TỰ HỌC TIN HỌC 7- BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

40 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:16

Ñeå hieån thò toaøn boä danh saùch maø vaãn laøm vieäc vôùi Auto Filter thì ta laøm. caùch naøo[r] (1)Câu 1: Cho biết ý nghĩa lệnh sau: Lệnh Ý nghĩa Page Layout Page Break Preview File\ Print Page Layout/ Page Setup/ Margin KIỂM TRA BÀI CŨ Hiển thị chế độ trình bày trang Hiển thị chế độ ngắt trang In trang tính (2)Câu 2: Cho bảng điểm, em chọn hướng giấy nằm ngang thiết đặt lề trang gồm thông số: Top: 2; Bottom: 2; Left: 1.5; Right: (3)HÌNH 1 HÌNH 2 (4)(5)6 (6)BÀI 8 (7)Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (8)00:15 00:15 99 Nêu vài ví dụ xếp liệu thực tế ? - Bảng điểm - Danh sách học sinh (9)1 Sắp xếp liệu (10)Ở bảng điểm cột xếp? Sắp xếp theo thứ tự gì? (11)1 Sắp xếp liệu Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU  Sắp xếp liệu ……… vị trí …… để giá trị hay nhiều cột xếp theo thứ tự ……… hay……… hoán đổi hàng (12)1 Sắp xếp liệu (13)1 Sắp xếp liệu Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU  * Các bước để xếp liệu: + B1: Nháy chuột chọn ô cột cần xếp liệu (14)(15) Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU 1 Sắp xếp liệu 2 Lọc liệu Lọc liệu gì?  Lọc liệu chọn hiển thị hàng thỏa mãn (16) * Quá trình lọc liệu gồm bước: - Bước 1: Chuẩn bị + Nháy chuột chọn ô vùng có liệu cần lọc + M d i l nh ả ệ Data ch n l nh ọ ệ Filter nhóm Sort & Filter - Bước 2: Lọc Nháy vào nút hàng tiêu đề cột cĩ giá tr d li u ị ữ ệ cần l c.ọ 1 Sắp xếp liệu 2 Lọc liệu Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (17)CỦNG CỐ Câu 1: Để xếp điểm môn học, bước đầu tiên là: A Bấm vào (18)CỦNG CỐ Câu 16: Lọc liệu gồm bước? •2 bước B bước C bước D bước Câu 16: Lọc liệu gồm bước? •2 bước B bước C bước D bước Câu 2: Lọc liệu gồm bước? A bước (19)Câu 3: Để lọc liệu sau chọn ô vùng có liệu cần lọc em chọn tiếp: A Data / Filter nhóm Sort B Data / Filter nhóm Outline C Data / Filter nhóm Data Tools D Data / Filter nhóm Sort & Filter (20)DẶN DÒ -Học - Làm tập SGK (21)(22)CỦNG CỐ Câu 1: Để xếp điểm môn học, bước đầu tiên là: A Bấm vào (23)CỦNG CỐ Câu 16: Lọc liệu gồm bước? •2 bước B bước C bước D bước Câu 16: Lọc liệu gồm bước? •2 bước B bước C bước D bước Câu 2: Lọc liệu gồm bước? A bước (24)Câu 3: Để lọc liệu sau chọn ô vùng có liệu cần lọc em chọn tiếp: A Data / Filter nhóm Sort B Data / Filter nhóm Outline C Data / Filter nhóm Data Tools D Data / Filter nhóm Sort & Filter (25)DẶN DÒ -Học - Làm tập SGK (26)00:15 (27)00:15 (28)00:15 (29)00:15 (30)00:15 (31)00:15 (32)00:15 (33)Để hiển thị toàn danh sách mà vẫn làm việc với Auto Filter ta làm cách nào? - Hiển thị toàn danh sách mà làm việc với Filter : Choïn Clear Filter from ho c ặ nháy chu t ch n ộ ọ Select All Để thoát khỏi chế độ lọc ta làm cách nào?r i nháy OK -Thoát khỏi chế độ lọc: Ch n l i l nh ọ ệ Filter Bài SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (34)35 35 2.Chọn 2.Chọn nhập số hàng nhập số hàng cần lọc cần lọc 1 Chọn 1 Chọn TopTop ( lớn ), ( lớn ), Bottom Bottom ( nhỏ ) ( nhỏ ) 3 Nháy OK 3 Nháy OK (35)00:15 00:15 (36)00:15 00:15 3737 Bài SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU Bài 1: Để xếp liệu, ta làm sau: A.Nháy vào nút lệnh ; B.Chọn lệnh Data -> Sort -> Ascending Descending; C.Nháy nút lệnh ; (37)00:15 00:15 3838 Bài SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU Bài 2: Sắp xếp phương án A, B, C D theo thứ tự thực câu lệnh: Các thao tác để xếp liệu giảm dần là: A.Chọn lệnh Data -> Sort B.Chọn ô cột cần xếp C.Chọn OK (38)00:15 00:1500:15 00:15 3939 Hướng dẫn nhà: -Cần nắm vững thao tác trình thực xếp lọc liệu -Ơn xem trước phần cịn lại Làm tập 1, 2, trang 76 – SGK (39)00:15
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ HỌC TIN HỌC 7- BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU, TỰ HỌC TIN HỌC 7- BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU