TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG

22 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:16

- Các lệnh và tùy chọn để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu có trên dải lệnh Transitions... Hiệu ứng chuyển trang chiếu.[r] (1)(2)KIỂM TRA BÀI CŨ 1 Các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu? 2 Các thao tác thực với hình ảnh (3)BÀI 11 (4)1 Hiệu ứng động cho đối tượng trang chiếu 2 Hiệu ứng chuyển trang chiếu 3 Sử dụng hiệu ứng động 4 Một vài lưu ý tạo trình chiếu (5)(6)(7)(8)BÀI 11 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG Có loại hiệu ứng: - Hiệu ứng tạo cách thức thời điểm xuất đối tượng trang chiếu trình chiếu gọi hiệu ứng động (9)1 Hiệu ứng động cho đối tượng trang chiếu BÀI 11 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG ? Trên trang chiếu thường có đối tượng nào? (10)1 Hiệu ứng động cho đối tượng trang chiếu BÀI 11 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG ? Thông thường đối tượng xuất nào? (11)1 Hiệu ứng động cho đối tượng trang chiếu BÀI 11 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG ? Ta thay đổi cách xuất không? (12)1 Hiệu ứng động cho đối tượng trang chiếu BÀI 11 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG ? Tạo hiệu ứng động cho trang chiếu nhằm mục đích gì? (13)1 Hiệu ứng động cho đối tượng trang chiếu BÀI 11 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG ? Các bước tạo hiệu ứng động cho (14)1 Hiệu ứng động cho đối tượng trang chiếu BÀI 11 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG Các bước tạo hiệu ứng động cho đối tượng: - B1 Chọn đối tượng trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động - B2 Mở dải lệnh Animations. (15)1 Hiệu ứng động cho đối tượng trang chiếu BÀI 11 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG (16)2 Hiệu ứng chuyển trang chiếu BÀI 11 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG ? Hiệu ứng chuyển trang chiếu là gì? Hiệu ứng chuyển trang chiếu thay đổi cách xuất trang chiếu (17)2 Hiệu ứng chuyển trang chiếu BÀI 11 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG ? Các bước đặt hiệu ứng (18)2 Hiệu ứng chuyển trang chiếu BÀI 11 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG Các bước đặt hiệu ứng chuyển cho trang chiếu: - B1: Chọn trang chiếu cần tạo hiệu ứng - B2: Mở dải lệnh Transitions chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu nhóm (19)2 Hiệu ứng chuyển trang chiếu BÀI 11 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG Các bước đặt hiệu ứng chuyển cho trang chiếu: - B3: Nháy Apply to All trong nhóm Timing (20)BÀI 11 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG 2 Hiệu ứng chuyển trang chiếu  * Các tùy chọn khác nhóm Timing + Duration: thời gian + On mouse click: trang chiếu xuất nháy chuột (21) * Các tùy chọn khác nhóm Timing + Duration: thời gian + On mouse click: trang chiếu xuất nháy chuột +After: chọn tùy chọn nhập thời gian để tự động chuyển trang sau khoảng thời gian BÀI 11 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG (22) - Giúp cho việc trình bày trở nên hấp dẫn sinh động - Không nên sử dụng nhiều hiệu ứng - Cần cân nhắc xem hiệu ứng có giúp cho nội dung trang chiếu rõ ràng hiệu không BÀI 11 TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG 3 Sử dụng hiệu ứng động ? Sử dụng hiệu ứng động
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG, TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 11. TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG