Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Sinh học Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 281 - Học Toàn Tập

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:32

Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 80 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra [r] (1)TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2018-2019 Môn: SINH HỌC; Khối: B Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Ngày thi : 21/1/2017 Mã đề thi 281 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Ở người, loại tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh A bạch cầu B hồng cầu C D biểu bì da Câu 2: Loại axit nuclêic có chức vận chuyển axit amin trình dịch mã A tARN B rARN C ADN D mARN Câu 3: Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội loài 2n = Số nhiễm sắc thể dự đốn thể ba kép A 7 B 10 C 24 D 18 Câu 4: Nội dung chủ yếu định luật phân ly độc lập A “Khi bố mẹ chủng khác nhiều cặp tính trạng tương phản F2 có phân tính theo tỉ lệ 9:3:3:1.” B “Các cặp nhân tố di truyền(cặp alen) phân ly độc lập với phát sinh giao tử ” C “Khi lai bố mẹ chủng khác nhiều cặp tính trạng tương phản F2 cặp tính trạng xét riêng rẽ phân ly theo kiểu hình 3:1” D “Khi lai bố mẹ chủng khác nhiều cặp tính trạng tương phản xác suất xuất kiểu hình F2 tích xác suất tinh trạng hợp thành nó” Câu 5: Trong bảng mã di truyền axit amin mêtiônin triptôphan mã hóa ba A 5'UAA3'; 5'AUG3' B 3'AUG5'; 3'UGG5' C 5'AGU3'; 5'UGG3' D 3'GUA5'; 3'GGU5' Câu 6: Vi khuẩn tía khơng chứa lưu huỳnh dinh dưỡng theo kiểu A hoá dị dưỡng B quang tự dưỡng C hoá tự dưỡng D quang dị dưỡng Câu 7: Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực A giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật B Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật C Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật D giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm Câu 8: Một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho chuỗi pơlipeptit hay phân tử ARN gọi A anticodon B codon C gen D mã di truyền Câu 9: Các nguyên tố đại lượng cần cho loài gồm: A C, H, O, N, P, K, S, Ca, Na B C, H, O, N, P, K, S, Ca, Si C C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg D C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn Câu 10: Các mạch đơn tổng hợp trình nhân đơi ADN hình thành theo chiều A cùng chiều với mạch khuôn B 3’ đến 5’ C 5’ đến 3’ D cùng chiều tháo xoắn ADN Câu 11: Dưới phần trình tự nuclêotit mARN phiên mã từ đoạn mạch ADN 5’… AUGXAUGXXUUAUUX 3’ Vậy trình tự nuclêơtit đoạn mạch gốc gen là: A 3’… AUGXAUGXXUUAUUX 5’ B 3’… ATGXATGXXTTATTX 5’ C 5’… ATGXATGXXTTATTX 3’ D 3’… TAX GTA XGG AAT AAG …5’ Câu 12: Hoocmơn hoa hình thành từ phận cây? A Rễ, thân B Rễ C D Thân Câu 13: Khi nhuộm thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram dương có màu A vàng B xanh C đỏ D tím Câu 14: Loại đột biến gen xảy làm tăng liên kết hiđrô? A Thay cặp A-T cặp G-X B Thay cặp G-X cặp A-T C Mất cặp A-T D Thêm cặp G-X Câu15: Loại mơ phân sinh có Một mầm A Mô phân sinh bên B Mô phân sinh đỉnh rễ (2)Câu 16: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST sinh vật nhân thực, sợi có đường kính A 30nm B 11nm C 300nm D 700nm Câu 17: Trình tự nuclêơtit đặc biệt opêron để enzim ARN-polineraza bám vào khởi động trình phiên mã gọi A vùng khởi động B gen điều hòa C vùng vận hành D vùng mã hoá Câu 18: Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit A glutamin B foocmin mêtiônin C pheninalanin D metiônin Câu 19: Hầu hết lồi sinh vật có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ, điều biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính liên tục B Mã di truyền có tính phổ biến C Mã di truyền có tính thối hóa D Mã di truyền có tính đặc hiệu