Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bán ngập tại các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu

112 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:15

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bán ngập tại các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ tỉnh Lai ChâuGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bán ngập tại các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ tỉnh Lai ChâuGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bán ngập tại các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châuluận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp luận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ THU HIỀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT BÁN NGẬP TẠI CÁC XÃ VÙNG THẤP HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ THU HIỀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT BÁN NGẬP TẠI CÁC XÃ VÙNG THẤP HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU Ngành: Phát triển nông thôn Mã số ngành: 62 01 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRẦN NGỌC NGOẠN THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khác Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thơng tin, trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Thị Thu Hiền ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất bán ngập xã vùng thấp huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu ” tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Đào tạo, khoa, phòng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn GS.TS Trần ngọc Ngoạn Tôi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học, thầy, cô giáo Nơng Lâm Thái Ngun Trong q trình thực đề tài, tơi cịn giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Thị Thu Hiền iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Bố cục luận văn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Một số khái niệm đất nông nghiệp 1.1.2 Quan điểm hiệu sử dụng đất nông nghiệp 1.1.3 Vai trị đất sản xuất nơng nghiệp 1.1.4 Đặc điểm đất sản xuất nông nghiệp 1.1.5 Nguyên tắc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 1.1.6 Tổng quan đất bán ngập 10 1.2 Cơ sở thực tiễn 11 1.2.1 Sử dụng đất bán ngập số địa phương Việt Nam 11 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho huyện Sìn Hồ- tỉnh Lai Châu 16 Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Đối tượng, nội dung phạm vi nghiên cứu 19 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 iv 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 19 2.2 Nội dung nghiên cứu 19 2.3 Phương pháp nghiên cứu 19 2.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu số liệu thứ cấp 19 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 20 2.3.3 Phân tích xử lý số liệu 22 2.3.4 Phương pháp thống kê kinh tế 23 2.4 Hệ thống tiêu phân tích, đánh giá, công thức ý nghĩa tiêu nghiên cứu 23 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 3.1 Mô tả địa bàn nghiên cứu 25 3.1.