Giáo án điện tử Toán 8

12 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:01

Xem tröôùc baøi môùi “Phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû baèng caùch phoái hôïp nhieàu phöông phaùp”.3. KÍNH CHÚC QUÝ THÀY CÔ.[r] (1)Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo dự giờ! Môn: Toán 8 (2)KIỂM TRA BÀI CŨ: HS1: Viết đẳng thức bình phương tổng phân tích đa thức sau thành nhân tử: 9x2 + 6xy + y2 HS2: Viết đẳng thức tổng hai lập phương phân tích đa thức sau thành nhân tử: (3)Bài tập 43/20 (SGK): Phân tích đa thức sau thành nhân tử: b) 10x – 25 – x2 a) x2 + 6x + = x2 + 2.x.3 + 32 = - (x - 5)2 Giải a) x2 + 6x + = (x + 3)2 = - (x2 – 2.x.5 + 52) (4)Bài tập 43/20 (SGK): Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3 c ) x - = 8 3 3 = ( x ) - 2       2 d) x - 64y 25    2 = 2x- 2x +2x +1 1 2 2                   = 2x - 4x + x + 2               2 = x - 8y 5       1 = x-8y x+8y 5         (5)Bài tập 44/20 (SGK): Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3 a)x = 2  d) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 = Chia nhóm giải: (3 phút) Nhóm 1, giải câu a (6)Bài tập 44/20 (SGK): Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3 a )x = 2  3 = x 3        2 = x + x -x +1 3 3                   = x + x x + 3          (7)Bài tập 44/20 (SGK): Phân tích đa thức sau thành nhân tử: d) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 = = (2x)3 + 3.(2x)2.y + 3.2x.y2 + y3 (8)Bài tập 45/20 (SGK): Tìm x, biết: a) – 25x2 = Giải hoặc 2 b ) x - x + 4   - 5x   + 5x  0  2 - 5x =  + 5x = 1) 2 x x     2) 2 x x      a) – 25x2 = Vậy: ; 5 (9)Bài tập 45/20 (SGK): Tìm x, biết: a) – 25x2 = Giải 2 b ) x - x + 4  2 x          2 1 x - x + 2         b ) x - x + (10)Bài tập 46/21 (SGK): Tính nhanh: a) 732 – 272 ; Giải c) 2022 – 22 a) 732 – 272 = (73 – 27).(73+27) = 46.100 = 4600 (11)HƯỚNG DẪN VỀ NHAØ : 1 Oân lại phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử học 2 Rèn luyện dạng tốn phân tích đa thức thành nhân tử. (12)KÍNH CHÚC Q THÀY CƠ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Toán 8, Giáo án điện tử Toán 8