Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 341 - Học Toàn Tập

4 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:52

Lai khác dòng... lai khác dòng.[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 341 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC - Bổ túc Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 341 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Căn vào biến cố lớn vềđịa chất, khí hậu hóa thạch điển hình, người ta chia lịch sử sống thành đại theo thứ tự: A đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Nguyên sinh đại Tân sinh B đại Nguyên sinh, đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Trung sinh đại Tân sinh C đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh đại Tân sinh D đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Thái cổ, đại Trung sinh đại Tân sinh Câu 2: Dạng đột biến sau đột biến gen? A Đảo đoạn nhiễm sắc thể B Chuyển đoạn nhiễm sắc thể C Lặp đoạn nhiễm sắc thể D Mất cặp nuclêôtit Câu 3: Dạng đột biến sau không làm thay đổi số lượng nuclêôtit gen (đột biến không liên quan đến ba mởđầu ba kết thúc)? A Thêm cặp nuclêôtit B Mất số cặp nuclêôtit C Đảo vị trí cặp nuclêơtit D Mất cặp nuclêôtit Câu 4: Quan niệm sau có học thuyết Lamac? A Những biến đổi thể tác dụng ngoại cảnh tập quán hoạt động động vật di truyền tích luỹ qua hệ B Q trình tiến hố nhỏ diễn phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn, nghiên cứu thực nghiệm C chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền nhân tố q trình hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật D Biến dị xuất trình sinh sản cá thể riêng lẻ theo hướng không xác định nguồn nguyên liệu chọn giống tiến hoá Câu 5:Đacuyn chưa thành cơng việc giải thích A nguồn gốc giống vật nuôi trồng B nguồn gốc thống loài sinh vật C nguyên nhân phát sinh biến dị chế di truyền biến dị D sự hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật Câu 6: Tế bào sinh dưỡng thể bịđột biến có số lượng nhiễm sắc thể 2n - Tên gọi thểđột biến A thể khuyết nhiễm B thể nhiễm C thể tam bội D thể ba nhiễm Câu 7:Ở người, bệnh ung thư máu phát đột biến A mất đoạn nhiễm sắc thể 21 B mất đoạn nhiễm sắc thể 23 C lặp đoạn nhiễm sắc thể 23 D lặp đoạn nhiễm sắc thể 20 Câu 8: Trường hợp sau thích nghi kiểu hình? A Con bọ có cánh giống B Con tắc kè hoa nhanh chóng thay đổi màu sắc theo mơi trường C Con bọ que có thân chi giống que (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 341 Câu 9: Theo quan niệm đại phát sinh sống QuảĐất, giai đoạn tiến hoá hoá học có A hình thành mầm sống từ chất vô nhờ nguồn lượng tự nhiên B hình thành thể sống từ chất hữu nhờ nguồn lượng tự nhiên C tổng hợp chất hữu từ chất vô theo phương thức sinh học D tổng hợp chất hữu từ chất vô theo phương thức hoá học Câu 10: Một vai trị q trình giao phối tiến hố A tạo vơ số biến dị tổ hợp, nguyên liệu thứ cấp cho trình tiến hố B định hướng q trình tiến hố C thúc đẩy phân li tính trạng D tạo ngun liệu sơ cấp cho q trình tiến hố Câu 11: Khâu kĩ thuật cấy gen A nối đoạn gen cần ghép vào plasmit, tạo nên ADN tái tổ hợp B chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen ghép biểu C cắt ADN tế bào cho ADN plasmit điểm xác định D tách ADN nhiễm sắc thể khỏi tế bào cho tách plasmit khỏi tế bào vi khuẩn Câu 12: Theo Kimura, ngun lí tiến hóa cấp độ phân tử A sự củng cố ngẫu nhiên đột biến trung tính tác dụng chọn lọc tự nhiên B sựđào thải đột biến có hại tác dụng chọn lọc tự nhiên C sự củng cố ngẫu nhiên đột biến trung tính, khơng liên quan với tác dụng chọn lọc tự nhiên D q trình tích luỹ đột biến có lợi tác dụng chọn lọc tự nhiên Câu 13: Khi lai hai dòng chủng có kiểu gen khác nhau, ưu lai biểu cao A thế hệ F1 B thế hệ F3 C thế hệ F2 D tất hệ Câu 14: Một loài sinh vật có nhiễm sắc thể 2n = 24 Có thể dựđoán số lượng nhiễm sắc thể thể tứ nhiễm (2n + 2) loài A 22 B 26 C 48 D 28 Câu 15: Phương pháp sau tạo ưu lai? A Tự thụ phấn giao phối cận huyết B Lai khác dòng C Tự thụ phấn bắt buộc giao phấn D Giao phối cận huyết ởđộng vật Câu 16: Phát biểu là sai khi nóivề trẻđồng sinh? A Trẻđồng sinh trứng giống kiểu gen B Trẻđồng sinh khác trứng khác giới tính giới tính C Trẻđồng sinh khác trứng sinh từ hợp tử D Trẻđồng sinh trứng ln ln giới tính Câu 17: Trong kĩ thuật cấy gen, thao tác cắt tách đoạn ADN thực nhờ enzim A ligaza B ADN- pôlimeraza C restrictaza D ARN - pôlimeraza Câu 18: Trong giảm phân hình thành giao tử, phát sinh đột biến gen tên gọi dạng đột biến A đột biến giao tử B đột biến tiền phôi C đột biến xôma D đột biến xôma đột biến tiền phôi Câu 19: Trong lai tế bào sinh dưỡng, phương pháp để tăng tỉ lệ kết thành tế bào lai, người ta thả vào môi trường nuôi dưỡng A các hoocmôn phù hợp B các enzim phù hợp C dung dịch cônsixin