Đề thi thử THPT quốc gia

6 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:26

Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l bằng AA. Cho hình chóp S ABCD.[r] (1)SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TAM DƯƠNG * ĐỀ THI THỬ CHUYÊN ĐỀ LẦN MƠN: TỐN 12 NĂM HỌC: 2020 - 2021 Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề thi có gồm có 06 trang) Câu Cho hàm số y ax 4bx2c a b c R( , ,  )có đồ thị hình vẽ bên Số điểm cực trị hàm số cho là? A.3 B.2 C.1 D.0 Câu Hàm số y2x2x có đạo hàm A.2x2x.ln 2 B. (2x1).2x x.ln 2 C. 2 1 (x x).2x  x D. (2x1).2x x Câu Tìm tập xác định D hàm số   3 log y x  x A.D 1;3 B.D  ;1  3; C.D   ;2 2  2 2; D.D 2 2;1  3;2 2 Câu Hình đa diện hình vẽ bên có mặt? A.6 B.12 C.11 D.10 Câu Khối lập phương cạnh 2a tích là: A.a2 B.8a3 C.6a3 D.4a2 Câu Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số ylogx22mx4 có tập xác định : A. 2 m2 B.m2 C 2 m m       D. 2 m2 Câu Cho khối chóp có diện tích đáy B6a2 chiều cao h2a Thể tích khối chóp cho bằng: A.2a3 B.4a3 C.6a3 D.12a3 Câu Cho hàm số ( )f x có bảng biến thiên sau: Hàm số đồng biến khoảng nào? A.(0;1) B.( 1;0) C.( 1;1) D.(1;) Câu Tiệm cận ngang đồ thị hàm số 1    x y x A.x1 B.y1 C.y0 D.y2 (2)Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng ( 2;0) B Hàm số nghịch biến khoảng (0; 2) C Hàm số nghịch biến khoảng (;0) D Hàm số nghịch biến khoảng ( ; 2) Câu 11 Cho hàm số ( )f x có bảng biến thiên sau: Số nghiệm thực phương trình ( ) 0f x   A.2 B.0 C.4 D Câu 12 Số cạnh bát diện là: A.10 B.8 C.6 D.12 Câu 13 Giá trị m để tiệm cận đứng đồ thị hsố y 2x 1 x m    qua điểm M(2 ; 3) A.– B C.3 D.0 Câu 14 Xác định ,a b để hàm số  1  ax y x b có đồ thị hình vẽ bên Chọn đáp án đúng? A.a1,b 1 B.a 1,b1 C.a1,b1 D.a 1,b 1 Câu 15 Một khối lập phương có độ dài đường chéo a Thể tích khối lập phương là: A.V2 2a3 B.V3 3a3 C. 6 V a D.V64a3 Câu 16 Cho hàm số 1 x ( ) 3  f x x Hàm số nghịch biến khoảng nào? A. ;  B.(;1) C.(1;) D.(;1)và (1;) Câu 17 Cho hàm số y f x( )có bảng biến thiên sau: Mệnh đề đúng? A Hàm số có bốn điểm cực trị B Hàm số đạt cực tiểu x2 C Hàm số khơng có cực đại D Hàm số đạt cực tiểu x 5 Câu 18 Giá trị lớn hàm số 2    x y x đoạn [3;5] A.3 B.2 C.5 D.7 Câu 19 Rút gọn biểu thức 3 2. a a ta được: x y (3)A a B 9 a C 9 a D a4 Câu 20 Đồ thị hàm số có dạng đường cong hình vẽ bên? A.y x 33x1 B.y  x3 3x1 C.y x 42x21 D.y  x4 2x21 Câu 21 Cho khối chóp có đáy hình vng cạnh a chiều cao 2a Thể tích khối chóp cho bằng? A.4a3 B.4 3a C 3 2a D.2 3a Câu 22 Cho hàm số y f x( )có bảng biến thiên sau: Giá trị cực tiểu hàm số cho bằng? A B C D -4 Câu 23 Giá trị lớn hàm số f x( )x44x25trên đoạn [ 2;3] bằng: A B 50 C.1 D 122 Câu 24 Cho hàm số y f x  có đồ thị hình sau: Hàm số cho nghịch biến khoảng đây? A.0; B.;1 C.2;   D.