Địa 9: Bài 6. Các nước Châu Phi

32 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:42

-Chính quyền thực dân da trắng thực hiện chính sách phân biệt chủng tộc cực kì tàn bạo đối với người da đen và da màu ở Nam Phi.. Thảo luận: Cuộc đấu tranh chống chế độ A Pác thai diễ[r] (1)TRƯỜNG THCS TÂN LONG (2) Bài (3) Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I.Tình hình chung: Châu Phi: 57 quốc gia Diện tích: 30,3 triệu km2 Dân số: 839 triệu người (2002) (4)Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I.Tình hình chung: Châu Phi: 57 quốc gia Diện tích: 30,3 triệu km2 Dân số: 839 triệu người (2002) Vài nét phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Châu Phi sau CTTG thứ II? (5) Ai Cập ? Xác định vị trí nước: Ai-cập An-giê-ri đồ ? (6)Đại tá Nat-xe (1918 – 1970) Kim tự tháp Chéops Thung lũng vị vua (7)Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I.Tình hình chung: Châu Phi: 57 quốc gia Diện tích: 30,3 triệu km2 Dân số: 839 triệu người (2002) -Năm 1960 có 17 nước Châu Phi giành độc lập Gọi (8)(9)Xung đột nội chiến Nghèo đói nợ nần Bệnh dịch Mù chữ Những châu Phi Phụ nữ châu Phi đẻ khoẻ giới Ru an đa 32/57 nước nghèo giới 300 tỉ USD 8/14 triệu người bị nhiễm HIV giới Ghi nê Ru an đa 70% dân số (10)Đây hình ảnh đói nghèo, bệnh tật, xung đột nội chiến, dân số đông đúc thất học. 1 2 3 (11) Bài 6: CAC NƯỚC CHÂU PHI I.Tình hình chung: Sau giành độc lập Châu Phi gặp khó khăn gì? -Nhiều nước Châu Phi cịn tình trạng đói nghèo, lạc hậu, xung đột, nội chiến đẫm máu. (12) Bài 6: CAC NƯỚC CHÂU PHI I.Tình hình chung: -Phong trào diễn sôi Bắc Phi (Ai Cập, An giê ri). -Năm 1960 có 17 nước Châu Phi giành độc lập Gọi “Năm Châu Phi”. -Nhiều nước Châu Phi tình trạng đói nghèo, lạc hậu, xung đột, nội chiến đẫm máu. (13) Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I- Tình hình chung: (14)South Africa (15) Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I.Tình hình chung: II Cộng Hoà Nam Phi - Nằm cực Nam châu Phi Dân số: 43,6 triệu người(Người da đen là: 75,2%.Người da màu : 11,25%Người da trắng là: 13,6%).Kéo dài kỉ ,chế độ phân biệt chủng tộc thống trị tàn bạo người da đen và da màu Nam Phi. (16)(17)Chế độ Phân biệt chủng tộc Chế độ Phân biệt chủng tộcỞ Nam Phi chế độ thống trị phản động xây dựng Ở Nam Phi chế độ thống trị phản động xây dựng trên sở “chủ nghĩa Apácthai “ Apácthai có nghĩa trên sở “chủ nghĩa Apácthai “ Apácthai có nghĩa phân biệt chủng tộc. phân biệt chủng tộc.Hiến pháp Nam Phi ghi rõ: “ Muốn bảo vệ văn minh Hiến pháp Nam Phi ghi rõ: “ Muốn bảo vệ văn minh phương Tây phải trì ưu việt người da phương Tây phải trì ưu việt người da trắng” Dựa vào đó, bọn cầm quyền da trắng Nam Phi trắng” Dựa vào đó, bọn cầm quyền da trắng Nam Phi ban hành 70 đạo luật phân biệt chủng tộc kì thị ban hành 70 đạo luật phân biệt chủng tộc kì thị chủng tộc, (18) như “luật cách li chủng tộc”, “luật giấy như “luật cách li chủng tộc”, “luật giấy chứng minh”, “luật trị an công cộng”, “luật chứng