D các virut Xenđê bị làm giảm hoạt tính Câu 20: Trong tế bào sinh dưỡng người mắc hội chứng Đao có A ba nhiễm sắc thể 15 B ba nhiễm sắc thể 21 C ba nhiễm sắc thể 23 D ba nhiễm sắc thể 16 Câu 21: Thế hệ xuất phát quần thể thực vật có kiểu gen Aa Sau hệ tự thụ phấn, tính theo lí thuyết tỉ lệ thểđồng hợp (AA aa) quần thể (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 341 Câu 22: Phát biểu sau sai nói thường biến? A Thường biến loại biến dị không di truyền qua sinh sản hữu tính B Thường biến loại biến dị di truyền qua sinh sản hữu tính C Thường biến loại biến đổi đồng loạt theo hướng xác định D Thường biến biến đổi kiểu hình kiểu gen, phát sinh trình phát triển cá thể Câu 23: Dạng đột biến sau đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A Đảo vị trí cặp nuclêơtit B Mất cặp nuclêơtit C Thêm cặp nuclêôtit D Chuyển đoạn nhiễm sắc thể Câu 24: Lai xa phép lai A một giống cao sản với giống địa phương có suất thấp thuộc lồi B các dạng bố mẹ thuộc hai loài khác thuộc chi, họ khác C các dạng bố mẹ thuộc hai giống chủng khác D hai nhiều thứ có nguồn gen khác Câu 25: Theo quan điểm đại, loại biến dị sau xem nguồn nguyên liệu sơ cấp q trình tiến hố? A Đột biến gen B Thường biến C Biến dị tổ hợp D Biến dị xác định Câu 26: Trong chọn giống vật ni, để củng cố đặc tính mong muốn đó, người ta dùng phương pháp A giao phối cận huyết B lai khác dòng C lai khác thứ D lai khác loài Câu 27: Theo quan niệm đại, q trình phát sinh lồi người, nhân tố xã hội đóng vai trị chủđạo A từ giai đoạn người cổ trởđi B từ giai đoạn vượn người hoá thạch trởđi C từ giai đoạn người tối cổ trởđi D trong giai đoạn vượn người hố thạch Câu 28: Tiến hóa lớn q trình hình thành A các cá thể thích nghi B lồi C nịi D các nhóm phân loại lồi Câu 29: Nhân tố qui định chiều hướng nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen quần thể A quá trình giao phối B quá trình đột biến C các chế cách li D chọn lọc tự nhiên Câu 30: Phát biểu sau sai khi nói thểđa bội? A Thểđa bội thường có quan sinh dưỡng to, phát triển khoẻ, chống chịu tốt B Những giống ăn không hạt thường thểđa bội lẻ C Trong thểđa bội, nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng có số lượng nhiễm sắc thể 2n + D Trong thểđa bội, nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng bội số bộđơn bội, lớn 2n Câu 31:Đột biến gen phụ thuộc vào A số lượng cá thể quần thể số lượng nhiễm sắc thể tế bào B số lượng nhiễm sắc thể tế bào C cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến đặc điểm cấu trúc gen D số lượng cá thể quần thể Câu 32: Trong kỹ thuật cấy gen, người ta thường sử dụng vi khuẩn E.coli làm tế bào nhận E.coli A có nhiều tự nhiên B dễ nuôi cấy, sinh sản nhanh C chưa có nhân thức D có cấu trúc đơn giản Câu 33: Phép lai sau phép lai kinh tế? A Bị Hơnsten Hà Lan giao phối với B Bò vàng Thanh Hố giao phối với bị Hơnsten Hà Lan C Bị vàng Thanh Hoá giao phối với (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 341 Câu 34: Ngun nhân gây bệnh máu khó đơng người phát nhờ phương pháp A nghiên cứu trẻđồng sinh nghiên cứu tế bào B nghiên cứu trẻđồng sinh C nghiên cứu tế bào D nghiên cứu phả hệ Câu 35: Trong trình hình thành lồi đường địa lí, điều kiện địa lí nhân tố A trực tiếp gây biến đổi tương ứng thể sinh vật B chọn lọc kiểu gen thích nghi C tạo biến dị tổ hợp D khơng có vai trị q trình chọn lọc kiểu gen Câu 36: Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen: 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa Tần số tương đối alen A alen a quần thểđó là: A A = 0,3; a = 0,7 B A = 0,8; a = 0,2 C A = 0,2; a = 0,8 D A = 0,4; a = 0,6 Câu 37: Theo quan niệm đại, nguồn nguyên liệu chọn lọc tự nhiên A thường biến biến dị xác định B biến dị xác định C thường biến D đột biến biến dị tổ hợp Câu 38: Theo quan niệm đại, q trình phát sinh lồi người, nhân tố sinh học đóng vai trị chủđạo giai đoạn A vượn người hoá thạch B người đại C người vượn D người cổđại Câu 39: Phát biểu khơngđúng nói chế cách li? A Có dạng cách li: cách li địa lí, cách li sinh thái, cách li sinh sản cách li di truyền B Cách li địa lí cách li sinh thái kéo dài dẫn đến cách li sinh sản cách li di truyền, đánh dấu xuất loài C Các chế cách li nhân tốđịnh hướng q trình tiến hố D Sự cách li ngăn ngừa giao phối tự nhờđó củng cố, tăng cường phân hóa kiểu gen quần thể gốc Câu 40: Theo quan niệm đại, trình hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật chịu chi phối A quá trình đột biến, trình giao phối, trình chọn lọc tự nhiên B quá trình đột biến, trình giao phối phân li tính trạng C biến dị, di truyền D quá trình đột biến, trình giao phối chế cách li -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 341 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 341 - Học Toàn Tập