Đề thi KSCL lớp 12 Lịch sử Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 205 - Học Toàn Tập

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:41

Câu 4: Phong trào Cần vương thất bại đã đặt ra yêu cầu cấp thiết gì đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.. Huy động kháng chiến của t[r] (1)SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN NĂM 2018 - 2019 Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 205 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cuộc khủng hoảng kin tế giới (1929 - 1933) tác động đến kinh tế Việt Nam thế ? A Phát triển số lĩnh vực B Phát triển nhanh chóng C Khủng hoản cơng nghiệp D Khủng hoảng, suy thối Câu 2: Hội nghị quốc tế có thời gian họp kéo dài lịch sử nhân loại hội nghị A Vecsai-Oasinhton B Ianta C Giơnevơ D Pari Câu 3: Cách mạng tháng Tám thắng lợi, thực tế nhân dân ta giành quyền từ tay A Nhật tay sai B Pháp Nhật C Pháp tay sai D bọn phong kiến Câu 4: Phong trào Cần vương thất bại đặt yêu cầu cấp thiết đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân ta cuối kỉ XIX đầu kỉ XX? A Huy động kháng chiến toàn dân để giành độc lập B Phải có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp C Phải tăng cường sức mạnh quân để đương đầu với Pháp D Phải liên kết phong trào đấu tranh thành khối thống Câu 5: Vì nói phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960) làm lung lay tận gốc quyền Diệm? A Quân giải phóng tiêu diệt phận lớn lực lượng quân đội Sài Gòn B Nhân dân miền Nam phá vỡ mảng lớn “Ấp chiến lược” C Cách mạng kiểm sốt mảng lớn quyền cấp thôn xã D Chiến thuật “Trực thăng vận”, “Thiết xa vận” bị phá sản Câu 6: Sau Chiến tranh lạnh, quan hệ nước lớn điều chỉnh theo xu hướng A xung đột nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia B hợp tác lợi ích chung tồn nhân loại C xung đột trước vấn đề mang tính tồn cầu D đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp Câu 7: Đâu hệ quan trọng cách mạng khoa học kĩ thuật nửa sau kỉ XX ? A Xu tồn cầu hóa B Xu khu vực hóa C Năng suất lao động tăng nhanh D Nâng cao chất lượng sống Câu 8: Ý không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh giới thứ hai góp phần làm thay đổi đồ trị giới ? A Từ nước thuộc địa, 100 quốc gia giành độc lập B Sau giành độc lập, quốc gia tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội C Trật tự hai cực Ianta bị xói mịn đời quốc gia độc lập D Hệ thống thuộc địa chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ hoàn toàn (2)A Cuộc chiến đấu đô thị B Chiến dịch Biên giới C Chiến dịch Điện Biên Phủ D Chiến dịch Việt Bắc Câu 10: Tính chất điển hình cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam cách mạng A dân tộc B dân chủ C vô sản D Tư sản Câu 11: Chiến thuật quân Mĩ - Diệm sử dụng “Chiến tranh đặc biệt” gì? A Gom dân, lập “ấp chiến lược” B Càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng C “Trực thăng vận”, “thiết xa vận” D “Bình định” tồn miền Nam Câu 12: Chiến thắng quân dân ta làm thất bại hoàn toàn âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” Pháp? A Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 B Chiến Đông - Xuân 1953 - 1954 C Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 D Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 Câu 13: Tổ chức sau đời Việt Nam năm 1936 – 1939 ? A Mặt trận thống nhân dân phản đế Đông Dương B Hội đồng minh phản đế Đông Dương C Mặt trận thống