ôn tập kiến thức các môn khối 4 lần 4

2 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:57

Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248.. Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938.[r] (1)1 Điền vào chỗ chấm: a 1dag =……… g hg = …… ……… dag 10g =………… … dag 10dag = ……….…… hg b 4dag = ………… g 3kg = ……… hg 2kg 300g= ………… g 8hg = ……… dag 7kg = ………… g 2kg 30g = ………… g 2 Tính: 380g + 195g = ……… 45 hg x = ……… 928dag – 274dag = ……… 768hg : = ……… 3 Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 5dag ……… 50g tạ 30 kg ……… tạ 3kg ……… 100kg 500kg ……… 3500kg 4 Có gói bánh, gói cân nặng 150g gói kẹo, gói cân nặng 200g Hỏi có tất ki- lô- gam bánh kẹo? ……… ……… ……… 5 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a phút = ………….……… giây phút = …… ……… .giây 60 giây = ……… phút phút = ……… giây b kỉ = ……… năm kỷ = …….……… .năm 100 năm = ……… kỉ kỉ = ……… năm 6 Điền số thích hợp vào chỗ chấm ( ): a Bác Hồ sinh năm 1890 Bác Hồ sinh vào kỉ ………… Bác Hồ tìm đường cứu nước vào năm 1911 Năm thuộc kỉ ……… b Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945 Năm thuộc kỉ ……… c Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248 Năm thuộc kỉ …… 7 Điền số thích hợp vào chỗ chấm ( ): a Lý Thái Tổ dời Thăng Long năm 1010 Năm thuộc kỉ ……… Tính đến ……… ……… năm b Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán sơng Bạch Đằng năm 938 Năm thuộc kỉ …… Tính đến ……… ……… năm 8 Tìm số trung bình cộng số sau: a 42 52 ……… b 36; 42 57: ……… Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Họ tên HS: ……… Lớp: Bốn/….…… Ngày: ………/4/2020 ÔN TẬP MƠN: TỐN - LỚP 4 (2)9 Bốn em Mai, Hoa, Hưng Thịnh cân nặng 36kg, 40kg, 38kg, 34kg Hỏi trung bình em cân nặng ki- lô- gam? Bài giải ……… ……… ……… 10 Có tơ chuyển thực phẩm vào thành phố, tô đầu, ô tô chuyển 36 tạ và ô tô sau, ô tô chuyển 45 tạ Hỏi trung bình tơ chuyển thực phẩm? Bài giải ……… ……… ……… ……… ……… 11 a Số trung bình cộng hai số Biết hai số 12, tìm số kia. ……… ……… b Số trung bình cộng hai số 28 Biết hai số 30, tìm số kia. ……… ……… ……… 12 a x b a : b biểu thức có chứa hai chữ số Viết giá trị biểu thức vào ô trống (theo mẫu): a 12 28 60 70 b 3 10 a x b 12 x = 36 ……… ……… ……… a : b 12 : = 4 ……… ……… ……… 13 Tính giá trị a + b + c nếu: a) a = 5; b = 7, c = 35 Nếu a= 5, b= 7, c= 35 … ……… b) a = 12, b= 15, c= Nếu ………… ……… 14 a x b x c biểu thức có chữa ba chữ Tính giá trị biểu thức a x b x c nếu:
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiến thức các môn khối 4 lần 4, ôn tập kiến thức các môn khối 4 lần 4