Bài giảng điện tử

18 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:44

Chào mừng Quý Thầy cô đến với hội thi UDCNTT trong giảng dạy cấp Tiểu học?. Năm học : 2013 - 2014.[r] (1)Phòng giáo dục đào tạo Vũng Liêm Trường Tiểu học Trung Nghĩa B Chào mừng Quý Thầy cô đến với hội thi UDCNTT giảng dạy cấp Tiểu học Năm học : 2013 - 2014 (2)(3)Muốn cộng hai phân số mẫu số, ta làm thế ? (4)Tính : 6 3 6 5 8 (5)Muốn trừ hai phân số mẫu số, ta làm như ? Muốn trừ hai phân số mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ cho tử số phân số thứ hai giữ nguyên mẫu số. Ví dụ: ? 5 6 63 Từ băng giấy màu, lấy băng giấy để cắt chữ. Hỏi còn lại phần băng giấy ? Ta phải thực phép tính : -5 6 63 -5 6 6 =3 5 - 36 = 26 Ta có: Tốn Thứ năm, ngày 20 tháng năm 2014 5 6 63 (6)Thứ năm, ngày 20 tháng năm 2014 Toán (7)(8)(9)Phép trừ phân số. Toán Thực hành: Thực hành: 1 Tính: (10)(11)(12)(13)Phép trừ phân số. Toán Thực hành: Thực hành: 2 9 3 3 2  a) =  3 : 9 3 : 3 Rút gọn tính : 1 3 2 3 1 3 - = 1 3  9 3 25 15 5 7  b) Thứ năm, ngày 20 tháng năm 2014 Ta có : = 7 5 -3 5 = 4 5 Ta có : 15 25 = 15 : 525 : 5 = (14)Phép trừ phân số Thứ năm, ngày 20 tháng năm 2014 Toán 0 (15)Phép trừ phân số Thứ năm, ngày 20 tháng năm 2014 Toán Câu : a a b. c Đáp án : (16)Phép trừ phân số Thứ năm, ngày 20 tháng năm 2014 Toán Câu 3: a b. cc Đáp án : (17)Phép trừ phân số Thứ năm, ngày 20 tháng năm 2014 Toán Câu : a b.b Đáp án : c d (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử, Bài giảng điện tử