CHỦ ĐỀ NHẢY XA "KIỂU NGỒI" LỚP 9

22 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:02

Giai đoạn giậm nhảy tạo ra lực (sức mạnh bộc phát) giậm bật giậm nhảy tạo ra lực (sức mạnh bộc phát) giậm bật.. người lên cao.[r] (1)CHỦ ĐỀ: NHẢY XA CHỦ ĐỀ: NHẢY XA CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ (2) Nhảy xa nội dung thi môn điền kinh Nhảy xa nội dung thi môn điền kinh Nhảy xa giúp người tập phát triển khả phối Nhảy xa giúp người tập phát triển khả phối hợp vận động, phát triển sức bật (sức mạnh hợp vận động, phát triển sức bật (sức mạnh chân) đặc biệt rèn luyện tinh thần vượt khó, chân) đặc biệt rèn luyện tinh thần vượt khó, dũng cảm sống dũng cảm sống  Trong sống tại, có lúc Trong sống tại, có lúc phải nhảy qua chướng ngại lao động phải nhảy qua chướng ngại lao động chiến đấu bảo vệ tổ quốc Như vậy, nhảy xa chiến đấu bảo vệ tổ quốc Như vậy, nhảy xa kĩ cần thiết đời sống ngày kĩ cần thiết đời sống ngày Nhảy xa trở thành môn bắt buộc Nhảy xa trở thành mơn bắt buộc chương trình giáo dục thể chất THCS Nhảy xa chương trình giáo dục thể chất THCS Nhảy xa có kiểu: kiểu ngồi, kiểu ưỡn thân, kiểu có kiểu: kiểu ngồi, kiểu ưỡn thân, kiểu cắt kéo cắt kéo (3)Hình minh họa giai đoạn khơng Hình minh họa giai đoạn khơng (4)Hình minh họa giai đoạn khơng Hình minh họa giai đoạn khơng (5)Hình minh họa giai đoạn khơng Hình minh họa giai đoạn khơng (6) Nhảy xa kiểu “Ngồi” kiểu nhảy đơn giản Nhảy xa kiểu “Ngồi” kiểu nhảy đơn giản nhất, phù hợp với tuổi học sinh THCS, cho nhất, phù hợp với tuổi học sinh THCS, cho người tập luyện người tập luyện  Tập thể dục thể thao thường xuyên giúp Tập thể dục thể thao thường xuyên giúp em có tình thần lạc quan, vui tươi có sức em có tình thần lạc quan, vui tươi có sức khỏe tốt, phát triển tố chất thể lực nhanh, khỏe tốt, phát triển tố chất thể lực nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo đồng thời giúp mạnh, bền, dẻo, khéo léo đồng thời giúp em thư giãn học tốt môn khác Học môn em thư giãn học tốt môn khác Học môn nhảy xa giúp em vượt qua chướng ngại, nhảy xa giúp em vượt qua chướng ngại, góp phần phát triển sức mạnh sức bật góp phần phát triển sức mạnh sức bật chân, giúp em mạnh dạn học tốt nội chân, giúp em mạnh dạn học tốt nội dung giáo dục thể chất khác (7) Đối với học sinh có Đối với học sinh khơng phải có khiếu học tập mơn nhảy xa, dẫn đến tâm lí chán khiếu học tập mơn nhảy xa, dẫn đến tâm lí chán nản sợ học mơn Điều kiện sân bãi, dụng nản sợ học môn Điều kiện sân bãi, dụng cụ chưa đầy đủ nên không thu hút cụ chưa đầy đủ nên không thu hút hứng thú tập luyện em Kết nhảy hứng thú tập luyện em Kết nhảy xa khơng đạt thành tích cao thi đấu xa khơng đạt thành tích cao thi đấu lần Hội khỏe Phù Đổng cấp lần Hội khỏe Phù Đổng cấp  Để đạt điều đòi hỏi giáo viên cần phải Để đạt điều đòi hỏi giáo viên cần phải quan tâm, suy nghĩ, tìm tịi, sáng tạo để tìm quan tâm, suy nghĩ, tìm tịi, sáng tạo để tìm phương pháp thích hợp, lựa chọn tập phương pháp thích hợp, lựa chọn tập hợp lí, phương pháp tối ưu nhằm định hướng hợp lí, phương pháp tối ưu nhằm định hướng phát triển lực em, cho phát triển lực em, cho học sinh hứng thú, say mê tập luyện để đạt kết học sinh hứng thú, say