Câu 20: Ngun tắc bổ sung thể chế tự nhân đôi ADN : A A liên kết U ; G liên kết X B A liên kết X ; G liên kết T C A liên kết T ; G liên kết X D A liên kết U ; T liên kết A ; G liên kết X ; X liên kết G Câu 21: Một lồi thực vật có 2n = 14 Khi quan sát tế bào số cá thể quần thể thu kết sau: Cá thể Cặp nhiễm sắc thể Cặp Cặp Cặp Cặp Cặp Cặp Cặp Cá thể 2 3 2 Cá thể 2 2 2 Cá thể 2 2 2 Cá thể 3 3 3 Trong phát biểu sau số nhận định đúng? (1) Cá thể 1: thể ba kép (2n+1+1) có cặp thừa NST (2) Cá thể 2: thể (2n - 1) có cặp thiếu NST (3) Cá thể 3: thể lưỡng bội bình thường (2n) (4) Cá thể 4: thể tam bội (3n) A 4 B 1 C 2 D 3 Câu 22: Khi cho cá thể F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ bắt buộc Menđen thu hệ F3 có kiểu hình: A 100% đồng tính B 1/3 cho F3 đồng tính ,2/3 cho F3 phân tính 3:1 C 100% phân tính D 2/3 cho F3 đồng tính ,1/3 cho F3 phân tính 3:1 Câu 23: Một lồi thực vật lưỡng bội có nhóm gen liên kết Giả sử đột biến kí hiệu từ (1) đến (8) mà số NST trạng thái chưa nhân đơi có tế bào sinh dưỡng thể đột biến là: (1) NST (2) 12 NST (3) 16 NST (4) NST (5) 20 NST (6) 28 NST (7) 32 NST (8) 24 NST Trong thể đột biến đột biến đa bội chẳn? A 4 B 5 C 3 D 2 Câu 24: Tìm câu khơng : A Manh Tràng phát triển thú ăn thực vật có dày đơn B phổi chim cấu tạo nhiều phế nang C Gỗ lõi gồm tế bào mạch gỗ thứ cấp già D Ở người pH máu khoảng 7,35-7,45 Câu 25: Quá trình tự nhân đơi ADN có đặc điểm: sinh vật nhân thực qua lần nhân đơi tạo hai ADN có chiều dài ADN mẹ Ở sinh vật nhân thực enzim nối ligaza thực hai mạch Quá trình tự nhân đôi sở dẫn tới tượng nhân gen ống nghiệm sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái đơn vị lại có nhiều điểm chép Trong q trình nhân đơi ADN, chạc chép, mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn Số Phương án là: A 4 B 5 C 3 D 2 Câu 26: Tìm số phát biểu đúng: (1) Loài muỗi tạo nhờ đột biến đảo đoạn (3)(3) Lặp đoạn làm cho gen alen NST (4) Đột biến đoạn làm cân hệ gen (5) Đảo đoạn giữ vững mức độ hoạt động gen A 5 B 4 C 2 D 3 Câu 27: Trong pha sáng trình quang hợp , ATP NADPH trực tiếp tạo từ hoạt động sau đây? A Hoạt động chuỗi truyền điện tử quang hợp B Quang phân li nước C Hấp thụ lượng nước D Diệp lục hấp thu ánh sáng trở thành trạng thái kích động Câu 28: Loại đột biến NST sử dụng để xác định vị trí gen nhiễm sắc thể? A Dị đa bội B Chuyển đoạn C Mất đoạn D Dị bội (lệch bội) Mất đoạn Câu 29: Khi nói hoạt động opêron Lac phát biểu sau không đúng? A Trong opêron Lac, gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đôi phiên mã khác B Trong opêron Lac, gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đôi phiên mã C Gen điều hòa gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đơi D Đường lactôzơ làm bất hoạt prôtêin ức chế cách số phân tử đường bám vào prôtêin ức chế làm cho cấu trúc không gian prôtêin ức chế bị thay đổi Câu 30: Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, phát biểu sau không đúng? A Trong dịch mã, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nucleotit phân tử ARN B Trong phiên mã, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nucleotit mạch gốc vùng mã hóa gen C Sự nhân đơi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái D Trong tái ADN, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nucleotit mạch đơn Câu 31: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Cho thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Biết khơng có đột biến xảy ra.Theo lí thuyết, trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình F1? (1) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (2) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (3) 100% thân thấp, hoa đỏ (4) 11 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (5) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (6) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng A 3 B 5 C 6 D 4 Câu 32: Một cá thể lồi động vật có nhiễm sắc thể 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 80 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số khơng phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào cịn lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ trình số giao tử có nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ A 0,25% B 1% C 2% D 0,5% Câu 33: Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = Cặp nhiễm sắc thể số bị đột biến đoạn chiếc; cặp nhiễm sắc thể số bị đột biến đảo đoạn chiếc; cặp nhiễm sắc thể số bị đột biến chuyển đoạn chiếc; cặp nhiễm sắc thể cịn lại bình thường Trong tổng số giao tử sinh ra, giao tử chứa đột biến đoạn đột biến đảo đoạn chiếm tỉ lệ A 1/8 B 3/4 C 1/4 D 1/2 (4)(1) Cây B có NST 2n = 16 (2) Tế bào M kì sau q trình giảm phân II (3) Khi trình phân bào tế bào M kết thúc, tạo tế bào có NST lệch bội (2n+1) (4) Cây A thể nhiễm A B C D Câu 35: Một dị hợp tử cặp gen, gen quy định tính trạng, gen trội hoàn toàn, phân li độc lập Khi tự thụ phấnXác định tỉ lệ đời F1 có kiểu gen chứa cặp đồng hợp trội, cặp dị hợp A 3,125% D.18,75% B 3,90625% C 6,25% Câu 36: Giả sử Một lồi thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10 Xét cặp gen A, a; B, b; D, D; E,E; G,g; nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở lồi có tối đa 189 loại kiểu gen II Ở loài này, mang kiểu hình trội tính trạng có tối đa 60 loại kiểu gen III Ở lồi này, thể ba có tối đa 162 loại kiểu gen IV Ở loài này, mang kiểu hình lặn tính trạng có tối đa 27 loại kiểu gen A 3 B 4 C 2 D 1 Câu 37: Bệnh pheninketo niệu gen lặn nằm NST thường di truyền theo quy luật Menden người đàn ơng có em gái bị bệnh, lấy người vợ có anh trai bị bệnh Biết ngồi em chồng anh vợ bị bệnh ra, bên vợ chồng khơng cịn khác bị bệnh.Tính xác suất để cặp vợ chồng sinh người bình thường A 64/81 B 1/36 C 9/16 D 29/36 Câu 38: Ở loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Gen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ chủng giao phấn với thân thấp, hoa trắng hợp tử F1 Sử dụng consisin tác động lên hợp tử F1 để gây đột biến tứ bội hóa Các hợp tử đột biến phát triển thành tứ bội cho đột biến này giao phấn với thu F2.Cho thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội Cho các phát biểu sau: 1.Theo lí thuyết, đời loại kiểu gen AaaaBBbb F2 có tỉ lệ 1/9 2.Tỷ lệ phân ly kiểu hình F2 : 1225:35:35:1 3 Số kiểu gen F2 = 25, 4 số kiểu hình F2 = 5 cho Phép lai P: AA × aa, thu hợp tử F1 Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1, sau cho phát triển thành F1 Cho F1 tứ bội tự thụ phấn, thu F2 Cho tất F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F3 là: 77 cao: thấp Số phát biểu A 4 B 2 C 5 D 3 Câu 39: Cho phép lai P: AaBbDdEEFf x AaBbDdEeff Các cặp alen phân li độc lập q trình phát sinh giao tử, khơng phát sinh đột biến Tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen mang alen trội hệ (F1) là: A 27/64 B 21/256 C 30/256 D 28/256 Câu 40 : Ở loài sinh vật, xét locut gồm alen A a, alen A đoạn ADN dài 306nm có 2338 liên kết hiđrơ, alen a sản phẩm đột biến từ alen A Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp lần, số nucleotit cần thiết cho trình tái alen 5061A 7532G Cho kết luận sau: (1) Gen A có chiều dài lớn gen a (2) Gen A có G = X = 538; A = T 362 (3) Gen a có A = T = 361 G = X = 539 (4) Đây dạng đột biến thay cặp A – T cặp G – X Số kết luận (5) -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Sinh học Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 281 - Học Toàn Tập, Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Sinh học Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 281 - Học Toàn Tập