(0;1) Câu 25 Cho hàm số ( )f x có đạo hàm f x'( ) ( x1)(x2) ,2  x R Số điểm cực trị hàm số cho là: A B.1 C D.2 Câu 26 Cho hình chóp S ABCD. có đáy hình chữ nhật với AB3a, BC4a, SA12a SA vuông góc với đáy Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD. A 13 2 a R B.R 6a C 2 a R D 17 2 a R Câu 27 Tìm giá trị thực tham số mđể hàm số  4 3 3 y x mx  m  x đạt cực đại x3? A.m1 В.m 1 C.m 7 D.m5 Câu 28 Số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y x2 x x     là: A B C D Câu 29 Gọi x x1; 2là nghiệm phương trình 4x2x2x2 x 13.Tính x x (4)Câu 30 Tồn số nguyên m để hàm số y x x m    đồng biến khoảng  ; 1 A.3 B.4 C.2 D.Vô số Câu 31 Cho hàm số 2 1    x y x Trong khẳng định sau, khẳng định đúng: A.Hàm số nghịch biến khoảng 0;   B Hàm số đồng biến khoảng ;2 C.Hàm số nghịch biến khoảng2;   D.Hàm số đồng biến khoảng 0;   Câu 32 Cho hình nón có diện tích xung quanh 3a2và có bán kính đáy a Độ dài đường sinh hình nón cho bằng: A 3a B 2a C 2 a D 2 2a Câu 33 Tìm giá trị tham số m để phương trình   3 log x m2 log x3m 1 có hai nghiệm x x1, 2 cho x x1 227 A B C D Câu 34 Cho hình nón có bán kính đáy avà góc đỉnh 60 Tính diện tích xung quanh hình nón A Sxq 4a2 B 2 3 xq a S   C 2 3 xq a S   D Sxq 2a2 Câu 35 Cho hàm số y f x  Hàm số y f x  có đồ thị hình bên Hàm số y f x có điểm cực trị ? A.2 B.3 C.0 D.1 Câu 36 Phương trình có nghiệm A B C D 11 3 x Câu 37 Cho hàm số y f x( ) có đồ thị hình sau: Đồ thị hàm số ( ) 2020 ( )   g x f x có số đường tiệm cận đứng là: A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 38 Biết 4x4x23 tính giá trị biểu thức P2x2x: A.25 B 27 C 23 D.5 Câu 39 Cho phương trình   9 3 log x log 5x  1 log m (Có tất giá trị nguyên m để phương trình cho có nghiệm? A B C Vô số D 14 m m25 28 3 m m1   3 log 3x2 3 25 3 x x87 29 3 x (5)Câu 40 Thể tích khối cầu bán kính R A.3 4R B 3 3R C 3 4R D.2R3 Câu 41 Diện tích xung quanh hình trụ trịn xoay có bán kính đáy r độ dài đường sinh l A.4rl B.2rl C.4 3rl D.rl Câu 42 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vng A D Cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy,AD DC a  , AB2a, cạnh SC hợp với đáy góc 30 Tính thể tích khối 0 chóp S ABC theo a? A 3 a B. 6 6 a C. 6 3 a D. 6 9 a Câu 43 Hàm số yax4bx2c có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? x y O A.a0, b0, c0 B.a0, b0, c0 C.a0, b0, c0 D.a0, b0, c0 Câu 44 Một hình trụ có thiết diện qua trục hình vng, diện tích xung quanh 36a2 Tính thể tích V lăng trụ lục giác nội tiếp hình trụ A.27 3a3 B.24 3a3 C.36 3a3 D.81 3a3 Câu 45 Một vật chuyển động theo quy luật St39t2t10, với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động S (mét) quảng đường vật khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian 12 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động thời điểm t giây vật đạt vận tốc lớn ? A.t3s B.t6s C.t5s D.t2s Câu 46 Cho hàm số y f x( ) có bảng biến thiên hình dưới: Số điểm cực trị hàm số y f x 24x 1 là: A.1 B.5 C.3 D.2 Câu 47 Cho hàm số y  x3 mx2(4m9)x5, với tham số Có giá trị nguyên để hàm số nghịch biến ? A.6 B.4 C.7 D.5 Câu 48 Cho hàm số có đồ thị đường cong hình vẽ bên Tìm tất giá trị thực để phương trình ( ) 2f x  m0 có nghiệm phân biệt A B.Khơng có giá trị C D m m    y f x m (6)Câu 49 Cho hàm số   ln2018 x f x x   Tính tổng S f 1  f 2   f2018 A.ln 2018 B.1 C.2018 D.2018 2019 Câu 50 Cho hàm số y f x có đồ thị hàm số '( )f x sau: Trên khoảng ( 10;10) có tất số nguyên m để hàm số ( )g x  f x( )mx2020 có cực trị ? A.0 B.15 C.14 D.13 Họ tên: Số báo danh: Phòng thi: - HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia, Đề thi thử THPT quốc gia