mê tập luyện để đạt kết (8) Từ thực trạng nêu trên, kết hợp với kiến Từ thực trạng nêu trên, kết hợp với kiến thức kinh nghiệm thân, thức kinh nghiệm thân, những năm công tác trường, để nâng những năm công tác trường, để nâng cao chất lượng giảng dạy học tập môn cao chất lượng giảng dạy học tập mơn thể dục nói chung nội dung nhảy xa nói thể dục nói chung nội dung nhảy xa nói riêng chúng tơi cần phải “Phát huy tính riêng chúng tơi cần phải “Phát huy tính tích cực, tự giác học sinh mơn tích cực, tự giác học sinh mơn nhảy xa THCS” Đó lí chúng tơi chọn nhảy xa THCS” Đó lí chúng tơi chọn chủ đề (9)II Giải vấn đề: II Giải vấn đề:  Kĩ thuật nhảy xa gồm giai đoạn: Chạy đà - giậm Kĩ thuật nhảy xa gồm giai đoạn: Chạy đà - giậm nhảy – không - tiếp đất nhảy – không - tiếp đất (10)Chạy đà tạo tốc độ nằm ngang giúp cho giai Chạy đà tạo tốc độ nằm ngang giúp cho giai đoạn giậm nhảy thuận lợi đạt hiệu Giai đoạn đoạn giậm nhảy thuận lợi đạt hiệu Giai đoạn giậm nhảy tạo lực (sức mạnh bộc phát) giậm bật giậm nhảy tạo lực (sức mạnh bộc phát) giậm bật (11) Giai đoạn không chân rời đất, trọng Giai đoạn không chân rời đất, trọng tâm thể bay theo đường vòng cung tâm thể bay theo đường vòng cung Tồn động tác bay khơng Toàn động tác bay không nhằm giữ thăng tạo điều kiện để rơi nhằm giữ thăng tạo điều kiện để rơi xuống hố cát có hiệu Trước xuống hố cát có hiệu Trước tiếp đất hai chân duỗi thẳng tiếp đất hai chân duỗi thẳng hoàn toàn nhằm tăng thêm thành tích hồn tồn nhằm tăng thêm thành tích thi đấu (12)VIDEO MINH HỌA (13) Kĩ thuật chạy đà, giậm nhảy, góc độ bay hợp lí, hai Kĩ thuật chạy đà, giậm nhảy, góc độ bay hợp lí, hai chân duỗi thẳng trước tiếp đất chân duỗi thẳng trước tiếp đất định định thành tích nhảy xa Do đó, học sinh phải tích cực, tự thành tích nhảy xa Do đó, học sinh phải tích cực, tự (14)- Tích cực tập luyện nhảy xa, kết hợp tập luyện động tác bổ trợ phát triển thể lực nâng cao sức bật góp phần nâng cao thành tích thể thao, cần tham gia mơn thể thao khác để phát triển thể lực chân như: bóng chuyền, chạy ngắn, nhảy cao,… (15)2 Thực trạng vấn đề: Thuận lợi: Thuận lợi: - Sân trường đủ rộng, có trang thiết bị dụng cụ Sân trường đủ rộng, có trang thiết bị dụng cụ tập luyện nhảy xa tập luyện nhảy xa - Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình cơng Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình cơng tác giáo dục thể chất tác giáo dục thể chất - Học sinh trang bị đủ trang phục tập luyện (16)Khó khăn: Khó khăn: - Học sinh có khả tiếp thu khác nhau, trình độ thể lực khơng đồng - Học sinh có khả tiếp thu khác nhau, trình độ thể lực khơng đồng đều, hoàn cảnh em khác đều, hoàn cảnh em khác - Đa số học sinh nơng thơn, đường khó khăn không tiện mang giầy - Đa số học sinh nơng thơn, đường khó khăn khơng tiện mang giầy - Đường chạy đà ngắn chưa tới 40-45m (nên có hai hố cát) - Đường chạy đà ngắn chưa tới 40-45m (nên có hai hố cát) - Ngồi sở vật chất giáo dục thể chất địi hỏi giáo viên - Ngồi sở vật chất giáo dục thể chất địi hỏi giáo viên phải có chun mơn Một số giáo viên chưa dạy tốt hết phải có chuyên môn Một số giáo viên chưa dạy tốt hết nội dung thể dục, nội dung nên cần có giáo nội dung thể dục, nội dung nên