NỘI DUNG TỰ HỌC: BÀI 45,46 - SINH HỌC 9.

40 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:21

sang môi trường khác sống thì các sinh vật sẽ không được bảo vệ và duy trì được sự sống của mình. Môi trường đó có bảo vệ tốt cho động vật và thực[r] (1)BÀI THỰC HÀNH: BÀI 45 – 46 TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM KIẾN THỨC TỰ HỌC (2)Khái niệm: – Môi trường nơi sinh sống sinh vật, bao gồm tất cả bao quanh chúng. Có loại mơi trường: Mơi trường mặt đất - khơng khí Môi trường nước.Môi trường đất. (3)(4)(5)Giun đất (6)Sán gan (7)(8)(9)Bảng 45.1 Các loài sinh vật quan sát tranh Dây tơ hồng,phong lan Hoa súng, bèo hoa dâu Cá Cừu, trâu, sếu, cáo, chó, la Giun đất Sán dây, sán gan, vi khuẩn lam, vi khuẩn bacillus Môi trường sinh vật Môi trường nước Môi trường cạn Môi trường cạn Môi trường đất Môi trường sinh vật Môi trường nước Môi trường sinh vật Môi trường sinh vật Cây ngả cứu, lúa, xà cừ, lốt Có loại mơi trường sống quan sát được? Mơi trường sống có số lượng sinh vật quan sát được nhiều nhất? Môi trường ? (10)?Số lượng sinh vật quan sát. ?Có loại môi trường quan sát ? Môi trường có số lượng sinh vật quan sát nhiều ? Môi trường ít ? Số lượng sinh vật mà quan sát là: khoảng 30 sinh vật. Có loại mơi trường mà đã quan sát: + Môi trường nước + Môi trường cạn – khơng khí. + Mơi trường đất. + Mơi trường sinh vật. Môi trường nước & Môi trường trên cạn – khơng khí hai mơi trường sinh vật sống tập trung nhau; có chênh kệnh chỉ số nhỏ. (11)1.Quan sát môi trường sinh sống địa điểm khác (12)S T T TÊN CÂY NƠI SÔNG ĐẶC ĐIỂM CỦA PHIẾN LÁ CÁC ĐẶC ĐIỂM NÀY CHỨNG TỎ LÁ CÂY QUAN SÁT LÀ: (13)(14)Cây bàng Cây bàng Cây chuối Cây chuối Cây hoa súng Cây hoa súng Cây lúa Cây lúa Cây rau Cây rau Cây lô hội (15)Cây trúc đào Cây trúc đào Cây lốt Cây lốt Cây bỏng Cây bỏng Cây rong đuôi chồn Cây rong đuôi (16)Cây bàng Trên cạn Các đặc điểm hình thái cây Phiến dài, màu xanh nhạt (17)Cây hoa súng Trên mặt nước lá màu xanh thẫmPhiến to rộng, Lá trên mặt (18)Cây rong đi chó Dưới nước Phiến rất nhỏ (19)Cây lá lốt Trên cạn (nơi ẩm ướt) Lá rộng bản, lá màu xanh thẫm (20)(21)(22)*.Nghiên cứu hình thái cây phân tích ảnh hưởng ánh sáng tới hình thái lá: - Hãy cho biết ảnh hưởng ánh sáng đến hình thái lá? - Lá ưa sáng: phiến nhỏ, màu xanh nhạt. (23)*Sống mặt nước *Cây bèo tây • Cây Nong tằm (24)(25)(26)Rộng, mỏng, gân Hẹp, dày, gân nhiều Xanh thẫm Xanh nhạt Khơng có lớp cutin Có lớp cutin dày Khơng có lơng bao phủ Có lơng bao phủ Mô giậu thường (27)1.Quan sát động vật môi trường sinh sống địa điểm khác (28)Động vật nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, phân loại là giới Động vật (Animalia, đồng nghĩa: Metazoa) hệ thống phân loại giớ i (29)S T T TÊN ĐỘNG VẬT MÔI TRƯỜNG SỐNG MƠ TẢ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG VẬT THÍCH NGHI VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG (30)2 Ruồi 3 Giun đất 4 Ốc sên (31)5 Cá chép 5 Cá chép 7.Ếch 7.Ếch 8 Rắn 8 Rắn (32)2. 1 2 Châu chấu Trên khơng Có cánh, hàm khỏe ăn thực vật Ruồi Trên khơng Có cánh, miệng có vịi hút thức ăn (33)3 4 Giun đất Ốc sên Trong đất ẩm Trên cạn Cơ thể dài, phân đốt, hơ hấp da Có vỏ đá vôi, thân mềm, không phân đốt 3. (34)ST T Tên động vật Môi trường sống Mô tả đặc điểm động vật thích nghi với mơi trường sống 5. 6. 5 6 chép Mực Trong nước Trong nước Bơi vây, hơ hấp mang Thân mềm, đầu có (35)ST T Tên động vật Môi trường sống Mô tả đặc điểm động vật thích nghi với mơi trường sống 7. 8. 7 8 Ếch Rắn Trong nước, trên cạn Trên cạn Chân có màng, hơ hấp bằng da, phổi (36)Sau quan sát cho biết: 1.Động vật thuộc nhóm động vật ưa ẩm. (37)?Có loại mơi trường ? ?Mơi trường có bảo vệ tốt cho động vật và thực vật ? (38)?Có loại mơi trường ? ?Hãy kể tên nhân tố ảnh hưởng đến đời sống sinh vật 1. Có loại mơi trường: + Mơi trường nước + Môi trường cạn – khơng khí. + Mơi trường đất. + Môi trường sinh vật. 2. Có nhân tố ảnh hưởng đến đời sống sinh vật: ánh sáng, nhiệt độ độ ẩm (39) Tùy thuộc vào môi trường loài: + Cá, thực vật nước: môi trường nước tốt nhất; tùy thuộc vào loại nước mà cá sống thực vật nước + Động vật người: mơi trường cạn tốt dễ di chuyển thuận lợi cho + Động vật biết bay: mơi trường khơng khí + Giun, mối : môi trường đất môi trường tốt thích nghi thể cấu tạo + Kí sinh trùng, loại vi khuẩn: môi trường sinh vật môi trường tốt  Nếu sinh vật sống mơi trường mà chuyển sang mơi trường khác sống sinh vật khơng bảo vệ trì sống ? Mơi trường có bảo vệ tốt cho động vật thực (40) sinh vật đa bào nhân chuẩn, hệ thống phân loại giới
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG TỰ HỌC: BÀI 45,46 - SINH HỌC 9., NỘI DUNG TỰ HỌC: BÀI 45,46 - SINH HỌC 9.

Từ khóa liên quan