ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 5

14 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:32

Hãy gạch dưới tên người, tên địa lí trong đoạn thơ sau và viết lại cho đúng vào chỗ trống bên dưới:... Hòa muốn làm chiến sĩ Ra tận ngoài đảo xa trường sa hay phú quốc.[r] (1)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 5 Đợt từ ngày 08/4/2020 MƠN TỐN 1 Cho biết phép chia: 10,769 2,34 409 4,6 005 Số dư phép chia bao nhiêu? Khoanh tròn vào đáp án A B 0,5 C 0,05 D 0,005 2 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : a 25,84 x 0,1 = b 32,5 : 100 = c Anh Nam cao 1,81m Chị Mai cao 1620mm Vậy chị Mai thấp anh Nam m 3 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : a 8m 9cm = ……… m b 23km2 8dam2 = ……… km2 c 4,5 dam2= ……… m2 d 600m2 = ………… ha Đặt tính tính: 39,7 + 46,18 ……… ……… ……… ……… ……… 95,6 - 27,35 ……… ……… ……… ……… ……… 31,05 x 2,6 ……… ……… ……… ……… ……… 51,5 : 2,5 ……… ……… ……… ……… ……… a Tìm x: b Tính giá trị biểu thức: 25,92 : x = 43,2 54,4 : 3,2 – 5,3 x 0,6 = ……… = ……… = ……… = ……… 6 Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 35 chiều dài Người ta định xây nhà chỗ để xe tổng cộng 112,5m2 Phần lại dùng để làm vườn Tính (2)(3)7 Viết tiếp vào chỗ chấm: a Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 3,7dm chiều cao 4,3dm là: ……… ……… b Tìm số biết 35 % 49……… c Một người bán hàng bỏ 80 000 đồng tiền vốn bị lỗ 6% Vậy số tiền bị lỗ là: ……… ……… d Khối lớp trường tiểu học có 250 học sinh, có 52 % học sinh nữ Khối lớp trường có số HS nữ là: (4)MÔN TIẾNG VIỆT I CHÍNH TẢ: (5) Hịa muốn làm chiến sĩ Ra tận ngồi đảo xa trường sa hay phú quốc Côn đảo hay cát bà Hòa thường hay dậy sớm Rủ an leo đồi Chiến sĩ cần sức khỏe Cô lan dạy Nhưng có điều phiền tối Xa mẹ thật buồn Chiến sĩ hòa ngẫm nghĩ Chắc cho mẹ (6)2 Viết tiếng để tạo thành từ ngữ khác âm đầu v hay d: (7)3 Điền ong hay ông vào chỗ (…) (lưu ý: kèm theo dấu phù hợp) a Gạo trắng nước tr……… d Của đ………… c………… nén b Ph……… ba bão táp e Cơn đằng đ……… vừa tr……… vừa chạy c Lạy ……… bụi g Phủ xanh đất tr……… đồi trọc II LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 1 Từ khơng thuộc nhóm dãy từ sau? a Nhóm từ có tiếng bảo với nghĩa giữ gìn: A bảo vệ B bảo tồn C bảo kiếm D bảo trợ b Nhóm từ có tiếng sinh với nghĩa sống: A sinh vật B sinh viên C sinh thái D sinh tồn 2 Câu “Bố mẹ ơi, bố mẹ không hoàn hảo rấtyêu bố mẹ!” thuộc kiểu câu gì? A Câu kể B Câu cảm C Câu khiến D Câu hỏi 3 Nối từ cột A với nghĩa phù hợp cột B: Cột A phúc đức phúc hậu phúc lộc 4 Điền quan hệ từ cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống: a Bố, mẹ ……… chị gái thích nấu ăn b Bố dạy tơi học ………… lịng u thương cảm thơng c Nhàn không thấy buồn ……… thấy ngạc nhiên d Lâm tự trách mình, ………… khơng bày trị trêu bạn ………… Nguyệt khơng rơi vào tình cảnh III TẬP LÀM VĂN: Đề bài: Sách không nguồn tri thức vơ tận người mà cịn có tác động lớn đến phát triển thể chất, trí tuệ tâm hồn các em Em viết giới thiệu sách mà em tâm đắc (Bài viết khoảng từ 15 đến 20 dòng) Cột B Có lịng thương người, hay làm điều tốt cho người khác Gia đình yên ấm, tiền dồi (8)(9)MÔN: Tin Học Em khoanh tròn vào câu trả lời nhất: Câu 1: Phần mềm PowerPoint tạo phần mở rộng gì? (10)a b c d Câu 3: Để thay đổi hướng trang giấy ta vào đâu? a Vào Page Layout  Page Borders b Vào Page Layout  Page Color c Vào Page Layout  Orientation d Vào Insert  Page Number Câu 4: Để chèn âm vào PowerPoint ta chọn gì? a Vào Insert  Audio b Vào Insert  Page Number c Vào Insert  Picture d Vào Insert  Colums Câu 5: Hãy viết dấu tiếng Việt theo kiểu chữ Telex Vni? Dấu Sắc Huyền Hỏi Ngã Nặng Câu 6: Để chèn video vào PowerPoint ta chọn gì? a Vào Insert  Audio b Vào Insert  Page Number c Vào Insert  Video d Vào Insert  Colums Câu 7: Để đổi màu văn ta vào đâu? a Vào Page Layout=>Page Borders b Vào Page Layout=>Page Color c Vào Insert=>Foooter d Vào Insert=> Page Number Câu 8: Hãy gõ câu sau kiểu gõ telex “Cùng chống dịch Corona”: Mơn: Âm nhạc Em khoanh trịn vào câu trả lời nhất: Câu 1: Bài hát Con chim hay hót nhạc sĩ thể loại nào? (11)a Văn Cao b Hoàng Long c Phan Trần Bảng d Hoàng Lân Câu 3: Em viết TĐN số “Năm cánh vui”. HẾT ĐÁP ÁN TOÁN LỚP NĂM 1 Số dư phép chia là: A B 0,5 C 0,05 D 0,005 2 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : a 25,84 x 0,1 = 2,584 b 32,5 : 100 = 0,325 c Anh Nam cao 1,81m Chị Mai cao 1620mm Vậy chị Mai thấp anh Nam 0,19 m 3 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : (12)m b 23m2 4dm2 = 23,04 m2 d 900cm2 = 0,09 m2 4 Đặt tính rồi tính: 39,7 + 46,18 39,7 46,18 85,88 5 a Tìm x: 25,92 : x = 43,2 x = 25,92 : 43,2 x = 0,6 b Tính giá trị biểu thức: 54,4 : 3,2 – 5,3 x 0,6 = 17 – 3,18 = 13,82 6 Bài giải Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật : 25 x 35 = 15 (m) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật: 25 x 15 = 375 (m2.) Diện tích đất làm vườn : 375 – 112,5 = 262,5 (m2 ) Tỉ số phần trăm diện tích để làm vườn so với diện tích mảnh đất: 262,5 : 375 = 0,7 = 70 % Đáp số: 70 % 7 Viết tiếp vào chỗ chấm: a Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 3,7dm chiều cao 4,3dm : 3,7 x 4,3: = 7,955dm2 b Tìm số biết 35% 49 : 49 x 100 : 35 = 140 c Một người bán hàng bỏ 80000 đồng tiền vốn bị lỗ 6% Vậy số tiền bị lỗ là: 80000 : 100 x = 4800 (đồng) d Khối lớp trường tiểu học có 250 học sinh, có 52% học sinh nữ Khối lớp trường có số HS nữ : 250 : 100 x 52 = 130 (học sinh) (13)ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT 1. Hòa muốn làm chiến sĩRa tận ngồi đảo xa trường sa hay phú quốc Cơn đảo hay cát bà Hòa thường hay dậy sớm Rủ an leo đồi Chiến sĩ cần sức khỏe Cơ lan dạy Nhưng có điều phiền toái Xa mẹ thật buồn Chiến sĩ hòa ngẫm nghĩ Chắc cho mẹ Xuân Thảo trường sa → Trường Sa phú quốc → Phú Quốc Côn đảo → Côn Đảo cát bà → Cát Bà an → An lan → Lan hòa → Hòa - vàng: vàng giịn, vàng hoe, vàng óng, vàng mượt, vàng ối, vàng xuộm,… dàng: dễ dàng, dịu dàng, dềnh dàng… - vỗ: vỗ tay, vỗ về, vỗ vai,…; dỗ : dỗ dành, dỗ ngọt, dỗ con… 3 Điền ong hay ông vào chỗ (…) (lưu ý: kèm theo dấu phù hợp) a Gạo trắng nước d Của đồng công nén b Phong ba bão táp e Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy c Lạy ông bụi g Phủ xanh đất trống đồi trọc II LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 1 Từ không thuộc nhóm dãy từ sau? a Nhóm từ có tiếng bảo với nghĩa giữ gìn: C b Nhóm từ có tiếng sinh với nghĩa sống: B 2 Câu “Bố mẹ ơi, bố mẹ không hoàn hảo yêu bố mẹ!” thuộc kiểu câu gì? B 3 Nối từ cột A với nghĩa phù hợp cột B: Cột A phúc đức phúc hậu phúc lộc 4 Điền quan hệ từ cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống: a Bố, mẹ chị gái thích nấu ăn (14)c Nhàn không thấy buồn mà thấy ngạc nhiên d Lâm tự trách mình, khơng bày trị trêu bạn thì Nguyệt khơng rơi vào tình cảnh III TẬP LÀM VĂN: Gợi ý: Nội dung viết cần nêu ý sau: - Giới thiệu tên sách, tên tác giả, hồn cảnh đời (nếu có) - Miêu tả sách (về kích thước, hình dạng, miêu tả hình ảnh bên ngồi bìa sách,…) - Giới thiệu nhân vật câu chuyện, tóm tắt sơ lược nội dung sách - Cảm nhận em nhân vật, nội dung câu chuyện mà sách muốn truyền tải từ rút học
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 5, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 5