Đáp án vào 10 Tiếng Anh Hải Dương 2016-2017 - Học Toàn Tập

2 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:19

( The population of London / Its population / It is) over eight million. Paul’s Cathedral / It was designed ) by Sir Christopher Wren (,one of the most famous English architects).. ( We [r] (1)Page1 /1 UBND TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2016 - 2017 PART A: GRAMMAR – VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS I (3.0 points): 0.2 point for each correct answer 1 A 2 C 3 D 4 C 5 C 6 A 7 B 8 D 9 D 10 C 11 B 12 A 13 D 14 B 15 C II (1.0 point): 0.2 point for each correct answer 16 D 17 B 18 B 19 D 20 C PART B: READING I (1.0 point): 0.2 point for each correct answer 21 B 22 C 23 A 24 C 25 D II (2.0 points): 0.4 point for each correct answer 26 (The population of London / Its population / It is) over eight million Or, London / It has a population of over eight million 27 London / It is divided into four / parts 28 (St Paul’s Cathedral / It was designed ) by Sir Christopher Wren (,one of the most famous English architects) 29 (We can see the Houses of Parliament) in Westminster 30 No, they don’t PART C: WRITING I (1.0 point): 0.2 point for each correct answer 31. I wish (that) I could come to your birthday party tonight 32. The girl said (that) she lived with her family in that city 33. The trees have not been watered since last Friday 34. It took Jack two hours to paint the windows yesterday 35. If Jane knew Tim’s phone number, she could / would call him II (2.0 points): Mơ tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa 1 Bố cục 0.40  Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc  Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu đề  Bố cục uyển chuyển từ mở đến kết luận 2 Phát triển ý 0.40  Phát triển ý có trình tự logic  Có dẫn chứng, ví dụ, …… 3 Sử dụng ngơn ngữ 0.40  Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung  Sử dụng ngôn từ văn phong/ thể loại  Sử dụng từ nối ý cho viết uyển chuyển 4 Nội dung 0.50  Đủ thuyết phục người đọc  Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận  Độ dài: Số từ không nhiều so với quy định 5% 5 Ngữ pháp, dấu câu tả 0.30  Sử dụng dấu câu  Chính tả: Viết tả - Lỗi tả gây hiểu nhầm / sai lệch ý bị tính lỗi (trừ 1% điểm viết) - Cùng lỗi tả lặp lại tính lỗi  Sử dụng thời, thể, cấu trúc câu ngữ pháp (Lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm / sai lệch ý bị trừ 1% điểm viết.) Tổng 2.0 (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án vào 10 Tiếng Anh Hải Dương 2016-2017 - Học Toàn Tập, Đáp án vào 10 Tiếng Anh Hải Dương 2016-2017 - Học Toàn Tập