Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 357 - Học Toàn Tập

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:15

Câu 12: Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là.. Góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực [r] (1)SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ (đề thi gồm có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2018-2019 MÔN LỊCH SỬ: 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 357 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai Đông Dương (chủ yếu Việt Nam) vào thời điểm nào? A Chiến tranh giới thứ diễn ác liệt B Sau Chiến tranh giới thứ C Trước chiến tranh giới thứ D Chiến tranh giới thứ bùng nổ Câu 2: Những quốc gia khu vực Đông Nam Á tuyên bố độc lập vào năm 1945? A Inđônêxia, Mianma, Campuchia B Inđônêxia, Việt Nam, Lào C Malaixia, Việt Nam, Campuchia D Inđônêxia, Philippin, Lào Câu 3: Đánh giá đắn nhận định vai trị giai cấp cơng nhân nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam? A Là lực lượng cách mạng đông đảo, nắm vai trị lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam B Là lực lượng xã hội tiên tiến, đại biểu cho quyền lợi dân tộc, động lực có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng C Là lực lượng có tinh thần cách mạng triệt để, có sức lơi nơng dân, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ có khả lãnh đạo cách mạng D Là lực lượng có trình độ cao nhất, có kỉ luật cao, có khả lãnh đạo cách mạng Câu 4: Yêu tố tác động tới thành bại nước Mỹ nỗ lực vươn lên xác lập trật tự giới đơn cực giai đoạn sau chiến tranh lạnh A Sự mở rộng không gian địa lý hệ thống xã hội chủ nghĩa B Sự hình thành trung tâm kinh tế Tây Âu Nhật Bản C Sự xuất ngày phát triển công ty độc quyền D Tương quan lực lượng cường quốc giới Câu 5: Việc “Hiệp định sở quan hệ Đông Đức Tây Đức” kí kết (11-1972) có ý nghĩa nào? A Đánh dấu tái thống nước Đức B Làm cho tình hình châu Âu bớt căng thẳng C Chấm dứt đối đầu hai phe châu Âu D Chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh châu Âu Câu 6: Sự kiện đánh dấu tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít Mĩ Liên Xô: A Sự đời học thuyết “Tơruman” (3-1947) B Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949) C Sự phân chia đóng qn Mĩ Liên Xơ hội nghị Ianta (2-1945) D Sự đời khối NATO (4-9-1949) Câu 7: Vì khai thác thuộc địa lần thứ hai Đông Dương, thực dân Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng? A Để cột chặt kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp B Do phải đầu tư vốn nhiều vào nông nghiệp C Để phục vụ nhu cầu cơng nghiệp quốc D Nhằm thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp Câu 8: Yếu tố khách quan thúc đẩy đời tổ chức ASEAN A mong muốn trì hịa bình ổn định khu vực (2)D tổ chức hợp tác mang tính khu vực giới xuất ngày nhiều Câu 9: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu kiện? A Định ước Henxinki năm 1975 B Hiệp định hạn chế vũ khí tiến cơng chiến lược (SALT-1) C Cuộc gặp khơng thức Bu-sơ Gooc-ba-chốp đảo Manta (12/1989) D Hiệp ước hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM ) năm 1972 Câu 10: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Việt Nam cuối kỷ XIX thất bại chủ yếu A triều đình nhà Nguyễn thiếu tâm kháng chiến B thực dân Pháp giúp đỡ nhiều nước tư C triều đình nhà Nguyễn không phối hợp với nhân dân D triều đình nhà Nguyễn khơng đứng lên kháng chiến Câu 11: Thỏa thuận sau hội nghị Ianta (2/1945) tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam? A nước Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng truyền thống nước Phương Tây B thỏa thuận việc Liên Xô tham chiến chống Nhật châu Á C thỏa thuận mục tiêu chung tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa phát xít Đức Nhật Bản D thỏa thuận thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm trì hịa bình an ninh giới Câu 12: Một tác động phong trào giải phóng dân tộc quan hệ quốc tế sau chiến tranh giới thứ hai A Góp phần làm