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội 25 3.1.2 Điều kiện xã hội 30 3.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế-xã hội 32 3.2 Kết sử dụng đất bán ngập 49 3.2.1 Tiêu chí sử dụng đất bán ngập để sản xuất nông nghiệp: 49 3.2.2 Hiệu kinh tế việc bố trí trồng đất bán ngập 56 3.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất bán ngập 67 3.2.4 Với kết số kế hoạch, quy hoạch dự kiến trên, sau xin đưa số nhận định 70 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất bán ngập xã vùng thấp huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 74 3.3.1 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 74 3.3.2 Giải pháp khoa học công nghệ môi trường 75 3.3.3 Giải pháp sách, khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội 76 3.3.4 Chính sách thu hút ưu đãi đầu tư 77 3.4 Kết luận 78 v TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật CN : Công nghiệp ĐKKD : Đăng ký kinh doanh DL : Du lịch DTVHTĐ : Diện tích vùng hồ thủy điện GDP : Tổng thu nhập quốc dân GTSX : Giá trị sản xuất HĐND : Hội đồng nhân dân HTĐSLTLC : Hồ thủy điện Sơn La tỉnh Lai Châu HTX : Hợp tác xã NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn PTTH : Phổ thông trung học QLDA : Quản lý dự án TĐC : Tái định cư TĐSL : Thủy điện Sơn La THCS : Trung học sở TMDV : Thương mại dịch vụ TTCN : Tiểu thủ công nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân XD : Xây dựng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất vùng hồ thủy điện 27 Bảng 3.2 Đất đai phân theo công dụng kinh tế giai đoạn 2015-2017 28 Bảng 3.3: Thực trạng phát triển kinh tế vùng hồ đến năm 2017 33 Bảng 3.4 Hiện trạng sản xuất số trồng vùng lịng hồ 36 Bảng 3.5: Hiện trạng ngành chăn ni vùng lịng hồ 38 Bảng 3.6: Biến động diện tích đất bán ngập 50 Bảng 3.7 Diện tích, suất, sản lượng ngơ, lúa đất bán ngập 52 Bảng 3.8: Diện tích, suất, sản lượng ngô, lúa đất ruộng vụ 53 Bảng 3.10: Hiệu kinh tế lúa đất bán ngập so với đất ruộng vụ khác 59 Bảng 3.11: Hiệu kinh tế đồng chi phí trung gian 60 Bảng 3.12: Hiệu kinh tế ngày công lao động 61 Bảng 3.13: Hiệu kinh tế ngô lai đất bán ngập so với đất ruộng vụ khác 62 Bảng 3.14: Hiệu kinh tế đồng chi phí trung gian 63 Bảng 3.15: Hiệu kinh tế ngày công lao động 63 Bảng 3.16: Tổng hợp diện tích đất bán ngập theo độ dốc 71 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt Tài ngun đất có hạn khơng tái tạo lại được, dân số lại tăng nhanh dẫn đến nhu cầu sử dụng đất cho mục đích ngày tăng; Mặt khác cơng trình thủy điện xây dựng ngày nhiều, số cơng trình làm giảm diện tích đất nơng nghiệp nhân dân, cụ thể diện tích đất ruộng sản xuất hai vụ giảm đáng kể, thay vào cơng trình thủy điện để lại vùng đất nhỏ sản xuất cho nhân dân, diện tích vùng đất bán ngập nước lịng hồ thủy điện Diện tích cho suất loại trồng vùng bán ngập thường đạt cao vượt trội so với loại đất nông nghiệp khác, lượng phù sa mầu mỡ, nguồn tài nguyên cho sản xuất nông nghiệp Những năm gần quan tâm Nhà nước tỉnh Lai châu đầu tư xây dựng phát triển cơng trình thủy điện Sơn La Thủy điện Sơn La khánh