THEME 7 LESSON 1 GRADE 3 72c2aa686d

25 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:42

sports shop : cửa hàng thể thao.. bakery: tiệm bánh mì.[r] (1)(2)Group Division 1 3 (3)(4)(5)Monday, March 13th , 2017 Theme Lesson 1: A,B I New words (6)(7)(8)(9)(10)(11)- lake: hồ -park : công viên - sports shop: cửa hàng thể thao - bakery: tiệm bánh mì (12)Listen, point and say 1 4 5 3 park lake supermarket (13)(14) Where are you going?I m going to the park. Hỏi/ đáp bạn đâu. Where are you going? I m going to the -. (15)(16)a (17)(18)b (19)c (20)(21)d (22)  (23) Where are you going? (24)1.Learn the words and structure by heart. 2 Prepare lesson 1: C, D, E (25)Thank you
- Xem thêm -

Xem thêm: THEME 7 LESSON 1 GRADE 3 72c2aa686d, THEME 7 LESSON 1 GRADE 3 72c2aa686d