ôn tập kiến thức các môn khối 4 lần 6

2 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:55

Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm..[r] (1)1 Viết số chữ thích hợp vào trống: Đọc Viết Chín trăm hai mươi mốt ki- lơ- mét vng ……… Hai nghìn ki- lô- mét vuông ……… ……… 509km2 ……… 320 000km2 2 Viết tiếp vào chỗ chấm: 1km2 = ……… m2; 1m2= ……….……… dm2 1 000 000m2 = ……… km2; 5km2 = ……… m2 32m2 49dm2= ……… dm2; 000 000m2= ……….……… km2 500cm2= …… ……… dm2; 600dm2= ……….……… m2 4m2 25dm2= ……… dm2; 000 000m2= ……….……… km2 3 Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km chiều rộng 2km Hỏi diện tích khu rừng đó ki- lơ- mét vuông? 4 Trong số đây, chọn số đo thích hợp khoanh trịn vào số đo đó. a Diện tích phịng học: A 81cm2; B 900dm2; C 40m2 b Diện tích nước Việt Nam: A 000 000m2; B 324 000dm2; C 330 991km2 5 Tính diện tích hình đây: ……… ……… ……… ……… ……… 6 Tính diện tích hình bình hành biết: a Độ dài đáy 4dm, chiều cao 34cm: ……… 9cm 5cm (A ) 4 c m ( B ) 3 c m 5cm 10cm 5cm 10cm 9 c m c m ( C ) Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Họ tên HS: ……… Lớp: Bốn/….…… Ngày: ………/4/2020 ƠN TẬP MƠN: TỐN - LỚP 4 (2)b Độ dài đáy 4m, chiều cao 13dm: ……… 7 Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB a, cạnh BC b. Cơng thức tính chu vi P hình bình hành là: P = (a + b) x (a, b đơn vị đo) Áp dụng công thức để tính chu vi hình bình hành, biết: a a = 8cm; b = 3cm ……… b a = 10dm; b = 5dm ……… 8 Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy 40dm, chiều cao 25dm Tính diện tích mảnh đất ……… ……… ……… Viết theo mẫu: Phân số Tử số Mẫu số Phân số Tử số Mẫu số 6 11 6 11 8 10 18 25 5 12 12 55 10 Viết phân số: - Hai phần năm: ……… - Mười phần mười hai: ………. - Bốn phần chín: ……… - Chín phần mười: ………. 11 Đọc phân số sau: a¿5 9 b¿ 17 c¿ 27 d¿19 33 12 Viết thương phép chia sau dạng phân số: 9 :7= :5= 19 :11= :3= 2:15= 34 :79= A B C D a
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiến thức các môn khối 4 lần 6, ôn tập kiến thức các môn khối 4 lần 6