thành thức vào hoạt động từ tháng 8/2012, theo kết rà soát bổ sung quy hoạch di dân tái định cư công trình thủy điện Sơn La tháng 3/2006 Viện Quy hoạch thiết kế nơng nghiệp hồ chứa ảnh hưởng đến huyện thị xã thuộc tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu Trong huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu có xã nằm vùng ảnh hưởng Diện tích bán ngập tồn huyện khoảng 2.049 ha, có phần diện tích người dân sử dụng để trồng hàng năm vào thời gian nước rút Trước nhu cầu đất sản xuất nông nghiệp ngày hạn chế, diễn biến thời tiết phức tạp việc tận dụng diện tích nước rút cần thiết đem lại hiệu kinh tế xã hội cho bà nhân dân tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Tận dụng 2.049 diện tích đất bán ngập nhân dân xã vùng thấp huyện tổ chức sản xuất 420 (Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng hồ thủy điện Sơn La tỉnh Lai Châu B CHĂN NUÔI Đàn Trâu 7,181.00 1,384.00 653.00 Đàn Bò 262.00 103.00 42.00 Đàn Lợn (không kể Lợn sữa) 16,793.00 2,865.00 1,386.00 Đàn ngựa 350.00 86.00 Đàn Dê 3,699.00 1,169.00 Đàn gia cầm 72,331.00 17,947.00 Đàn ong đàn 340.00 Diện nuôi trồng thủy sản 11.30 - 311.00 52.00 9,102.00 1,211.00 1,062.00 1,578.00 1,293.00 117.00 2,985.00 1,435.00 4,127.00 1,986.00 3,444.00 38.00 16.00 210.00 514.00 275.00 254.00 12,344.00 13,193.00 13,502.00 2.00 4.00 0.3 2.1 6,243.00 23.00 5.30 3.70 Phụ biểu 03 THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÙNG HỒ TĐSL TỈNH LAI CHÂU STT Tên trường Số điểm T.số trường lớp Số phòng giáo viên T.số học sinh Cộng Số phòng học Số Phòng Phòng Phòng KC BKC tạm phòng thư Cộng viện Phòng Phòng Phòng KC BKC tạm Phòng Nhờ học trường nhờ khác Tổng cộng 130 370 5,641 89 67 20 325 85 74 90 63 13 A Hệ mầm non 66 97 1,722 - - 102 23 29 35 13 I Vùng Sìn Hồ 66 97 1,722 - - 102 23 29 35 13 MN số Nậm Tăm 10 174 2 12 2 MN số Nậm Tăm 12 230 14 3 MN Nậm Cha 16 261 - 14 4 MN Căn Co 10 14 275 - 15 MN Nậm Hăn 15 18 318 - 19 MN Nậm Mạ 133 - 10 MN Chăn Nưa 16 19 331 - 19 B Hệ Tiểu học 57 217 2,593 57 - 37 20 - 182 38 I Vùng Sìn Hồ 57 217 2,593 57 - 37 20 - 182 38 Tiểu học số Nậm Tăm 17 210 13 10 Tiểu học số Nậm Tăm 22 255 10 18 Tiểu học Nậm Cha 10 33 376 11 28 60 57 27 - 60 57 27 - 13 15 Tiểu học Căn Co 32 413 6 Tiểu học Nậm Hăn 14 45 551 Tiểu học Nậm Mạ 15 195 - 10 Tiểu học Chăn Nưa 13 53 593 19 C Hệ THCS 56 1,326 25 I Vùng Sìn Hồ 56 1,326 25 THCS Nậm Tăm 12 290 7 THCS Nậm Cha 1+2 11 218 5 THCS Căn Co 180 5 THCS Nậm Hăn 186 - THCS Nậm Mạ 132 5 THCS Chăn Nưa 12 320 3 10 33 25 37 22 11 11 42 11 22 12 - 25 - 41 24 12 - - 25 - 41 24 12 - 8 6 4 10 Phụ biểu 04 HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG VÙNG HỒ TĐSL TỈNH LAI CHÂU Chiều Tuyến đường STT Điểm đầu Điểm cuối dài (Km) A B Quốc lộ 195 Quốc lộ 12 195 Tỉnh lộ 69.6 ĐT 127 ĐT 128 (Chiềng Chăn - Sìn Hồ) C Cầu Lai Hà Nậm Nhùn Chăn Nưa TT Sìn Hồ Đường giao thơng nông thôn Cấp đường Kết cấu mặt đường B B mặt Láng Cấp (m) (m) nhựa nhựa phối BT IV- BT MN nhựa 31.6 V-MN 38 KT-20 3.5 Đất Tình trạng mặt Ghi Tốt BT nhựa BT nhựa 