thầy, giáo ln mạnh khỏe, hạnh phúc thành công nghiệp trồng người nghiệp nghiên cứu khoa học Thái Nguyên, tháng năm 2019 Học viên Nguyễn Văn Điệp iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii TRÍCH YÊU LUẬN VĂN viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận kinh tế hợp tác Hợp tác xã 1.1.1 Khái niệm kinh tế hợp tác Hợp tác xã 1.1.2 Nguyên tắc tổ chức Hợp tác xã 10 1.1.3 Cơ sở lý luận phát triển Hợp tác xã nông nghiệp thời kỳ ơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa 12 1.2 Cơ sở thực tiễn trình phát triển Hợp tác xã nông nghiệp 16 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã nước giới 16 1.2.2 Kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam 18 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển Hợp tác xã NN 25 1.3.1 Các nhân tố khách quan 25 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 26 Chương 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 28 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 iv 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 31 2.2 Nội dung nghiên nghiên cứu 35 2.3 Phương pháp nghiên cứu 35 2.3.1 Chọn điểm nghiên cứu 35 2.3.2 Thu thập số liệu 36 2.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 37 2.3.4 Phương pháp phân tích 37 2.3.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 39 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 3.1 Đánh giá thực trạng phát triển Hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh 40 3.1.1 Tình hình phát triển Hợp tác xã nông nghiệp 40 3.2.2 Phân tích nguồn lực HTX nơng nghiệp 43 3.1.3 Tình hình thành viên lao động HTX nông nghiệp 46 3.2 Tình hình hoạt động khó khăn chủ yếu HTX nông nghiệp địa bàn nghiên cứu 50 3.2.1 Tình hình hoạt động HTX nơng nghiệp 50 3.3.2 Những khó khăn chủ yếu HTX nông nghiệp điều tra 50 3.2.2 Một số đánh giá lãnh đạo Hợp tác xã 52 3.3 Phân tích SWOT thực trạng phát triển hợp tác xã 54 3.3.1 Điểm mạnh 54 3.3.2 Điểm yếu 55 3.2.3 Cơ hội 55 3.3.4 Thách thức 55 3.4 Nguyên nhân hạn chế tồn ảnh hưởng đến thực trạng phát triển HTX nông nghiệp địa bàn nghiên cứu 56 3.4.1 Nguyên nhân khách quan 56 3.4.2 Nguyên nhân chủ quan 57 v 3.4.3 Bài học kinh nghiệm 60 3.5 Định hướng giải pháp phát triển HTX NN địa bàn tỉnh Bắc Ninh 61 3.5.1 Quan điểm phát triển 61 3.5.2 Mục tiêu phát triển 65 3.5.3 Định hướng phát triển 67 3.5.4 Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển HTX NN địa bàn tỉnh Bắc Ninh 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 Kết luận 79 5.2 Kiến nghị 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 82 vi DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CC : Cơ cấu CCN : Cụm công nghiệp CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa ĐVT : Đơn vị tính GTSX : Giá trị sản xuất HTX : Hợp tác xã HTXNN : Hợp tác xã nông nghiệp KCN : Khu công nghiệp NN & PTNT : Nông nghiệp & phát triển nông thôn THT : Tổ hợp tác TTCN : Tiểu thủ công nghiệp vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 2012 - 2016 32 Bảng 2.2 Dân số lao động qua năm 2012 -2016 33 Bảng 3.1: Phân loại HTX theo năm thành lập 41 Bảng 3.2: Phân loại HTX theo loại hình HTX 41 Bảng 3.3: Một số thông tin chung HTX nông nghiệp điều tra 42 Bảng 3.4: Đất sản xuất HTX nông nghiệp 46 Bảng 3.5: Giới tính thành viên lao động HTX nông nghiệp 47 Bảng 3.6: Trình độ chun mơn thành viên lao động HTX nông nghiệp 48 Bảng 3.7: Độ tuổi thành viên lao động HTX nông nghiệp 49 Bảng 