Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 208 - Học Toàn Tập

5 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:12

cùng pha nhau.. ng ượ c pha nhau..[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN Mơn thi: VẬT LÍ - Phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 208 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, t câu đến câu 32) Câu 1: Khi nói về tia X (tia Rơnghen), phát biểu sau sai? A Tia X có chất sóng điện từ B Tia X có tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại C Tia X xạ khơng nhìn thấy mắt thường D Tia X có khả đâm xuyên Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa đoạn thẳng AB Khi qua vị trí cân bằng, vectơ vận tốc chất điểm A có độ lớn cực đại B ln có chiều hướng đến A C ln có chiều hướng đến B D bằng khơng Câu 3: Khi nói vềđộng cơđiện khơng đồng bộ, phát biểu sau là sai? A Tần số quay rơto tần số dịng điện xoay chiều qua động B Rôto động quay không đồng với từ trường quay động C Hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay D Biến đổi điện dòng điện xoay chiều thành Câu 4: Một mạch dao động LC có điện trở khơng Biết cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,02 H tần số dao động điện từ tự mạch 2,5 MHz Điện dung C tụđiện mạch A -12 10 π F B -14 2.10 π F C -14 2.10 π F D -12 2.10 π F Câu 5: Đặt hiệu điện u = 220 2cos100πt (V) vào hai cực tụ điện có điện dung 10μ Dung kháng tụđiện F A 100 π Ω B 220 π Ω C 1000 π Ω D 220 π Ω Câu 6: Một máy biến (máy biến áp) gồm cuộn sơ cấp có N1 vịng, cuộn thứ cấp có N2 vòng (N2 < N1) Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 hiệu điện hiệu dụng (điện áp hiệu dụng) U2ở hai đầu cuộn thứ cấp thỏa mãn A U2 < U1 B U2 > U1 C U2 = U1 D N2U2 = N1U1 Câu 7: Hai dao động điều hịa phương, có phương trình π = 6cos(10πt - ) 4 x (cm) 2 π = 8cos(10πt + ) 4 x (cm) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A 2 cm B 12 cm C 10 cm D 14 cm Câu 8: Quan sát một sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ bụng sóng a Tại điểm sợi dây cách bụng sóng phần tư bước sóng có biên độ dao động A 0 B a 4 C a 2 D a Câu 9: Khi nói vềđiện từ trường, phát biểu sau sai? A Điện từ trường lan truyền chân không với vận tốc nhỏ vận tốc ánh sáng chân không (2)C Điện trường biến thiên theo thời gian sinh từ trường biến thiên D Điện tích điểm dao động theo thời gian sinh điện từ trường không gian xung quanh Câu 10: Phát biểu sau nói thuyết phơtơn ánh sáng (thuyết lượng tử ánh sáng)? A Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn lượng phơtơn ứng với ánh sáng lớn B Năng lượng phôtôn chùm sáng không phụ thuộc vào tần số ánh sáng C Tần số ánh sáng lớn lượng phơtơn ứng với ánh sáng lớn D Tần số ánh sáng lớn lượng phơtơn ứng với ánh sáng nhỏ Câu 11: Cơng của êlectron khỏi mặt kim loại canxi (Ca) 2,76 eV Biết số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s eV = 1,6.10-19 J Giới hạn quang điện kim loại A 0,72 µm B 0,66 µm C 0,36 µm D 0,45 µm Câu 12: Đặt hiệu điện u = U 2cosωt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L cường độ dịng điện tức thời chạy cuộn cảm i Tại thời điểm A dòng điện i ngược pha với hiệu điện u B dòng điện i pha với hiệu điện u C dòng điện i nhanh (sớm) pha π 2 so với hiệu điện u D dòng điện i chậm (trễ) pha π 2 so với hiệu điện u Câu 13: Chiếu chùm tia sáng đơn sắc hẹp, song song (coi tia sáng) từ khơng khí vào nước với góc tới i (0o < i < 90o) Chùm tia khúc xạ truyền vào nước A bị tách thành dải màu cầu vồng B là chùm đơn sắc màu với chùm tia tới C không đổi hướng so với chùm tia tới D với góc khúc xạ lớn góc tới Câu 14: Một lắc đơn có chiều dài m, dao động điều hịa nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 Lấy π2 =10 Tần số dao động lắc A 0,4 Hz B 20 Hz C 2 Hz D 0,5 Hz Câu 15: Sóng điện từ A là sóng dọc B khơng truyền chân