cần có giáo viên có chun mơn đảm nhiệm đạt u cầu, tạo viên có chun mơn đảm nhiệm đạt yêu cầu, tạo được hứng thú cho học sinh phụ huynh yên tâm được hứng thú cho học sinh phụ huynh yên tâm Ngoài năm giáo viên tham gia chuyên đề Ngoài năm giáo viên tham gia chuyên đề môn thể dục để nâng cao kiến thức, trao dồi kinh nghiệm để môn thể dục để nâng cao kiến thức, trao dồi kinh nghiệm để dạy tốt môn (17)3 Các biện pháp tiến hành giải 3 Các biện pháp tiến hành giải quyết vấn đề: quyết vấn đề: - Chuẩn bị dụng cụ tập luyện: cờ lệnh, ván - Chuẩn bị dụng cụ tập luyện: cờ lệnh, ván giậm nhảy, hố các, len, bàn cào cát, trang phục giậm nhảy, hố các, len, bàn cào cát, trang phục tập luyện tập luyện - Sử dụng nhiều phương pháp hình thức dạy Sử dụng nhiều phương pháp hình thức dạy học mới, dạy trực quan hình ảnh kĩ thuật, học mới, dạy trực quan hình ảnh kĩ thuật, giáo viên thực động tác mẫu, cho học sinh giáo viên thực động tác mẫu, cho học sinh xem video học tập internet Giáo viên phân xem video học tập internet Giáo viên phân tích kĩ thuật giảng giải thật ngắn gọn, dành tích kĩ thuật giảng giải thật ngắn gọn, dành nhiều thời gian cho học sinh tập luyện nhiều thời gian cho học sinh tập luyện - Giáo viên tích cực sửa sai động tác cho học - Giáo viên tích cực sửa sai động tác cho học sinh, động viên em chất sinh, động viên em chất hoặc chưa thực động tác kĩ thuật, hoặc chưa thực động tác kĩ thuật, khen em có chút tiến (18)- Học sinh trình diễn kĩ thuật động tác cho - Học sinh trình diễn kĩ thuật động tác cho bạn xem Học sinh tự đánh giá đánh bạn xem Học sinh tự đánh giá đánh lẫn lẫn - Chọn học sinh có thành tích cao thực - Chọn học sinh có thành tích cao thực cho lớp xem cho lớp xem - Tích cực tập luyện động tác bổ trợ - Tích cực tập luyện động tác bổ trợ phát triển thể lực vừa sức với em phát triển thể lực vừa sức với em như: chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, như: chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, nhảy dây ngắn, bật xa, chạy đà bước – nhảy dây ngắn, bật xa, chạy đà bước – giậm nhảy, chạy đà (tự do) nhảy xa, chạy giậm nhảy, chạy đà (tự do) nhảy xa, chạy đà giậm nhảy giữ tư “bước đà giậm nhảy giữ tư “bước không”, bật nhảy hai chân tay với vật không”, bật nhảy hai chân tay với vật trên cao (19)- Tham gia trò chơi vận động phát triển - Tham gia trò chơi vận động phát triển thể lực, nâng cao sức mạnh chân, thể lực, nâng cao sức mạnh chân, vừa sức em như: trò chơi nhảy vừa sức em như: trị chơi nhảy ơ tiếp sức, bật xa tiếp sức, nhảy cừu, lị cị ơ tiếp sức, bật xa tiếp sức, nhảy cừu, lò cò tiếp sức, khéo vướng chân, nhảy vào tiếp sức, khéo vướng chân, nhảy vào vòng tròn tiếp sức, nhảy rào tiếp sức,… vòng tròn tiếp sức, nhảy rào tiếp sức,… - Kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân - Kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể môn nhảy xa thể môn nhảy xa - Giới thiệu thành tích thể thao học sinh - Giới thiệu thành tích thể thao học sinh năm trước lớp khác cho học sinh năm trước lớp khác cho học sinh phấn đấu Giới thiệu thành tích Hội phấn đấu Giới thiệu thành tích Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, tỉnh, toàn khỏe Phù Đổng cấp huyện, tỉnh, tồn quốc, sea Games mơn nhảy xa (20)4 Hiệu chuyên đề: 4 Hiệu chuyên đề:  Đã áp dụng chuyên đề lớp khối 8,9 Đã áp dụng chuyên đề lớp khối 8,9 tiết học nhảy xa trong tiết học nhảy xa  Kết quả: Học sinh tích cực tập luyện nhảy xa Kết quả: Học sinh tích cực tập luyện nhảy xa mơi trường an tồn Kết kiểm tra mơn mơi trường an tồn Kết kiểm tra môn nhảy xa năm qua 100% học sinh xếp loại nhảy xa năm qua 100% học sinh xếp loại (21)III Kết luận, kiến nghị: III Kết luận, kiến nghị: - Học sinh tích cực tập luyện, phát triển tốt thể lực sức - Học sinh tích cực tập luyện, phát triển tốt thể lực sức bật chân Nâng cao thành tích nhảy xa, tạo nguồn bật chân Nâng cao thành tích nhảy xa, tạo nguồn nhằm bồi dưỡng thành tích cao cho nhà trường nhằm bồi dưỡng thành tích cao cho nhà trường - Bản thân em tích cực, vận động nhiều bạn - Bản thân em tích cực, vận động nhiều bạn cùng học tập lớp, tập luyện thi đấu cùng học tập lớp, tập luyện thi đấu ngồi góp phần nâng cao sức khỏe cho nhiều người nâng góp phần nâng cao sức khỏe cho nhiều người nâng cao thành tích thể thao, tạo điều kiện thúc đẩy phong cao thành tích thể thao, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào thể thao lớp, trường địa phương trào thể thao lớp, trường địa phương - Giáo viên tự rèn luyện thân trở thành - Giáo viên tự rèn luyện thân trở thành gương sáng cho học sinh noi theo, tự học suốt gương sáng cho học sinh noi theo, tự học suốt đời tìm biện pháp giáo dục thể đời tìm biện pháp giáo dục thể chất sinh động, phong phú, sáng tạo Từ đó, giúp chất sinh động, phong phú, sáng tạo Từ đó, giúp em tập luyện tích cực, mang lại hiệu thiết thực, em tập luyện tích cực, mang lại hiệu thiết thực, nâng cao chất lượng môn đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng môn đáp ứng yêu cầu giáo dục thể chất giáo dục thể chất (22)2 Kiến nghị: 2 Kiến nghị:  Đề xuất với trường:Đề xuất với trường: - Trang bị hố nhảy xa, đường chạy đà, ván giậm nhảy an - Trang bị hố nhảy xa, đường chạy đà, ván giậm nhảy an toàn đủ tiêu chuẩn tập luyện toàn đủ tiêu chuẩn tập luyện - Sân tập có bóng mát, khơng bụi, rác thân - Sân tập có bóng mát, khơng bụi, rác thân thiện (có khơng gian phù hợp cho học sinh tập hợp, thiện (có khơng gian phù hợp cho học sinh tập hợp, quan sát chờ đến lượt thực hành nhảy xa quan sát chờ đến lượt thực hành nhảy xa - Trong năm học tổ chức Hội khỏe cấp trường thi đấu - Trong năm học tổ chức Hội khỏe cấp trường thi đấu mơn, có mơn nhảy xa mơn, có mơn nhảy xa  Trên số kinh nghiệm thân áp dụng Trên số kinh nghiệm thân áp dụng thành công tổ môn Tôi chắn thành công tổ môn Tôi chắn quí đồng nghiệp cịn nhiều kinh q đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm khác để giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự nghiệm khác để giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác mơn nhảy xa Chúng mong muốn giác môn nhảy xa Chúng mong muốn chia kinh nghiệm quí báu ấy, chia kinh nghiệm quí báu ấy, ghi nhận ý kiến chân thành từ quí đồng nghiệp ! ghi nhận ý kiến chân thành từ quí đồng nghiệp ! Chân thành cảm ơn !
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ ĐỀ NHẢY XA "KIỂU NGỒI" LỚP 9, CHỦ ĐỀ NHẢY XA "KIỂU NGỒI" LỚP 9

Từ khóa liên quan