NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC CÔNG NGHỆ 9 HKII

12 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:15

Dây dẫn được luồn trong ống cách điện đặt dọc theo tường và các thiết bị đóng cắt và bảo vệ của mạng điện được lắp trên bảng điện.... a/ Các vật cách điện:.[r] (1)Bài 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Em cho biết nội dung hai tranh? (2) 1/ Mạng điện lắp đặt kiểu nổi: Quan sát tranh Hãy điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ …….để nêu lên khái niệm mạng điện lắp đặt kiểu nổi? Mạng điện lắp đặt kiểu dây dẫn ……… ……… đặt dọc theo tường, trần nhà, cột, dầm, xà…  (3) Mạng điện lớp em đ ợc lắp đặt hay ngầm? Hãy mô tả cách dây lắp đặt thiết bị đóng cắt bảo vệ mạng điện? (4) a/ Các vật cách điện: Hãy nêu tên gọi vật cách điện? - Trước dây dẫn đặt puli sứ, máng gỗ. - Hiện dây dẫn luồn ống cách điện. (5)Hãy nêu ưu điểm mạng điện lắp đặt kiểu nổi? - Đảm bảo yêu cầu mĩ thuật. - Tránh tác động xấu môi trường đến dây dẫn. - Dễ sửa chữa. (6)Hãy nêu tên phụ kiện kèm với ống? * Các phụ kiện kèm với ống: - Ống nối chữ T, ống nối chữ L - Ống nối nối tiếp kẹp đỡ ống  (7)ng nối T: đ ợc dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối ni r. ng nối L: đ ợc sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông gãc víi ng nối nối tiếp: đ ợc dùng để nèi nèi tiÕp hai èng ln d©y víi nhau. Kẹp đỡ ống: đ ợc dùng để cố định (8) b/ Một số yêu cầu kĩ thuật mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi: - Đường dây phải……… với vật kiến trúc, cao mặt đất 2,5m trở lên, cách vật kiến trúc không nhỏ 10mm - Tổng tiết diện dây dẫn ống không vượt ……… ……… - Bảng điện phải đặt cách mặt đất tối thiểu ……… - Khi dây dẫn đổi hướng phân nhánh phải ……… kẹp ống - Không luồn đường dây khác ………vào chung ống - Đường dây xuyên qua tường phải luồn qua……… hai đầu ống nhô khỏi tường ……… song song 40% tiết diện ống 1,3 đến 1,5m tăng thêm cấp điện áp ống cách điện 10mm  (9)Câu 1: Phụ kiện kèm với ống PVC có tiết diện hình chữ nhật? A Ống nối chữ T B Ống nối chữ L C Kẹp đỡ ống D Tắc kê bắt ống Câu 2: Khi lắp đặt mạng điện kiểu nổi, mét ống PVC nằm ngang bạn Ly đóng kẹp đỡ ống với khoảng cách nhau Hỏi dây dẫn đổi hướng 1mét ống PVC bạn Ly phải đóng kẹp đỡ ống yêu cầu? A kẹp đỡ ống B kẹp đỡ ống C kẹp đỡ ống D kẹp đỡ ống CỦNG CỐ (10)Câu 3: Các yêu cầu kĩ thuật mạng điện lắp đặt kiểu nổi yêu cầu kĩ thuật sai? A Tổng tiết diện dây dẫn ống vượt 40% tiết diện ống B Bảng điện phải đặt cách mặt đất tối thiểu 1,3 - 1,5 mét C Tổng tiết diện dây dẫn ống không vượt 40% tiết diện ống D Không luồn đường dây khác cấp điện áp vào ống Câu 4: Phụ kiện không kèm với ống PVC tiết diện tròn? (11)Đặc điểm Lắp đặt nổi 1 Dây dẫn c t dc theo trn nhà, cột, dầm, xµ. 2 Lắp đặt dây dẫn th ờng phải tiến hành tr ớc đổ bê tông. 3 Dây dẫn đ ợc đặt trực tiếp rÃnh t ờng trần nhà. 4 Dây dẫn đ ợc lồng ống nhựa cách điện x x (12)
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC CÔNG NGHỆ 9 HKII, NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC CÔNG NGHỆ 9 HKII