BÀI TẬP CÂU LỆNH LẶP

1 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:25

Không thực hiện được vì giá trị của biến đếm có kiểu là Real Câu 3: <câu lệnh> sau từ khóa do trong câu lệnh lặp For…do được thực hiện ít nhất:.. Khi biến đếm bằng giá trị đầu B.[r] (1)BÀI TẬP I LÝ THUYẾT Viết cú pháp nêu hoạt động câu lệnh lặp với số lần biết trước? ……… II TRẮC NGHIỆM Câu 1: Câu lệnh pascal sau hợp lệ? A For i:=100 to writeln(‘A’); B For i:=1 to 10 writeln(‘A’); C For i= to 10 writeln(‘A’); D For i:=1.5 to 10.5 writeln(‘A’); Câu 2: Câu lệnh: for i:= to 3.5 writeln(i:3:1); viết hình? A Số số 3.5 B Số 3.5 C Thứ tự biến đếm, chiếm chỗ lấy chữ số sau phần thập phân D Khơng thực giá trị biến đếm có kiểu làReal Câu 3: <câu lệnh> sau từ khóa câu lệnh lặp For…do thực nhất: A. B C D Còn tùy thuộc vào toán Câu 4: Khi câu lệnh lặp for…do kết thúc? A Khi biến đếm giá trị cuối B Khi biến đếm nhỏ giá trị cuối C Khi biến đếm lớn giá trị cuối D Khi biến đếm nhỏ giá trị đầu Câu 5: Câu lệnh for i:= to x:=x+1; biến đếm i phải khai báo kiểu liệu nào? A Real B String C Integer D Char Câu 6: Lệnh lặp For do, lần lặp giá trị biến đếm thay đổi nào? A tăng B tăng C tăng D tăng Câu 7: Giá trị S sau thực đoạn lệnh S:= 0; For i:=1 to S:= S+2; A 11 B 12 C 13 D 14 Câu 8: Để chương trình tạm dừng người dùng nhấn phím bất kỳ, ta dùng lệnh: A Delay(); B Readln; C Keypreaaaed; D Pause; Câu 9: Cho biết số vịng lặp: Tính tổng số ngun từ đến 100? A B 99 C 100 D 101 Câu 10: Cho câu lệnh sau câu lệnh đúng? A for i:= to 10 do; x:=x+1; B for i:= to 10 x=x+1; C for i: to 10 x:=x+1; D for i:= to 10 x:=x+1; Câu 11: Số lần lặp câu lệnh sau là: For i:=5 to 27 …. A 20 lần B 21 lần C 22 lần D 23 lần Câu 12: Trong câu lệnh lặp for i:=1 to Write(‘A’); lệnh Write(‘A’) thực lần? A Không lần B lần C lần D 12 lần Câu 13: Sau thực đoạn chương trình: S:=0; for i:= to S:= S+i; Giá trị biến S bao nhiêu? A 20 B 15 C 10 D Câu 14: Câu lệnh sau in hình kết gì? for i:=1 to 100 do; A In số từ đến 100 B In chữ i 100 lần C Khơng in D In chữ 100 lần Câu 15: Khi câu lệnh lặp For…do kết thúc? A Khi biến đếm giá trị đầu B Khi biến đếm lớn giá trị cuối C Khi biến đếm nhỏ giá trị cuối D Khi biến đếm giá trị cuối Câu 16: Hãy cho lệnh lặp For để in chữ O? A For i:=1 to 10 writeln(‘O’); B For i:=1.5 to 10.5 writeln(‘O’); C For i:=100 to writeln(‘O’); D For i:=1 to 10 do; writeln(‘O’; Câu 17: Cho biết thực đoạn lệnh máy tính thực vịng lặp? Kết s bao nhiêu? s:=0; n:= 1; For s:= to 10 s:= s + n; A 10 vòng lặp, s=11 B 11 vòng lặp, s=11 C 11 vòng lặp, s=10 D 10 vòng lặp, s=10 Câu 18: Giá trị S chạy đoạn chương trình: s:=0; for i:=1 to s := s+i; A 15 B 55 C 11 D 105 Câu 19: Giá trị x sau thực chương trình: x :=1; For i :=1 to x :=x*i; A B C D Câu 20: Cho biết số vòng lặp câu lệnh sau : S :=1 ; For i := to 10 S :=S+3 ;
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP CÂU LỆNH LẶP, BÀI TẬP CÂU LỆNH LẶP