3.8: Ngành sản xuất kinh doanh HTXNN 50 Bảng 3.9: Những khó khăn HTX nơng nghiệp địa bàn nghiên cứu 51 Bảng 3.10 Đánh giá lãnh đạo Hợp tác xã sách Nhà nước địa phương 53 Bảng 3.11 Đánh giá lãnh đạo Hợp tác xã mức độ đáp ứng quan trọng trình độ cán quản lý HTX 54 viii TRÍCH U LUẬN VĂN Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng lực quản lý đội ngũ cán bộ, trình độ lực trách nhiệm công nhân hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Chỉ khó khăn, vướng mắc đưa giải pháp để khắc phục cách triệt để tồn phát triển kinh tế tập thể đặc biệt hệ thống HTXNN hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, hoà nhịp với phát triển quốc gia khu vực giới - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp thu thập số liệu - Số liệu thứ cấp: Các sách báo, tạp chí chuyên ngành, báo cáo có liên quan, báo cáo khoa học công bố; thông tin Internet liên quan đến đề tài nghiên cứu Các báo cáo số lượng, chất lượng HTX NN cấp hàng năm; Liên minh hợp tác xã tỉnh, Chi cục phát triển nơng thơn, Phịng kinh tế tổng hợp huyện Các thông tư, hướng dẫn ngành, văn đạo, hướng dẫn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh - Số liệu sơ cấp Số liệu sơ cấp, số liệu chưa cơng bố, tính tốn thức Nó phản ánh kết hoạt động HTX, nhân tố ảnh hưởng vấn đề khác có liên quan Số liệu sơ cấp thực qua bước sau: Bước 1: Khảo sát nhanh tình hình phát triển HTX NN địa bàn Bước 2: Xây dựng phiếu điều tra điều tra thử 74 chọn từ thành viên HTX nơng nghiệp, từ bên ngồi tốt nên chọn từ xã viên Bởi vì, đặc thù HTX nơng nghiệp, cán nơi khác có trình độ để đạt tín nhiệm xã viên đặc biệt vị trí chủ chốt tương đối khó khăn Do HTX nơng nghiệp cần tìm kiếm nguồn cán trẻ có lực địa phương Đặc biệt sinh viên trẻ tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng Những cán chưa có kinh nghiệm thực tiễn họ lại có trình độ, hiểu biết, lịng nhiệt tình động, dám nghĩ, dám làm Đây yếu tố đặc biệt quan trọng phát triển HTX Trình độ chuyên môn yếu tố quan trọng bên cạnh đó, cán HTX phải có đạo đức tốt cộng với lịng nhiệt tình, tâm huyết với HTX phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phải động, linh hoạt, sáng tạo… Muốn HTX nông nghiệp phải xây dựng tiêu chuẩn cán rõ ràng phận, chức công việc cụ thể + Phải nâng cao nhận thức trình đồ chun mơn thành viên HTX Các HTX nông nghiệp vùng nông thôn khỏng phải xã viên hiểu nắm rõ HTX, thực tế tồn nhiều trường hợp xã viên có tham gia vào HTX tình hình cụ thể HTX có cán quản lý không nắm rõ, hỏi hoạt động chủ yếu HTX trả lời cịn mập mờ, số tiêu tình hình sản xuất kinh doanh, kết sản xuất kinh doanh HTX khơng biết… Vì vậy, cơng tác nâng cao nhận thức xã viên vấn đề cần trọng thực - Về sở vật chất kỹ thuật cho máy quản lý HTX hoạt động: Các HTX nông nghiệp cần tăng cường mua sắm trang thiết bị (máy vi tính, máy in…) để người lao động có điều kiện phát huy kiến thức đào tạo, nâng cao suất lao động Trong lưu ý sử dụng kế tốn máy vi tính 75  Xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý cho cán quản lý HTX - Về mức lương: Qua thực tế điều tra, hầu hết HTX nông nghiệp địa bàn áp dụng cách tính lương theo mặt lương bí thư đảng ủy xã Do quan niệm giám đốc HTX đầu ngành xã nên lương giám đốc khơng cao lương bí thư đảng ủy xã (khoảng 75% lương bí thư) Việc tính lương không hợp lý chức giám đốc bí thư đảng ủy xã hồn tồn khác Bên cạnh bí thư đảng ủy xã có nhiều đãi ngộ khác nhà nước (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…), giám