Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 223 - Học Toàn Tập

5 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 05:19

Câu 109: Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do 1 gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X vùng không tương đồng trên Y quy định, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen [r] (1)SỞ GD & ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 05 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh: SBD: Câu 81: Trong kĩ thuật chuyển gen, phát biểu sau có nội dung đúng? A Mỗi tế bào nhận nhận ADN tái tổ hợp B Thể truyền sử dụng phổ biến kỹ thuật cấy gen ADN vùng nhân vi khuẩn C Cắt ADN cần chuyển cắt mở vòng plasmit loại Enzim restrictaza D ADN tái tổ hợp tạo nhờ kết hợp ADN thể truyền gen tế bào nhận Câu 82: Thoát nước qua chủ yếu đường A qua lớp biểu bì B qua lớp cutin C qua khí khổng D qua mô giậu Câu 83: Động vật sau có dày ngăn? A Chim bồ câu B Bò C Ngựa D Chó Câu 84: Kết lai thuận-nghịch khác ln có kiểu hình giống mẹ gen quy định tính trạng A nằm nhiễm sắc thể thường B nằm nhiễm sắc thể giới tính X C nằm nhân D nằm nhiễm sắc thể giới tính Y Câu 85: Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,4AA + 0,4 Aa + 0,2 aa = Tần số Alen A a quần thể A 0,6 0,4 B 0,8 0,2 C 0,5 0,5 D 0,4 0,2 Câu 86: Khi nói hốn vị gen, phát biểu sau đúng? A Hiện tượng hoán vị gen phổ biến liên kết gen B Hốn vị gen ln diễn giới với tần số C Hoán vị gen giải thích tương đối ổn định sinh giới D Tần số hốn vị gen khơng vượt q 50% Câu 87: Bệnh mù màu người alen gen nằm vùng không tương đồng NST X quy định Số loại kiểu gen tối đa gen quần thể người A B C D Câu 88: Trong chế điều hoà hoạt động opêron Lac vi khuẩn E~ coli, vùng khởi động (promoter) : A nơi mà ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã B trình tự nuclêơtit đặc biệt, prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã C nơi mà chất cảm ứng liên kết để khởi đầu phiên mã D trình tự nuclêơtit mang thơng tin mã hố cho phân tử prơtêin ức chế Câu 89: Ở người, hội chứng Tơcnơ dạng đột biến A thể bốn (2n+2) B thể (2n-1) C thể không (2n-2) D thể ba (2n+1) Câu 90: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN có tỉ lệ A T G X   = tỉ lệ nuclêơtit loại G phân tử ADN A 20% B 10% C 25% D 30% Câu 91: Bậc cấu trúc nhiễm sắc thể có đường kính 30 nm ? A Sợi B Sợi chất nhiễm sắc C Sợi siêu xoắn D Cromatit Câu 92: Khi nói thể tứ bội thể song nhị bội, điều sau đúng? A Thể tứ bội có NST bội số NST đơn bội, thể song nhị bội gồm NST lưỡng bội khác (2)B Thể tứ bội kết tác nhân đột biến nhân tạo thể song nhị bội kết lai xa tự nhiên C Thể tứ bội có khả hữu thụ, thể song nhị bội thường bất thụ D Thể tứ bội đột biến đa bội, thể song nhị bội đột biến lệch bội Câu 93: Ba tế bào ruồi giấm (2n = 8) kì sau giảm phân I Tổng số cromatit tế bào A 16 B C 48 D 24 Câu 94: Sự phản ứng thành kiểu hình khác kiểu gen trước môi trường khác gọi là: A tự điều chỉnh kiểu gen B thích nghi kiểu gen C mềm dẻo kiểu hình D mềm dẻo kiểu gen Câu 95: Hình vẽ mơ tả chế di truyền cấp độ phân tử diễn Cấu trúc X hình vẽ A ARN polimeraza B Ribôxôm C ADN polimeraza D ADN ligaza Câu 96: Điều sau nói hệ tuần hồn kép? A Trong hệ tuần hoàn kép máu tim đỏ tươi B Trong hệ tuần hoàn kép máu tĩnh mạch phổi có màu với máu động mạch chủ C Hệ tuần hoàn kép có nhóm ngành động vật có xương sống D Tim ngăn, hai vịng tuần hồn đặc điểm nhóm động vật có hệ tuần hồn kép Câu 97: Khi nói hơ hấp thực vật, điều sau đúng? A Phần lượng hô hấp tạo dạng nhiệt cần thiết để sử dụng cho nhiều hoạt động sống B Ti thể bào quan thực trình phân giải kị khí C Hơ hấp sáng q trình hấp thụ CO2 giải phóng O2 ngồi ánh sáng D Giai đoạn chuỗi truyền electron hô hấp hiếu khí tạo nhiều lượng Câu 98: Trong hệ mạch, huyết áp thấp A tiểu động mạch B tĩnh