xói mịn tan rã trật tự giới hai cực Ian ta B Góp phần hình thành liên minh kinh tế quân khu vực C Thúc đẩy Mỹ phải chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh với Liên Xô D Thúc đẩy nước tư hịa hỗn với nước xã hội chủ nghĩa Câu 13: Một mục đích thực dân Pháp q trình thực khai thác thuộc địa lần thứ hai Đông Dương (1919-1929) A đầu tư phát triển đồng sở hạ tầng Đông Dương B đầu tư phát triển toàn diện kinh tế Đông Dương C bù đắp thiệt hại chiến tranh giới I gây D hồn thành việc bình định để thống trị Đơng Dương Câu 14: Nguyễn Ái Quốc rút học từ sau kiện gửi Yêu sách nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc - xai (1919)? A Phải dựa vào sức để tự giải phóng B Quyết tâm theo đường cách mạng vô sản C Phân biệt rõ bạn - thù dân tộc D Nhận thức rõ chất chủ nghĩa đế quốc Câu 15: Vì bãi cơng thợ máy xưởng Ba Son - Sài Gịn (8/1925) đánh dấu bước phát triển phong trào cơng nhân Việt Nam? A có đồn kết đấu tranh với nhân dân Trung Quốc B đấu tranh có liên kết chặt chẽ với nơng dân C đấu tranh có tổ chức, bước đầu thể tinh thần quốc tế vô sản D kết đấu tranh buộc Pháp phải tăng 20 % lương Câu 16: Việc mở rộng thành viên Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn lâu dài đầy trở ngại chủ yếu A nước thực chiến lược phát triển kinh tế khác B nguyên tắc hoạt động (ASEAN) không phù hợp với số nước C có nhiều khác biệt văn hóa quốc gia dân tộc D tác động chiến tranh lạnh cục diện hai cực hai phe Câu 17: Biến đổi tích cực, quan trọng nước Đơng Nam Á sau chiến tranh giới thứ hai là: A Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh B Từ nước thuộc địa lệ thuộc trở thành nước độc lập (3)Câu 18: Ý hệ phát kiến địa lý Tây Âu thời hậu kì trung đại ? A Thúc đẩy trình tan rã quan hệ phong kiến đời chủ nghĩa tư châu Âu B Mở đường, vùng đất dân tộc mới, thị trường giới mở rộng… C Làm nảy sinh q trình cướp bóc thuộc địa buôn bán nô lệ D Thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực nước Á, Phi, Mĩ la tinh Câu 19: Điểm giống chiến tranh giới thứ chiến tranh giới thứ hai là: A Đều bắt nguồn từ mâu thuẫn nước tư B Hậu chiến tranh nặng nề C Chỉ có nước tư chủ nghĩa tham chiến D Qui mô hai chiến tranh giống Câu 20: Từ đầu năm 80 kỉ XX, hệ quan trọng cách mạng khoa học công nghệ là: A Trên giới diễn xu tồn cầu hố B Tạo nhiều loại vũ khí huỷ diệt lớn C Gây ô nhiễm môi trường D Tăng suất lao động, mức sống chất lượng sống Câu 21: Trong cách mạng khoa học – kĩ thuật đại, “mọi phát minh kĩ thuật bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học trước mở đường cho kĩ thuật Đến lượt mình, kĩ thuật lại trước mở đường cho sản xuất” (Nguồn: Sách giáo khoa, Lịch sử 12, NXB Giáo dục, trang 66) Đoạn trích chứng tỏ: A khoa học-kĩ thuật có mối quan hệ chặt chẽ B khoa học nguồn gốc kĩ thuật C khoa học có vai trị quan trọng đời sống D khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Câu 22: Hãy nối tên gọi nước Đông Nam Á thời phong kiến với tên gọi nước Đông Nam Á ngày cho đúng: Tên quốc gia Đông Nam Á thời phong kiến Tên quốc gia Đông Nam Á ngày Lang Xang 2 Đại Việt, Chăm-pa Ăng-co 4 Mơ-giơ-pa-hít a Việt Nam b Lào c Campuchia d In-đô-nê-xia A 1c-2b-3a-4d B 1b-2a-3c-4d C 1d-2c-3b-4a D 1a-2b-3c-4d Câu 23: Sự kiện khẳng định Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin tưởng theo đường cách mạng vô sản? A Tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản B Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa C Đọc Sơ thảo luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lênin D Bỏ phiếu tán thành Quốc tế cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp Câu 24: Hội nghị tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc thông qua Hiến chương Liên hợp quốc sau chiến tranh giới thứ hai? A Hội nghị Ianta (tháng năm 1945) B Hội nghị ngoại trưởng Matxcơva (1945) C Hội nghị Xanphranxixcô (1945) D Hòa hội Pari (tháng năm 1947) Câu 25: Điểm giống sách cai trị thực dân Anh Ấn Độ thực dân Pháp Việt Nam cuối kỉ XIX là: A Đều