TỰ HỌC TIN HỌC 7 - BÀI TẬP TIN HỌC 7- BÀI 7

1 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:16

Câu 4: Muốn đặt lề dưới của trang tính thì trong hộp thoại Page Setup chọn ôA. Bottom.[r] (1)BÀI TẬP Câu 1: Các lệnh Normal, Page Layout, Page Break Preview thuộc dải lệnh nào? A Home B Insert C Page Layout D View Câu 2: Các lệnh Normal, Page Layout, Page Break Preview thuộc nhóm lệnh nào? A Workbook View B Zoom C Show/Hide D Macro Câu 3: Để in trang tính ta sử dụng lệnh sau đây? A Save B Print C New D Save As Câu 4: Muốn đặt lề trang tính hộp thoại Page Setup chọn ô A Top B Left C Right D Bottom Câu 5: Khi in trang tính giấy, theo ngầm định Excel đặt trang giấy theo hướng A Ngang B Đứng C Có thể đứng ngang D Nghiêng Câu 6: Trong Excel, lệnh cho phép chọn hướng giấy in ngang? A Page Layout Page Setup…Landscape B File  Print… C View  Normal D Page Layout Page Setup…Portrait Câu 7: Tác dụng nút lệnh Setup dùng để A Xem trang trước B Canh lề cho văn C Thay đổi hướng giấy D Thiết đặt lề hướng giấy Câu 8: Để thay đổi lề ta thực lệnh A Page Layout \Page setup \ Page B Page Layout \ Page setup\ Margins C Insert\ Page setup D Page Layout \Page setup \ Page Câu 9: Để thay đổi hướng giấy ta thực lệnh A Insert\ Page setup B File\ Page setup\ Margins C Page Layout \Page setup \ Page D Page Layout \ Page setup\ Margins Câu 10: Để ngắt trang tính ta thực lệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ HỌC TIN HỌC 7 - BÀI TẬP TIN HỌC 7- BÀI 7, TỰ HỌC TIN HỌC 7 - BÀI TẬP TIN HỌC 7- BÀI 7