TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

1 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:16

Điền các cụm từ tốt hơn, truyền đạt, đồng thời, nhanh, kết hợp, đầy đủ, sản phẩm đa phương tiện vào các chỗ trống (…) để có phát biểu đúng.. Đa phương tiện đáp ứng ….a[r] (1)BÀI TẬP BÀI 12 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN Câu Các phát biểu sau hay sai? Câu Điền cụm từ tốt hơn, truyền đạt, đồng thời, nhanh, kết hợp, đầy đủ, sản phẩm đa phương tiện vào chỗ trống (…) để có phát biểu đúng. a Đa phương tiện … (1)…… thông tin từ nhiều dạng khác thể cách … (2)…… b Đa phương tiện đáp ứng … (3)…… yêu cầu … (4)…… thông tin c Đa phương tiện giúp hiểu thông tin cách … (5)…… và… (6)…hơn d Các … (7)…… tạo máy tính phần mềm, hệ thống cácphần mềm thiết bị Phát biểu Đúng Sai 1 Các trang web có nội dung phong phú văn bản, hình ảnh, âm thanh, … đa phương tiện Dữ liệu đa phương tiện dạng thơng tin mà ta nhìn, thu nhận sống
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN, TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN