Đề thi thử THPT quốc gia

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:20

Tính thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng.. A..[r] (1)ĐỀ ÔN TẬP SỐ 01-LỚP 12B1-12B2 -NĂM HỌC 2019-2020-GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN-0835606162 PAGE: DAYHOCTOAN.VN - YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL Câu Có 10 bút khác 8 sách giáo khoa khác Một bạn học sinh cần chọn 1 bút 1 sách Hỏi bạn học sinh có cách chọn? A 80 B 60 C 90 D 70 Câu Cho cấp số cộng (𝑢𝑛) với 𝑢1 =2 𝑢2 =5 Công sai cấp số cộng cho A 3 B 2 C 1 D 5 2 Câu Diện tích xung quanh hình nón có độ dài đường sinh 𝑙 bán kính 2𝑟 A 4𝜋𝑟𝑙 B 2𝜋𝑟𝑙 C 𝜋𝑟𝑙 D 1 3𝜋𝑟𝑙 Câu Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên sau: Hàm số cho nghịch biến khoảng đây? A (−∞; −1) B (−1;4) C (−1;2) D (3; +∞) Câu Cho khối lăng trụ tam giác có tất cạnh Thể tích khối lăng trụ cho A 27√34 B 27√32 C 9√34 D 9√32 Câu Tập nghiệm phương trình 𝑙𝑜𝑔2𝑥 = 𝑙𝑜𝑔2(𝑥2− 𝑥) A 𝑆 = {2} B 𝑆 = {0} C 𝑆 = {0;2} D.𝑆 = {1;2} Câu Cho hàm số 𝑓(𝑥) liên tục có ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥01 =2; ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥13 = 6 Tính 𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥03 A 𝐼 =8 B 𝐼 =12 C 𝐼 =36 D 𝐼 =4 Câu Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên sau: Hàm số cho đạt cực đại A 𝑥 =1 B 𝑥 =0 C 𝑥 = −4 D 𝑥 = −1 Câu Đồ thị hàm số có dạng đường cong hình bên? A 𝑦 =𝑥+1𝑥−1 B 𝑦 =𝑥−1𝑥+1 C 𝑦 =2𝑥−1 𝑥−1 D 𝑦 = 𝑥+1 −𝑥+1 Câu 10 Với 𝑎 số thực dương tùy ý, 𝑙𝑜𝑔3(𝑎6) A 6𝑙𝑜𝑔3𝑎 B 6+ 𝑙𝑜𝑔3𝑎 C 2𝑙𝑜𝑔3𝑎 D 3𝑙𝑜𝑔3𝑎 Câu 11 Họ tất nguyên hàm hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥23𝑥 +1 𝑥 A 𝑥3 33𝑥2 2 + 𝑙𝑛|𝑥| + 𝐶 B 𝑥3 33𝑥2 2 − 𝑙𝑛|𝑥| + 𝐶 C 𝑥3 33𝑥2 2 + 1 𝑥2+ 𝐶 D 𝑥3 33𝑥2 2 + 𝑙𝑛 𝑥 + 𝐶 Câu 12.Môđun số phức 𝑧 = 13𝑖 A √11 B √8 C √10 D √12 Câu 13.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, hình chiếu vng góc điểm 𝑀(1;1;0) mặt phẳng (𝑂𝑥𝑦) có tọa độ A (1;1;0) B (1;0;0) C (1;0;1) D (0;1;1) Câu 14.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆): (𝑥 +3)2+ (𝑦 +1)2+ (𝑧 −1)2 =2 Xác định tọa độ tâm mặt cầu (𝑆) A 𝐼(−3;1; −1) B 𝐼(3;1; −1) C 𝐼(−3; −1;1) D 𝐼(3; −1;1) Câu 15.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦, cho mặt phẳng (𝛼):3𝑥 −4𝑧 +2= 0 Vectơ vectơ pháp tuyến (𝛼)? A 𝑛⃗⃗⃗⃗ = (3; −4;2 2) B 𝑛⃗⃗⃗⃗ = (3;3 0; −4) C 𝑛⃗⃗⃗⃗ = (0;1 3; −4) D 𝑛⃗⃗⃗⃗ = (3; −4;4 0) Câu 16.