mạch C mao mạch D động mạch chủ Câu 99: Một cá thể có kiểu gen BD bd giảm phân tần số hoán vị gen hai gen B D 20% Tỉ lệ loại giao tử Bd A 20% B 5% C 15% D 10% Câu 100: Để tạo lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen, người ta sử dụng phương pháp sau đây? A Lai hai dịng chủng có kiểu gen khác B Nhân vơ tính từ tế bào sinh dưỡng C Ni cấy hạt phấn nỗn chưa thụ tinh kèm đa bội hóa D Dung hợp tế bào trần khác loài Câu 101: Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,5AA + 0,5Aa = Tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa quần thể hệ sau cho tự phối A 12,5% B 6,25 % C 25% D 62,5% Câu 102: Đối tượng chủ yếu Menđen sử dụng nghiên cứu di truyền để phát quy luật di truyền phân ly phân ly độ lập A cà chua B ruồi giấm C bí ngơ D đậu Hà Lan (3)Câu 104: Ở cà chua, NST lưỡng bội 2n= 24 Thể tam bội cà chua có số lượng NST tế bào A 23 B 25 C 36 D 13 Câu 105: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao quy định hai gen, gen có hai alen (B, b D, d) phân li độc lập Cho hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử cặp gen lai phân tích, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa đỏ : 18 thân cao, hoa trắng : 32 thân thấp, hoa trắng : 43 thân thấp, hoa đỏ Trong kết luận sau đây, có kết luận đúng? I Kiểu gen (P) aB Ab Dd II Fa có loại kiểu gen loại kiểu hình III Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời kiểu gen đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49% IV Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời có tối đa 30 loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Câu 106: Ở loài động vật, thể đực có KG aB AbDd giảm phân bình thường Theo lý thuyết, trong phát biểu sau đây, số phát biểu I tế bào giảm phân, có tế bào giảm phân có hốn vị gen alen A alen a tạo loại giao tử với tỷ lệ 3:3:2:2:1:1 II Nếu khoảng cách gen A B 20cM, cần có tối thiểu tế bào tham gia trình giảm phân để tạo đủ loại giao tử III Nếu không xảy hoán vị gen, tế bào giảm phân tạo tối đa loại giao tử với tỷ lệ 1:1:1:1 IV tế bào giảm phân xảy hốn vị gen alen A alen a ln tạo số lượng giao tử liên kết số lượng giao tử hoán vị với A B C D Câu 107: Một phân tử mARN trưởng thành có ba kết thúc UAA; Quá trình dịch mã tổng hợp chuỗi polipeptit từ mARN cần 99 lượt tARN Trong ba đối mã tất lượt tARN thấy tổng số A= 57, ba loại nucleeotit lại Theo lý thuyết, có nhận định đúng? I Gen tổng hợp mARN có chiều dài 2040 A0 II Tỉ lệ nucleotit A/G gen tổng hợp mARN 7/9 III Phân tử mARN có 100 ba IV Số nucleotit loại A: U: X: G mARN là: 82: 58: 80:80 A B C D Câu 108: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa hai gen không alen phân li độc lập quy định Trong kiểu gen, có đồng thời hai loại alen trội A B cho hoa đỏ, có alen A khơng có gen B cho hoa hồng, có alen B khơng có gen A cho hoa vàng, cịn khơng có alen trội cho hoa trắng Cho hoa đỏ dị hợp cặp gen lai với F1 Theo lý thuyết, phát biểu sau đây, số phát biểu I Các hoa đỏ F1 có kiểu gen II Các hoa đỏ F1 giao phấn ngẫu nhiên với đời lai thu hoa đỏ chủng với tỷ lệ 16/81 III Các hoa hồng F1 giao phấn với hoa vàng F1 thu hoa trắng chiếm tỷ lệ 1/9 IV Chọn ngẫu nhiên hoa đỏ F1 cho giao phấn với xác suất sinh hoa trắng 1/81 A B C D Câu 109: Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt gen có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X vùng khơng tương đồng Y quy định, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Cho đực mắt đỏ lai với mắt đỏ (P), thu F1 có tỉ lệ kiểu hình gồm 11 mắt đỏ : mắt trắng Cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu F2 Biết khơng có đột biến xảy ra, kiểu hình mắt trắng F2 chiếm tỉ lệ (4)Câu 110: Một operon loài vi khuẩn có gen cấu trúc ký hiệu A, B, C; Hai đột biến điểm diễn operon khiến sản phẩm gen B thay đổi số lượng trình tự axit amin, sản