Đáp án HSG Vật lí lớp 8 huyện Lai Vung, Đồng Tháp 2014-2015 - Học Toàn Tập

5 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:34

N ếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án n hưng đúng, chính xác,.. ch ặt chẽ th ì cho đủ số điểm của câu đó2[r] (1)HUYỆN LAI VUNG (Hướng dẫn chấm gồm có 05 trang) KỲ THICHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2014–2015 MÔN: VẬT LÝ I Hướng dẫn chung: 1 Nếu học sinh làm không theo cách nêu đáp án n hưng đúng, xác, chặt chẽ chođủ số điểm câu 2 Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm h ướng dẫn chấm phải đảm bảo không làm sai lệch hướng dẫn chấm phải thống thực tổ chấm Chú ý: - Hình vẽ tia sáng khơng mũi tên hình vẽ sai - Sai từ lần đơn vị trở lên trừ 0,5 điểm toàn II Đáp án thang điểm: Câu 1 NỘI DUNG ĐIỂM a (0,5 điểm) - Lực căng dây cáp nhỏ với trọng l ượng thang máy F = P = 10.m = 10.580 = 5800N 0,25 - Công nhỏ lực căng Ai= P.h = 5800.125 = 725 000J 0,25 b (1,5 điểm) - Công máy thực H = i.100% tp A A ==> Atp= .100% 725000.100% 906250 80% i A J H   0,5 - Cơng hao phí lực cản Atp= Ai+ Ahp ==> Ahp= Atp–Ai= 906250 –725000 = 181250J 0,5 -Độ lớn lực cản Ahp= Fc.h ==> Fc = 181250 125 hp A h  = 1450N 0,5 Câu 2 NỘI DUNG ĐIỂM (3,0 điểm) - Gọi m2, m3lần lượt khối lượng nhơm thiếc có hợp kim - Ta có: m2+ m3= 0,2 (1) 0,5 - Nhiệt lượng nhiệt lượng kế nước thu vào Qthu= (m0c0+ m1c1)(t - t1) = (88 + 0,4.4200)(14 –10) 0,25 = 7072J 0,25 - Nhiệt lượng nhôm thiếc tỏa Qtỏa= (m2c2+ m3c3)(t2–t) = (m2.880 + m3.230)(120–14) 0,25 = 93280m2+ 24380m3 0,25 - Theo PTCBN: Qtỏa = Qthu <=> 93280m2+ 24380m3= 7072 (2) 0,5 - Giải hệ phương trình (1) (2) tađược: m2  0,032kg  32g m 0,168kg 168g (2)a (1,0điểm) - Hình vẽ 1,0 b (0,75 điểm) - Họ khơng nhìn thấy - Vì vùng nhìn thấy ảnh người A R1NMR2, cịn vùng nhìn thấy ảnh người B R3NMR4 Người A nằm ngồi vùng nhìn thấy người B ngược lại, người B nằm ngồi vùng nhìn thấy người A 0,25 0,5 c (1,25điểm) - Giả sử người A dần đến gương, đến vị trí A1bắt đầu thấy người B trong gương hình vẽ 0,25 - Xét tam giác A1HN đồng dạng với tam giác B'KN: ' A H HN B KKN 0,25 ==> A1H = ' 0, 5.1 0, HN B K m KN   0,75 Câu 4 NỘI DUNG ĐIỂM a (1,0điểm) - Gọi x chiều cao phần gỗ mặt nước - Khi khối gỗcân bằngtrên mặt nước ta có: P = FA <=> 10m = 10D0.S.(h–x) 0,25 0,25 <=>10.0,16 = 10.1000.40.10-4.