Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Vật lí sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 205 - Học Toàn Tập

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:12

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện CA. Hình bên là đồ thị biểu di[r] (1)Trang 1/4 - Mã đề 205 SỞ GDĐT BẮC NINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ĐỀ TẬP HUẤN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHTN - Mơn: Vật lí Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề có 40 câu trắc nghiệm) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Họ tên thí sinh: Số báo danh : Câu 1.Chọn câu trả lời SAI: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm, hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U, cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I, độ lệch pha hiệu điện cường độ dịng điện φ Cơng suất tiêu thụ mạch bằng: A. công suất tiêu thụ trung bình chu kì. B. P = UIcos C. P = I2R D. công suất tức thời Câu 2.Điều kiện có giao thoa sóng gì? A. Có hai sóng bước sóng giao B. Có hai sóng tần số có độ lệch pha khơng đổi C. Có hai sóng biên độ, tốc độ giao D. Có hai sóng chuyển động ngược chiều giao Câu 3. Một người xách xô nước đường, bước 50cm Chu kì dao động riêng nước xô 0,5s Nước xơ sóng sánh mạnh người với vận tốc A. 75cm/s B. 25cm/s C. 100cm/s D. 50cm/s Câu 4. Tại điểm cường độ âm tăng gấp 10 lần mức cường độ âm tăng 10dB Khi cường độ âm tăng 100 lần mức cường độ âm điểm tăng A. 50dB B. 20dB C. 100dB D. 10000dB Câu 5. Biểu thức quan hệ biên độ A, li độ x tần số góc ω chất điểm dao động điều hoà thời điểm t A. A2 = x2 + 2  v B. A2 = x2 + ω2v2. C. A2 = v2 + ω2x2. D. A2 = v2 + 2  x Câu 6.Dao động tắt dần dao động : A. có biên độ giảm dần theo thời gian B. có hại C. ln có lợi D. có biên độ khơng đổi theo thời gian Câu 7.Hai điểm M N mặt chất lỏng cách hai nguồn O1 O2 đoạn là: O1M = 3,25 cm, O1N = 33 cm, O2M = 9,25 cm, O2N = 43 cm, hai nguồn dao động tần số 20 Hz, vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Hai điểm dao động nào? A. M dao động mạnh , N đứng yên B. M đứng yên, N dao động mạnh C. Cả M N dao động mạnh D. Cả M N đứng yên Câu 8. Đặt điện tích thử -1μC điểm, chịu lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải Cường độ điện trường có độ lớn hướng A. V/m, từ phải sang trái B. 1V/m, từ trái sang phải C. 1000 V/m, từ phải sang trái D. 1000 V/m, từ trái sang phải Câu 9.Một vật dao động điều hịa theo phương trình os t+ 3 xc      cm Lấy π 2=10 Gia tốc cực đại vật là: A. 24π2 cm/s2 B. 24π cm/s2 C. 9,6 m/s2 D. 9,6 cm/s2 Câu 10. Một máy biến có hiệu suất xấp xỉ 100%,có số vịng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp Máy biến A. Là máy hạ B. Làm giảm tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần C. Làm tăng tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần D. Là máy tăng Câu 11.Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A. tượng quang điện B. từ trường quay C. tượng tự cảm D. tượng cảm ứng điện từ (2)Trang 2/4 - Mã đề 205 Câu 12. Một người quan sát phao mặt biển thấy nhơ lên cao 10 lần 18s thấy khoảng cách hai sóng liên tiếp 2,5m Tốc độ truyền sóng biển là: A. 2,5 m/s B. 12,5 m/s C. 1,4 m/s D. 1,25 m/s Câu 13.Trong việc truyền tải điện xa, để giảm cơng suất tiêu hao đường dây n lần cần phải A. giảm điện áp xuống n2 lần B. tăng điện áp lên n lần C. tăng điện áp lên n lần D. giảm điện áp xuống n lần Câu 14.Một máy phát điện xoay chiều pha phát suất điện động e =1000 2cos(100t) (V) Nếu roto quay với vận tốc 600 vịng/phút số cặp cực máy phát là: A. B. 10 C. D. Câu 15.Quan hệ hiệu điện cường độ dòng điện mạch điện RLC là: A. I = Z U R Z ZLC   tan B. I = Z U R Z ZCL   tan C. I = U R R Z ZLC   tan D. I = R U R Z ZCL   tan Câu 16.Lực Lo-ren-xơ A. lực từ dòng điện tác dụng lên dòng điện B. lực từ tác dụng lên dòng điện C. lực từ tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên từ trường D. lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường Câu 17.Một vật thực đồng thời hai dao động điều hịa phương, tần số, có biên độ 8cm 6cm Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị bằng: A. 14cm B. 2cm C. 10cm D. 17cm Câu 18.Một cuộn dây dẫn điện trở không đáng kể cuộn lại nối vào mạng điện xoay chiều 127V – 50Hz Dịng điện cực đại qua 10A Độ tự cảm cuộn dây A. 0,08H B. 0,114H C. 0,057H D. 0,04H Câu 19.Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy 2 = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A. Hz B. 12 Hz C. Hz D. Hz Câu 20.Tần số lắc đơn cho công thức : A. l g f   B. g l f 2  C. l g f 2 D. g l f   Câu 21.Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh RLC Điện trở R= 10, cuộn dây cảm có độ tự cảm L H  10  , tụ điện C thay đổi Mắc vào hai đầu đoạn mạch điện áp: u U c 0 os100 ( )t V Để điện áp hai đầu đoạn mạch pha với điện áp hai đầu điện trở R giá trị C tụ điện A.F  1000 B.F  10 C.F  100 D.F  50 Câu 22.Trong dao động điều hòa lắc lò xo treo thẳng đứng lực đóng vài trị lực hồi phục A. lực đàn hồi lò xo B. lực quán tính vật C. trọng lực D. hợp lực lực đàn hồi trọng lực Câu 23.Bước sóng là: A. Quãng đường sóng truyền thời gian chu kỳ B. Khoảng cách hai điểm sóng có li độ C. Quãng đường sóng truyền đơn vị thời gian D. Khoảng cách hai gợn sóng gần Câu 24.Chọn câu đúng: Tại điểm phản xạ sóng phản xạ (3)Trang 3/4 - Mã đề 205 A. 120 V B. 160 V C. 180 V D. 140 V Câu 26. Một nguồn điện V, điện trở Ω nối với mạch ngồi có hai điện trở giống mắc nối tiếp cường độ dịng điện qua nguồn Ampe Nếu điện trở mạch mắc song song cường độ dịng điện qua nguồn A. 2,5A B. 3A C. 9/4A D. 1/3A Câu 27. Hai dao động điều hòa phương, tần số, pha, có biên độ A1 A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A. 2 1 AA B. |A1-A2| C. A1+A2 D. A12A22 Câu 28. Một khung dây dẫn phẳng, dẹt có 200 vịng, vịng có diện tích 600 cm2 Khung dây quay quanh trục nằm mặt phẳng khung, từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 4,5.10−2 T Suất điện động e khung có tần số 50 Hz Chọn gốc thời gian lúc pháp tuyến mặt phẳng khung hướng với vectơ cảm ứng từ Biểu thức e A. e =169,6cos100πt (V) B. e = 119,9cos100πt (V) C. e = 119,9cos(100πt − 2  ) (V) D. e = 169,6cos(100πt −  ) (V) Câu 29.Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường lắc đơn, học sinh đo chiều dài lắc 99 ± (cm), chu kì dao động nhỏ 2,00 ± 0,01 (s) Lấy π = 9,87 bỏ qua sai số số π Gia tốc trọng trường học sinh đo nơi làm thí nghiệm A. g = 9,7 ± 0,1 (m/s2) B. g = 9,8 ± 0,1 (m/s2) C. g = 9,8 ± 0,2 (m/s2) D. g = 9,7 ± 0,2 (m/s2) Câu 30.Một máy biến áp lí tưởng hoạt động ổn định Phát biểu sau sai? A. Nguyên tắc hoạt động máy biến áp dựa tượng cảm ứng điện từ B. Cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp C. Tần số điện áp hai đầu cuộn sơ cấp hai đầu cuộn thứ cấp D. Máy biến áp có tác dụng làm biến đổi điện áp xoay chiều Câu 31. Trên sợi dây có sóng dừng, hai điểm M N hai nút sóng gần Hai điểm P Q sợi dây, khoảng M N Các phần tử vật chất P Q dao động điều hòa A. lệch pha π2. B. lệch pha π4 C. pha D. ngược pha Câu 32.Hai vật M1 M2 dao động điều hịa tần số Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x1 M1 vận tốc v2 M2 theo thời gian Hai dao động M2 M1 lệch pha A. 2 B.C.D. 5 (4)Trang 4/4 - Mã đề 205 A. 2,61 s B. 1,60 s C. 2,77 s D. 2,26 s Câu 34.Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính cách thấu kính 30 cm Khoảng cách vật ảnh qua thấu kính A. 120 cm B. 160 cm C. 90 cm D. 150 cm Câu 35. Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10 cm chu kì 0,5 s Lấy π=3,14 Lực đàn hồi cực đại lò xo tác dụng vào vật A. 0,72 N B. 0,41 N C. 1,58 N D. 0,62 N Câu 36. Trên mặt nước cho hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 có phương trình u1u2 U0cos t cm, bước sóng cm Coi biên độ sóng khơng giảm q trình truyền sóng Trên mặt nước, xét đường elip nhận S1, S2 hai tiêu điểm, có hai điểm M N cho: Tại M hiệu đường hai sóng từ hai nguồn S1, S2 đến M dMd2Md1M 2,25cm; N ta có dNd2Nd1N 6,75cm Tại thời điểm t vận tốc dao động M vM  20 cm/s, vận tốc dao động N A. 20 cm s        B. 20 cm s       C. 40 cm s       D. 40 cm s        Câu 37.Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên dịng điện qua đoạn mạch có cường độ i = cosωt (A) Biết điện áp hiệu dụng hai đầu AM, hai đầu MN hai đầu NB 30 V, 30 V 100 V Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB A. 200 W B. 220 W C. 100 W D. 110 W Câu 38.Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 ω có giá trị dương, khơng đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên, tụ điện có điện dung C thay đổi Biết R = 3r, cảm kháng cuộn dây ZL = 7r CLω2 > Khi C = C0 C = 0,5C0 điện áp hai đầu M, B có biểu thức tương ứng u1 = U01cos(ωt + φ) u2 = U02cos(ωt + φ) (U01 U02 có giá trị dương) Giá trị φ A. 0,79 rad B. 1,05 rad C. 0,54 rad D. 0,47 rad Câu 39. Cho điểm O, M, N P nằm môi trường truyền âm Trong đó, M N nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP tam giác Tại O, đặt nguồn âm điểm có cơng suất không đổi, phát âm đẳng hướng môi trường Coi môi trường không hấp thụ âm Biết mức cường độ âm M N 50 dB 40 dB Mức cường độ âm P A. 35,8 dB B. 38,8 dB C. 41,1 dB D. 43,6 dB Câu 40. Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng dọc theo trục Ox có gốc O trùng với vị trí cân vật Tại thời điểm lị xo dãn a (m) tốc độ vật v m/s; thời điểm lò xo dãn 2a (m) tốc độ vật v m/s thời điểm lị xo dãn 3a (m) tốc độ vật v m/s Biết O lò xo dãn khoảng nhỏ a Tỉ số tốc độ trung bình lị xo nén tốc độ trung bình lị xo dãn chu kì dao động xấp xỉ A. 0,67 B. 0,88 C. 1,25 D. 0,78
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Vật lí sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 205 - Học Toàn Tập, Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Vật lí sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 205 - Học Toàn Tập