phẩm gen A thay axit amin, sản phẩm gen C bình thường Trong nhận xét sau đây, nhận xét (1) Trình tự Operon P – O – A – B – C (2) Đột biến cặp nu diễn gen B, đột biến thay cặp nu diễn gen A (3) Trình tự Operon P – O – C – A – B (4) Hai đột biến thay cặp nucleotit diễn gen A gen B A (2) (3) B (1) (2) C (3) (4) D (1) (4) Câu 111: Ở loài động vật, xét kiểu gen aaBbDd Trong trình giảm phân thể, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường; cặp NST khác diễn bình thường Theo lí thuyết, thể tạo tối đa loại giao tử? A 16 B 12 C D Câu 112: Khi nói hội chứng Đao người, phát biểu sau làđúng? A Hội chứng Đao thường gặp nam nhiều nữ B Hội chứng Đao đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể số 21 C Cặp NST số 21 người bị hội chứng Đao có NST có nguồn gốc từ mẹ có nguồn gốc từ bố D Có mối liên hệ chặt chẽ tuổi mẹ với khả sinh mắc hội chứng Đao Câu 113: Một lồi thực vật có NST lưỡng bội 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể, xét gen có hai alen Do đột biến, loài xuất bốn dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, thể ba có tối đa loại kiểu gen gen xét? A 108 B 432 C 512 D 256 Câu 114: Sơ đồ phả hệ sau mô tả di truyền bệnh mù màu bệnh máu khó đông người Mỗi bệnh alen gen nằm vùng không tương đồng NST X quy định, gen cách 20 cM Theo lý thuyết có phát biểu sau đúng? I Những người chưa xác định xác kiểu gen nữ II Xác định tối đa kiểu gen người III Kiểu gen người số 10 giống IV Xác xuất sinh trai bị bệnh mù màu cặp vợ chồng - 16% A B C D Câu 115: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 75% thân cao 25% thân thấp Cho tất thân cao F1 giao phấn với thân thấp Theo lí thuyết, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ A thân cao : thân thấp B thân thấp : thân cao C thân cao : thân thấp D thân cao : thân thấp (5)Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? I Đổ thêm nước sôi ngập hạt mầm vào thời điểm bắt đầu thí nghiệm lượng kết tủa ống nghiệm nhiều II Có thể thay hạt nảy mầm hạt khơ nước vơi dd NaOH lỗng kết thí nghiệm khơng thay đổi III Do hoạt động hơ hấp hạt nên lượng CO2 tích lũy bình ngày nhiều IV Thí nghiệm chứng minh nước sản phẩm nguyên liệu hô hấp A B C D Câu 117: Ở loài bướm, cho lai đực mắt đỏ, cánh dài với mắt trắng, cánh ngắn thu F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh dài Cho bướm F1 giao phối với thu đời F2 có tỷ lệ: đực mắt đỏ, cánh dài: đực mắt trắng, cánh dài: mắt đỏ, cánh dài: mắt đỏ, cánh ngắn: mắt trắng, cánh ngắn: mắt trắng, cánh dài Cho đực F1 lai phân tích, thu mắt đỏ, cánh ngắn Fa có tỷ lệ A 18,75% B 25% C 12,5% D 50% Câu 118: Ở giống lúa, chiều cao cặp gen (A,a; B,b; D,d) quy định theo kiểu cộng gộp, gen phân li độc lập Cứ gen trội có mặt kiểu gen làm cho cao thêm 10 cm Cây cao có chiều cao 150 cm Phép lai AaBBDd x AaBbDD tạo lai có chiều cao 130 cm với tỷ lệ A 15/64 B 1/4 C 3/8 D 20/64 Câu 119: Cho biết tính trạng gen quy định trội hoàn toàn Ở đời phép lai AB ab Dd x ♂ Ab aB Dd, loại kiểu hình có ba tính trạng trội có tỷ lệ 42% Cho biết hai giới có hốn vị gen với tần số Tần số hoán vị gen A 20% B 36% C 30% D 40% Câu 120: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao; alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn; alen b quy định bầu dục Biết hai cặp gen nằm NST số gen trội trội hồn tồn Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có tối đa 10 loại kiểu gen khác quần thể II Kiểu hình thân cao, trịn có tối đa loại kiểu gen khác III Nếu q trình giảm phân bình thường, có tối đa loại kiểu gen xảy tiếp hợp trao đổi chéo IV Chọn cặp bố mẹ cho giao phấn, có tối đa 10 phép lai mà đời chắn xuất kiểu hình lặn tính trạng A B C D -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 223 - Học Toàn Tập, Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 223 - Học Toàn Tập