ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5

2 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:56

Câu 2: Tại sao Ong Thợ không tìm mật ở những khu vườn chung quanh.. Vì ở các vườn chung quanh hoa đã biến thành quả.[r] (1)Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Họ tên HS: ……… Lớp: Ba/….…… Ngày: ………/4/2020 ÔN TẬP MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 3 Năm học 2019 - 2020 I ĐỌC HIỂU Đọc thầm trả lời câu hỏi: Ong Thợ Trời sáng, tổ ong mật nằm gốc hóa rộn rịp Ong thường thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi Ong Thợ vừa thức giấc vội vàng bước khỏi tổ, cất cánh tung bay Ở vườn chung quanh, hoa biến thành Ong Thợ phải bay xa tìm bơng hoa vừa nở Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang Ơng mặt trời nhơ lên cười Hơm Ong Thợ thấy ông mặt trời cười Cái cười ông hôm rạng rỡ Ong Thợ lao thẳng phía trước Chợt từ xa, bóng đen xuất Đó thằng Quạ Đen Nó lướt phía Ong Thợ, sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt Nhưng Ong Thợ kịp lách Thằng Quạ Đen đuổi theo không tài đuổi kịp Đường bay Ong Thợ trở lại thênh thang Theo Võ Quảng Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: Câu 1: Tổ ong mật nằm đâu? A Trên B Trên vòm C Trong gốc D Trên cành Câu 2: Tại Ong Thợ khơng tìm mật khu vườn chung quanh? A Vì vườn chung quanh hoa biến thành B Vì vườn chung quanh có Quạ Đen C Vì vườn chung quanh hoa khơng có mật D Vì Ong Thợ khơng thích kiếm mật vườn xung quanh Câu 3: Quạ Đen đuổi theo Ong Thợ để làm gì? A Để chơi Ong Thợ B Để lấy mật Ong Thợ C Để toan đớp nuốt Ong Thợ D Để kết bạn với Ong Thợ Câu 4: Trong đoạn văn có nhân vật nào? A Ong Thợ B Quạ Đen, Ông mặt trời C Ong Thợ, Quạ Đen D Ong Thợ, Quạ Đen, Ông mặt trời Câu 5: Ong Thợ làm để Quạ Đen khơng đuổi kịp? A Ong Thợ quay lại định đớp nuốt Quạ Đen (2)Câu 6: Câu có hình ảnh nhân hóa? A Ơng mặt trời nhơ lên cười B Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang C Chợt từ xa, bóng đen xuất D Nó lướt phía Ong Thợ, sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt Câu 7: Trong câu “Ong Thợ phải bay xa tìm bơng hoa vừa nở.” có từ vật là: ….……… II LUYỆN TÙ VÀ CÂU : 1 Đặt câu theo mẫu Ai ? ……… ……… 2 Tìm từ ngữ hoạt động : ……… ……… ……… III CHÍNH TẢ (Nhìn viết rèn chữ viết) Mùa thu trẻo
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5, ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5