323.45 C.1 Đường huyện, liên xã 149.4 Nùng Đường Nùng Nàng - Nậm Tăm Séo Lèng Nậm Ngập Séo Lèng Nậm Ngập 26 Nậm Ngập - Pa Há Nậm Ngập 15 Nậm Cuổi - Nậm Hăn Nậm Cuổi Nậm Hăn Nàng Nậm Tăm Pa Há 24.3 22 VI- Đang MN TC NTA Cấp phối NTB 3.5 5 Nhựa Xấu Cấp phối Xấu Xấu Noong Hẻo - Ngài Thầu - Nậm Mạ Nậm Ngá - Nậm Hăn Co Cóoc - Nậm Tăm Noong Nậm Mạ 34 NTA Nậm Ngá Nậm Hăn 15.3 Co Cóoc Nậm Tăm 12.8 Hẻo C.2 Giao thông thôn, I Đường Nậm Cha - Ngài Chồ Bản Nậm Ngập TĐC Chiêng Lồng Đường Nậm Ngập Dạo - Nậm Chăng - Diền Thàng Đường Chiêng Lồng - TT cụm Pa Há - Nậm Ngập Dạo Đường GT nội đồng Diền Thàng NTA Nhựa Tốt NTA Nhựa Tốt 46.1 Điểm TB 3.5 174.05 Xã Nậm Cha Đường Nậm Tăm - Chiêng Lồng Nhựa Điểm TĐC Chiêng Bản Chiêng Lồng NTA 3.5 13.8 NTB 13.1 NTB 8.8 NTB 3.4 NTB Nhựa Lồng Điểm TĐC Lùng Khoai Nậm Ngập Bản Diền Dạo Thàng Nậm Ngập Dạo Cấp phối Đường Đang đất TC Đường Đang đất TC Đang TC 10 II Xã Nậm Mạ Nậm Cuổi - Nậm Mạ 16.15 Nậm Cuổi Nậm Mạ 11 NTB 3.5 Đường xuống cảng 1.2 NTB Đường vào khu dân cư số 1.2 NTB 0.4 NTB 0.85 NTB 1.1 NTB NTB NTB NTB NTA Bến đò đường xuống bến đò khu vực Ten Co Mủn Bến đò đường xuống bến đò khu số Bến đò đường xuống bến đò khu số III Xã Căn Co 15.8 Ngài Thầu Đường Nậm Pành - Nậm Cuổi Chăm Đanh Đường vào điểm TĐC Ngài Thầu Đường Pa Há - Nậm Cuổi TC Cấp T.bình phối Cấp Đang phối TC Cấp T.bình phối Cấp T.bình phối Cấp phối 15.8 Đường GT nội đồng điểm TĐC Đang Nhựa Ngầm tràn Pa Há Căn Co nhựa Đường Đường đất TC Đường Đường đất TC Cấp T phối bình 11 IV Xã Nậm Hăn Đường Pá Hăn - Chát Thái Chát Thái - Huổi Lá Co Sản - Nậm Nốt Pá Hăn - Căn Ma Chát Dạo - Chát Thái V Nậm Tăm Đường Phiêng Ớt - Nậm Tăm Đường nối TT xã Nậm tăm - Pa Khóa- Noong Hẻo 31 Bản Pá Bản Chát Hăn Thái Chát Thái Co Sản Lá Bản Nậm Lốt Bản Pá Bản Căn Hăn ma Bản Chát Bản Chát Dạo Thái ĐDS 2.5 ĐDS 2.5 9.7 ĐDS 2.5 3.7 ĐDS 2.5 ĐDS 2.5 NTA NTA 1.5 NTB NTB 3 Phiêng Ớt TT xã Nậm tăm Nậm Tăm Nậm tăm - Pa Khóa- Noong Hẻo Lá Đường trục điểm TĐC Bản Nậm Ngập đất đất Đường Nậm Tăm Đường Đường - Pa Khóa Bản Hua đất đất Đường TT xã Đường Đường 11.5 Điểm nối Hua Lá với đường Nậm Ngập Bản Huổi 3.6 - Pa Khóa Đường đất Xấu Xấu Xấu Xấu Xấu 12 VI Xã Chăn Nưa 53.5 Điểm TĐC Đường trục đến Pú Tre TT xã Đường TT xã TT xã 20 Pá Pon - Pá Sập Pá Pon Pá Sập 11 Pá Pon - Pờ Ngài Pá Pon Pờ Ngài 19.5 Pú Tre NTB Cấp phối Đường đất Đường đất 13 Biểu phụ lục 05 HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THỦY LỢI VÙNG HỒ TĐSL LAI CHÂU Năng lực thiết kế STT Tên cơng trình I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toàn vùng Xã Nậm Tăm TL Bản Nậm Kinh TL Bản Phiêng ớt TL Bản Pá Khôm TL Bản Pậu TL Bản Phiêng chà suối Nà Tăm TL Bản Phiêng Trá TL Hua Lá Suối Nà Tăm TL Hua Lá TL Bản Nậm Ngập TL Bản Nậm Lò TL Bản Nậm Ngập TL Bản Nậm Ngập TL Phiêng Lót TL Bản Tà Tủ (Pha nở trên) TL Bản Tà Tủ (Pha nở dưới) TL Bản Na Chang TL Bản Na Cang TL Bản Na Hôm TL Bản Na Muông TL Bản Phi Looc TL Bản Nà Tăm suối Nà tăm TL Bản Nà Tăm suối Nà tăm Chiêm Mùa (ha) (ha) 569 246 10 36 10 60 30 50 10 35 1.142 349 20 36 10 15 60 50 50 15 40 3 1.5 12 Thực tế khai thác màu T.Sản Chiêm Mùa (ha) (ha) (ha) (ha) - - 363 181 36 10 30 30 30 10 30 822 278.5 36 10 40 40 40 10 40 3 1.5 12 Đầu mối Hệ thống kênh Tổng Kênh Kiên màu T.Sản Vĩnh Tạm số đất cố (ha) (ha) cửu (km) (km) (km) 21 25 78 29 49 13 25.5 16.0 9.5 1.0 1.0 4.0 4.0 0.2 0.2 1.0 1.0 3.0 1.7 4.7 1.5 1.5 1.0 0.8 1.8 1.2 1.2 2.0 2.0 1.0 1.0 0.1 0.1 1 4.0 4.