đốc HTX khơng có chế độ khác Việc áp dụng tính lương cần linh hoạt HTX cần lựa chọn phương án tối ưu nhất, phù hợp điều kiện HTX Bởi lẽ, xây dựng mức lương hợp lý cho quản lý HTX phương thức quan trọng để thu hút cán có lực, trình độ tham gia hoạt động vào HTX - Về chế độ khác theo quy định Bộ luật lao động: Theo quy định Bộ luật lao động, cán HTX với tư cách người lao động có quyền hưởng chế độ BHXH, BHYT quyền khác theo quy định (Qua số liệu điều tra có 1/20 HTX đóng BHXH cho người lao động) Vì HTX cần nhanh chóng triển khai đóng BHXH BHYT cho tất cán HTX Tuy nhiên việc đóng BHXH BHYT cho cán khoản chi đáng kể HTX Do mức đóng phải tùy thuộc vào khả HTX Đối với HTX có đủ điều kiện đóng theo mức lương thực lĩnh Nhưng khả cịn hạn chế đóng theo mức lương (1.300.000 đồng/người/tháng) Sau nâng dần lên HTX có đủ khả Ngồi ra, chế độ khác người lao động phải đảm bảo theo quy định Luật Lao động e Tăng cường, mở rộng mối quan hệ hợp tác HTX đối tác - HTX cần quan hệ tốt với quan quản lý nhà nước đơn vị nghiệp Trong điều kiện nay, đơn vị giúp đỡ nhiều cho 76 hoạt động HTX chuyên môn nghiệp vụ (Trung tâm khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật…) Trong đặc biệt lưu ý tới mối quan hệ HTX với quyền địa phương Thực tế cho thấy nơi quyền địa phương quan tâm tới HTX HTX phát triển tốt ngược lại Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa 40 HTX phải phụ thuộc vào quyền địa phương HTX tổ chức kinh tế tự chủ nên cần phải xác lập mối quan hệ dựa sở tôn trọng quyền tự chủ HTX nơng nghiệp Có tạo điều kiện cho HTX nông nghiệp phát triển bền vững - Trong quan hệ với xã viên đối tượng hưởng dịch vụ khác, HTX nơng nghiệp phải tạo tín nhiệm, uy tín hoạt động Chính uy tín điều kiện đảm bảo hiệu hoạt động lâu dài HTX Muốn vậy, HTX nông nghiệp phải đảm bảo chất lượng dịch vụ, ln giữ tín nhiệm khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh - Giải tốt mối quan hệ với doanh nghiệp tiêu thụ, cung ứng, doanh nghiệp có liên quan khác Trong nhiều trường hợp, điều giúp HTX giảm chi phí tận dụng hội kinh doanh Có thể lấy ví dụ quan hệ HTX với tổ chức tín dụng Hiện nhiều HTX không vay vốn chưa tạo tín nhiệm tổ chức Đây thiệt thịi cho HTX việc khai thơng nguồn lực cho phát triển f Giải pháp phía quan quản lý nhà nước - Thống nâng cao nhận thức chất, vai trò HTX - Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cấp uỷ đảng, quyền, cán bộ, đảng viên phát triển HTX + Các cấp uỷ đảng, quyền, cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu cần xác định rõ trách nhiệm công tác lãnh đạo, đạo, tổ chức thực Nghị quy định pháp luật, sách phát triển kinh tế tập thể, coi nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên 77 Tuy nhiên cần lưu ý không can thiệp vào công việc nội hợp tác xã, vi phạm quyền tự chủ hợp tác xã + Có biện pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo điều kiện để giúp tổ chức kinh tế tập thể chủ động vươn lên, nhanh chóng khắc phục hạn chế, yếu kém, củng cố tổ chức, nâng cao lực quản lý, điều hành hiệu hoạt động, phát huy lợi vốn có tổ chức kinh tế tập thể để tăng cường sức cạnh tranh thị trường + Chăm lo củng cố phát triển tổ chức đảng, đoàn thể tổ chức kinh tế tập thể theo quy định, sở tôn trọng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức kinh tế tập thể - Tăng cường công tác quản lý nhà nước HTX Kiện toàn, nâng cao lực, hiệu hoạt động hệ thống máy quản lý nhà nước