không C lan truyền môi trường rắn, lỏng, khí với vận tốc 3.108 m/s D là sóng ngang Câu 16: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện Biết điện trở R, độ tự cảm L cuộn cảm, điện dung C tụđiện U 0 u = U cos2πft có giá trị khơng đổi Thay đổi tần số f dịng điện cơng suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại A f = 2πCL B f = 2π CL C C f = 2π L D 1 f = 2π CL Câu 17: Ban đầu có 50 gam chất phóng xạ nguyên chất nguyên tố X Sau kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng chất phóng xạ X cịn lại 12,5 gam Chu kì bán rã chất phóng xạ X A 1 B 3 C 2 D 4 Câu 18: Tại hai điểm A B mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng Có giao thoa hai sóng mặt nước Tại trung điểm đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại Hai nguồn sóng dao động A lệch pha góc π 2 B cùng pha C lệch pha góc π 3 D ngược pha Câu 19: Ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,75μm ứng với màu (3)Câu 20: Tại thời điểm t, lượng chất phóng xạ nguyên chất có số hạt nhân N độ phóng xạ H Gọi hλ ằng số phóng xạ chất phóng xạđó Mối liên hệ N, H λ A N = H λ B H = N λ C λ= HN D H = Ne-λt Câu 21: Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo tồn A điện tích B khối lượng tĩnh (nghỉ) C năng lượng toàn phần D động lượng Câu 22: Chiếu xạ có bước sóng λ tới bề mặt kim loại Biết cơng êlectron khỏi mặt kim loại A, số Plăng h vận tốc ánh sáng chân không c Hiện tượng quang điện xảy A λ≤ hc A B λ < A hc C λ> hc A D λ≥ A hc Câu 23: Đặt hiệu điện u = 50 2cosωt (V) (vớiωkhông đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 50 Ω, mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Biết cảm kháng cuộn cảm điện trở có giá trị Cường độ dịng điện chạy mạch có giá trị A hiệu dụng 2 A B cực đại A C cực đại A D hiệu dụng A Câu 24: Giới hạn quang điện kim loại xedi 0,66 μm Hiện tượng quang điện không xảy chiếu vào kim loại xạ A màu đỏ có bước sóng 0,65 μm B màu vàng có bước sóng 0,58 μm C hồng ngoại D tử ngoại Câu 25: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Chiếu sáng hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,75 µm Trên quan sát thu hệ vân giao thoa có khoảng vân A 0,75 mm B 2,00 mm C 3,00 mm D 1,50 mm Câu 26: Một lắc đơn có chiều dài A, dao động điều hịa với chu kì T Gia tốc trọng trường g nơi lắc đơn dao động A 2 T g = 4π A B g 4π T = A C 2 π g 4T = A D 2 4π g = T A Câu 27: Cho phản ứng hạt nhân 63Li + X→ Be + n74 Hạt nhân X 0 A 11H B 12H C 13H D 42He Câu 28: Hai dao động điều hoà phương, có phương trình 1 = 3cos(πt + )π x (cm) 2 π = 4cos(πt - ) 3 x (cm) Hai dao động A ngược pha B cùng pha C lệch pha góc 2π 3 D lệch pha góc π Câu 29: Một sóng âm truyền từ khơng khí vào nước A tần số thay đổi, cịn bước sóng khơng thay đổi B tần số khơng thay đổi, cịn bước sóng thay đổi C tần số bước sóng khơng thay đổi D tần số bước sóng thay đổi Câu 30: Với λ1, λ2, λ3 bước sóng xạ màu đỏ, màu vàng màu tím A λ3 > λ1> λ2 B λ1 > λ2 > λ3 C λ3 > λ2 >λ1 D λ2 > λ1> λ3 Câu 31: Dòng điện xoay chiều i = 3sin(120πt + )π 4 (A) có A tần số 50 Hz B tần số 60 Hz (4)Câu 32: Biết điện tích êlectron -1,6.10-19 C Điện tích hạt nhân nguyên tử nitơ 14 7N A 22,4.10-19 C B -22,4.10-19 C C 11,2.10-19 C D -11,2.10-19 C _ PHẦN RIÊNG (Thí sinh hc theo ban phi làm phn đề thi riêng ca ban đó) Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Tự nhiên (8 câu, t câu 33 đến câu 40). Câu 33: Một lắc vật lí có khối lượng kg, khoảng cách từ trọng tâm lắc đến trục quay m, dao động điều hịa với tần số góc rad/s nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 Momen quán tính lắc trục quay A 6,8 kg.m2 B 2,5 kg.m2 C 9,8 kg.m2 D 4,9 kg.m2 Câu 34: Một vật rắn bắt đầu quay nhanh dần quanh trục cốđịnh Sau s kể từ lúc bắt đầu quay, vận tốc góc vật có độ lớn 10 rad/s Sau s kể từ lúc bắt đầu quay, vật quay góc A 3 rad