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 1.0 1 1.2 1.2 Năm xây dựng 2008 2008 2001 2004 2004 2005 2004 2005 2008 14 II III IV 10 11 12 Xã Nậm Mạ Na Tạo Co My Nạ Chiêm Tu Tỳ Bán Dạo Xã Nậm Cha Hồ Pa Khóa TL Nậm Múng TL Nậm Bum TL Pảy Pèng TL Pa Khóa TL Nậm Cha Xã Nậm Hăn TL Huổi Pha TL Co Sản TL Nậm Chát TL Nậm Hay TL Huổi Lá TL Huổi Pha TL Na Chải TL Na Vang TL Pá Hăn TL Nậm Đo Hồ Pha Hồ Pha - 193 80 70 35 104 31 40 16 17 27 7 406 80 240 40 40 304.2 76 120 56 30 17 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 - - - - - 88 60 20 - - 33 16 17 27 7 166 80 40 40 304.2 76 120 56 30 17 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 - - - - - 1 1 3 - 1 1 1 1 1 1 1 1 2.8 1.6 0.6 0.2 0.2 0.2 13.5 6.7 0.7 0.9 2.2 1.0 2.0 34.8 7.0 3.0 6.8 2.5 3.8 2.0 2.0 1.2 2.0 3.0 1.5 - 1.4 0.8 0.3 0.1 0.1 0.1 2.7 0.7 1.0 1.0 15.0 0.5 2.8 2.0 2.0 1.2 2.0 3.0 1.5 1.4 0.8 0.3 0.1 0.1 0.1 10.8 6.7 0.9 2.2 2006 2006 2007 2007 1.0 19.8 7.0 3.0 6.8 2.0 1.0 2006 2009 2009 2010 15 V VI Xã Căn Co TL Ngài Thầu TL Nậm Coong TL Nậm Ngá TL Chăm Đanh TL Căn Co TL Nậm Bành TL Lao Hu (La Cuổi) TL Nậm Huổi (La Hu San) TL Nậm Phìn Xã Chăn Nưa TL Nậm Làng Mô TL Nậm Ta La TL Phiêng Diễm TL Chiềng Nưa M Hồng Ngài M Nậm Đắc TL Ta Kỳ M Huổi Co Tong M Họi Chat 24 24 106 51 25 30 176.9 14 80 34 40 5.5 0.5 0.7 1.7 0.5 210.2 60 25 25 30 15 50 0.2 - - 24 24 - - 70 20 20 30 176.9 14 80 34 40 5.5 0.5 0.7 1.7 0.5 200 60 25 20 30 10 50 0.2 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 17.9 3.4 5.4 3.2 3.0 0.8 0.4 0.4 0.3 1.0 20.2 8.0 2.0 5.5 1.1 1.0 1.5 0.5 0.3 0.3 (Nguồn theo báo cáo phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 huyện Sìn Hồ) 4.7 0.8 1.0 0.8 0.4 0.4 0.3 1.0 5.2 2.0 1.1 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 13.2 3.4 5.4 2.4 2.0 2007 2007 2006 2010 15.0 8.0 2.0 3.5 2008 2006 2004 0.5 1.0 2001 2010 16 Biểu phụ lục 06 TỔNG HỢP CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG VÙNG HỒ TĐSL LAI CHÂU Nguồn cấp nước STT Tên cơng trình xã - thơn Nước Nước mặt ngầm Khởi Hồn cơng thành Tồn vùng Xã Nậm Hăn Số hộ Số người cấp theo cấp theo thiết kế thiết kế Số người Số hộ cấp cấp thực thực tế tế 2,862 15,226 1,437 6,847 829 4,475 391 1,974 1.1 NSH Nậm Kha x 2003 2003 47 344 - - 1.2 NSH Can Ma x 2003 2003 49 237 - - 1.3 NSH Đo Luông x 2004 2004 44 210 - - 1.4 NSH Đo Nọi x 2004 2004 64 324 - - 1.5 NSH Nậm Đốt x 2005 2005 82 425 41 200 1.6 NSH Hua Pha x 2005 2005 43 259 20 100 1.7 NSH Huổi Lá x 2005 2005 112 545 65 355 1.8 NSH Huổi Pha x 2005 2005 59 259 35 155 1.9 NSH Co Sản x 2008 2008 74 402 56 298 1.10 NSH Pá Hăn x 2007 2007 85 369 45 205 1.11 NSH Chát