TỰ HỌC TIN HỌC 8 - BÀI 9. LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ

24 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:16

 Việc truy cập tới phần tử bất kì của mảng được thực hiện thông qua chỉ số tương ứng của phần tử đó trong mảng. Cú pháp: <tên biến mảng>[chỉ số][r] (1)(2)Em thường nhìn thấy việc xếp hàng tập thể dục, xếp hàng để mua vé, xếp hàng vào lớp… Qua quan sát xếp hàng trên em thấy sắp xếp có lợi ích gì? Tập thể dục Sắp xếp công việc làm cho hoạt động diễn cách có trật tự nhanh (3)Trong lập trình biết bố trí liệu theo dãy thì việc xử lí liệu trở nên: (4)Những hạn chế: Phải khai báo nhiều biến. Chương trình tính tốn phải viết dài Write (Diem hs 1= ); Readln(diem_1); Write (Diem hs 2= ); Readln(diem_2); Write (Diem hs 3= ); Readln(diem_3); Write (Diem hs 4= ); Readln(diem_4); …… Write (Diem hs n= ); Readln(diem_n); - Nhập lưu điểm cho n học sinh? Khai báo n biến sau: Var diem_1, diem_2, diem_3, diem_4, , diem_n: real; Khắc phục hạn chế: Ghép chung n biến thành dãy. Đặt chung tên đặt cho phần tử số. Var diem: array[1 50] of real; ……… For i:=1 to n do Begin write(diem hs,i,:’); readln(diem[i]); End; Ví dụ 1: (5)BÀI 9 (6)BÀI LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (7)* Dữ liệu kiểu mảng:  - Là tập hợp hữu hạn phần tử có thứ tự, phần tử có chung kiểu liệu gọi kiểu phần tử Việc xếp thứ tự thực cách gán cho phần tử số Dữ liệu kiểu mảng gì? BÀI LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (8)A i 8 12 5 9 17 3 Trong đó:  Tên mảng: A  Chỉ số: i  Số phần tử mảng: 6  Kiểu liệu phần tử: Kiểu số nguyên  Khi tham chiếu đến phần tử thứ i, ta viết A[i] Ví dụ: A[5]=17 17 BÀI LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (9)* Biến mảng:  - Là biến có kiểu liệu kiểu mảng - Giá trị biến mảng mảng, tức dãy số (số nguyên số thực) - Mỗi số giá trị phần tử tương ứng A 17 13 20 10 Chỉ số Giá trị mảng Biến mảng BÀI LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (10) Ví dụ khai báo biến mảng Cú pháp khai báo biến mảng thế nào? Lợi ích việc sử dụng biến mảng? BIẾN MẢNG (11)BÀI LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ 2 Ví dụ biến mảng Chieucao … 50 Var chieucao: array[1 50] of Real; Chỉ số 1.7 1.5 1.65 1.75 … 1.8 9 Tuoi 7 8 … … 40 10 Chỉ số (12)BÀI LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ 2 Ví dụ biến mảng * Khai báo: Var <tên biến mảng>:array[<chỉ số đầu> <chỉ số cuối>] of <kiểu liệu>; Trong đó: (13)BÀI LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ 2 Ví dụ biến mảng * Khai báo: Var <tên biến mảng>:array[<chỉ số đầu> <chỉ số cuối>] of <kiểu liệu>; Trong đó: (14)BÀI LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ 2 Ví dụ biến mảng * Khai báo: Var <tên biến mảng>:array[<chỉ số đầu> <chỉ số cuối>] of <kiểu liệu>; Trong đó: (15)BÀI LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ 2 Ví dụ biến mảng Ví dụ (SGK/73) Var Thunhap: array[1 50] of real; Tên biến mảng Chỉ số đầu Chỉ số cuối Kiểu liệu (16)BÀI LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ 2 Ví dụ biến mảng  * Lợi ích việc sử dụng biến mảng: (17)Write(‘Thu nhap cua gd thu 1: ‘); Readln(thunhap1); Write(‘Thu nhap cua gd thu 2: ‘); Readln(thunhap2); Write(‘Thu nhap cua gd thu 3: ‘); Readln(thunhap3); … Write(‘Thu nhap cua gd thu 50: ‘); Readln(thunhapk); For i:=1 to 50 readln ( thunhap[i] ); (18)BÀI LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ 2 Ví dụ biến mảng  * Lợi ích việc sử dụng biến mảng: - Sử dụng biến mảng cách hiệu xử lí liệu VD: for i :=1 to 50 do (19)BÀI LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ 2 Ví dụ biến mảng Ví dụ (SGK / 74) (20)BÀI LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ 2 Ví dụ biến mảng Ví dụ (SGK / 74) Ta khai báo nhiều mảng: Var diemToan: array[1 50] of real; Var diemVan: array[1 50] of real; Var diemLi: array[1 50] of real; (21)BÀI LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ 2 Ví dụ biến mảngViệc truy cập tới phần tử mảng thực thông qua số tương ứng phần tử mảng. Cú pháp: <tên biến mảng>[chỉ số] Ví dụ: Ta có biến mảng A (22)BÀI LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ 2 Ví dụ biến mảngGán giá trị cho phần tử + Bằng câu lệnh gán trực tiếp A[1]:=5; + Nhập liệu từ bàn phím (23)Nhập tính tổng tiền lương hàng tháng, hàng năm cho nhân viên công ty Nhập tính điểm trung bình mơn học lớp học Theo em nghĩ thực tế: người ta sử dụng biến mảng để giải bài tốn lập trình (24)3 Tìm giá trị lớn nhỏ dãy số Sử dụng biến mảng câu lệnh lặp (thường For…do) giúp cho việc viết chương trình ngắn dễ dàng hơn For t := to 40 if DiemTin[t] > 8.0 then writeln(‘Loai Gioi’); Ví dụ: Tìm học sinh có điểm tin đạt loại giỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ HỌC TIN HỌC 8 - BÀI 9. LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ, TỰ HỌC TIN HỌC 8 - BÀI 9. LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