minh”, “luật trị an công cộng”, “luật các buntuxtan” – (người da đen phải sống riêng các buntuxtan” – (người da đen phải sống riêng biệt buntuxtan mà thực chất biệt buntuxtan mà thực chất trại tập trung trá hình) v.v… Với đạo luật trại tập trung trá hình) v.v… Với đạo luật này, người da đen bị tước hết quyền công này, người da đen bị tước hết quyền cơng dân, phải sinh sống hồn tồn cách biệt với người dân, phải sinh sống hoàn toàn cách biệt với người da trắng, chịu xử tội theo pháp luật riêng biệt da trắng, chịu xử tội theo pháp luật riêng biệt người da đen, hưởng lương bổng thấp nhiều người da đen, hưởng lương bổng thấp nhiều lần so với người da trắng (lương công nhân đồn lần so với người da trắng (lương công nhân đồn điền 1/10 lương người da trắng, điền 1/10 lương người da trắng, (19) Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I.Tình hình chung: II.Cộng Hoà Nam Phi (20)Thảo luận: Cuộc đấu tranh chống chế độ A Pác thai diễn ra nào? Kết quả, ý nghĩa lịch sử?Tổ chức lãnh đạoTổ chức lãnh đạo Kết quả Kết quả Ý nghĩa Ý nghĩa Đại hội dân tộc phi ANC 1993 chế độ ApacThai bị xóa bỏ Nen XơnMan đê la trả tự do 1994 NenXơn Ma đê la trở thành tổng thống da đen đầu tiên Chế độ độ phân biệt chủng tộc bị xoá Chế độ độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ tại sào huyệt cuối bỏ tại sào huyệt cuối sau ba kỉ tồn t (21) Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I Tình hình chung: (22)TIỂU SỬ TỔNG THỐNG MANDÉLA: - Sinh năm 1918 - Năm 1944 gia nhập Đại hội dân tộc Phi (ANC) giữ chức Tổng thư ký. - Năm 1964 bị nhà cầm quyền Nam Phi kết án tù chung thân. - Sau 27 năm tù đày Tháng 2/1990 được trả tự do, bầu làm Phó chủ tịch Chủ tịch ANC (7/1991) -Tháng 5/1994 Ơng bầu làm Tổng thống Cộng hịa Nam Phi - Được nhân dân giới ngưỡng mộ như anh hùng chống chế độ phân biệt chủng tộc. -Năm 1993 giải thưởng Nobel về hịa bình. (23) Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I.Tình hình chung: II.Cộng Hồ Nam Phi -Chính quyền thực dân da trắng thực sách phân biệt chủng tộc tàn bạo người da đen da màu ở Nam Phi -Người da đen ngoan cường chống chế độ phân biệt chủng tộc Dưới lãnh đạo đại hội dân tộc Phi -1993 chế độ ApacThai bị xóa bỏ -1994 NenXơn Ma đê la trở thành tổng thống da đen đầu tiên (24)Nhóm I: Vì lịch sử ghi nhận năm 1960 năm Châu Phi? A, Tất nước Châu Phi giành độc lập. B, 17 nước Châu phi giành độc lập C, Chủ nghĩa thực dân sụp đổ Châu Phi D, Hệ thống thuộc địa đế quốc lần lượt tan rã Nhóm II: Nét bật nước Châu Phi từ những năm 80 TK XX đến gì? A, Kinh tế XH tương đối ổn định. B, Xung đột nội chiến C, Đói nghèo nợ nần chồng chất bệnh tật D, Câu B C đúng. B B D D (25)CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1 Liên minh châu Phi viết tắt là: a EU b ASEAN c AU d SNG 2 Tổng thống da đen Nam Phi là: a Phi đen Caxtơrô b Gagarin c Nenxơn Manđêla 3 Đại hội dân tộc Phi viết tắt là: (26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa 9: Bài 6. Các nước Châu Phi, Địa 9: Bài 6. Các nước Châu Phi