HƯỚNG DẪN ÔN TẬP SỬ 9

4 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:30

- Keát quaû cuûa cuoäc ñaáu tranh daân toäc vaø giai caáp ôû Vieät Nam , laø saûn phaåm cuûa söï keát hoïp giöõa chuû nghóa Maùc- Leânin, phong traøo coâng nhaân, phong traøo yeâu nöôù[r] (1)HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA TIẾT BAØI 16: HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOAØI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 I NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP(1917-1923) - Tháng 1919 Nguyễn i Quốc giử u sách địi, địi phủ Pháp thừa nhận quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng tự dân tộc Việt Nam - Tháng 7.1920, Nguyễn Aùi Quốc đọc sơ thảo luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa -> tìm thấy đường cứu nước - 12.1920 Người tham gia sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp đánh dấu trình hoạt động cách mạng Người - Tại Pháp, gia sáng lập hội liên hiệp thuộc địa, chủ nhiệm kim chủ bút báo Người khổ, viết cho báo nhân đạo, án chế độ thực dân Pháp Các sách báo bí mật chuyển Việt Nam III.NGUYỄN ÁI QUỐC Ở TRUNG QUỐC ( 1924 1925) - Cuối 1924 Quảng Châu ( Trung Quốc ) Tại Người thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng niên, mà nồng cốt tổ chức Cộng sản đoàn( 6.1925) - Mở lớp huấn luyện trị để đào tạo cán - Xuất báo niên, in Đường cách mệnh ( đầu 1927) BAØI 17: CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI IV BA TỔ CHỨC CỘNG SẢN NỐI TIẾP NHAU RA ĐỜI TRONG NĂM 1929 - 3/ 1929, chi cộng sản thành lập -Trụ sở chi cộng sản số nhà D phố Hàm Long Hà Nội - 6/1929, Đơng Dương cộng sản đảng họp Bắc Kì - 8/1929, An Nam cộng sản đảng thành lập Nam kì - 9/ 1929, Đơng Dương cộng sản Liên đồn thành lập Trung Kì BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI I- Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2-1930) 1 Hoàn cảnh: - Ba tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với - Yêu cầu cấp bách cách mạng Việt Nam phải có Đảng thống 2- Nội dung hội nghị thành lập Đảng: (2)* Nội dung hội nghị: - Tán thành việc thống tổ chức cộng sản thành thành Đảng Đảng Cộng Sản Việt Nam - Thông qua cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt Đảng Nguyễn Quốc khởi thảo-> Đây cương lĩnh trị đảng * Ý nghĩa: - Như đại hội thành lập Đảng III- Ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng: (9phút) - Kết đấu tranh dân tộc giai cấp Việt Nam , sản phẩm kết họp chủ nghĩa Mác- Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước - Đó bước ngoặt vĩ đại cách mạng Việt Nam Khẳng định giai cấp công nhân , đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng giai cấp lãnh đạo cách mạng - Từ Cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới - Là chuẩn bị tất yếu, định bước phát triển nhảy vọt Cách mạng Việt Nam Bài 19: PHONG TRAØO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 II- Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh: BAØI 21: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945 II- Những dậy đầu tiên: 1- Khởi nghĩa Bắc sơn (27-9-1940) 2-Khởi nghĩa Nam Kì: (23-11-1940) - Đảng Nam Kì định khởi nghĩa (Đêm 22 rạng 23-11-1940) hầu hết tỉnh Nam kì , thành lập quyền nhân dân … cờ đỏ vàng lần xuất BAØI 22 : CAO TRAØO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 I- Mặt trận Việt Minh đời (19-5-1941 - 28-1-1941 Nguyễn Ái Quốc nước triệu tập Hội nghị Trung ương lần 8,tại Pác Bó ( Cao Bằng ) từ ngày 10-> 19-5-1941 thành lập đội Việt nam tuyên truyền giải phóng quân ( 22/12/1944) (3)II- Giành quyền Hà Nội (19-8) - 23 -8: nhân dân Huế khởi nghĩa thắng lợi, - 25-8 Sài Gòn, 28-8: giành thắng lợi nước - 2-9-1945 Quảng trường Ba Đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tun ngơn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa IV- Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thành công cách mạng tháng Tám: * ý nghĩa: - Sự kiện vĩ đại dân tộc ,phá tan hai xiềng xích nô lệ pháp – Nhật, lật đổ chế độ phong kiến, lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, mở kỉ nguyên cho dân tộc –kỉ nguyên độc lập tự - Cổ vũ tinh thần đấu tranh nhân dân nước thuộc địa phụ thuộc, góp phần củng cố hịa bình khu vực Đơng nam Á tồn giới * Nguyên nhân: - Truyền thống u nước, Sự lãnh đạo Đảng mặt trận Việt Minh - Liên minh công nông vững chắc, tập hợp lực lượng yêu nước mặt trận dân tộc thống - Điều kiện quốc tế thuận lợi ,Liên Xô nước đồng minh đánh bại phe phát xít Đức – Nhật BÀI 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946) I- Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám - Khó khăn: + Từ vĩ tuyến 16 trở Bắc 20 vạn quân Tưởng bọn tay sai phản động âm mưu chống phá cách mạng + Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam quân Anh kéo vào don đường cho Thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta + Nền kinh nước ta vốn nghèo nàn lạc hậu bị chiến tranh tàn phá, nạn đói thiên tai diễn ra-> Đe dọa đời sống nhân dân + Ngân sách nhà nước trống rỗng, nhà nước chưa kiểm sốt ngân hàng Đơng Dương + Hơn 90 % dân số mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan (4)- Biện pháp trước mắt: Lập hủ gạo cứu đói, “Ngày đồng tâm”, kêu gọi đồng bào nhường cơm sẻ áo - Biện pháp lâu dài: Đẩy mạnh sản xuất, chia ruộng đất cho nông dân => Nạn đói đẩy lùi * Diệt giặc dốt: - Ngày 8-9-1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập nha bình dân học vụ - Kêu gọi người tham gia xóa mù chữ * Giải khó khăn tài
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN ÔN TẬP SỬ 9, HƯỚNG DẪN ÔN TẬP SỬ 9