(0,1–x) ==> x = 0,06m = 6cm 0,5 b (2,0 điểm) - Hình vẽ 0,25 H M h K N A1 B A1' B' A F  2 P  P1  A' B' R1 R2 R 3 R4 A B M H N K (3)- Gọi V1và V2là thể tích chì thể tích cịn lại khối gỗ - Khối lượng lại gỗ Ta có: V = V1+ V2 => V2= V–V1 <=> 2 m D = V–V1 <=> m V2 m = V–V1 => m2= m(1 - V V ) = m(1-1 S h S h ) = 0,16(1-4 4.10 40.10 0,1 h   ) = 0,16–0,16h1 0,5 - Khối lượng chì m1= D1.V1= D1.S1.h1= 11300.4.10-4h1= 4,52h1 0,25 - Khi mặt khối gỗ nằm ngang với mực n ước Độ lớn hợp lực tác dụng lên khối gỗ là: P1+ P2= FA <=> 10m1+ 10m2= 10.D0.S.h 0,25 0,25 <=> m1+ m2= D0.S.h <=> 4,52h1+ 0,16–0,16h1= 1000.40.10 -4 .0,1 <=> 4,36h1 = 0,24 ==> h1 = 0,055m = 5,5cm 0.5 Câu 5 NỘI DUNG ĐIỂM a (1,0 điểm) - Thủy tinh dẫn nhiệt kém, rót n ước sơi vào cốc dày, phần cốc tiếp xúc với nước sơi nóng lên nở đột ngột Phần cốc chưa kịp nóng lên nở Sự dãn nở khơng phần phần cốc dễ làm cho cốc nức bị vỡ 0,5 - Muốn cho cốc khỏi bị vỡ ta rót n ước nóng tráng chờ lúc rót nước nóng từ từ vào cốc, ta đểmột thìa kim loại vào cốc (thìa bạc) Khi thìa nhận nhiệt lượng lớn nhiệt lượng mà cốc nhận được, cốc bị vỡ 0,5 b (2,0 điểm) - Lực kéo động Ta có:P= F.v => F = 3220 10 v  P = 322N 0,5 - Khối lượng xăng m = D.V = 700.2.10-3= 1,4kg 0,25 -Năng lượng xăng cháy tỏa Q = q.m = 4,6.107.1,4 = 6,44.107J 0,25 - Công lực kéo Ta có: H = A.100% Q => A = 7 40%.6, 44.10 100% 100% H Q  = 25 760 000 J 0,5 - Quãngđường ô tô A = F.s (4)a (2,5điểm) - Gọiv1, v2và l lần lượtlà vận tốc tàu, vận tốccủa người chiều dài tàu - Quãngđường tàuvà người đi đượctrong thời gian t1 s1= v1.t1= 160v1 s2= v2.t1= 160v2 -Người chiều với tàu s1–s2 = l <=> 160v1–160v2= l (1) 0,5 - Quãngđường tàu người đi đượctrong thời gian t2 s'1= v1t2= 80v1 s'2= v2t2= 80v2 -Người ngượcchiều với tàu s'1+ s'2= l <=> 80v1+ 80v2= l (2) 0,5 - Giải hệ phương trình (1) (2) tađược: v1= 3 320 l v2= 320 l 0,5 0,5 - Thời gian đoàn tàu qua mặt người t3= 1 320 106, 67 3 3 320 l l l s l v   l  0,5 b (0,5điểm) - Thời gian người từ đầu đến cuối đoàn tàu t4= 2 320 320 320 l l l s l v   l  0,5 Câu 7 NỘI DUNG ĐIỂM (3,0 điểm) - Gọi slà chiều dài quãngđường AB - Thời gian hết 2s quãngđường đầu t1= 1 2 2 2.30 60 s s s s vv   0,25 - Quãngđường lại s2= 2 s - Thời gian hết 2 s quãngđường đầu t2= 2 2 2 2 2 4.20 80 s s s s s s vvvv   0,5 - Thời gian hết 2 s quãngđường cuối t3= 2 3 3 2 2 s s s s vvvv (5)- Vận tốc trungbình quãng đường AB vtb= 1 3 60 80 s s s s s t t t v      0,5 <=> 30 = 3 1 1 1 60804v 0,25 <=> 3 1 1 60804v 30 <=> 3 1 1 4v 30 60 80         <=> 3 1 4v  240 ==> v3= 240 4 = 60km/h 1,0
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án HSG Vật lí lớp 8 huyện Lai Vung, Đồng Tháp 2014-2015 - Học Toàn Tập, Đáp án HSG Vật lí lớp 8 huyện Lai Vung, Đồng Tháp 2014-2015 - Học Toàn Tập