B 10 rad C 5 rad D 9 rad Câu 35: Một nguồn âm A chuyển động đều, tiến thẳng đến máy thu âm B đứng n khơng khí âm mà máy thu B thu có tần số A lớn tần số âm nguồn âm A B không phụ thuộc vào tốc độ chuyển động nguồn âm A C bằng tần số âm nguồn âm A D nhỏ tần số âm nguồn âm A Câu 36: Một vật rắn quay quanh trục cố định ∆ điểm xác định vật cách trục quay ∆ khoảng r ≠ có A độ lớn gia tốc hướng tâm lớn độ lớn gia tốc tồn phần B vectơ gia tốc hướng tâm khơng đổi theo thời gian C vectơ gia tốc toàn phần hướng vào tâm quỹđạo điểm D độ lớn gia tốc tồn phần khơng Câu 37: Một bánh xe đứng yên có trục quay cố định ∆ Dưới tác dụng momen lực 30 N.m bánh xe thu gia tốc góc 1,5 rad/s2 Bỏ qua mọi lực cản Momen quán tính của bánh xe đối với trục quay ∆ A 45 kg.m2 B 40 kg.m2 C 20 kg.m2 D 10 kg.m2 Câu 38: Một vật rắn quay nhanh dần quanh trục cốđịnh ∆ xuyên qua vật A gia tốc tiếp tuyến điểm vật rắn (khơng nằm trục quay ∆) có độ lớn tăng dần B vận tốc góc điểm vật rắn (không nằm trục quay ∆) không đổi theo thời gian C tổng momen lực tác dụng lên vật trục quay ∆ không D tổng momen lực tác dụng lên vật trục quay ∆ có giá trị khơng đổi khác khơng Câu 39: Một vật rắn có momen quán tính trục quay cố định 10 kg.m2, quay với vận tốc góc 30 vòng/phút Lấy Động quay vật π = 10 A 75 J B 40 J C 50 J D 25 J Câu 40: Một nguyên tử hiđrô trạng thái bản, hấp thụ phơtơn có lượng chuyển lên trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N êlectron Từ trạng thái này, nguyên tử chuyển trạng thái dừng có mức lượng thấp phát phơtơn có lượng lớn 0 ε A 3ε0 B ε0 C 2ε0 D 4ε0 _ Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Xã hội Nhân văn (8 câu, t câu 41 đến câu 48) Câu 41: Một mạch dao động LC có điện trở khơng Khi mạch có dao động điện từ tự với biểu thức điện tích tụ điện q = q cos( t + )0 ω ϕ giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch A ωq 0 B 2ωq 0 C ωq0 2 D 0 ωq (5)Câu 42: Phát biểu sau nói phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch? A Phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch loại phản ứng hạt nhân tỏa lượng B Phản ứng phân hạch loại phản ứng hạt nhân tỏa lượng, phản ứng nhiệt hạch loại phản ứng hạt nhân thu lượng C Phản ứng phân hạch loại phản ứng hạt nhân thu lượng, phản ứng nhiệt hạch loại phản ứng hạt nhân tỏa lượng D Phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch loại phản ứng hạt nhân thu lượng Câu 43: Năng lượng liên kết riêng (năng lượng liên kết nuclôn) hạt nhân A càng lớn hạt nhân bền B càng nhỏ hạt nhân bền C bằng lượng nghỉ hạt nhân D có giá trị tất hạt nhân Câu 44: Chiếu tia tử ngoại vào chất lỏng chất phát ánh sáng màu lục Hiện tượng tượng A hồ quang điện B quang dẫn C phát quang D quang điện Câu 45: Theo tiên đề Bo cấu tạo nguyên tử, nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng (En) sang trạng thái dừng có lượng (Em) thấp phát phơtơn có lượng A En B (En + Em) C (En - Em) D Em Câu 46: Trường hợp sau tượng quang điện trong? A Chiếu tia X (tia Rơnghen) vào kim loại làm cho kim loại nóng lên B Chiếu tia tử ngoại vào chất khí chất khí phát ánh sáng màu lục C Chiếu tia tử ngoại vào chất bán dẫn làm tăng độ dẫn điện chất bán dẫn D Chiếu tia X (tia Rơnghen) vào kim loại làm êlectron bật khỏi bề mặt kim loại Câu 47: Cho phản ứng hạt nhân Nguyên tử số Z số khối A hạt nhân X 4 14 A 2He + N→1H + XZ A 6 17 B 8 17 C 6 15 D 8 15 Câu 48: Theo tiên đề trạng thái dừng Bo, phát biểu sau sai? A Bình thường, ngun tửở trạng thái dừng có lượng thấp gọi trạng thái B Ở trạng thái dừng, nguyên tử xạ êlectron chuyển động quanh hạt nhân C Nguyên tử tồn trạng thái có lượng xác định gọi trạng thái dừng D Trong trạng thái dừng, nguyên tử không xạ -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 208 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 208 - Học Toàn Tập