dân tộc phản đế Đông Dương D Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh Câu 14: Điểm phong trào dân tộc tư sản Đông Nam Á sau Chiến Tranh giới thứ A tập trung đấu tranh địi quyền lợi trị B có mục tiêu giành độc lập dân tộc rõ ràng C kiên từ bỏ đường cải lương D lôi kéo giai cấp công nhân tham gia Câu 15: Trong kế hoạch Rơve (1949), Pháp chủ trương thiết lập hành lang Đông -Tây nối liền A Hịa Bình- Hà Nội- Hải Dương- Hải Phịng B Hịa Bình- Sơn La- Hà Nội- Hải Phịng C Lạng Sơn- Hải Phịng- Hà Nội- Hịa Bình D Hải Phịng- Hà Nội- Hịa Bình- Sơn La Câu 16: Hình thức khơng sử dụng phong trào dân chủ (1936 -1939) đấu tranh A vũ trang B nghị trường C báo chí D trị Câu 17: Sự kiện buộc thực dân Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, đế quốc Mỹ thất bại âm mưu kéo dài, mở rộng quốc tế hoá chiến tranh xâm lược Đông Dương? A Hội nghị Giơnevơ triệu tập B Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi C Hiệp đinh Giơnevơ kí kết D Hiệp đinh Pari kí kết Câu 18: Nguyên nhân chung dẫn đến phát triển kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh giới thứ hai A có tài nguyên thiên nhiên phong phú B áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật C có hệ thống thuộc địa rộng lớn D lợi dụng chiến tranh để làm giàu Câu 19: Theo thị Hồ Chí Minh, tháng 12-1944, lực lượng vũ trang thành lập (3)A du kích Bắc Sơn - Võ Nhai B Trung đội cứu quốc quân III C Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân D Việt Nam Giải phóng quân Câu 20: Nội dung sau ghi nhận Hiệp định sơ ngày 6/3/1946? A Hai bên thực ngừng bắn Nam Bộ B Pháp công nhận Việt Nam quốc gia độc lập C Pháp công nhận Việt Nam quốc gia thuộc Pháp D Việt Nam đồng ý chiếm đóng lâu dài Pháp Câu 21: Tính chất nghĩa kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nhân dân ta (1945-1954) biểu điểm nào? A Chủ trương sách lược Đảng B Nội dung đường lối kháng chiến C Quyết tâm kháng chiến toàn thể dân tộc D Mục đích kháng chiến Câu 22: Tại đến năm 1965, Mĩ phải thực chiến lược “Chiến tranh cục bộ” miền Nam Việt Nam ? A Mĩ muốn mở rộng quốc tế hóa chiến tranh Việt Nam B Mĩ muốn kết thúc nhanh chóng chiến tranh Việt Nam C Nhân dân Mĩ phản đối chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” D Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ bị phá sản Câu 23: Chính sách kinh tế khơng phải quyền Xơ Viết Nghệ Tĩnh thực trong năm 1930-1931? A Bãi bỏ thuế thân B Cải cách ruộng đất C Xóa nợ cho người nghèo D Chia ruộng đất công cho dân cày Câu 24: Trong chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947, đội ta sử dụng chiến thuật A đại đoàn độc lập, tiểu đoàn tập trung B tiểu đoàn độc lập, đại đội tập trung C đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung D tiểu đội độc lập, đại đoàn tập trung Câu 25: Theo Hiến pháp (năm 1947) Nhật Bản tiến hành cải cách giáo dục, nội dung cải cách phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc? A Khuyến khích phát triển văn hóa B Chính sách giáo dục bắt buộc C Phủ nhận vai trị Thiên hồng D Truyền bá tư tưởng hịa bình Câu 26: Trong Chiến tranh giới thứ nhất, thắng lợi cách mạng Tháng Mười Nga việc thành lập nhà nước Xơ Viết đánh dấu A thắng lợi hồn toàn chủ nghĩa xã hội B bước chuyển lớn cục diện trị giới C chiến tranh giới thứ kết thúc D thất bại hoàn toàn phe Liên minh Câu 27: Hoạt động quân quân dân ta làm cho kế hoạch quân Nava Pháp có Mỹ giúp đỡ bước đầu bị phá sản? A