thực sách giáo dục bắt buộc phục vụ khai thác B Khơi sâu cách biệt tôn giáo, đẳng cấp xã hội C Đều thực chế độ cai trị trực tiếp, chia để trị, mua chuộc tầng lớp phong kiến D Thực chế độ cai trị gián tiếp thơng qua máy quyền tay sai (4)B Cách mạng tư sản Pháp 1789 C Cách mạng Nga 1905-1907 D Cách mạng tư sản Anh kỉ XVII Câu 27: Từ sau chiến thắng Bạch Đằng (938) đến đầu kỉ XX, nhân dân ta phải tiến hành nhiều kháng chiến chống quân xâm lược A Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh, Xiêm, Thanh Pháp B Chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh chống Xiêm, Pháp C Hai lần chống Tống, hai lần chống Mông – Nguyên chống Minh, Thanh, Xiêm D Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh chống Thanh Câu 28: Mục tiêu lớn Nhật Bản muốn vươn đến từ năm 1991 đến năm 2000? A Là cường quốc tế kinh tế, trị B Là cường quốc kinh tế quân C Là cường qc qn trị D Là cường quốc công nghệ, kinh tế Câu 29: Các quốc gia sau gọi “Con rồng Châu Á”? A Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên Hàn Quốc B Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản Xingapo C Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông Xingapo D Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản TriềuTiên Câu 30: Diễn đàn kinh tế giới ASEAN năm 2018 tổ chức đâu? A In-đô-nê-xia B Việt Nam C Thái Lan D Trung Quốc Câu 31: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đời không dựa vào lý A Muốn hạn chế ảnh hưởng cường quốc khu vực B Nhu cầu hợp tác phát triển kinh tế sau giành độc lập C Các nước Đông Nam Á muốn đấu tranh với chủ nghĩa thực dân D Xu khu vực hóa diễn mạnh mẽ hiệu Câu 32: Kết đấu tranh giành độc lập nước Đông Nam Á năm 1945 chứng tỏ A Tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt B Điều kiện chủ quan giữ vai trò định C Điều kiện khách quan giữ vai trò định D Lực lượng vũ trang giữ vai trò định Câu 33: Công lao to lớn Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Việt Nam năm 1919-1925 là: A Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin Việt Nam B Thành lập “Hội Liên hiệp thuộc địa” Pari, sáng lập báo “Người khổ” C Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên D Tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam - đường theo cách mạng vô sản Câu 34: Hành động sau thể rõ nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ? A Thành lập nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức B Tham gia khối quân NATO C Nhận viện trợ Mĩ D Trở lại xâm lược thuộc địa Câu 35: Lực lượng xã hội đông đảo Việt Nam khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp (1919 – 1929) A giai cấp tư sản B giai cấp tiểu tư sản C giai cấp nông dân D giai cấp công nhân Câu 36: Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh để xây dựng sức mạnh thực quôc gia giới tập trung vào A hội nhập quốc tế B phát triển quốc phòng C phát triển kinh tế D ổn định trị Câu 37: Nguyên tắc hoạt động Liên hợp quốc có ý nghĩa để Liên Xơ vận dụng nhằm hạn chế chi phối nước tư chủ nghĩa? A giải tranh chấp xung đột quốc tế phương pháp hịa bình B khơng can thiệp vào cơng việc nội nước khác C bình đẳng, chủ quyền quốc gia quyền tự dân tộc D chung sống hịa bình trí cường quốc (Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc) Câu 38: Chủ trương thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam Phan Bội Châu chịu ảnh hưởng trực tiếp từ (5)Câu 39: Từ năm 1960 đến năm 1973 tình hình kinh tế Nhật Bản nào? A Có bước phát triển nhanh B Phát triển xen lẫn suy thoái C Cơ phục hồi D Phát triển thần kì Câu 40: Cho kiện lịch sử sau: 1) Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng niên 2) Tham gia sáng lập Hội liên hiệp dân tộc thuộc địa 3) Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa” Lênin Cách xếp kiện lịch sử theo trình tự thời gian A 1, 2, B 3, 2, C 2, 3, D 1, 3, -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 357 - Học Toàn Tập, Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 357 - Học Toàn Tập