Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2016-2017 - Học Toàn Tập

2 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 05:52

vao binh kin (co xuc tac Ni, khong chura khong khi). Nung nong binh din phan tog hoan toan thu dugc hon hgp khi Y. Tim gia tri cua V. a) Tinh phan tram khoi lugng cac chat trong hln hg[r] (1)S GIAO DQC VA ©AO T ^ O K I T H I CHQN HQC SINH GIOI LCfP CAP THANH PHO HA NOI NAM HOC 2016 - 2017 B E CHINH THLfC Mon: H A H Q C Ngay thi: 28/3/2017 Thai gian lam bai: 150 phut (Be thi gSm 02 trang) B i l (3 diim) 1 Tir dung dich H2S 04 98% (kh6i lugng rieng 1,84 g/ml), dung djch HC1 5M, nuac ck va ede dung cu can thiet, trinh bay each pha che de dugc 200 ml dung dich chua hon hgp H2S04 lMvaHCHM 2 Neu bien phap xu li moi truang truang hgp tau cha dlu gap su c6 va tran dau bien 3 Sue tu tu a moi C 02 vao 800 ml dung dich X g6m KOH 0,5M va Ba(OH)2 0,2M Tim dilu kien cua a di thu dugc kh6i lugng kit tua Ion nhat Bhill (4diim) 1 Tien hanh thi nghiem voi cac muoi tan X, Y, Z, T thu dugc ket qua nhu sau: Mau thu Thi nghiem Hien tugng X hoac Z Tac dung vai dung dich chua chat Y Co ket tua tring X hoac T Tac dung vdi dung dich chura chit Z Co C 02 X Tac dung voi dung dich chua chit T Co ket tua trdng T Dun nong Co C 02 Biet: Mx + MT = 252; Mx + Mz = 226; Mz + MT = 266; Mz + MY = 328 Xac dinh cong thuc cac mu6i X, Y, Z, T va viet cac phuang trinh hoa hoc minh hoa Cho thi nghiem dugc b6 tri nhu hinh ben a) Chi ro ch§ sai cua viec bo tri thi nghiem b) Sdp dat lai cac thiet bi va hoa chat de thi nghiem hinh ben la dung, viet phuang trinh hoa hoc xay va cho biet phan ung thudc loai phan urng hoa hoc nao? CuO' H,Q Chon cac chit X i , X2, X , X4, X5, X6 thich hop va hoan cac phuang trinh hoa hoc sau: ( Q X + X -^Na2S04 + BaS04 + C 02 + H20 (2) Xj + X3 -> Na2S04 + BaS04 + C 02 + H20 (3) FeS04 + X , -> Fe2(S04)3 + S 02 + H20 (4) X2 + X5 -> BaC03 + H20 (5) X2 + X6 BaC03 + CaC03 + H20 (6) Xi + X5 (du) -> BaS04 + NaOH + H20 Bhim (4,5 diim) 1 Cho 8,4 gam hon hgp A gom Al va Mg vao c6c chua 550 ml dung dich H2S04 1M (loang), sau phan ung them tilp 500 ml dung djch B chua Ba(OH)2 0,4M va NaOH 1,6M vao c6c Loc lay ket tua dem nung den khli lugng khong d6i thu dugc 57 gam chat rin khan Bilt cac phan ung dlu xay hoan toan, tinh kh6i lugng moi chat h6n hgp A (2)V (ml) NaOH 2 Thuc hien thi nghiem: Cho tu tu dung dich } s4moiAi(OH), NaOH 1M vao clc chua 200 ml dung dich A12(S04)3, khuly dlu de cac phan ung xay hoan So moi kit tua thu dugc ph\i thuoc vao thi tich dung dich NaOH theo thj hinh ben Tinh nlng moi cua dung dich A12(S04)3 thi nghiqm tren Bai IV (4 diim) 1 Cho 20,55 gam kim loai bari vao 100 gam dung dich chura Fe(N03)3 6,05% va A12(S04)3 8,55% Sau cac phan tog xay hoan toan, loc bo kit tua thu dugc dung dich X Tinh nong phan tram cua cac chit tan co dung dich X (coi nuac bay hai khong dang kl) 2 Dot chay hoan toan 1,08 gam hon hgp X glm hai chat huu ca A va B (A, B khac day dong ding, A nhilu han B mot nguySn tur cacbon) Sau ph2n tog chi thu dugc H20 va 1,12 lit C 02 (dktc) Bilt Mx= 27 a) Tim cong thto phan tu cua A va B b) Tinh phan tram khoi lugng cua moi chit X Bai V (4,5 diim) 1 H6n hgp X glm propilen (C3H6), axetilen (C2H2), butan (C4Hi0) va hidro Cho m gam X vao binh kin (co xuc tac Ni, khong chura khong khi) Nung nong binh din phan tog hoan toan thu dugc hon hgp Y B i t chay hoan toan Y can V lit 02 (dktc) thu dugc hln hgp Z gom khi va hai Cho Z di tur tur qua binh dung H2S04 dac, du thly khoi lugng binh tang 7,92 gam Hln hgp Y lam mat mau tli da 100 ml dung dich Br21M (dung moi CC14) Biet 6,72 lit (dktc) hon hgp X lam mat mau tli da 38,4 gam brom CC14 Tim gia tri cua V 2 Cho 12,4 gam hon hop A gom canxi cacbua va canxi tac dung hit vai nuac thu dugc 5,6 lit (dktc) hon hgp X a) Tinh phan tram khoi lugng cac chat hln hgp A b) Dan toan bo hon hgp X qua hot Ni nung nong mot thai gian dugc hln hgp Y Cho Y qua binh dung dung dich brom du (dung moi CC14) M y khli lugng binh dung brom tang m gam va co 2,24 lit (dktc) hon hgp Z thoat khoi binh Hon hgp Z co ti khli so vai hidro la 4,5 Tim gia tri cua m Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; CI =35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Br = 80; Ba = 137 -Het-Luu y: Can bo coi thi khong giai thich gi them Ho va ten thi sinh: S6 bao danh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2016-2017 - Học Toàn Tập, Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2016-2017 - Học Toàn Tập