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, điểm thuộc đường thẳng 𝑥−1 2 = 𝑦+1 −1 = 𝑧−2 (2)ĐỀ ÔN TẬP SỐ 01-LỚP 12B1-12B2 -NĂM HỌC 2019-2020-GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN-0835606162 PAGE: DAYHOCTOAN.VN - YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL Câu 17.Cho hình chóp 𝑆 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 cạnh 𝑎, 𝑆𝐴 vng góc với đáy 𝑆𝐴 = 𝑎√3 Góc đường thẳng 𝑆𝐷 mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷) A 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛3 5 B 45° C 60° D 30° Câu 18.Cho hàm số hàm số 𝑓(𝑥), bảng xét dấu 𝑓(𝑥) như sau: Số điểm cực trị hàm số cho A B C D Câu 19.Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥42𝑥21. Kí hiệu 𝑀 = 𝑚𝑎𝑥 𝑥∈[0;2]𝑓(𝑥), 𝑚 = 𝑚𝑖𝑛𝑥∈[0;2]𝑓(𝑥) Khi 𝑀 − 𝑚 A 9 B 5 C 1 D 7 Câu 20.Xét tất số thực dương 𝑎 𝑏 thỏa mãn 𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑏= 𝑙𝑜𝑔 𝑏 3 Mệnh đề đúng? A 𝑏2 = √𝑎 B 𝑎 = 𝑏 C 𝑎3 = 𝑏 D 𝑎 = 𝑏2 Câu 21.Tập nghiệm bất phương trình 2𝑥+2 > 2𝑥2+4𝑥−2 A (−4;1) B (−1;4) C (−∞; −4) ∪ (1;+∞) D (−∞; −1) ∪4;+∞) Câu 22.Cho hình nón có bán kính đáy 5 Biết cắt hình nón cho mặt phẳng qua trục, thiết diện thu tam giác Diện tích xung quanh hình nón cho A 100𝜋 B 50𝜋 C 25𝜋 D 200𝜋 Câu 23.Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên sau: Số nghiệm thực phương trình 4𝑓(𝑥) −3 =0(1)là A 4 B C D Câu 24.Cho 𝐹(𝑥) nguyên hàm hàm số 𝑓(𝑥) =2𝑥+12𝑥−3 thỏa mãn 𝐹(2) =3 Tìm 𝐹(𝑥) A 𝐹(𝑥) = 𝑥 +4𝑙𝑛|2𝑥 −3| +1 C 𝐹(𝑥) = 𝑥 +2𝑙𝑛(2𝑥 −3) +1 B 𝐹(𝑥) = 𝑥 +2𝑙𝑛|2𝑥 −3| +1 D 𝐹(𝑥) = 𝑥 +2𝑙𝑛|2𝑥 −3| −1 Câu 25.Để dự báo dân số quốc gia, người ta sử dụng cơng thức 𝑆 = 𝐴𝑒𝑛𝑟; 𝐴 dân số năm lấy làm mốc tính, 𝑆 dân số sau 𝑛 năm, 𝑟 tỉ lệ tăng dân số hàng năm.Năm 2018, dân số Việt Nam 94.665.973 người (Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2018, Nhà xuất Thống kê, Tr 87) Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi 1,05%, dự báo đến năm dân số Việt Nam vượt mốc 100.000.000 người? A 2020 B 2022 C 2024 D 2026 Câu 26.Cho hình lăng trụ đứng 𝐴𝐵𝐶𝐷 𝐸𝐹𝐺𝐻 có đáy hình thoi cạnh 𝑎, tam giác 𝐴𝐵𝐷 tam giác 𝐴𝐸 =2𝑎 Tính thể tích 𝑉 khối lăng trụ cho A 𝑉 = 𝑎3√3 2 B 𝑉 = 𝑎3√3 6 C 𝑉 = 𝑎3√3 3 D 𝑉 = 𝑎 3√3 Câu 27.Tổng số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số 𝑦 = 3 𝑥2−4 A 1. B 3. C. 0 D.2. Câu 28.Cho hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥32𝑥 + 𝑑 (𝑎, 𝑑 ∈ℝ) có đồ thị hình vẽ Mệnh đề đúng? A 𝑎 >0; 𝑑 > 0 B 𝑎 <0; 𝑑 > 0 C 𝑎 >0; 𝑑 < 0 D 𝑎 <0; 𝑑 <0. Câu 29.Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số 𝑦 = −𝑥3 +3𝑥 +3 đường thẳng 𝑦 =5 A 5 4 B 45 4 C 27 4 D 21 4 Câu 30.Cho số phức 𝑧1 =12𝑖 𝑧2 =23𝑖. Khẳng định sai số phức 𝑤 = 𝑧1 𝑧̄2 A Số phức liên hợp 𝑤 8+ 𝑖 B Môđun 𝑤 √65 C Điểm biểu diễn 𝑤 𝑀(8;1) D Phần thực 𝑤 8, phần ảo −1 (3)ĐỀ ÔN TẬP SỐ 01-LỚP 12B1-12B2 -NĂM HỌC 2019-2020-GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN-0835606162 PAGE: DAYHOCTOAN.VN - YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL A 𝑃(−3;11).B 𝑄(9;7) C 𝑁(9; −1) D 𝑀(1;11) Câu 32.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho vectơ 𝑎 = (1;3;3) 𝑏⃗ = (−2;2;1) Tích vơ hướng 𝑎 (𝑎 − 𝑏⃗ ) bằng A 11 B 12 C 9 D 8 Câu 33.Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho điểm 𝐼(1;  0; −2) mặt phẳng (𝑃) có phương trình 𝑥 +2𝑦 −2𝑧 +4= 0 Phương trình mặt cầu (𝑆) có tâm 𝐼 tiếp xúc với mặt phẳng (𝑃) A (𝑥 −1)2+ 𝑦2+ (𝑧 +2)2 =9 B (𝑥 −1)2+ 𝑦2+ (𝑧 +2)2 = 3 C (𝑥 +1)2+ 𝑦2+ (𝑧 −2)2 =3 D (𝑥 +1)2+ 𝑦2+ (𝑧 −2)2 =9 Câu 34.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng qua 𝑀(−1;2;1) vng góc với đường thẳng 𝛥:𝑥−13 = 𝑦+2 −2 = 𝑧−4 1 có phương trình A 3𝑥 −2𝑦 + 𝑧 +6=0 B 3𝑥 −2𝑦 + 𝑧 +3=0 C 𝑥 −2𝑦 +4𝑧 +1=0 D 𝑥 −2𝑦 +4𝑧 +6=0 Câu 35.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, vectơ vec tơ phương đường thẳng qua hai điểm 𝑀(−2;3; −1) 𝑁(4; −5;3)? A 𝑢⃗⃗⃗⃗ = (6; −8; −4)1 B 𝑢⃗⃗⃗⃗ = (−3;2 4;2) C 𝑢⃗⃗⃗⃗ = (3; −4;3 2) D 𝑢⃗⃗⃗⃗ = (2;4 2;2) Câu 36.Chọn ngẫu nhiên số từ tập số tự nhiên có ba chữ số đôi khác Xác suất để số chọn có tổng chữ số lẻ A 40 81. B 5 9 C 35 81 D 5 54 Câu 37.Cho hình chóp 𝑆 𝐴𝐵𝐶 có đáy 𝐴𝐵𝐶 tam giác cạnh 𝑎, 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶), góc đường thẳng 𝑆𝐵 mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶) 60° Khoảng cách hai đường thẳng 𝐴𝐶 𝑆𝐵 A 𝑎√2 2 B 𝑎√15 5 C 𝑎√3 7 D 𝑎√7 7 Câu 38.Cho hàm số 𝑓(𝑥) có 𝑓(𝑥) = 1 (𝑥+1)√𝑥−𝑥√𝑥+1, ∀𝑥 >0 𝑓(1) =2√2 Khi ∫ 𝑓(𝑥)12 𝑑𝑥 A 4√3 −143 B 4√3 +103 C 4√3 −103 D 4√3 +4√23 −10 3 Câu 39.Tìm tất giá trị thực tham số 𝑚để hàm số 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥−2 𝑐𝑜𝑠 𝑥−𝑚 nghịch biến khoảng (0; 𝜋 2) A 𝑚 >2.B [1≤ 𝑚 < 2 𝑚 ≤0 C 𝑚 ≤2 D 𝑚 ≤0 Câu 40.Cho hình nón có chiều cao 6 Một mặt phẳng qua đỉnh hình nón cắt hình nón theo thiết diện tam giác vng cân có cạnh huyền 10√2 Tính thể tích khối nón giới hạn hình nón cho A 32√5𝜋 3 B 32𝜋 C 32√3𝜋 D 128𝜋 Câu 41 Giả sử 𝑝, 𝑞 số thực dương thỏa mãn 𝑙𝑜𝑔16𝑝 = 𝑙𝑜𝑔20𝑞 = 𝑙𝑜𝑔25(𝑝 + 𝑞) Tính giá trị 𝑝𝑞 A 1 2(−1+ √5) B 8 5 C 1 2(1+ √5) D 4 5 Câu 42.Có số thực m để hàm số 𝑦 = |3𝑥44𝑥312𝑥2+ 𝑚| có giá trị lớn đoạn [−3;2] 275 2 ? A B C D Câu 43.Cho phương trình 1 4𝑙𝑜𝑔√3 2 𝑥 − (2𝑚 + 1) 𝑙𝑜𝑔3𝑥 +4𝑚 −2=0 (𝑚 tham số thực) Có tất giá trị ngun 𝑚 để phương trình cho có nghiệm thuộc đoạn [13;3]? A 1 B 4 C 3 D 2 Câu 44.Cho 𝐹(𝑥) = 𝑥2 nguyên hàm hàm số 𝑓(𝑥) 𝑒2𝑥 Khi ∫ 𝑓(𝑥) 𝑒2𝑥𝑑𝑥 A −𝑥2 +2𝑥 + 𝐶 B −𝑥2+ 𝑥 + 𝐶 C 2𝑥22𝑥 + 𝐶. D −2𝑥2 +2𝑥 + 𝐶 Câu 45.Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên sau: Số nghiệm thuộc khoảng(−𝜋3;2𝜋) phương trình |𝑓(2𝑐𝑜𝑠 𝑥 −1)| =2(1) A 8 B 5 C 3 D 6 (4)ĐỀ ÔN TẬP SỐ 01-LỚP 12B1-12B2 -NĂM HỌC 2019-2020-GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN-0835606162 PAGE: DAYHOCTOAN.VN - YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL Số nghiệm thuộc đoạn [−𝜋; 𝜋] phương trình 3𝑓(2𝑠𝑖𝑛 𝑥) +1= 0 A 4 B 5 C 2 D 6 Câu 45.2 Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đồ thị sau: Số nghiệm thuộc đoạn [−𝜋; 𝜋] phương trình 3𝑓(2|𝑐𝑜𝑠 𝑥|) +2= 0 A 4 B 5 C 2 D 6 Câu 46.Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) liên tục xác định 𝑅 có đồ thị hình vẽ Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥24|𝑥|) có tất điểm cực trị? A 5 B 7 C 9 D 11 Câu 46.1 Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên sau: Hàm số 𝑔(𝑥) =2𝑓3(𝑥) −6𝑓2(𝑥) −1 có điểm cực tiểu? A 3 B 4 C 5 D 6 Câu 47.Có số nguyên dương 𝑚 thỏa mãn 𝑚 ≤2020 cho phương trình 2 𝑙𝑛[(𝑚 − 1) 𝑐𝑜𝑠 𝑥] − 𝑡𝑎𝑛2𝑥 + 𝑚22𝑚 =0 có nghiệm? A 2018 B 2019 C 2020 D 2021 Câu 47.1 Phương trình 2𝑙𝑜𝑔3(𝑐𝑜𝑡 𝑥) = 𝑙𝑜𝑔2(𝑐𝑜𝑠 𝑥) có nghiệm khoảng (−𝜋 6;2𝜋)? A 1 B 4 C 3 D 2 Câu 47.2 Cho phương trình 𝑙𝑜𝑔3(𝑐𝑜𝑡 𝑥) = 𝑙𝑜𝑔2(𝑐𝑜𝑠 𝑥) Phương trình có nghiệm khoảng (𝝅 𝟔; 𝟗𝝅 𝟐) A B 2 C 3 D 1 Câu 47.3 Có giá trị nguyên tham số 𝑚 để tồn cặp số (𝑥; 𝑦) thỏa mãn 𝑒3𝑥+5𝑦− 𝑒𝑥+3𝑦+1 = 12𝑥 −2𝑦, đồng thời thỏa mãn 𝑙𝑜𝑔32(3𝑥 +2𝑦 −1) − (𝑚 +6) 𝑙𝑜𝑔3𝑥 + 𝑚2+9= 0 A 6 B 5 C 8 D 7 Câu 47.4 Cho phương trình 7𝑥+ 𝑚 = 𝑙𝑜𝑔7(𝑥 − 𝑚) với 𝑚 tham số Có giá trị nguyên 𝑚 ∈ (−25;25) để phương trình cho có nghiệm? A 9 B 25 C 24 D 26 Câu 48.Cho hàm số 𝑓(𝑥) liên tục [0;1] thỏa mãn 𝑓(1− 𝑥) = 6𝑥2𝑓(𝑥3) − 6 √3𝑥+1 Khi ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 1 0 A 4 B −1 C 2 D 6 Câu 49.Cho hình chóp 𝑆 𝐴𝐵𝐶 có đáy tam giác 𝐴𝐵𝐶 đều cạnh 𝑎, tam giác 𝑆𝐵𝐴 vuông 𝐵, tam giác 𝑆𝐴𝐶 vuông 𝐶 Biết góc hai mặt phẳng (𝑆𝐴𝐵) (𝐴𝐵𝐶) 60° Tính thể tích khối chóp 𝑆 𝐴𝐵𝐶 theo 𝑎 A √3𝑎3 8 B √3𝑎3 12 C √3𝑎3 6 D √3𝑎3 4 Câu 50.Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) hàm đa thức có đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) hình vẽ Có giá trị nguyên tham số 𝑚, 𝑚 ∈ 𝑍, −2020< 𝑚 < 2020 để hàm số 𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥2) + 𝑚𝑥2(𝑥2+83𝑥 −6) đồng biến khoảng (−3;0) A 2021 B 2020 C 2019 D 2022 -HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia, Đề thi thử THPT quốc gia