Thái x 2006 2006 45 318 46 218 1.12 NSH Hay x 2006 2006 55 298 27 128 1.13 NSH Chát Dạo x 2006 2006 70 485 56 315 17 Xã Nậm Mạ 84 479 89 418 2.1 NS khu TĐC điểm số x 2007 2.007 49 294 61 294 2.2 NS khu TĐC điểm số x 2007 2.007 35 185 28 124 395 2,134 179 870 Xã Căn Co 3.1 NSH Nậm Bành x 2001 2001 26 140 - - 3.2 NSH Nậm Ngá x 2006 2006 93 521 13 75 3.3 NSH Ngài Thầu x 2007 2007 70 375 41 185 3.4 NSH Nậm Kinh x 2009 2009 95 523 82 3.5 NSH Nậm Phìn x 2009 2009 Xã Nậm Cha 355 111 575 43 255 515 2,473 170 781 5.1 NSH Nậm Pẻ x 2004 2004 85 373 12 73 5.2 NSH Nậm Chăng 1+2 x 2006 2006 109 519 15 76 5.3 NSH Seo Phìn x 2006 2006 47 215 31 85 5.4 NSHđiểm dân cư số 1+2 x 2007 2007 38 156 21 76 5.5 NSH khu TĐC Chiêng Lồng x 2007 2007 26 135 11 60 5.6 NSH khu TĐC Lùng Khoai x 2007 2007 21 110 15 80 5.7 NSH Nậm Ngập Dạo x 2007 2007 124 545 45 258 5.8 NSH Nậm Pẻ x 2009 2009 65 420 20 73 18 Xã Nậm Tăm 6.1 NSH Pậu x 2004 6.2 NSH Nậm Lò x 6.3 NSH Hua Lá 6.4 444 2,354 297 1,212 2004 85 435 52 204 2004 2004 65 378 34 145 x 2007 2007 80 363 31 163 NSH Pá Khôm 1+2 x 2007 2007 124 580 97 334 6.5 NSH Phiêng Chá x 2008 2008 65 348 62 275 6.6 NSH Nậm Kinh x 2009 2009 25 250 21 91 595 3,311 311 1,592 Xã Chăn Nưa 10.1 NSH Pá Đởm x 2006 2006 21 125 21 87 10.2 NSH Pề Ngài x 2007 2007 65 325 49 325 10.3 NSH Pá Bon x 2007 2007 44 355 26 111 10.4 NSH Phiêng Diễm x 2007 2007 65 398 59 269 10.5 NSH Chiềng Chăn x 2007 2007 256 1,212 79 352 10.6 NSH Nậm Cầy x 2008 2008 28 139 23 139 10.7 NSH Ma Sang x 2008 2008 71 574 31 214 10.8 NSH Pề Ngài x 2008 2008 45 183 23 95 19 Biểu phụ lục 07 THỰC TRẠNG CẤP ĐIỆN CÁC XÃ VÙNG HỒ TĐSL Tình hình cấp điện thơn, STT bản, ấp Tên địa danh hành Tình hình cấp điện hộ Số thơn có điện Số hộ có điện Số hộ Chưa có Tổng số Tổng số chưa có Lưới điện QG Tổng số hộ có Tỷ lệ điện QG điện (Thơn) (Thơn) (Thơn) (Thơn) (Hộ) (%) (Hộ) Tồn vùng 72 45 45 27 3,047 70.7 1,229 Xã Chăn Nưa 17 8 521 55.1 425 Xã Nậm Tăm 13 10 10 674 87.5 96 Xã Nậm Cha 10 6 468 91.9 41 Xã Nậm Mạ 7 - 354 100.0 - Xã Căn Co 8 600 82.6 126 Xã Nậm Hăn 16 6 10 430 44.3 541 ... ? ?Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất bán ngập xã vùng thấp huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu ” Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng đất bán ngập xã vùng thấp huyện Sìn Hồ, tỉnh. .. tế -xã hội; thực trạng hiệu sử dụng đất bán ngập xã vùng thấp vùng bán ngập huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu, qua nhận diện đặc điểm hiệu sử dụng đất bán ngập, qua loại trồng sản xuất đất bán ngập xã vùng. .. xuất đất bán ngập người dân vùng thấp huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - Đưa giải pháp để phát huy tiềm mạnh, giải khó khăn, vướng mắc việc sử dụng đất vùng bán ngập Nâng cao hiệu sử dụng đất bán ngập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bán ngập tại các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu, Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bán ngập tại các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu