ĐỀ KIÊM TRA HKII MÔN ANH VĂN

2 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:59

Câu 3: Trong phần mềm PowerPoint để lưu bài trình chiếu mới em nhấn tổ hợp phím nào sau đây:.. Design Câu 5: Chọn lệnh đúng để hiển thị chữ ”HELLO” trên sân chơi?[r] (1)Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Họ tên: ……… ……… Lớp: Bốn/ …… … STT: ….………… Ngày kiểm tra: ……/…./2020 KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2019 - 2020 MÔN: TIN HỌC - LỚP 4 Thời gian làm bài: 40 phút I - TRẮC NGHIỆM (4 điểm) * Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1: Trong phần mềm PowerPoint để thêm trang trình chiếu em nhấn thẻ sau đây: A Design B Animations C New Slide D Home Câu 2: Trong phần mềm PowerPoint để bắt đầu trình chiếu em nhấn phím sau đây: A F5 B.F3 C F2 D.F1 Câu 3: Trong phần mềm PowerPoint để lưu trình chiếu em nhấn tổ hợp phím sau đây: A Ctrl + B B Ctrl +I C Ctrl +U D Ctrl + S Câu 4: Để tạo hiệu ứng cho đối tượng em chọn thẻ: A Home B Insert C Animations D Design Câu 5: Chọn lệnh để hiển thị chữ ”HELLO” sân chơi? A Label HELLO B Label[ HELLO] C Label”HELLO” D PR HELLO Câu 6: Lệnh Repeat 3[fd 100 rt 360/3] vẽ hình đây: A B C D Câu 7: Nối hành động Rùa vào ô theo mẫu (1 điểm) Điểm Nhận xét giáo viên Giám khảo Lý thuyết: ……… Thực hành: …… …….… ……… …….…… ……… (2)II -THỰC HÀNH (6 điểm) Câu 1: Thiết kế trình chiếu với Chủ đề: Bảo vệ mơi trường, có trang theo gợi ý sau: Trang 1: Tên chủ đề, tên học sinh, lớp học (1điểm) Trang 2: Nêu biện pháp, chèn hình minh họa từ thư mục BAITHI Desktop máy tính (1.5 điểm) Sau hồn thành xong lưu lại với họ tên lớp học (0.5điểm) Ví dụ: Bạn Nguyễn Văn Đạt học lớp 4.1 lưu nguyenvandat41 Câu 2: Viết lệnh để Logo thực tính biểu thức sau (1 điểm) A 10 + x 25 B 80 + 45 + 55 Câu 3: Sử dụng câu lệnh lặp phần mềm logo để vẽ hình vng có chiều rộng và chiều dài 100 bước, Rùa ẩn (2 điểm) Thứ tự Lệnh Hành động Rùa 1 FD n Xóa sân chơi, Rùa vị trí 2 RT k Quay phải k độ 3 Home Về vị trí xuất phát, xóa tồn sân chơi 4 Clean Tiến trước n bước 5 PU Nhấc bút (Rùa khơng vẽ nữa) 6 CS Về vị trí xuất phát BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tên:……… Lớp: … Em bảo vệ môi trường công việc sau: - Vứt rác nơi qui định
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIÊM TRA HKII MÔN ANH VĂN, ĐỀ KIÊM TRA HKII MÔN ANH VĂN