Các chiến dịch trung du, đồng Bắc Bộ đầu năm 1954 B Cuộc chiến tiến công chiến lược xuân năm 1954 C Các chiến dịch trung du, miền núi Bắc Bộ đầu năm 1953 D Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 (4)A dùng người Việt đánh người Việt B đưa quân Mĩ vào miền Nam C đưa cố vấn Mĩ vào miền Nam D đưa quân chư hầu vào miền Nam Câu 29: Tư tưởng cứu nước Phan Bội Châu có điểm giống với tư tưởng cứu nước thời phong kiến? A Phương pháp đấu tranh bạo động vũ trang B Lực lượng đấu tranh chủ yếu nhân dân C Mục tiêu thành lập thể chế quân chủ lập hiến D Lãnh đạo thông qua tổ chức trị Câu 30: Đặc điểm cách mạng khoa học công nghệ nửa sau kỉ XX A tiến khoa học bắt nguồn từ tiến kĩ thuật B kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp C phát minh kĩ thuật bắt nguồn từ sản xuất D khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Câu 31: Năm 1947, Mĩ đề "Kế hoạch Mácsan" đưa tới tình trạng chiến tranh lạnh tập hợp nước Tây Âu vào liên minh quân chống A Liên Xô Đông Âu B Liên Xô Trung Quốc C Đông Âu D Mĩ latinh Câu 32: Nội dung không thuộc Hiệp định sơ 6-3-1946? A Việt Nam nhượng cho Pháp số quyền lợi kinh tế, văn hoá B Hai bên ngừng bắn, tạo điều kiện cho đàm phán thức C Quân Pháp Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc D Pháp công nhận Việt Nam quốc gia tự Câu 33: Trong giai đoạn 1950 - 1973, điểm sách đối ngoại nước Tây Âu so với giai đoạn 1945 - 1950 ? A Chú trọng quan hệ với Đơng Âu B Đa phương hóa quan hệ đối ngoại C Đẩy mạnh hợp tác với châu Á D Liên minh chặt chẽ với Mĩ Câu 34: Vì vào năm 1959, ngồi đường bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam khơng có đường khác ? A Lực lượng cách mạng miền Nam phát triển mạnh B Chính quyền Mĩ - Diệm đàn áp nhân dân tàn bạo C Đây hình thức phù hợp với nhân dân ta D Lực lượng cách mạng miền Nam chưa lớn mạnh Câu 35: Nguyên nhân định thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945 A trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo rút kinh nghiệm qua thực tiễn đấu tranh B dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phong dân tộc C lãnh đạo đắn, sáng tạo Đảng Hồ Chí Minh đứng đầu D phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, tạo thời cho cách mạng thành công Câu 36: Hiện nay, tổ chức liên kết kinh tế - trị lớn hành tinh A Hội quốc liên B Liên Hợp quốc C Liên minh châu Âu D Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Câu 37: Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh lạnh sau Chiến tranh giới thứ hai gì ? A Giải mâu thuẫn Xơ, Mĩ từ Chiến tranh giới thứ hai B Mĩ theo đuổi mục tiêu chống chủ nghĩa xã hội đến (5)Câu 38: Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn hành động chúng ta” (3/1945) xác định kẻ thù trước mắt dân tộc ta A Thực dân Pháp bọn tay sai B Đế quốc Mĩ bọn tay sai C Thực dân Anh bọn tay sai D Phát xít Nhật bọn tay sai Câu 39: Chiến dịch quân lớn quân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) A Việt Bắc B Điện Biên Phủ C Biên Giới D Tây Bắc Câu 40: Những sách lược Đảng Chính phủ đề từ sau ngày 2/9/1946 đến trước ngày 19/12/2019 Pháp thể A tâm chống Pháp B thái độ mềm dẻo C thiện chí hịa bình D tâm giảng hịa -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL lớp 12 Lịch sử Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 205 - Học Toàn Tập, Đề thi KSCL lớp 12 Lịch sử Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 205 - Học Toàn Tập