HTX tinh thần Nghị quy định Luật HTX năm 2012, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả, tập trung thống từ Trung ương đến địa phương Xác định rõ phân công nhiệm vụ cụ thể quan quản lý nhà nước HTX quan khác Giao chức nhiệm vụ cho quan, tránh việc có nhiệm vụ nhiều quan làm, có việc đùn đẩy nhau,… Cần quy định rõ việc Sở Nông nghiệp PTNT quan chủ trì thực chức quản lý nhà nước HTX nông nghiệp địa phương - Tổ chức triển khai có hiệu Luật HTX năm 2012, hồn thiện chế, sách hỗ trợ phát triển HTX + Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật hợp tác xã + Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã + Thực đề án, chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã + Tăng cường công tác tra, kiểm tra, kiểm toán giám sát việc thực Luật Hợp tác xã 78 + Tăng cường quản lý nhà nước hợp tác quốc tế phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã + Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán quản lý HTX - Tăng cường lãnh đạo Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức liên minh HTX, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, hội, hiệp hội phát triển HTX 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu phát triển Hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho thấy, bên cạnh nguồn lực tự nhiên nguồn lực xã hội Hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh dồi phong phú nguồn nhân lực trẻ nguồn lực tài cịn hạn chế, đặc biệt trình độ học vấn Trong trình nghiên cứu đề tài, đề xuất giải pháp nhằm phát triển HTX NN hoạt động có hiệu quả, đề tài tiếp cận từ khái niệm kinh tế HTX từ thực tiễn lịch sử, phân tích đặc điểm, nội dung nhân tố ảnh hưởng đến trình hình thành phát triển kinh tế HTX Nghiên cứu kinh nghiệm, vai trò phát triển HTXNN giới tình hình phát triển HTX nước Phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh HTX địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Nhà nước ban hành Luật HTX đến Từ đó, đề tài đánh giá thành tựu, hạn chế, tồn nguyên nhân để đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh chóng hướng, có hiệu kinh tế HTX địa bàn tỉnh gắn với điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập q trình đẩy mạnh CNH, HĐH nơng nghiệp, nơng thơn nước ta Qua thực đề tài tác giả giúp nhìn rõ trình độ, lực quản lý cán quản lý chuyên môn người lao động HTX NN địa bàn tỉnh để từ cấp quản lý Nhà nước có sách phù hợp điều hành phát triển Kiến nghị 2.1 Với Trung ương Tăng cường đạo câp ủy Đảng việc tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị Trung ương tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể 80 Đề nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát việc thực sách phát triển kinh tế tập thể Đề nghị Chính phủ Bộ, ngành Trung ương nhanh chóng hồn thiện thể chế, chế sách để tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế hợp tác phát triển 2.2 Với tỉnh Bắc Ninh - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng cán cho HTX nông nghiệp huyện - Xây dựng sách hỗ trợ, ưu đãi cho HTX, tổ hợp tác, kết hợp với chương trình dự án địa bàn thúc đẩy phát triển HTX - Liên minh HTX tỉnh có chương trình, lớp học đào tạo chuyên môn quản lý HTX, kế toán, kiểm soát cho cán HTX 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đại hội Đảng VI năm 1986 Bộ Nông nghiệp PTNT (2015), Bộ tài liệu Đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý Hợp tác xã Tổ hợp tác nông nghiệp Bộ nông nghiệp PTNT (2017), Thông tư số 09 Hướng dẫn phân loại đánh giá Hợp tác xã hoạt động lĩnh vực nông nghiệp Bộ tài (2013), Quyết định số 1835 năm 2013 đính thơng tư 173/2012/QĐ-BTC sử đổi thơng tư 66/2006/QĐ-BTC hướng dẫn chế tài hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng hợp tác xã Bộ trưởng Bộ tài ban hành Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh tháng năm 2017 sơ kết thi hành luật hợp tác xã năm 2012 Chính phủ (2013), Nghị định quy định chi tiết số Điều Luật Hợp tác xã Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh (2016), Báo cáo tình hình kinh tế tập thể tháng đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu tháng cuối năm 2016 Quốc Hội (1996), Luật Hợp tác xã năm 1996 Quốc Hội (2003), Luật Hợp tác xã năm 2003 10 Quốc Hội (2012), Luật Hợp tác xã năm 2012 11 Quốc Hội (2015), Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 12 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh (2016), Báo cáo kết thực tổ chức lại hoạt động HTX chuyển đổi Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 địa bàn tỉnh Bắc Ninh 13 Thủ tướng phủ (2015), Quyết định số 2261 Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2010 14 Văn số 1690/UBND-NN ngày 30/6/2016 UBND tỉnh Bắc Ninh việc báo cáo kết chuyển đổi hợp tác xã theo Luật HTX 2012 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT HỢP TÁC XÃ Ngày tiến hành vấn: …………………………………………………… Họ tên người cung cấp thông tin: ………………………………………… Chức danh người cung cấp thông tin: ……………………………………… Số điện thoại: ………………………………………………………………… Tên hợp tác xã (HTX): (Viết chữ in hoa, không viết tắt) ……………………………………………… Tên giao dịch (nếu có): ……………………………………………………… Mã số thuế doanh nghiệp (Viết đủ 10 số): Địa hợp tác xã Tỉnh/TP trực thuộc trung ương: ……………………………………………… Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh): ……………………………………… Xã/phường/thị trấn: ………………………………………………………… Thôn/ấp (số nhà, đường phố): ……………………………………………… Số điện thoại: ………………………………………………………………… Số fax: ………………………………………………………………………… Email: ………………………………………………………………………… Trụ sở riêng hợp tác xã: Có Không Năm thành lập hợp tác xã: ………………… Số lượng sở trực thuộc: ………………… HTX xếp loại Tốt Khá Trung bình Yếu Phân loại HTX (Điền dấu x vào cột thích hợp) HTX theo luật 2012 HTX thành lập HTX theo luật 2003 HTX chuyển đổi (Năm chuyển đổi) HTX thành lập HTX chuyển đổi (Năm chuyển đổi) Thông tin giám đốc hợp tác xã Họ tên: ………………………………… Năm sinh: ……………… 8.1 Trình độ chun mơn đào tạo độ tuổi Chỉ tiêu Trên đại học đại học Cao đẳng, trung cấp Sơ cấp Lao động phổ thông Tổng số Nam Nữ Độ tuổi 18 - 25 26 - 35 36 - 45 46 trở lên Tình trạng hoạt động hợp tác xã (Khoanh tròn vào đáp án nhất) Đang hoạt động Ngừng hoạt động để đầu tư, đổi công nghệ, ngừng sản xuất theo mùa vụ Ngừng hoạt động để chờ giải thể Khác (ghi rõ) ………………………………………………………… 10 Ngành sản xuất kinh doanh HTX (Ngành sản xuất kinh doanh ngành tạo giá trị sản xuất lớn Nếu không xác định theo giá trị sản xuất vào ngành sử dụng nhiều lao động hợp tác xã) Khoanh tròn vào chữ số phù hợp với ngành sản xuất kinh doanh hợp tác xã Sản xuất lúa Trồng rau, đậu loại trồng hoa, cảnh Nuôi trồng thủy sản nội địa Cung ứng quản lý nguồn lao động nước Dịch vụ nông nghiệp (Thủy nông, bảo vệ thực vật, làm đất, cung ứng giống - phân bón, thực chuyển giao tiến KH - KT…) Bán buôn thực phẩm ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 11 Ngành sản xuất kinh doanh khác: - Ngành: ……………………………………………………………………… - Ngành: ……………………………………………………………………… 12 Hãy nêu hoạt động HTX hoạt động: (Khoanh tròn vào đáp án đúng) Sản xuất lúa Sản xuất khoai tây Buôn bán rau, củ, quả… Ni cá Ni trâu, bị Buôn bán thủy sản Dịch vụ làm đất, thủy lợi, bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư nông nghiệp Dịch vụ vận chuyển Dịch vụ chế biến tiêu thụ sản phẩm 10 Dịch vụ điện 11 Tín dụng nội 12 Kinh doanh thương mại (không kể cung ứng vật tư nông nghiệp) 13 Hoạt động khác (ghi tên cụ thể hoạt động) 13 Một số tiêu tình hình sản xuất kinh doanh Đơn vị tính: 1.000 đồng STT Năm 2015 Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản 1.1 Tài sản cố định 1.2 Tài sản lưu động Tổng số vốn hoạt động 2.1 Vốn tự có 2.2 Vốn vay Vốn điều lệ Tổng doanh thu Nộp thuế cho Nhà nước Lợi nhuận sau thuế Tiền lương/tiền cơng 7.1 Lương bình qn/tháng Năm 2016 Năm 2017 Đi thuê Đấu thầu Giám đốc 7.2 Lương bình quân/tháng lao động thường xuyên HTX 14 Diện tích đất nơng nghiệp quản lý Loại đất Đất ruộng Đất vườn Ao Đất khác Tổng diện tích Diện tích Của cá (ha) thể 15 Đánh giá lãnh đạo HTX NN sách ? Rất khơng hài lịng Khơng hài lịng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng 16 Đánh giá lãnh đạo HTX NN trình độ ? Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý 17 Tình hình thành viên người lao động HTX 17.1 Giới tính STT Tên tiêu Đơn vị tính Tổng số xã viên Người Tổng số xã viên tham gia quản lý Người Tổng số lao động thường xuyên Người Số lao động thuê ngồi Người Nam Nữ Tổng số 17.2 Trình độ chun môn Trên STT Tên tiêu Cao Lao Tổng đại học đẳng, Sơ động đại trung cấp phổ học cấp số thông Tổng số xã viên Tổng số xã viên tham gia quản lý Tổng số lao động thường xuyên Số lao động thuê 17.3 Độ tuổi Độ tuổi STT Tên tiêu Tổng số xã viên Tổng số xã viên tham gia quản lý Tổng số lao động thường xuyên Số lao động thuê 16 - 25 26 - 35 36 - 45 46 tuổi trở lên 18 HTX có đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động khơng ? Có Khơng Nếu có, cho biết: - Số lượng đóng: ……………………………………………………………… - Mức đóng: ………………………………………………………………… - Hình thức đóng: …………………………………………………………… - Đối tượng đóng: …………………………………………………………… 19 Những khó khăn chủ yếu HTX (Đánh số theo mức độ quan trọng từ 1,2,3,4,5,6) - Thiếu vốn - Thiếu đất đai, nhà xưởng - Máy móc, thiết bị, cơng nghệ lạc hậu - Khó tiêu thụ sản phẩm - Trình độ quản lý - Trình độ tay nghề người lao động thấp - Khó khăn khác, cụ thể: ………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 20 Đề xuất, kiến nghị sách, biện pháp hỗ trợ HTX Nhà nước: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cơ quan quyền địa phương: ………………………………………… ………………………………………………………………………………… Liên minh HTX cấp: ………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Khác, cụ thể: ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG (BÀ) Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN ĐIỆP GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 62 01 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP... luận kinh tế hợp tác Hợp tác xã 1.1.1 Khái niệm kinh tế hợp tác Hợp tác xã Trong lịch sử phát triển xã hội loài người, người trải hình thái kinh tế xã hội khác hình thái kinh tế xã hội phát triển. .. lý luận kinh tế hợp tác Hợp tác xã 1.1.1 Khái niệm kinh tế hợp tác Hợp tác xã 1.1.2 Nguyên tắc tổ chức Hợp tác xã 10 1.1.3 Cơ sở lý luận phát triển Hợp tác xã nông nghiệp thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh