Đề thi KSCL lớp 12 Sinh học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 303 - Học Toàn Tập

5 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:44

Khi số lượng cá thể của quần thể còn lại quá ít thì đột biến trong quần thể dễ xảy ra, làm tăng tần số alen đột biến có hại.. Khi số lượng cá thể của quần thể còn lại quá ít thì dễ xảy [r] (1)SỞ GD&DT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN MÃ ĐỀ: 303 (Đề thi gồm 05 trang) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Năm học 2018 - 2019 Môn: SINH - 12 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 81: Hiện tượng “tự tỉa thưa” thường gặp thực vật động vật có ý nghĩa gì? A Đó hình thức chọn lọc nhân tạo, nhằm nâng cao mức sống sót quần thể B Đó hình thức chọn lọc tự nhiên, làm giảm mức sống sót quần thể C Đó hình thức chọn lọc nhân tạo, nhằm giảm mức sống sót quần thể D Đó hình thức chọn lọc tự nhiên, nhằm nâng cao mức sống sót quần thể Câu 82: Có lồi sinh vật bị người săn bắt khai thác mức, làm giảm mạnh số lượng cá thể có nguy bị tuyệt chủng, cách giải thích sau hợp lí? A Khi số lượng cá thể quần thể giảm mạnh làm giảm di - nhập gen, làm giảm đa dạng di truyền quần thể B Khi số lượng cá thể quần thể lại q đột biến quần thể dễ xảy ra, làm tăng tần số alen đột biến có hại C Khi số lượng cá thể quần thể cịn lại q dễ xảy giao phối không ngẫu nhiên dẫn đến làm tăng tần số alen có hại D Khi số lượng cá thể quần thể lại q dễ xảy biến động di truyền, làm nghèo vốn gen cũng làm biến nhiều alen có lợi quần thể Câu 83: Ở loài động vật, alen A quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen a quy định lông hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen Phép lai P : ♀AB ab D d X X  ♂Ab aB d X Y thu F1 Trong tổng số cá thể F1, số cá thể có lơng hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1% Biết trình giảm phân không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, số cá thể lơng xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu F1 chiếm tỉ lệ A 8,5% B 2% C 10% D 17% Câu 84: Khi nói đột biến số lượng NST, phát biểu sau không ? A Hội chứng Đao thể đột biến tam bội B Thể nhiễm có vai trị xác định vị trí gen NST để lập đồ gen C Thể đa bội lẻ thường khơng có khả sinh sản hữu tính D Ở lồi NST 2n = 20 số lượng NST tế bào sinh dưỡng thể nhiễm 19 NST Câu 85: Gen a có chiều dài 2040 A0 có 20% Adenin Gen đột biến thành gen A có số liên kết hidro chênh lệch Mô tả tượng đột biến sau (cho đột biến đột biến điểm)? A Thêm cặp A – T cặp G – X B Thêm cặp G – X cặp G – X C Thay cặp A – T cặp G – X ngược lại D Thay cặp A – T cặp G – X Câu 86: Vì lưỡng cư sống nước cạn? A Vì chi ếch có màng, vừa bơi, vừa nhảy cạn B Vì nguồn thức ăn hai mơi trường phong phú C Vì hơ hấp da phổi D Vì da ln cần ẩm ướt Câu 87: Ở ngơ, tính trạng kích thước chiều cao thân gen quy định, gen có alen Mỗi alen lặn làm cao thêm 10 cm, chiều cao thấp 80 cm Chiều cao cao A 110 cm B 100 cm C 120 cm D 140 cm (2)A axít béo B nuclêơtit C glucơzơ D axít amin Câu 89: Trong trường hợp gen phân li độc lập q trình giảm phân diễn bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AabbDd thu từ phép lai AaBbDd x AaBbdd A 1/2 B 1/16 C 1/4 D 1/8 Câu 90: Màu lông gà gen có alen quy định, alen trội trội hồn tồn Lai gà trống lơng trắng với gà mái lông đen (P), thu F1 gồm 50% gà trống lông đen 50% gà mái lơng trắng Có dự đốn sau đúng? (1) Gen quy định màu lông nằm nhiễm sắc thể giới tính (2) Cho gà F1 giao phối với nhau, thu F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình giống giới đực giới (3) Cho gà F1 giao phối với nhau, thu F2 Cho tất gà F2 giao phối ngẫu nhiên, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 13 gà lơng đen : gà lông trắng (4) Cho gà mái lông trắng giao phối với gà trống lông đen chủng, thu đời tồn gà lơng đen A 1 B 3 C 4 D 2 Câu 91: Vào mùa mưa, ếch nhái, muỗi xuất nhiều năm Nguyên nhân dẫn đến biến động số lượng quần thể là: A Do điều kiện mơi trường thay đổi theo chu kì mùa B Do điều kiện môi trường thay đổi thất thường C Do mùa mưa ếch nhái, muỗi có nhiều thức ăn, kẻ thù tiêu diệt D Do mùa mưa có độ ẩm khơng khí cao điều kiện cho muỗi, ếch nhái sinh trưởng, sinh sản Câu 92: Gen A có alen (A1, A2, A3, A4, A5) theo thứ tự trội hoàn toàn từ A1 đến A5 Hãy chọn kết luận đúng A Nếu gen nằm NST giới tính Y tối đa tạo kiểu gen có kiểu giao phối B Nếu gen nằm NST giới tính X tối đa tạo 20 kiểu gen có 300 kiểu giao phối C Nếu gen nằm ti thể tối đa tạo loại kiểu hình khác tính trạng gen A quy định D Nếu gen nằm NST thường quần thể có tối đa 15 kiểu gen dị hợp Câu 93: Hốn vị gen có vai trị 1 làm xuất biến dị tổ hợp 2 tạo điều kiện cho gen tốt tổ hợp lại với 3 sử dụng để lập đồ di truyền 4 làm thay đổi cấu trúc NST 5 trao đổi gen hai loài khác Đáp án đúng: A 3, 4, B 1, 2, C 2, 3, D 1, 3, Câu 94: Thể đột biến thường khơng tìm thấy động vật bậc cao là: A thể đột biến gen lặn B thể dị bội nhiễm C thể đa bội D thể dị bội nhiễm Câu 95: Loài A có giới hạn chịu đựng nhiệt độ từ 21°C đến 35°C, giới hạn chịu đựng độ ẩm từ 74% đến 96% Trong loại môi trường sau đây, lồi sinh vật sống mơi trường nào? A Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 25°C đến 30°C, độ ẩm từ 85% đến 95% B Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 12°C đến 30°C, độ ẩm từ 90% đến 100% C Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 20°C đến 35°C, độ ẩm từ 75% đến 95% D Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 25°C đến 40°C, độ ẩm từ 8% đến 95% Câu 96: Điều không đúng nói phân tử ARN : A Có cấu tạo từ đơn phân nuclêơtit B Gồm mạch xoắn C Thực chức tế bào chất D Đều có vai trị tổng hợp prơtêin Câu 97: Cho hai có trịn giao phấn với nhau, thu F1 gồm toàn dẹt Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt : trịn : dài Biết rằng khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có loại kiểu gen quy định tròn II Cho tất dẹt F2 tự thụ phấn, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt : cây tròn : dài (3)IV Cho tất dẹt F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 16 quả dẹt : 64 tròn : dài A 3 B 1 C 4 D 2 Câu 98: Xét trường hợp cho thấy trường hợp rễ hấp thụ ion K+ cần phải tiêu tốn lượng ATP? Nồng độ ion K+ rễ Nồng độ ion K+ đất 1 0,2% 0,5% 2 0,3% 0,4% 3 0,4% 0,6% 4 0,5% 0,2% A 1 B 4 C 2 D 3 Câu 99: Sau tổng hợp xong ARN mạch gốc gen có tượng sau đây? A Liên kết với phân tử ARN B Bị enzim xúc tác phân giải C Xoắn lại với mạch bổ sung với ADN D Rời nhân để di chuyển tế bào chất Câu 100: Ở loài động vật, cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Phép lai P: ♀AB ab Dd  ♂ AB ab Dd, thu F1 có số cá thể mang cặp gen lặn chiếm 4% Biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số bằng Theo lí thuyết, có phát biểu sau F1? (1) Có tối đa 30 loại kiểu gen loại kiểu hình (2) Số cá thể mang kiểu hình trội ba tính trạng chiếm 10% (3) Số cá thể dị hợp tử ba cặp gen chiếm 34% (4) Khoảng cách gen A gen B 20 cM A 3 B 4 C 2 D 1 Câu 101: Ngày sống khơng cịn hình thành theo phương thức hố học (1) Thiếu điều kiện lịch sử cần thiết (2) Nếu có chất hữu hình thành ngồi thể sống bị vi sinh vật phân huỷ (3) Ngày thiên nhiên chất hữu tổng hợp theo phương thức sinh học thể sống (4) Ngày chất hữu tổng hợp chủ yếu phịng thí nghiệm Tổ hợp câu A 1, 2, B 1, 3,4 C 1,2, D 2, 3, Câu 102: Cá rơ phi Việt Nam sống nhiệt độ từ 5,6 0C đến 42 0C, khoảng nhiệt độ gọi A giới hạn sinh thái B khoảng thuận lợi C giới hạn D giới hạn Câu 103: Mạch mã gốc gen cấu trúc có trình tự nuclêơtit sau: 3'…TAX XAX GGT XXA TXA…5' Khi gen phiên mã đoạn mARN sơ khai tương ứng sinh có trình tự ribonuclêơtit A 5'… AAA UAX XAX GGU XXA … 3' B 5'… AUG GUG XXA GGU AGU…3' C 5'… AUG GAX XGU GGU AUU…3' D 5'… AUG AXU AXX UGG XAX … 3' Câu 104: Vi khuẩn Rhizôbium có khả cố định đạm chúng có enzim A nuclêaza B nitrôgenaza C caboxilaza D amilaza Câu 105: Từ tế bào xơma có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua số lần nguyên phân liên tiếp tạo các tế bào Tuy nhiên, lần phân bào thứ 4, hai tế bào có tượng tất nhiễm sắc thể không phân li nên tạo tế bào 4n; tế bào 4n tế bào khác tiếp tục nguyên phân bình thường lần liên tiếp Theo lí thuyết, số tế bào tạo thành, tế bào có nhiễm sắc thể 4n chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 1/2 B 6/7 C 1/7 D 5/7 Câu 106: Các ví dụ sau thuộc chế cách li sau hợp tử? (4)(3)Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo hợp tử hợp tử khơng phát triển (4)Các lồi ruồi giấm khác có tập tính giao phối khác Đáp án A (2), (4) B (2), (3) C (1), (4) D (1), (3) Câu 107: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Cho thân cao, đỏ giao phấn với cây thân cao, đỏ (P) thu F1 có kiểu hình Trong đó, số có kiểu hình thân thấp, vàng chiếm tỉ lệ 1% Biết không xảy đột biến Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân cao, đỏ có kiểu gen đồng hợp tử hai cặp gen nói F1 A 59% B 66% C 51% D 1% Câu 108: Ví dụ sau minh họa mối quan hệ hỗ trợ loài? A Bồ nông xếp thành hàng kiếm ăn bắt nhiều cá bồ nông kiếm ăn riêng rẽ B Các hươu đực tranh giành mùa sinh sản C Cá ếp sống bám cá lớn D Cây phong lan bám thân gỗ rừng Câu 109: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, xác suất sinh đầu lòng không mang alen gây bệnh cặp vợ chồng III.14 - III.15 A 29 30 B 3 5 C 4 9 D 7 . 15 Câu 110: Loại tác động gen thường trọng sản xuất nông nghiệp là: A Tác động đa hiệu B Tác động bổ sung gen không allele C Tác động bổ sung gen trội D Tương tác cộng gộp Câu 111: Khi nói kích thước quần thể sinh vật, cho phát biểu sau: (1) Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa dao động khác các lồi (2) Kích thước quần thể khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn phát triển (3) Kích thước tối đa giới hạn lớn số lượng mà quần thể đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống môi trường (4) Kích thước tối thiểu số lượng cá thể mà quần thể cần có để trì phát triển (5) Kích thước quần thể thay đổi phụ thuộc vào nhân tố: Mức độ sinh sản, tử vong, mức nhập cư xuất cư (6) Trong đơn vị diện tích, quần thể voi thường có kích thước lớn quần thể gà rừng Số phát biểu không là: A 2 B 3 C 1 D 4 Câu 112: Để tách dòng tế bào chứa AND tái tổ hợp người ta dựa vào A các gen đột biến lặn plasmit vi khuẩn B gen đánh dấu thể truyền C các nu đánh dấu gen cần chuyển D gen đánh dấu nhân vi khuẩn Câu 113: Ý nghĩa khôngphải đinh luật Hatdi- Vanbec A Có thể suy kiểu gen tần số tương đối alen từ tỷ lệ kiểu hình (5)C Phản ánh trạng thái động quần thể, giải thích sở tiến hố D Giải thích thiên nhiên có quần thể trì ổn định thời gian dài Câu 114: Qúa trình giảm phân thể có kiểu gen aB khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen Ab với tần số 10% Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo ra, loại giao tử AB chiếm tỉ lệ A 45% B 10% C 2,5% D 5% Câu 115: Sự pha máu lưỡng cư bò sát (trừ cá sấu) giải thích nào? A Vì khơng có vách ngăn tâm nhĩ tâm thất B Tim có ngăn hay ngăn vách ngăn tâm thất khơng hồn tồn C Vì tim có ngăn D Vì chúng động vật biến nhiệt Câu 116: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trịn trội hồn tồn so với alen b quy định dài Cho hai (P) giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 448 cây, có 112 thân thấp, dài Biết không xảy đột biến Trong phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên? I AaBb × Aabb II Aabb × Aabb III AaBb × AaBb IV aaBb × aaBb V aaBb × AaBB VI aabb × aaBb VII AaBb × aabb VIII Aabb × aabb A 4 B 6 C 5 D 3 Câu 117: Trong quần thể trạng thái cân có alen A a.Trong số cá thể có kiểu gen aa chiếm 16% Tần số tương đối alen A alen a quần thể A A = 0,84, a = 0,16 B. A = 0,6, a = 0,4 C. A = 0,8, a = 0,2 D. A = 0,64, a = 0,36 Câu 118: Bằng chứng sau đây không xem chứng sinh học phân tử? A Các thể sống cấu tạo tế bào B Mã di truyền loài sinh vật có đặc điểm giống C ADN loài sinh vật cấu tạo từ loại nuclêôtit D Prôtêin loài sinh vật cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin Câu 119: Quy luật phân li với tượng gen đồng trội do: A Tỉ lệ kiểu gen F2 1:2:1 P chủng khác biệt cặp tính trạng tương phản B Hiện tượng đồng trội khơng nói tính trạng trung gian bố mẹ C F1 thu loại kiểu hình P chủng khác biệt cặp tính trạng tương phản D Trong trường hợp đồng trội alen phân li đồng giao tử Câu 120: Khi nói nhân tố tiến hố, xét đặc điểm sau: (1) Đều làm xuất kiểu gen quần thể (2) Đều làm thay đối tần số alen khơng theo hướng xác định (3) Đều dẫn tới làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể (4) Đều làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể Số đặc điểm mà nhân tố di - nhập gen nhân tố đột biến có A 4 đặc điểm B 2 đặc điểm C 3 đặc điểm D 1 đặc điểm -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL lớp 12 Sinh học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 303 - Học Toàn Tập, Đề thi KSCL lớp 12 Sinh học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 303 - Học Toàn Tập