ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5

2 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:56

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh 1 - My sister is five years old?. 2 - What is your brother's name.[r] (1)Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Họ tên HS: ……… Lớp: Ba/….…… Ngày: ………/4/2020 ÔN TẬP MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 3 Năm học 2019 - 2020 Task Điền từ thích hợp vào khoảng trống trả lời các câu hỏi theo sau This (1) my school It is big (2) nice Those (3) trees and (4) is my classroom These are my friends They play (5) and seek at break time I love my school Câu hỏi: 6 Is this your school? Is it small? Are those trees? What your friends at break time? 10 Do you love your school? Task Sắp xếp từ sau thành câu hoàn chỉnh my/ is/ sister/ years/ five/ old name/ your/ What/ is/ brother's? school/ new/ my/ is/ library Is / the / that / bathroom ……… There / a / is / in / lamp / room / the ……… Your / what / father’s name / is? ……… Old / years / he / / is ……… Bed / my / small / is ……… Task Tìm lỗi sai sửa. 1 She like skating (2) How old are he? ……… ĐÁP ÁN Task Điền từ thích hợp vào khoảng trống trả lời các câu hỏi theo sau 1 - is; - and; - are; - This; - hide - Yes, it is 7 - No, it isn't/ - Yes, they are 9 - They play hide and seek 10 - Yes, I Task Sắp xếp từ sau thành câu hoàn chỉnh - My sister is five years old 2 - What is your brother's name? - My school library is new - That is the bathroom 5 - There is a lamp in the room - What is your father's name? - He is years old 8 - My bed is small Task Tìm lỗi sai sửa. - like thành likes;
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5, ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5