Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Đoàn Thượng, Hải dương lần 1 mã đề 433 - Học Toàn Tập

6 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:04

Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo và từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm ông gửi thêm vào tài [r] (1)SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN TỐN Thời gian làm : 90 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên học sinh : Số báo danh : Câu 1: Tìm giá trị nhỏ hàm sốy x 4x213 đoạn 2 : 3 A 49 4 mB 51 4 mC m13 D 51 2 mCâu 2: Tính đạo hàm hàm số: ylog (22 x1) A ' 2 y x   B 1 ' 2 y x   C 1 ' (2 1) ln y x   D 2 ' (2 1) ln y x   Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho điểm I(1; 2;3) Viết phương trình mặt cầu tâm I, cắt trục Ox hai điểm A B cho AB2 A (x1)2(y2)2 (z 3)2 25. B (x1)2(y2)2 (z 3)2 16. C (x1)2(y2)2 (z 3)2 9 D (x1)2(y2)2 (z 3)2 20 Câu 4: Cho tam giác đềuABCcó cạnh bằngavà đường cao AH Tính diện tích xung quanh hình nón tạo thành quay tam giác ABC quanh trục AH A 2a2. B π a2 C 1 2. 2a D 2 4a Câu 5: Biết bất phương trình     5 2 2 log 2.log x x     có tập nghiệm Slog ;ab , với a, b số nguyên dương nhỏ a1 Tính P2a3b A P11 B P16 C P18 D P7 Câu 6: Ơng Chính gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7%/năm Biết khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào gốc để tính lãi cho năm từ năm thứ hai trở đi, năm ông gửi thêm vào tài khoản với số tiền 20 triệu đồng Hỏi sau 18 năm, số tiền ơng Chính nhận gốc lẫn lãi bao nhiêu? Giả định suốt thời gian gửi lãi suất không thay đổi ơng Chính khơng rút tiền (kết làm trịn đến hàng nghìn) A 743.585.000 VNĐ B 1.335.967.000 VNĐ C 739.163.000 VNĐ D 1.686.898.000 VNĐ Câu 7: Hàm số  2 4 y 4x có tập xác định A     ¡ \ 1; 2 B              1 ; ; 2 C (0; +) D ¡ Câu 8: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2;-4;3) B(2;2;7) Trung điểm đoạn thẳng AB có tọa độ (2) A (2; 1;5) B (2;6; 4) C (2; 1;5) D (1;3; 2) Câu 9: Trong không gian Oxyz cho A1; 1;2 , B2;0;3, C0;1; 2  Gọi M a b c ; ;  điểm thuộc mặt phẳng Oxy cho biểu thức S MA MBuuur uuur 2MB MCuuur uuuur 3MC MAuuuur uuur đạt giá trị nhỏ Khi 12 12 Tab c có giá trị A T  1 B T  3 C T 1 D T3 Câu 10: Tìm tổng nghiệm phương trình sau 3 5 x 5x 4 2x7 A B 10 C D 51 Câu 11: Tìm tập nghiệm S phương trình: log (23 x 1) log (3 x 1) A S  4 B S  1 C S  3 D S  2 Câu 12: Đường cong hình bên đồ thị hàm số y ax b cx d    , với a, b, c, d số thực Mệnh đề đúng? x y -1 1 -1 O 1 A y' ;  x B y' ;  x ¡ C y' ;  x D y' ;  x ¡ Câu 13: Tìm điều kiện để hàm số y ax bxc (a0) có điểm cực trị A c0. B ab0. C b0. D ab0 Câu 14: Tính 2 2 lim 1 x x x x     ? A  B C D 1 Câu 15: Cho hàm số yf x  thỏa mãn f x f x'   . x4x2 Biết f  0 2 Tính f2 2 A 2 2 324 15 fB 2 2 323 15 fC 2 2 313 15 fD 2 2 332 15 fCâu 16: Gọi Slà diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số: y x 33x ;yx Tính S ? A S8 B S2 C S4 D S0 Câu 17: Cho hàm sốf x( ) liên tục trên¡ 2 0 ( ) 2018 f x dx    ,tính 0 ( ) I xf x dx   A I 2019 B I1008 C I2017 D I1009 Câu 18: Cho hàm số yf x  có đạo hàm liên tục đoạn  0;1 f  0 f  1 0 Biết       1 2 0 1 d , cos d 2 f x xf x x x   Tính   1 0 d f x x (3) A 2  B 3  C  D 1  Câu 19: Cho tứ diện ABCDcó cạnh AB AC, AD đơi vng góc với Gọi G G G1, 2, 3và G trọng tâm tam giác ABC ABD ACD, , BCD Biết AB6 ,a AC9a, AD12a Tính theo a thể tích khối tứ diện G G G G1 2 3 4 A 108a3 B 36a3 C 4a3 D a3 Câu 20: Cho hàm số yf x( )có bảng biến thiên sau: +∞ 3 + + 0 2 2 +∞ y y' x Tìm giá trị cực đại yC§ giá trị cực tiểu yCT hàm số cho A yC§  2 yCT 2 B yC§ 3 yCT 0 C yC§ 2 yCT 0 D yC§ 3 yCT  2 Câu 21: Một đội văn nghệ có 10 người gồm nam nữ Cần chọn bạn nam bạn nữ để hát song ca Hỏi có cách chọn? A 24 B 10 C 10 C D Câu 22: Chọn ngẫu nhiên số tự nhiên nhỏ 300 Gọi A biến cố “số chọn khơng chia hết cho 3” Tính xác suất P A  biến cố A A   124 300 P AB   3 P AC   3 P AD   99 300 P ACâu 23: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu S tâm I a b c( ; ; )bán kính 1, tiếp xúc mặt phẳng Oxz.Khẳng định sau đúng? A a 1 B b 1 C a b c  1 D c 1 Câu 24: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ( ) :Sx3 2 y1 2 z12 2 Xác định tọa độ tâm mặt cầu  S A I 3; 1;1 B I3; 1;1  C I3;1; 1  D I3;1; 1  Câu 25: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a, cạnh bên SA vng góc với đáy thể tích khối chóp 4 a Tính cạnh bên SA A 2 a B 2a C 3 a D a Câu 26: Phương trình 4xm.2x1 2m0 có hai nghiệm 2 1,x x thỏa x1x2 3 khi: (4)Câu 27: Tính diện tích S mặt cầu thể tích V khối cầu có bán kính 3cm A S 36 ( cm2) vµ V 36 ( cm3). B S 18 ( cm2) V 36 ( cm3). C S 18 ( cm2) V 108 ( cm3). D S 36 ( cm2) V 108 ( cm3). Câu 28: Cho hình trụ có bán kính R chiều cao 3R Hai điểm A, B nằm hai đường trịn đáy cho góc AB trục d hình trụ 300 Tính khoảng cách AB trục hình trụ A d AB d( , )R B d AB d( , )R C ( , ) 2 R d AB dD ( , ) R d AB dCâu 29: Cho hàm số 2 1 . 3 mx y xx m Tập hợp giá trị m để hàm số nghịch biến ¡ là A  0 B ;0 C D 1;       Câu 30: Cho tứ diện ABCD có M, N hai điểm phân biệt cạnh AB Mệnh đề sau đúng? A CM DN đồng phẳng B CM DN song song C CM DN chéo D CM DN cắt Câu 31: Cho hàm số f x( ) liên tục ¡ thoả mãn ( ) 8 9 f x dx= ò , ( ) 12 3 f x dx= ò , ( ) 8 5 f x dx= ò Tính ( ) 12 I= ò f x dx A I= B I= C I= 11 D I=17 Câu 32: Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số nào? x y 1 O A y x 33x21 B y  x3 3x21 C y  x4 2x21 D y x 42x21 Câu 33: Tính đạo hàm hàm số y x 32x1 A y' 3 x22 B y' 3 x22x1 C y'x22 D y' 3 x22x Câu 34: Cho a, b hai số thực dương thỏa mãn log5 4a 2b a 3b a b             Tìm giá trị nhỏ của biểu thức T a 2b2 A 5 2 B 1 2 C 3 2 D 1 Câu 35: Tìm giá trị thực tham số m để hàm số ( 4) 3 yxmxmx đạt cực đại (5) A m 1 B m1 C m5 D m1,m5 Câu 36: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số yx 2 4x M m Chọn câu trả lời A M 2,m0 B M 4,m2 C M 3,m2 D M 2,mCâu 37: Chiều cao khối trụ tích lớn nội tiếp hình cầu có bán kính R A 3 R B R 3 C 4 3 R D 2 3 R Câu 38: Phương trình 43x2 16 có nghiệm A x = 4 3 B x = 3 4 C D Câu 39: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD tích V Lấy điểmA cạnh SA cho ' SASA Mặt phẳng qua A song song với đáy hình chóp cắt cạnh SB, SC, SD B’, C’, D’ Tính theo V thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ ? A V B V C 27 V D 81 V Câu 40: Tìm tất giá trị m để hàm số ( 2)     y x mx m x có cực trị giá trị hàm số điểm cực đại, điểm cực tiểu nhận giá trị dương A m2 B m2 C m2 D 0 m Câu 41: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a,đường cao SA x Góc SBC mặt đáy 600 Khi x A a B 2 a C a D a Câu 42: Cho hàm số y x 42mx21 1  Tổng lập phương giá trị tham số m để đồ thị hàm số  1 có ba điểm cực trị đường trịn qua điểm có bán kính R1 A 2B 2 m  C 5  D 1  Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a cạnh bên tạo với mặt đáy góc 60o Tính thể tích khối chóp S.ABCD ? A 3 a B 3 a C 3 a D 6 a Câu 44: Tính tổng hệ số khai triển 1 2x 2019 A 2019 B 2019 C 1 D 1 Câu 45: Cho x0 nghiệm phương trình sin cosx x2 sin xcosx2 giá trị 3 sin P  x A P2 B P0 C 2 (6)Câu 46: Trong không gian Oxyz, cho điểm M(1; 2;3) Gọi I hình chiếu vng góc M trục Ox Phương trình sau phương trình mặt cầu tâm I bán kính IM ? A (x1)2y2z2 17 B (x1)2 y2z2  13. C (x1)2y2z2 13. D (x1)2 y2z2 13. Câu 47: 2 1 d 3 x x  A 2ln 3 B ln C 1 ln 3 D 2ln Câu 48: Cho a số thực dương khác Tính 2 2 log ( ) 4 a a I A I  2 B I 2 C 2 ID 2 I   Câu 49: Cho hình phẳng H giới hạn đường y x 23, y0, x0, x2. Gọi V thể tích khối trịn xoay tạo thành quay  H xung quanh trục Ox Mệnh đề sau đúng? A   2 3 d V  xx B   2 2 3 d V  xx C   2 3 d V  xx D   2 2 3 d V  xx Câu 50: Họ nguyên hàm hàm số f x x4x2 A x4x2C B 1 5x 3xC C 4x 2x CD x5x3C
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Đoàn Thượng, Hải dương lần 1 mã đề 433 - Học Toàn Tập, Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Đoàn Thượng, Hải dương lần 1 mã đề 433 - Học Toàn Tập