ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 6

2 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:56

17hm c/ Chiều rộng phòng học lớp em khoảng:A. Số điền vào chỗ chấm là:.[r] (1)Trường TH Trần Quốc Tuấn Họ tên HS: …….…… …… Lớp: Ba/….…… Ngày: …… /4/ 2020 ÔN TẬP MƠN: TỐN - LỚP Năm học 2019 – 2020 I. Những kiến thức cần nhớ: 1 Điền vào chỗ chấm ( ) cho phù hợp: a/ Đề-ca-mét đơn vị đo độ dài Đề-ca-mét viết tắt là……… b/ Hét-tô-mét đơn vị đo độ dài Hét-tô-mét viết tắt là……… c/ Bảng đơn vị đo độ dài từ lớn đến bé là: km,…… ,………, m,……,………, mm d/ 1dam=……….m 1hm=………….m 1hm=………….dam II. Bài tập áp dụng: Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): Mẫu: 3dam = 30m Mẫu: 6hm = 600m 7dam=………m 5hm=……… m 5dam=………m 2hm=……… m 9dam=………m 4hm=……… m 6dam=………m 3hm=……… m 8dam=………m 7hm=……… m Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a/ Chiều dài em khoảng: A 25mm B 25cm C 25dm D 25hm b/ Chiều rộng sách Toán em khoảng là: A 17mm B 17cm C 17dm D 17hm c/ Chiều rộng phòng học lớp em khoảng: A 5dm B 5m C dam D hm d/ 9dm 4cm =……cm Số điền vào chỗ chấm là: A 904 B 94cm C 94 D 94m e/ Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 36hm : =……….hm là: A 33 B 20 C 15 D 12 f/ Đoạn đường thứ dài 16km Đoạn đường thứ hai dài 14 đoạn đường thứ Vậy đoạn đường thứ hai dài: (2) Câu 3: Tìm x: x : = 48 : x = 6 ……… ……… 3 x x = 24 x x = 49 ……… ……… Câu 4: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống : a) 63 : = 31 b) 16 x = 48 c) 9dm 3cm = 93cm d) 5m 8cm = 580cm Câu 5: Giải tốn : a/Có 145m vải, bán 39m Tính số mét vải cịn lại. Bài giải ……… ……… ……… b/Tìm hai số có tích hiệu 5.
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 6, ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 6